Byla Ik-1577-402/2010

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Natalja Zelionkienė, susipažinusi su pareiškėjų UAB ( - ), UAB ( - ) , A. R. įmonės ( - ) , IĮ ( - ) , K. G. individualios įmonės, UAB ( - ) , UAB ( - ) , J. S. individualios įmonės ( - ) , A. J., R. R., V. G. skundu, pasirašytu jų atstovo advokato Dominyko Varno, Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 7 d. nutartimi, pareiškėjų patikslintu skundu,

Nustatė

3Kauno apygardos administraciniame teisme buvo gautas pareiškėjų UAB ( - ) UAB ( - ) , A. R. įmonės ( - ) , IĮ ( - ) , K. G. individualios įmonės, UAB ( - ) , UAB ( - ) , J. S. individualios įmonės ( - ) , A. J., R. R., V. G. skundas, pasirašytas jų atstovo advokato Dominyko Varno atsakovams Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR Aplinkos ministerijos, Kauno miesto savivaldybės administracijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie LR Žemės ūkio ministerijos, kuriuo prašo: 1) panaikinti I atsakovės atsakymą; 2) panaikinti II atsakovės sprendimą neteikti derinti žemės sklypų prie pastatų ( - ) , detaliojo plano Nuolatinėje statybos komisijoje ir įpareigoti II atsakovės teikti derinti šį planą Nuolatinėje statybos komisijoje; 3) pripažinti, kad III atsakovės veiksmai nederinant žemės sklypų prie pastatų Europos per. 122, Kaunas, detaliojo plano yra neteisėtas vilkinimas bei įpareigoti ją derinti šį planą.

4Skundas neatitiko Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 23 str. ir 24 str. reikalavimų, todėl Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 7 d. nutartimi buvo nustatytas terminas iki 2010 m. spalio 22 d. skundo trūkumams pašalinti. Nutartyje nustatytu terminu pareiškėjai pateikė naują skundą, kuriame prašo:

51. pripažinti, kad atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie LR Žemės ūkio ministerijos bei jos Kauno miesto žemėtvarkos skyriaus veiksmai nederinant Žemės sklypų prie pastatų Europos pr. 122, Kaunas, detaliojo plano yra neteisėtas vilkinimas bei įpareigoti Nacionalinę žemės tarnybą prie LR Žemės ūkio ministerijos suderinti šį detalųjį planą;

62. panaikinti atsakovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie LR Aplinkos ministerijos sprendimą – 2010-03-23 atsakymą Nr. (6.3)-2D-3060 „Dėl rengiamo žemė sklypų prie pastatų ( - ) , detaliojo plano“;

73. panaikinti atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos 2010-09-29 atsisakymą neteikti derinti Žemės sklypų prie pastatų ( - ) , detaliojo plano Nuolatinėje statybos komisijoje ir įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administraciją teikti derinti šį planą Nuolatinėje statybos komisijoje;

84. pripažinti, kad atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos 2010-10-18 atsakymu Nr. 500-2-70 yra vilkinamas jos kompetencijai priskirto sprendimo priėmimas bei įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administraciją priimti sprendimus dėl 2007-10-25 išduoto Planavimo sąlygų sąvado detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. S-6489 bei 2007-10-25 išduotų Planavimo sąlygų detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. R-6489 galiojimo termino pratęsimo.

9Skundą atsisakytina priimti.

10ABTĮ 25 straipsnis numato, jog prieš kreipiantis į administracinį teismą įstatymų numatytų viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) gali būti, o įstatymų nustatytais atvejais – turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją.

11LR Teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 7 dalis nustato, kad ginčus, kilusius tarp planavimo sąlygas išdavusių institucijų ir (ar) planavimo organizatoriaus, taip pat derinimo ir svarstymo procedūros metu kilusius ginčus nagrinėja ir sprendimus priima teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos. Teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, kad valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atlieka: savivaldybės lygmens bendrojo, specialiojo teritorijų planavimo dokumentų, detaliųjų planų – Aplinkos ministerijos įgaliota institucija, t.y. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 349 patvirtinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatai).

12Pareiškėjai patikslintu skundu prašo teismo:

13- pripažinti, kad atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie LR Žemės ūkio ministerijos bei jos Kauno miesto žemėtvarkos skyriaus veiksmai nederinant Žemės sklypų prie pastatų ( - ) , detaliojo plano yra neteisėtas vilkinimas bei įpareigoti Nacionalinę žemės tarnybą prie LR Žemės ūkio ministerijos suderinti šį detalųjį planą;

14- panaikinti atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos 2010-09-29 atsisakymą neteikti derinti Žemės sklypų prie pastatų ( - ) , detaliojo plano Nuolatinėje statybos komisijoje ir įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administraciją teikti derinti šį planą Nuolatinėje statybos komisijoje;

15- pripažinti, kad atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos 2010-10-18 atsakymu Nr. 500-2-70 yra vilkinamas jos kompetencijai priskirto sprendimo priėmimas bei įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administraciją priimti sprendimus dėl 2007-10-25 išduoto Planavimo sąlygų sąvado detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. S-6489 bei 2007-10-25 išduotų Planavimo sąlygų detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. R-6489 galiojimo termino pratęsimo.

16Akivaizdu, kad nagrinėjamu atveju ginčas yra kilęs dėl atsakovų Kauno miesto savivaldybės administracijos ir Nacionalinės žemės tarnybos prie LR Žemės ūkio ministerijos veiksmų detaliojo teritorijų planavimo procese. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikosi pozicijos, jog teritorijų planavimo procese dalyvaujantys asmenys privalo kreiptis į ikiteismines ginčų nagrinėjimo institucijas dėl sprendimų, priimtų teritorijų planavimo proceso stadijose, t. y. nuo planavimo sąlygų išdavimo momento iki valstybinę teritorijų priežiūrą atliekančių institucijų išvados apie parengtą detalųjį planą teikimo momento. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo detaliojo plano derinimo stadijoje, kuri patenka į teritorijų planavimo proceso stadiją, numatančią privalomą ikiteisminį ginčų nagrinėjimą.

17Kadangi šiems ginčams yra nustatytas privalomas išankstinis ginčo nagrinėjimas ne teismo tvarka, kuriuo pareiškėjai nėra pasinaudoję, todėl pareiškėjų skundą dalyje dėl aukščiau paminėtų skundo reikalavimų atsisakytina priimti tuo pagrindu, kad pareiškėjai nėra pasinaudoję išankstine ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka. (ABTĮ 37 str. 2 d. 3 p.).

18Pareiškėjai dėl šio ginčo išsprendimo turi teisę paduoti skundą Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos. Nesutikdama su jos sprendimu gali kreiptis į teismą.

19Pareiškėjai, paduodami skundą tiesiogiai teismui remiasi ABTĮ 17 straipsnio 1 dalimi. ABTĮ straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu sujungiami keli tarpusavyje susiję reikalavimai, iš kurių vieni priskirtini teismo kompetencijai, o kiti – ne teismo institucijų kompetencijai, vis reikalavimai turi būti nagrinėjami teisme. Tačiau, kaip yra pažymėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, ši ABTĮ nuostata turi būti aiškinama bei taikoma sistemiškai kartu su kitomis įstatymo nuostatomis, atsižvelgiant į jų turinį bei numatomus teisinio reguliavimo tikslus (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gruodžio 18 d. nutartis Administracinėje byloje Nr. AS-438-778/2009). Nagrinėjamu atveju įstatymai imperatyviai nustato, jog ginčams, kilusiems tarp planavimo sąlygas išdavusių institucijų ir (ar) planavimo organizatoriaus, taip pat derinimo ir svarstymo procedūros metu kilusius ginčams yra privaloma išankstinė ikiteisminė jų nagrinėjimo tvarka ir tik pasinaudojus šia tvarka administracinis teismas įgyja kompetenciją nagrinėti tokio pobūdžio ginčą.

20Antruoju patikslinto skundo reikalavimu pareiškėjai prašo panaikinti atsakovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie LR Aplinkos ministerijos sprendimą – 2010-03-23 atsakymą Nr. (6.3)-2D-3060 „Dėl rengiamo žemės sklypų prie pastatų ( - ), detaliojo plano“.

