Byla 2A-174-278/2007

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Romualdo Januškos, kolegijos teisėjų: Ramunės Čeknienės, Birutės Valiulienės (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo P. Ž. apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 25 d. sprendimo civilinėje byloje pagal P. Ž. pareiškimą, suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (toliau VSDFV) Panevėžio skyriui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

3Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos B. Valiulienės pranešimą apie bylą,

Nustatė

5pareiškėjas prašė teismo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad laikotarpiu nuo 1984 08 06 iki 1986 11 01 jis dirbo Radviliškio rajono ( - ) samdomu darbininku santechniku-statybininku. Nurodė, jog VSDFV Panevėžio skyrius atsisakė įskaityti į darbo stažą minėtą laikotarpį, darydamas išvadą, kad kolūkyje jis dirbo ne pagal darbo, o pagal rangos sutartį. Teigė, jog kolūkyje dirbo brigadoje nuo kelių iki keliolikos vyrų, buvo pavaldus darbdaviui, konkrečiai – darbų vykdytojui ir statybos inžinieriui, atlyginimą gaudavo kas mėnesį, jam buvo taikomi kolūkio įstatų ir vidaus tvarkos taisyklių reikalavimai. Nurodo, kad įrašas knygutėje „pagal rangos sutartį“ reiškia ne rangą civilinio kodekso prasme, o brigadinę rangą.

6Panevėžio miesto apylinkės teismas 2007 m. sausio 25 d. sprendimu pareiškimą atmetė. Teismas nurodė, jog pareiškėjas kolūkyje dirbo pagal rangos sutartį, kadangi su pareiškėju buvo sudaryta keletas rangos sutarčių konkretiems statybos darbams atlikti, buvo numatytas konkretus apmokėjimas už atliktą darbą, už pareiškėją nebuvo mokamos privalomos socialinio draudimo įmokos, jis nesinaudojo atostogomis, negavo piniginės kompensacijos už nepanaudotas atostogas, kaip tai numatė darbo įstatymai. Teismas konstatavo, kad darbas pagal rangos sutartį negali būti įskaičiuojamas į darbo stažą, reikalingą senatvės pensijai gauti.

7Apeliaciniu skundu P. Ž. prašo panaikinti 2007 m. sausio 25 d. sprendimą ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, o skundą nagrinėti rašytinio proceso tvarka. Nurodo, jog teismas, nustatęs, kad su pareiškėju buvo sudaryta keletas rangos sutarčių konkretiems statybos darbams atlikti ir kiekvieną kartą buvo numatytas konkretus apmokėjimas už atliktą darbą, neįvertino jog ši aplinkybė tinka ir brigadinės rangos ir civilinės rangos sutarčiai bei neargumentavo, dėl kokių priežasčių teismas pirmumą teikė civilinės rangos sutarčiai. Teigia, kad byloje nėra duomenų, jog už jį nebuvo mokamos socialinio draudimo įmokos, kad nebuvo pasinaudota atostogomis, negavo kompensacijos už nepanaudotas atostogas. Nurodo, kad jo pateikti įrodymai nebuvo tirti ir teismas dėl jų sprendime nepasisakė.

8Atsiliepimu į apeliacinį skundą VSDFV Panevėžio skyrius prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, jog apelianto teiginiai, kad darbo knygelėje padarytas įrašas reiškia ne civilinę rangą, o brigadinę rangą, nėra pagrįstas jokiais įrodymais. Teigia, kad pateikti byloje įrodymai patvirtina, jog su apeliantu buvo sudaromos civilinės rangos sutartys, todėl jo darbo knygelėje esantis įrašas „priimtas pagal rangos sutartį“ negali reikšti brigadinės rangos sutarties.

9Atskirasis skundas tenkintinas.

10Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 1 str. nustato, jog teisę gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją turi nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, kurie šio įstatymo nustatytą laiką buvo privalomai draudžiami arba patys draudėsi valstybiniu socialiniu pensijų draudimu. Šio įstatymo 54 str. 1 d. 1 p. numato, jog asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui, įgytam dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, prilyginami iki Valstybinio socialinio draudimo įstatymo įsigaliojimo, t. y., iki 1991 m. birželio 1 d., visas darbininkų ir tarnautojų darbo laikas, taip pat kolūkio narių darbo kolūkyje laikas bei Valstybinio socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatuose nurodytų kitų asmenų, kurie pagal galiojusius SSRS įstatymus turėjo būti draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu, darbo laikas. P. Ž. prašė teismą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad 1984 08 06 – 1986 11 01 laikotarpiu Radviliškio rajono ( - ) jis dirbo pagal darbo sutartį. Iš bylos dokumentų matyti, jog suinteresuotas asmuo, apskaičiuodamas senatvės pensiją, į socialinio pensijų draudimo stažą neįskaitė 1984 08 06 – 1986 11 01 laikotarpio, dirbto kolūkyje. Išnagrinėjęs bylą, pirmosios instancijos teismas darė išvadą, kad P. Ž. ( - ) dirbo pagal rangos sutartį, nes su juo buvo sudaromos rangos sutartys konkretiems darbams atlikti, nustatomas konkretus darbo užmokestis, už jį nebuvo mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos. Iš byloje esančio ( - ) žemės ūkio bendrovės rašto matyti, jog pareiškėjas į darbą buvo priimtas pagal sutartis, iš jo uždarbio buvo atskaitomas pajamų mokestis (b. l. 6). Iš liudyt. A. K. B. paaiškinimų matyti, jog dirbantiems šiame kolūkyje, iš darbo užmokesčio buvo atskaitomos ir socialinio draudimo įmokos (b. l. 26–27). Vienok, duomenų ar už P. Ž. buvo mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, teismui nepateikta. Byloje nėra neginčijamų duomenų, kokiu pagrindu į darbą ( - ) buvo priimtas pareiškėjas. Įrodymų, kad pareiškėjo priėmimą į darbą patvirtinantys kolūkio valdybos bei kolūkio narių visuotinių susirinkimų protokolai nėra išlikę, nėra. Be to, ar pareiškėjas dirbo pagal darbo sutartį, iš dalies gali patvirtinti ir statybos darbų sutartys, kurios minimos kolūkio valdybos posėdžių protokoluose. Iš Šiaulių apskrities archyvo 2006 12 21 rašto matyti, jog Radviliškio raj. ( - ) sutartys ir personalo dokumentai saugoti archyvui nėra perduoti, tačiau minėti duomenys nėra išreikalauti. Kokios išskaitos iš P. Ž. darbo užmokesčio buvo daromos jam dirbant ( - ), teismui nepateikta.

11Civilinio proceso kodekso 443 str. 8 d. nustato, jog teismas, nagrinėdamas bylas ypatingosios teisenos tvarka, turi imtis visų būtinų priemonių, jog būtų visapusiškai išaiškintos bylos aplinkybės. Kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas neišsiaiškino svarbių bylai aplinkybių, neatskleidė bylos esmės ir pagal byloje esančius įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme.

12Dėl paminėto, sprendimas naikintinas ir byla perduotina teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 2 p.).

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

15Panevėžio miesto apylinkės teismo 2006 m. sausio 25 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai