Byla 2-71-786/2011
Dėl veiklos, keliančios pagrįstą grėsmę žalai atsirasti, nutraukimo

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija Ragauskienė, sekretoriaujant Nijolei Kriauzienei ir Erikai Misiūnaitei, dalyvaujant ieškovui Anykščių rajono apylinkės vyriausiajam prokurorui Ričardui Juozainiui, atsakovui R. K., išvadą teikiančios institucijos Anykščių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus atstovei Alvitai Vitkienei, nedalyvaujant trečiajam asmeniui V. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Anykščių rajono apylinkės vyriausiojo prokuroro ieškinį atsakovui R. K. dėl veiklos, keliančios pagrįstą grėsmę žalai atsirasti, nutraukimo,

Nustatė

2ieškovas ieškiniu kreipėsi į teismą, kuriuo prašo įpareigoti atsakovą imtis priemonių užtikrinti pastatų – gyvenamojo namo ir ūkinio pastato, esančių ( - ) – tinkamą priežiūrą, kad jie nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir gyvybei ir pašalinti šių pastatų konstrukcijų defektus, kaip keliančius pagrįstą grėsmę žmonių gyvybei bei sveikatai.

3Posėdžio metu ieškovas nurodė, jog Anykščių rajono apylinkės prokuratūroje yra gautas Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2010-09-09 prašymas Nr. SD-2193 „Dėl statinių naudojimo priežiūros“. Prašymo tyrimo metu buvo nustatyta, kad atsakovui R. K. nuosavybės teise priklauso gyvenamasis namas bei ūkinis pastatas, esantis ( - ). Statiniai yra pastatyti 1940 m., ir yra nenaudojami, nešildomi, nepakankamai prižiūrimi, neapsaugoti nuo pašalinių asmenų patekimo į statinių teritoriją. Statiniai be langų, be durų, todėl neapsaugoti ir nuo žalingų gamtos veiksnių poveikio. Dalis statinių sienų paveiktos drėgmės, apirusios, pažeistas statinių mechaninis pastovumas, todėl jie yra nesaugūs. Išmontuoti statinių lietvamzdžiai, todėl lietaus vanduo patenka ant sienų, nuo ko supuvo rąstai. Statiniai gadina miesto vaizdą ir aplinką. Statinių būklė bloga, o kai kurių avarinė. Teritorija nešienaujama, apleista.

42008-12-02 Anykščių rajono savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus atliekamo statinių techninės priežiūros patikrinimo aktu Nr. 37, atsakovas buvo įpareigotas imtis skubių priemonių pastatų, esančių ( - ). tinkamai priežiūrai užtikrinti arba gauti leidimą juos nugriauti, aptverti teritoriją bei užsandarinti statinius, sutvarkyti statinių lietvamzdžių sistemą, suremontuoti statinių fasadus, sutvarkyti statinių stogus iki 2009-03-10. Iki nurodyto termino atsakovas šių darbų neatliko. Ieškovas, gindamas viešąjį interesą, prašo įpareigoti atsakovą R. K. imtis priemonių užtikrinti pastatų – gyvenamojo namo ir ūkinio pastato, esančių ( - )– tinkamą priežiūrą, kad jie nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir gyvybei ir pašalinti šių pastatų konstrukcijų defektus, kaip keliančius pagrįstą grėsmę žmonių gyvybei bei sveikatai.

5Atsakovas R. K. paaiškino, pastatus, esančius ( - ) jis įsigijo 2005 metais. Jau tada pastatų būklė buvo panaši į dabartinę. Įsigyto pastato šiuo metu nenaudoja. Pastatą ir aplinką tvarko - išpjauna krūmokšnius ir žolę, langai yra užkalti lentomis, durys yra. Lietvamzdžiai nėra išmontuoti, nes jų niekada nebuvo. Šiuo metu ūkinis pastatas yra nugriautas. Nori pastatą suremontuoti ir naudoti. Šiuo metu rengiamas statinių projektas, yra išduotas Anykščių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus projektavimo sąlygų sąvadas, jis ieško statybos rangovų. Tretysis asmuo V. K. turėjo savų interesų, nenorėjo, kad namo rekonstrukcijos darbai vyktų sklandžiai ir greitai todėl nebuvo lengva rengti projektinę dokumentaciją

6Tretysis asmuo V. K. 2011 m. spalio 31 d. mirė.

7Išvadą teikiančios institucijos Anykščių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus atstovė nurodė, jog statiniai, esantys ( - ), priklausantys atsakovui R. K., neužtikrina statinio esminių reikalavimų – higienos, aplinkos apsaugos reikalavimų, kelia grėsmę šalia būnančių žmonių sveikatai ir gyvybei bei gadina miesto estetinį vaizdą. 2008 m. gruodžio 22 d. buvo surašytas Atliekamos statinio techninės priežiūros patikrinimo aktas Nr. 37, kuriame atsakovas R. K. buvo įpareigotas imtis skubių priemonių statinių tinkamai priežiūrai užtikrinti arba gauti leidimą juos nugriauti, aptverti teritoriją bei užsandarinti statinius, sutvarkyti statinių lietvamzdžių sistemą, kad vanduo nepatektų ant statinių sienų ar po jų pamatais, suremontuoti statinių fasadus, sutvarkyti stogus, teritoriją. Įpareigojimus atsakovas turėjo įvykdyti iki 2009 m. kovo 10 d. Mano, kad ieškovo ieškinys pagrįstas. Pastatų savininkas iki šiol pastatų avarinės būklės nepašalino. Pastatai kelia grėsmę žmonių gyvybei ir sveikatai, gadina miesto vaizdą ir aplinką. Prašo ieškinį tenkinti.

8Ieškinys atmestinas.

9Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 19 str. 1 d. numatyta, kad prokurorai, nustatę asmens, visuomenės, valstybės teisių ir teisėtų interesų pažeidimą, viešąjį interesą gina įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka pagal asmens, valstybės ar savivaldybių institucijos arba įstaigos pranešimą, pasiūlymą, pareiškimą, skundą arba savo iniciatyva. Lietuvos Respublikos CPK 5 str. 3 d., 49 str. 1 d. reglamentuoja, kad įstatymų numatytais atvejais prokuroras, valstybės ir savivaldybių institucijos bei kiti asmenys gali pareikšti ieškinį viešajam interesui ginti. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2010-09-09 Anykščių rajono apylinkės prokuratūra gavo Anykščių rajono savivaldybės administracijos prašymą Nr. SD-2194 „Dėl statinių naudojimo priežiūros“, atsakovams nepripažįstant problemos ir nemanant, kad jų elgesys pažeidžia ar gali pažeisti kitų asmenų teises ir interesus, kad dėl susidariusios padėties jiems asmeninės nuosavybės teise priklausantis pastatas, esantis ( - ) dėl netinkamos priežiūros kelia pavojų žmonių sveikatai bei gyvybei, todėl ieškovas reiškia prevencinį ieškinį viešajam interesui ginti.

10Teisės normos įtvirtina pamatines elgesio taisykles, kad visi privalo elgtis taip, kad savo veika ar neveikimu nepažeistų kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Šioje situacijoje asmens nuosavybės teisė negali būti suabsoliutinama. Visuomenės narių sveikatos, kitų teisių ir teisėtų interesų nuo galimo pažeidimo ir žalos atsiradimo, aplinkos apsaugos nuo galimos realios grėsmės ir žalingo poveikio užtikrinimas, neabejotinai apima viešojo intereso sampratą ir reikalauja šių vertybių gynimo.

11Lietuvos Respublikos CPK nustato civilinių santykių teisinio reglamentavimo principus, kad civilinės teisės gali būti įstatymų pagrindu apribotos teismo, jei toks apribojimas būtinas viešajai tvarkai, geros moralės principams, žmonių sveikatai ir gyvybei, asmenų turtui, jų teisėms ir teisėtiems interesams apsaugoti (CK 1.2 str. 2 d.). Civilines teises įstatymų numatytais atvejais nustatyta tvarka gina teismas, neviršydamas savo kompetencijos užkirsdamas kelią teisę pažeidžiantiems veiksmams ar uždrausdamas atlikti veiksmus, keliančius pagrįstą grėsmę žalai atsirasti (prevencinis ieškinys) (CK 1.138 str. 3 p.). CK 6.255 str. reglamentuoja, kad pagrindas prevenciniam ieškiniui reikšti yra realus pavojus, kad ateityje gali būti padaryta žalos. Jeigu yra realus pavojus, kad žalos gali būti padaryta dėl kitokios ūkinės ar neūkinės veiklos, teismas pagal ieškovo prašymą gali įpareigoti atsakovą sustabdyti ir nutraukti tokią veiklą.

12Bylos medžiagą, ieškovo ir atsakovo paaiškinimais, liudytojų parodymais nustatyta, kad pastatai, esantys ( - ) nuosavybės teise priklauso atsakovui R. K. (b. l. 15). 2010-09-13 Anykščių rajono apylinkės prokuratūroje gautas Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2010-09-09 raštas Nr. SD-2193 „Dėl statinių naudojimo priežiūros“. Rašte nurodyta, jog atlikto tyrimo metu buvo nustatyta, kad atsakovui R. K. nuosavybės teise priklausantys statiniai – gyvenamasis namas bei ūkinis pastatas, esantis ( - ) yra pastatyti 1940 m. Statiniai yra nenaudojami, nešildomi, nepakankamai prižiūrimi, neapsaugoti nuo pašalinių asmenų patekimo į statinių teritoriją. Statiniai be langų, be durų, todėl neapsaugoti ir nuo žalingų gamtos veiksnių poveikio. Dalis statinių sienų paveiktos drėgmės, apirusios, pažeistas statinių mechaninis pastovumas, todėl jie yra nesaugūs. Išmontuoti statinių lietvamzdžiai, todėl lietaus vanduo patenka ant sienų, nuo ko supuvo rąstai. Statiniai gadina miesto vaizdą ir aplinką. Statinių būklė bloga, o kai kurių avarinė. Teritorija nešienaujama, apleista (b. l. 6-10). 2008-12-02 Anykščių rajono savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus atliekamo statinių techninės priežiūros patikrinimo aktu Nr. 37 (b. l. 9-10), atsakovas buvo įpareigotas imtis skubių priemonių pastatų, esančių ( - ) tinkamai priežiūrai užtikrinti arba gauti leidimą juos nugriauti, aptverti teritoriją bei užsandarinti statinius, sutvarkyti statinių lietvamzdžių sistemą, suremontuoti statinių fasadus, sutvarkyti statinių stogus.

13Prevencinis ieškinys yra viena iš žalos, šiuo atveju pagal ieškinį tikėtinos ateityje, neutralizavimas, jos kilimo užkardymas. Norint taikyti civilinę atsakomybę, reikalinga nustatyti jos kilimo sąlygas: neteisėtus veiksmus, priežastinį ryšį ir kaltę ( CK 6.246-248 str.).

14Pagal CK 6.247 str. atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu.

15Reiškiamo prevencinio ieškinio atveju žala dar nebūna padaryta, bet ji realiai gali kilti ateityje. Taigi, turi būti nustatomas priežastinis ryšys tarp asmens veiksmų ir tokio elgesio neigiamų pasekmių.

16Ieškovas prašo teismo įpareigoti atsakovą užsandarinti visus langus ir duris, kad į juos nepatektų pašaliniai asmenys ir pašalinti pastatų konstrukcijų defektus.

17Kaip nustatyta, atsakovas R. K. jam nuosavybės teise priklausančius pastatus pagal galimybes tvarko, langai, kurių stiklai išdaužti, užkalti lentomis, durys uždarytos, ūkinis pastatas nugriautas.

18Konstatuojama, jog nei ieškovas, nei institucijos teikiančios išvadą atstovas, nei apklausti liudytojai nepateikė teismui konkrečių įrodymų, jog dėl to, kad neužkalti langai ir durys aplinka yra nesaugi žmogui. Statybos įstatymo 40 straipsnio 3 dalis nustato, kad statinio naudotojas privalo laikytis normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose ar normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose nustatytų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų, kad būtų išlaikytos statinio savybės, atitinkančios esminius statinio reikalavimus, per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę. Pats šių Taisyklių reikalavimų nesilaikymas nėra tinkamas pagrindas prevenciniam ieškiniui tenkinti, jų nesilaikymas nepreziumuoja, kad keliamas realus ar daromas faktinis neigiamas poveikis aplinkai, o tik tai gali būti pagrindu prevenciniam ieškiniui svarstyti. Toks savininko elgesys galimai galėtų būti administracinės atsakomybės pagrindu.

19Ieškovas turi pateikti įrodymus (CPK 12 str. 178 str.), kad atsakovų veikla kelia pavojų ir yra reali žalos tikimybė, tačiau tokių įrodymų ieškovas nepateikė. Tiek ieškovo, tiek išvadą teikusios institucijos atstovo, posėdžio metu apklaustų liudytojų aiškinimai, kad atsakovui priklausanti pastato dalis gali griūti yra deklaratyvūs, nepagrįsti objektyviais duomenimis, tyrimais.

20Buvo nurodytos ir kitos faktinės aplinkybės, kaip ieškinio pagrindas – tai estetinio vaizdo sudarkymas – tai, kad sklype auga piktžolės, mėtosi šiukšlės, lankosi tretieji asmenys. Tą patvirtino ir posėdžio metu apklausti liudytojai. Tačiau toks gyvenamosios vietovės tvarkymo ir švaros taisyklių nesilaikymas nepreziumuoja, kad tai kelia realų ar daro faktinį neigiamą poveikį aplinkai, o tik tai gali būti pagrindas pagrįstam prevenciniam ieškiniui reikšti. Toks savininko elgesys galimai galėtų būti administracinės atsakomybės pagal LR ATPK 161 straipsnį pagrindu, bet ši aplinkybė negali būti civilinės bylos tyrimo objektu.

21Neįrodžius pagrindo reikšti prevencinį ieškinį, nėra prielaidų ir šiuo pagrindu prevencinio ieškinio tenkinimui.

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 269-270 str., teismas

Nutarė

23ieškinį atmesti.

24Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija... 2. ieškovas ieškiniu kreipėsi į teismą, kuriuo prašo įpareigoti atsakovą... 3. Posėdžio metu ieškovas nurodė, jog Anykščių rajono apylinkės... 4. 2008-12-02 Anykščių rajono savivaldybės administracijos architektūros ir... 5. Atsakovas R. K. paaiškino, pastatus, esančius ( - ) jis įsigijo 2005 metais.... 6. Tretysis asmuo V. K. 2011 m. spalio 31 d. mirė.... 7. Išvadą teikiančios institucijos Anykščių rajono savivaldybės... 8. Ieškinys atmestinas.... 9. Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 19 str. 1 d. numatyta, kad... 10. Teisės normos įtvirtina pamatines elgesio taisykles, kad visi privalo elgtis... 11. Lietuvos Respublikos CPK nustato civilinių santykių teisinio reglamentavimo... 12. Bylos medžiagą, ieškovo ir atsakovo paaiškinimais, liudytojų parodymais... 13. Prevencinis ieškinys yra viena iš žalos, šiuo atveju pagal ieškinį... 14. Pagal CK 6.247 str. atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais... 15. Reiškiamo prevencinio ieškinio atveju žala dar nebūna padaryta, bet ji... 16. Ieškovas prašo teismo įpareigoti atsakovą užsandarinti visus langus ir... 17. Kaip nustatyta, atsakovas R. K. jam nuosavybės teise priklausančius pastatus... 18. Konstatuojama, jog nei ieškovas, nei institucijos teikiančios išvadą... 19. Ieškovas turi pateikti įrodymus (CPK 12 str. 178 str.), kad atsakovų veikla... 20. Buvo nurodytos ir kitos faktinės aplinkybės, kaip ieškinio pagrindas – tai... 21. Neįrodžius pagrindo reikšti prevencinį ieškinį, nėra prielaidų ir šiuo... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 269-270 str., teismas... 23. ieškinį atmesti.... 24. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui,...