21Apygardų administraciniai teismai yra pirmoji instancija byloms, nurodytoms ABTĮ 15 straipsnyje, kai pareiškėjas ar atsakovas yra teritorinis valstybinio administravimo ar savivaldybių administravimo subjektas, išskyrus išimtis, nurodytas ABTĮ 15straipsnio 1 dalies 6, 11 ir 12 punktuose (ABTĮ 18 str. 1 d.). ABTĮ 19 straipsnio 1 dalis numato, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas yra pirmoji instancija šio įstatymo 15 straipsnyje nurodytoms byloms, kai pareiškėjas ar atsakovas yra centrinis administravimo subjektas. Centriniai valstybinio administravimo subjektai (institucijos, įstaigos, tarnybos, įmonės, jų tarnautojai (pareigūnai) – subjektai, kurie vykdo administravimą visoje valstybės teritorijoje (ABTĮ 2 str. 7 d.).

22Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 2 dalis nustato, kad pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu. Atsakymas gali būti apskųstas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos. Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekanti institucija per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos pateikia motyvuotą atsakymą, kuris įstatymų nustatyta tvarka gali būti apskųstas teismu.

23Iš skundo turinio ir prie jo pridėtų dokumentų matyti, jog UAB ( - ) apskundė valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos detaliojo plano UAB ( - ) rengėjo atsakymą, kuriuo jis neatsižvelgė į UAB ( - ) pateiktus pasiūlymus. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išnagrinėjusi UAB ( - ) skundą kaip išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija, pateikė 2010 m. kovo 23 d. atsakymą Nr. (6.3)-2D-3060. Minėtą atsakymą ir ginčija pareiškėjai.

24Šiuo atveju pareiškėjams tiesiogines teisines pasekmes sukelia būtent Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atsakymas. Kadangi pareiškėjų reikalavimas kildinamas iš centrinio administravimo subjekto veiksmų, pareiškėjų skundą dalyje dėl reikalavimo panaikinti atsakovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie LR Aplinkos ministerijos sprendimą – 2010-03-23 atsakymą Nr. (6.3)-2D-3060 „Dėl rengiamo žemės sklypų prie pastatų Europos pr. 122, Kaunas, detaliojo plano“ atsisakytina priimti kaip nepriskirtiną Kauno apygardos administracinio teismo kompetencijai (ABTĮ 34 str. 2 d. 2 p.).

25Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir 3 punktu, teisėja,

Nutarė

27Atsisakyti priimti UAB ( - ) , UAB ( - ) , A. R. įmonės ( - ) , IĮ ( - ) , K. G. individualios įmonės, UAB ( - ) , UAB ( - ) , J. S. individualios įmonės ( - ) , A. J., R. R., V. G. skundą, pasirašytą jų atstovo advokato Dominyko Varno.

28Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Natalja Zelionkienė,... 3. Kauno apygardos administraciniame teisme buvo gautas pareiškėjų UAB ( - )... 4. Skundas neatitiko Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 5. 1. pripažinti, kad atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie LR Žemės... 6. 2. panaikinti atsakovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos... 7. 3. panaikinti atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos 2010-09-29... 8. 4. pripažinti, kad atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos... 9. Skundą atsisakytina priimti.... 10. ABTĮ 25 straipsnis numato, jog prieš kreipiantis į... 11. LR Teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 7 dalis nustato, kad ginčus,... 12. Pareiškėjai patikslintu skundu prašo teismo:... 13. - pripažinti, kad atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie LR Žemės... 14. - panaikinti atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos 2010-09-29... 15. - pripažinti, kad atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos... 16. Akivaizdu, kad nagrinėjamu atveju ginčas yra kilęs dėl atsakovų Kauno... 17. Kadangi šiems ginčams yra nustatytas privalomas išankstinis ginčo... 18. Pareiškėjai dėl šio ginčo išsprendimo turi teisę paduoti skundą... 19. Pareiškėjai, paduodami skundą tiesiogiai teismui remiasi ABTĮ 17 straipsnio... 20. Antruoju patikslinto skundo reikalavimu pareiškėjai prašo panaikinti... 21. Apygardų administraciniai teismai yra pirmoji instancija byloms,... 22. Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 2 dalis nustato, kad pasiūlymus... 23. Iš skundo turinio ir prie jo pridėtų dokumentų matyti, jog UAB ( - )... 24. Šiuo atveju pareiškėjams tiesiogines teisines pasekmes sukelia būtent... 25. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies... 27. Atsisakyti priimti UAB ( - ) , UAB ( - ) , A. R. įmonės (... 28. Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju...