Byla AS-822-544-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka nagrinėdama pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Energijos taupymo centras“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Miesto energija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. liepos 13 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Energijos taupymo centras“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Miesto energija“ skundą atsakovui Ukmergės rajono savivaldybės administracijai dėl įsakymų panaikinimo,

Nustatė

2I.

32010 m. liepos 10 d. Vilniaus apygardos administraciniame teisme gautas pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Energijos taupymo centras“ (toliau – ir UAB „Energijos taupymo centras“) ir uždarosios akcinės bendrovės „Miesto energija“ (toliau – ir UAB „Miesto energija“) skundas, kuriuo pareiškėjai prašė: 1) taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 13-636 „Dėl šilumos tiekimo licencijos“ ir UAB „Ukmergės šiluma“ išduotos šilumos tiekimo licencijos Nr. L4-ŠT-3, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 13-637 „Dėl šilumos tiekimo licencijos“ ir UAB „Dainavos energetika“ išduotos šilumos tiekimo licencijos Nr. L4-ŠT-4 galiojimą; 2) panaikinti Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 10 d. įsakymą Nr. 13-636 „Dėl šilumos tiekimo licencijos“ ir UAB „Ukmergės šiluma“ išduotą šilumos tiekimo licenciją Nt. L4-ŠT-3; 3) panaikinti Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 10 d. įsakymą Nr. 13-637 „Dėl šilumos tiekimo licencijos“ ir UAB „Dainavos energetika“ išduotą šilumos tiekimo licenciją Nr. L4-ŠT-4.

4II.

52010 m. birželio 13 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinis teismas pareiškėjų skundą priėmė nagrinėti, o prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo netenkino.

6Įvertinęs prašymo reikalavimą ir ginčo aplinkybių visumą, teismas pažymėjo, kad pareiškėjai UAB „Miesto energija“ Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. lapkričio 18 d. išduota šilumos tiekimo licencija Nr. L4-ŠT-1 yra galiojanti, vadinasi, pareiškėja turi teisę vykdyti šilumos tiekimo veiklą licencijos priede nurodytose teritorijose. Teismui patenkinus pareiškėjų skundą ir panaikinus skundžiamus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus bei jų pagrindu išduotas licencijas, iki sprendimo priėmimo buvusiuos padėties atkūrimas nepasunkėtų, t.y., UAB „Miesto energija“ ir toliau galėtų tiekti šilumą licencijos Nr. L4-ŠT-1 pagrindu.

7III.

8Nesutikdami su 2010 m. birželio 13 d. nutartimi, pareiškėjai UAB „Energijos taupymo centras“ ir UAB „Miesto energija“ atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamos nutarties dalį, kuria prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių atmestas, ir klausimą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo išspręsti iš esmės. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

91.

10Teismas, atsisakydamas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, neįvertino, kad pagal ginčijamas šilumos tiekimo licencijas pradėjus vykdyti šilumos tiekimo veiklą, bus pažeistas viešasis interesas.

112.

12UAB „Ukmergės šiluma“ ir UAB „Dainavos energetika“ pradėjus vykdyti šilumos energijos tiekimo veiklą ginčijamų licencijų pagrindu, bus sudaromos naujos šilumos energijos vartojimo sutartys su šilumos energijos vartotojais. Šios sutartys bus vykdomos, o šilumos vartotojai mokės už šilumos energiją. Jei teismas pripažins UAB Ukmergės šiluma“ ir UAB „Dainavos energetika“ išduotas šilumos tiekimo licencijas neteisėtomis bei jas panaikins, neteisėtai vykdomos veiklos pagrindu gautos pajamos turės būti grąžintos vartotojams. Kadangi UAB „Ukmergės šiluma“ ir „Dainavos energetika“ yra privačios bendrovės, piniginių lėšų sumažinimas tokiu atveju būtų apsunkintas ar netgi neįmanomas, atitinkamai ir teismo sprendimo, jei jis bus palankus pareiškėjams, vykdymas būtų apsunkintas ar neįmanomas.

133.

14Nesustabdžius licencijų galiojimo, susidaro situacija, kai tose pačiose teritorijose yra po du licencijuotus šilumos energijos tiekėjus, t.y. Šventupės gyvenvietės bei Šilo katilinės teritorijose šilumos tiekimo licencijas turi UAB „Miesto energija“ ir UAB „Ukmergės šiluma“, o Dainavos gyvenvietės teritorijoje – UAB „Miesto energija“ ir UAB „Dainavos energetika“. Susidarius tokiai situacijai, šilumos vartotojams gali kilti neaiškumų, iš kurio šilumos tiekėjo jie turėtų reikalauti vykdyti Šilumos ūkio įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas šilumos tiekėjo pareigas. Be to, tokia situacija reikštų Šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 4 dalies, kurioje nustatyta, kad licencijos šilumos tiekimo veiklai išduodamos neterminuotam laikui tik vienam asmeniui tam tikroje nustatytoje teritorijoje, pažeidimą.

15Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija atsiliepimu palaiko pareiškėjų atskirąjį skundą jame išdėstytais motyvais. Atkreipia dėmesį, kad administracinėje byloje Nr. I-3111/2010, kurioje keliamas klausimas dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2010 m. birželio 10 d. įsakymų Nr. 13-636 ir Nr. 13-637 bei jų pagrindu priimtų šilumos tiekimo licencijų Nr. L4-ŠT-3 ir L4-ŠT-4 teisėtumo, Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. rugpjūčio 4 d. nutartimi pritaikė reikalavimo užtikrinimo priemones ir iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo sustabdė licencijų galiojimą.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV.

18Atskirasis skundas atmestinas.

19Pagal ABTĮ 71 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti proceso dalyvių prašymu arba savo iniciatyva bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas taikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog, jos netaikius, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą, iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 straipsnis).

20Sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi būti atsižvelgta į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises bei galimą šių teisių faktinį realizavimą, jų įtaką kitiems asmenims, taip pat į tai, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų principų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gegužės 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-222/2010). Įvertinus tokią teisės normą įstatymų leidėjo ketinimų (tikslų) aspektu ir vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. vasario 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-174/2009), darytina išvada, kad, sprendžiant Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 13-636 „Dėl šilumos tiekimo licencijos“ ir UAB „Ukmergės šiluma“ išduotos šilumos tiekimo licencijos Nr. L4-ŠT-3, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 13-637 „Dėl šilumos tiekimo licencijos“ ir UAB „Dainavos energetika“ išduotos šilumos tiekimo licencijos Nr. L4-ŠT-4 sustabdymo klausimą, būtina nustatyti išskirtines aplinkybes, kurios rodytų, jog, nepritaikius šios reikalavimo užtikrinimo priemonės, teismo sprendimo įvykdymas iš tikrųjų gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

21Prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę UAB „Miesto energija“ grindžia ta aplinkybe, kad pagal ginčijamas šilumos tiekimo licencijas pradėjus vykdyti šilumos tiekimo veiklą, bus pažeistas viešasis interesas: UAB „Ukmergės šiluma“ ir UAB „Dainavos energetika“ pradėjus vykdyti šilumos energijos tiekimo veiklą ginčijamų licencijų pagrindu, bus sudaromos naujos šilumos energijos vartojimo sutartys su šilumos energijos vartotojais, sutartys bus vykdomos, už energiją bus atsiskaitoma. Jei teismas pripažins UAB „Ukmergės šiluma“ ir UAB „Dainavos energetika“ išduotas šilumos tiekimo licencijas neteisėtomis bei jas panaikins, neteisėtai vykdomos veiklos pagrindu gautos pajamos turės būti grąžintos vartotojams. Kadangi UAB „Ukmergės šiluma“ ir „Dainavos energetika“ yra privačios bendrovės, piniginių lėšų sumažinimas tokiu atveju būtų apsunkintas ar netgi neįmanomas, atitinkamai ir teismo sprendimo, jei jis bus palankus pareiškėjams, vykdymas būtų apsunkintas ar neįmanomas. Nesustabdžius licencijų galiojimo, susidariusi situacija reikš Šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 4 dalies, kurioje nustatyta, kad licencijos šilumos tiekimo veiklai išduodamos neterminuotam laikui tik vienam asmeniui tam tikroje nustatytoje teritorijoje, pažeidimą.

22Atsižvelgus į šiuos argumentus bei įvertinus pareiškėjo nurodytas aplinkybes dėl būtinybės užtikrinti reikalavimą, negalima daryti išvados, kad buvo ar yra pagrindas taikyti jo prašomas reikalavimo užtikrinimo priemones. Nustatyta, kad pareiškėja UAB „Miesto energija“ šilumos tiekimo veiklą vykdo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. lapkričio 18 d. išduotos šilumos tiekimo licencijos Nr. L4-ŠT-1 pagrindu. Byloje nėra duomenų, kad ši licencija būtų panaikinta ar jos galiojimas sustabdytas. Nėra jokio objektyvaus pagrindo manyti, jog, priėmus pareiškėjui palankų teismo sprendimą, t. y. panaikinus skundžiamus aktus, iki jų priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas. Hipotetiniai aiškinimai, kad galėtų kilti sunkumų padėtį grąžinant į anksčiau buvusią (nutraukiant sutartis, kurios gali būti sudarytos, išieškant neteisėtai sumokėtas lėšas ar pan.) negali būti pagrindu reikalavimo užtikrinimo priemonėms taikyti. Šioje proceso stadijoje nėra duomenų apie galimai kilsiančią neatitaisomą žalą vartotojams ar kitiems subjektams, todėl kolegija neturi pagrindo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonių.

23Esant tokioms aplinkybėms, galima daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nepagrįstai nusprendė nesiimti priemonių reikalavimui užtikrinti, todėl nutartis paliktina nepakeista, o pareiškėjų atskirasis skundas atmestinas (ABTĮ 151 str. 1 p.).

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

25pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Energijos taupymo centras“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Miesto energija“ atskirąjį skundą atmesti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. liepos 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai