Byla 2-364-605/2011
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Neringa Venckienė, sekretoriaujant Aistei Raginytei, dalyvaujant ieškovo Garažų ir statybos eksploatavimo bendrijos „Vėjas“ atstovams bendrijos pirmininkui Justinui J. V. ir advokato padėjėjui T. R., atsakovo UAB „Statybos ekspertizė“ atstovui V. K., atsakovo BUAB „Medga“ atstovei A. P., trečiajam asmeniui Z. D. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos „Vėjas“ ieškinį atsakovams UAB „Medga“, UAB „Statybos ekspertizė“ ir S. V., trečiajam asmeniui Z. D. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas prašo (b.l. 5-10) priteisti solidariai iš atsakovų 153 210,38 Lt turtinės žalos atlyginimui, 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovo Garažų ir statybos eksploatavimo bendrijos „Vėjas“ atstovai ieškinio reikalavimus palaiko. Jie paaiškino, kad statinio stogas sugriuvo dėl atsakovų kaltės. Su atsakove S. V. sudarė taikos sutartį.

4Atsakovo UAB „Statybos ekspertizė“ atstovas su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti.

5Atsakovo BUAB „Medga“ atstovas su ieškiniu nesutinka.

6Tretysis asmuo Z. D. paaiškino, kad jo kaltės nėra.

7Nustatyta, kad 2006-05-05 ieškovas Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija „Vėjas” su atsakove S. V. sudarė individualios veiklos vykdymo sutartį (t. 1, b.l. 17), pagal kurią atsakovė įsipareigojo atlikti 131 vietos garažų, esančių Baltijos g. 41c, Kaune, techninio projekto konstrukcinę dalį, o ieškovas įsipareigojo už atliktus darbus sumokėti. 2007-01-31 ieškovas Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija „Vėjas” su atsakovu UAB „Medga“ sudarė rangos sutartį (t.1, b.l. 13-15), pagal kurią atsakovas UAB „Medga“ įsipareigojo atlikti darbus statybvietėje „131 vietos garažai”, Baltijos g. 41c, Kaune, išvardintus Rangos sutarties Priede Nr. 1, bei perduoti šių darbų rezultatą, o ieškovas įsipareigojo už atliktus darbus sumokėti. 2007-02-01 ieškovas Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija „Vėjas” ir atsakovas UAB „Statybos ekspertizė” sudarė techninės priežiūros rangos sutartį (t.1, b.l. 16), pagal kurią atsakovas UAB „Statybos ekspertizė” įsipareigojo vykdyti „131 vietos garažai”, adresu Baltijos g. 41c, Kaune, rekonstrukcijos techninę priežiūrą, o ieškovas įsipareigojo už atliktus darbus sumokėti. Remiantis šiomis sutartimis buvo suprojektuota ir pastatyta stoginė virš esamų mūrinių garažų. 2009-01-07 įvyko aukščiau minėto statinio griūtis, dėl ko ieškovui buvo padaryta žala.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Statybos veikloje būtina užtikrinti viešojo intereso apsaugą (statybos darbai ir statiniai neturi kelti pavojaus žmonių saugumui, aplinkai ir pan.), todėl statybos santykiai, susiję su esminiais reikalavimais statiniams, statybos techninio normavimo, statybinių tyrinėjimų, statinių projektavimo, naudojimo ir priežiūros, nugriovimo veikla ir kt., reglamentuojami imperatyviųjų viešosios teisės normų (Statybos įstatymo, jį lydinčių poįstatyminių aktų, statybos techninių reglamentų, kt.).

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.696 str. 1 d., už statinio sugriuvimą ir tuo padarytą žalą atitinkamai atsako rangovas, projektuotojas ir statybos techninis prižiūrėtojas, jeigu objektas sugriuvo dėl projektavimo, konstrukcijų ar statybos darbų defektų ar netinkamo žemės grunto. Šio straipsnio 2 dalyje numatyta, kad projektuotojas arba statybos techninis prižiūrėtojas gali būti atleisti nuo atsakomybės, jeigu jie įrodo, kad objektas sugriuvo ne dėl projektavimo ar konstrukcinių defektų arba ne dėl nepakankamos statybos darbų priežiūros ar kontrolės, o dėl rangovo ar užsakovo kaltų veiksmų.

11Civilinio kodekso 6.700 straipsnyje įtvirtinta projektavimo ir tyrinėjimo rangos sutarties samprata patvirtina šios rūšies rangos skirtumą nuo kitų rangos rūšių. Tokios rangos sutarties pagrindu atsiradę teisiniai santykiai išskiriami dėl sutarties dalyko – užsakomų darbų ir jų rezultato pobūdžio: projektavimo rangos sutarties atveju statinys projektuojamas individualios užduoties pagrindu, tokio projekto sukūrimui vykdomos leistinų sprendinių paieškos darant brėžinius, o darbo rezultatas matyti dokumentuose – techniniame projekte. Teismas pripažįsta, kad ieškovo ir atsakovės S. V. santykiams taikomos projektavimo rangą reglamentuojančios teisės normos, o bendrosios rangos teisės normos taikomos subsidiariai, t. y. tiek, kiek nereguliuoja lex specialis (CK 6.644 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje K. Š. v. UAB „Livosta“, bylos Nr. 3K-3-228/2010).

12Nagrinėjamu atveju tarp šalių kilus ginčui dėl žalos sugriuvus statiniui atsiradimo priežasčių, teismas 2009 m. gruodžio 3 d. nutartimi skyrė statinio projekto ir stogo griuvimo mechanizmo ekspertizę (t. 2, b.l. 58-60). Atlikus šią ekspertizę, teisme buvo gautas ekspertizės aktas (t. 2, b.l.74-123), kurio išvadose nurodyta, kad suprojektuotos gegnės iš metalinio lovinio profilio C200 A (metro svoris 4,74 kg) negali atlaikyti suprojektuotų apkrovų; patikrinamieji skaičiavimai rodo, kad tokio tipo gegnės sienelės aukščio ir storio santykis yra žymiai (apie 70 proc.) didesnis už norminį, todėl veikiant apkrovoms sienelė suklumpa ir tai buvo labiausiai tikėtina avarijos priežastis (atsakymas į pirmąjį klausimą). Z formos grebėstams gamintojo numatyta schema yra daugiaatramė nekarpyta sija, todėl gamintojo pateikiama grebėstų jungimo ant gegnių schema Z 150 grebėstams numato 54 cm ilgio antdėklus, tvirtinamus aštuoniais 18 mm varžtais. Tuo tarpu faktiškai grebėstai sujungti keturiais 10 mm varžtais per 12 cm pločio antdėklą. Toks grebėstų jungimas neužtikrina standaus sujungimo mazgo, grebėstai dirba kaip dviatramiai, jų įlinkis didėja, atlaikymo galia mažėja. Kadangi avarija įvyko suklupus gegnei, bet ne grebėstams, daroma išvada, kad grebėstų jungimo būdas neturėjo įtakos avarijai (gegnių deformacijai). Stogo gegninės konstrukcijos atraminiai betoniniai padėklai sienoje ašyje „C“ įrengti ne tokie, kokie parodyti techninio projekto detalėje „E“. Vietoje numatytų 38x38x20 cm, faktiniai duomenys 25x25x10cm. Padėklų paskirtis yra paskirstyti tolygiai nuo gegnių apkrovas mūro sienai. Ši neatitiktis projekto sprendiniui negalėjo turėti įtakos, nėra avarijos (gegnių deformacijos) priežastimi. Mažesni negu projektiniai (10 mm) varžtai, jeigu stogo griūties metu jie nebuvo nutraukti arba ištraukti iš konstrukcijų atliko laikymo funkciją ir nebuvo avarijos priežastimi. Maksimalus PK plokštės tarp ašių B-C įlinkis gali būti apie 15 mm. Perdangos įlinkis negalėjo turėti įtakos sienos posvyriui, o tuo pačiu ir gegnių deformacijai. Nuėmus apkrovas PK plokščių deformacijos gali iš dalies grįžti į pirminę padėtį. Pažymėtina, kad gegnių deformacijai įtakos galėjo turėti aplinkybė, kad siena ties ašimi „1“ nebuvo surišta su gretimomis sienomis. Naujai sumūryta siena prie ašies „1-1“ tarp ašių „B-C“ neprojektinėje vietoje galėjo turėti įtakos PK perdangos deformacijai. Ši įtaka galėjo pasireikšti tuo, kad ji buvo „nesurišta“ su gretimomis sienomis ir perimdama stogo apkrovas galėjo pasvirti, tuo įtakodama gegnių suklupimą. Tačiau tai negalėjo būti pagrindinė avarijos priežastis. Pagrindinė priežastis nurodyta atsakyme į pirmąjį klausimą. Taip pat pažymėtina, kad nurodyta priežastis yra tik galima. Galimas ir atvirkštinis atvejis – avarija sukėlė „nesurištos“ sienos posvyrį. Darbo projekto sudėtis yra nustatyta statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ 39 punkte ir 9 priede. Pagrindiniai projekto sprendiniai priimami techninio projekto etape. Techninio projekto sprendinių darbo projekte keisti negalima (galima tik detalizuoti). Aplinkybių, kurios rodytų netinkamos statinio priežiūros įtaką statinio avarijai nenustatyta. Iškritęs ir nenuvalytas sniegas turėjo įtakos avarijos atsiradimui. Tačiau iškritusio sniego mastas buvo mažesnis negu norminis, stogo konstrukcija turėjo jį atlaikyti, todėl šios aplinkybės negalima laikyti avarijos priežastimi. Pertvara ašyje „1“ įrengta kaip statinio denginį laikanti konstrukcija, nors projekte „131 garažai (projektinė korektūra) Baltijos g. 41c, Kaunas“ buvo numatyta kaip nelaikanti. Stogo metalinis rėmas virš pertvaros ašyje „1“ yra nenumatytas projekte „131 garažai (projektinė korektūra) Baltijos g. 41c, Kaunas“, nors faktiškai buvo įrengtas. Pastogės griūčiai galėjo turėti įtakos vienas projektinio sprendinio pakeitimas – sienos ties ašimi 1-1 „nesurišimas“ su gretimomis sienomis stogo apkrovos ant šios sienos perdavimas. Tačiau tai negalėjo būti pagrindine avarijos priežastimi. Pažymėtina, kad buvo galimas ir atvirkštinis variantas – avarija sukėlė šios sienos posvyrį. Be projektuotojos sutikimo buvo atlikti šie projektinių sprendinių pakeitimai: įrengti neatitinkantys projekte nurodytų matmenų atraminiai betoniniai gegnių atrėmimo padėklai sienoje, ašyje „C“; grebėstų tarpusavio sujungimas įrengtas nesilaikant projekto reikalavimų; naujai išmūryta siena „nesurišta“ su gretimomis sienomis, jai perduotos stogo apkrovos (vietoj pagal projekte numatytos nelaikančios sienos faktiškai įrengta laikanti siena). Numačius projekto „131 garažai (projektinė korektūra) Baltijos g. 41c, Kaunas“ pakeitimus nebuvo būtina parengti naują ar koreguoti esamą statinio projektą ir statybos leidimą.

13Taigi vertinant byloje esančius įrodymus, tarp jų ir ekspertizės išvadas, teismas sprendžia, kad buvo rangovo, projektuotojo, statybos techninio prižiūrėtojo ir užsakovo (ieškovo) kaltės, jog įvyko statinio stogo griūtis. Šiuo atveju už žalos atsiradimą yra atsakingi visi šie asmenys (CK 6.696 str. 1 d.).

14Statinio projektuotoja, t.y. atsakovė S. V., su ieškovu kilusį ginčą išsprendė taikiai, sudarydami taikos sutartį (II tomas, b.l.181-182.).

15Taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, todėl ji patvirtintina ir byla toje dalyje nutrauktina (CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d., CK 6.983, 6.985 str.).

16Atsižvelgiant į taikos sutarties sąlygas, t.y. 15 000 Lt nuostolių atlyginimą, iš kitų dviejų atsakovų solidariai priteistina 30 000 Lt. Vertinant tai, kad ieškovas taip pat yra kaltas dėl atsiradusių nuostolių, laikytina, kad ieškovui iš UAB „Medga“ ir UAB „Statybos ekspertizė“ priteistina atlyginti 30 000 Lt suma, taikos sutartimi patvirtintina atsakovės S. V. atlygintina 15 000 Lt žala, yra pakankama. Tokia išvada darytina ir atsižvelgiant į šiuo metu sumažėjusias statybos darbų, medžiagų kainas.

17Patvirtinus taikos sutartį su atsakove S. V., ieškovui grąžintina 75 procentai žyminio mokesčio (CPK 87 str. 2 d.). Pagal patenkintus ieškinio reikalavimus, proporcingai iš atsakovų UAB „Medga“ ir UAB „Statybos ekspertizė“ priteistina po 450 Lt žyminio mokesčio ieškovo naudai (CPK 93 str. 2 d.). Iš kitų dviejų atsakovų priteistina po 2333,33 Lt (7000 Lt : 3) atsakovui UAB „Statybos ekspertizė“ patirtų išlaidų ekspertizei. Iš atsakovų lygiomis dalimis valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

18Vadovaudamasis CPK 140 str. 3 d., 259, 263 - 270 str., 293 str. 5 p., teismas

Nutarė

19Ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti solidariai iš atsakovų BUAB Medga“, įmonės kodas 300032773, ir UAB „Statybos ekspertizė“, įmonės kodas 3483888, 30 000 Lt (trisdešimt tūkstančių litų) padarytai žalai atlyginti ir 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos (30 000 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2009-05-21 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovui Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija „Vėjas”, įmonės kodas 135341350.

21Patvirtinti ieškovo Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija „Vėjas”, įmonės kodas 135341350, ir atsakovės S. V., asmens kodas ( - ) 2011 m. vasario 1 d. pasirašytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

22Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija „Vėjas“ civilinėje byloje dėl žalos atlyginimo atsisako visų savo reikalavimų atsakovei S. V..

23S. V. įsipareigoja per 15 dienų nuo teismo procesinio dokumento, kuriuo bus patvirtinta taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos sumokėti Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijai „Vėjas“ 15 000 Lt (penkiolika tūkstančių litų).

24Civilinę bylą dalyje (dėl žalos priteisimo iš S. V.) nutraukti.

25Grąžinti Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijai „Vėjas“ 1016,25 Lt (vieną tūkstantį šešiolika litų 25 ct) žyminio mokesčio, sumokėto 2009-04-08 Valstybinei mokesčių inspekcijai.

26Priteisti iš BUAB „Medga“, įmonės kodas 300032773, ir UAB „Statybos ekspertizė“, įmonės kodas 3483888, po 450 Lt (keturis šimtus penkiasdešimt litų) žyminio mokesčio Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijai „Vėjas“.

27Priteisti iš BUAB „Medga“, įmonės kodas 300032773, UAB „Statybos ekspertizė“, įmonės kodas 3483888, S. V., asmens kodas ( - ) po 40 Lt (keturiasdešimt litų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

28Priteisti iš UAB „Medga“, įmonės kodas 300032773, S. V., asmens kodas ( - ) po 2333,33 Lt (du tūkstančius tris šimtus trisdešimt tris litus 33 ct) išlaidų už ekspertizę UAB „Statybos ekspertizė“, įmonės kodas 3483888, naudai.

29Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Neringa Venckienė, sekretoriaujant Aistei... 2. Ieškovas prašo (b.l. 5-10) priteisti solidariai iš atsakovų 153 210,38 Lt... 3. Ieškovo Garažų ir statybos eksploatavimo bendrijos „Vėjas“ atstovai... 4. Atsakovo UAB „Statybos ekspertizė“ atstovas su ieškiniu nesutinka, prašo... 5. Atsakovo BUAB „Medga“ atstovas su ieškiniu nesutinka.... 6. Tretysis asmuo Z. D. paaiškino, kad jo kaltės nėra.... 7. Nustatyta, kad 2006-05-05 ieškovas Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Statybos veikloje būtina užtikrinti viešojo intereso apsaugą (statybos... 10. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.696 str. 1 d., už statinio sugriuvimą... 11. Civilinio kodekso 6.700 straipsnyje įtvirtinta projektavimo ir tyrinėjimo... 12. Nagrinėjamu atveju tarp šalių kilus ginčui dėl žalos sugriuvus statiniui... 13. Taigi vertinant byloje esančius įrodymus, tarp jų ir ekspertizės išvadas,... 14. Statinio projektuotoja, t.y. atsakovė S. V., su ieškovu kilusį ginčą... 15. Taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir... 16. Atsižvelgiant į taikos sutarties sąlygas, t.y. 15 000 Lt nuostolių... 17. Patvirtinus taikos sutartį su atsakove S. V., ieškovui grąžintina 75... 18. Vadovaudamasis CPK 140 str. 3 d., 259, 263 - 270 str., 293 str. 5 p., teismas... 19. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti solidariai iš atsakovų BUAB Medga“, įmonės kodas 300032773, ir... 21. Patvirtinti ieškovo Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija „Vėjas”,... 22. Garažų statybos ir eksploatavimo bendrija „Vėjas“ civilinėje byloje... 23. S. V. įsipareigoja per 15 dienų nuo teismo procesinio dokumento, kuriuo bus... 24. Civilinę bylą dalyje (dėl žalos priteisimo iš S. V.) nutraukti.... 25. Grąžinti Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijai „Vėjas“ 1016,25 Lt... 26. Priteisti iš BUAB „Medga“, įmonės kodas 300032773, ir UAB „Statybos... 27. Priteisti iš BUAB „Medga“, įmonės kodas 300032773, UAB „Statybos... 28. Priteisti iš UAB „Medga“, įmonės kodas 300032773, S. V., asmens kodas (... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos...