Byla AS-146-31-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Laimės Baltrūnaitės (pranešėja) ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Auto ABC“ prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo nagrinėjant administracinę bylą Nr. AS146-31/2010 pagal pareiškėjos V. V. skundą atsakovams Kauno apskrities viršininko administracijai, Kauno miesto savivaldybei, trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Auto ABC“ dėl administracinio akto panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja V. V. (toliau – ir pareiškėja) 2005 m. balandžio 22 d. pateikė Kauno miesto apylinkės teismui ieškinį, kuriuo tarp kitų reikalavimų prašė pripažinti negaliojančiu Kauno miesto valdybos 1996 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. 255 „Dėl žemės sklypų prie turimų pastatų detaliųjų planų“ (toliau – ir Sprendimas Nr. 255) dalį, kuria buvo patvirtintas 0,94 ha žemės sklypo, esančio Kaune, Islandijos pl. 15, prie uždarosios akcinės bendrovės „Auto ABC“ (toliau – ir UAB „Auto ABC“) nuosavybės teisėmis valdomų pastatų, sumažintos apimties detalusis planas. Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. kovo 23 d. nutartimi kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją išspręsti bylos teismingumo klausimą. Specialioji teisėjų kolegija 2009 m. balandžio 17 d. nutartimi nustatė, kad ginčas nagrinėtinas administraciniame teisme. Išsprendus teismingumo klausimą byla buvo perduota administraciniam teismui.

5II.

6Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. gruodžio 1 d. nutartimi atmetė pareiškėjos prašymą atnaujinti praleistą terminą skundui dėl Kauno miesto valdybos 1996 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. 225 paduoti ir nutraukė administracinę bylą dėl visų pareiškėjos pareikštų reikalavimų vadovaudamasis ABTĮ 101 straipsnio 1 dalies 6 punktu.

7III.

8Pareiškėja atskiruoju skundu kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą ir prašė panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. gruodžio 1 d. nutartį bei priimti naują sprendimą, t. y. klausimą išspręsti iš esmės – atnaujinti skundo padavimo terminą Kauno miesto valdybos 1996 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. 255 ginčijimui.

9Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. sausio 15 d. nutartimi atskirąjį skundą atmetė ir Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. gruodžio 1 d. nutartį paliko nepakeistą.

10IV.

112010 m. sausio 26 d. Kauno apygardos administraciniame teisme buvo gautas trečiojo suinteresuoto asmens prašymas dėl teismo išlaidų priteisimo, kuriuo prašoma priteisti iš pareiškėjos trečiojo suinteresuoto asmens naudai 1 000 Lt už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą ir pateikimą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13V.

14Prašymas dėl teismo išlaidų tenkintinas iš dalies.

15Vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuota praktika, prašymai dėl išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo nagrinėtini apeliacinės instancijos teisme, o prašymus dėl išlaidų patirtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme sprendžia pirmosios instancijos teismas. Todėl teisėjų kolegija nepasisako dėl išlaidų, kurios yra susijusios su bylos nagrinėjimu pirmosios instancijos teisme, atlyginimo, nes trečiojo suinteresuoto asmens prašymas dėl išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, buvo išspręstas Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. sausio 28 d. nutartimi.

16Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 44 straipsnio 5 dalis numato, jog kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi šio straipsnio 2 dalyje nurodydamas teises į išlaidų atlyginimą, t. y. turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių - 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną - išlaidas.

17Iš bylos medžiagos matyti, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėtas ginčas buvo kilęs dėl Kauno miesto valdybos 1996 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. 255 „Dėl žemės sklypų prie turimų pastatų detaliųjų planų“ dalies, kuria buvo patvirtintas 0,94 ha žemės sklypo, esančio Kaune, Islandijos pl. 15, prie UAB „Auto ABC“ nuosavybės teisėmis valdomų pastatų, sumažintos apimties detalusis planas. Nagrinėjant šį ginčą tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Auto ABC“ prašė neatnaujinti skundo padavimo termino. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. sausio 15 d. nutartimi palikdamas galioti Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. gruodžio 1 d. nutartį, kuria atmestas pareiškėjos prašymas atnaujinti praleistą terminą skundui dėl Kauno miesto valdybos 1996 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. 225, priėmė trečiajam suinteresuotam asmeniui palankų sprendimą, todėl tretysis suinteresuotas asmuo nagrinėjamu atveju įgijo teisę į teismo išlaidų atlyginimą.

18Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) 7 punkte nustatyta, jog priteistini užmokesčio už advokato teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant jose nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (toliau – ir MMA). Nagrinėjamu atveju apskaičiuojant priteistiną užmokestį už advokato trečiajam suinteresuotam asmeniui suteiktas paslaugas, turi būti vadovaujamasi Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1368 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ ir pagrindu imamas 800 Lt dydžio MMA (paslaugos buvo suteiktos po 2008 m. sausio 1 d.). Rekomendacijų 2 punkte nustatyta, jog, nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į šių rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir 2.1-2.8 papunkčiuose išvardintus kriterijus.

19Nagrinėjamu atveju trečiasis suinteresuotas asmuo prašo atlyginti išlaidas už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą (II t., b. l. 100). Šioms išlaidoms pagrįsti byloje yra pateikta 2009 m. gruodžio 16 d. atstovavimo sutartis sudaryta tarp trečiojo suinteresuoto asmens ir advokatės Marinos Laurinaitienės (II t., b. l. 78), 2009 m. gruodžio 16 d. sąskaita už teisines paslaugas Nr. 091216 ir 2009 gruodžio 22 d. mokėjimo nurodymo nuorašas (II t. b. l. 101). Minėti įrodymai patvirtina, kad trečiasis suinteresuotas asmuo turėjo 1 000 Lt išlaidų už minėtų teisinių paslaugų suteikimą. Pagal Rekomendacijų 8.15 punktą, už atskirąjį skundą ar kitą dokumentą, kuriame rašytinio proceso metu pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai (nagrinėjamu atveju – atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą) nagrinėjamu atveju priteistina maksimali suma galėtų sudaryti 400 Lt (0,5x800x1). Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus bei įvertinus Rekomendacijų nuostatas, galima daryti išvadą, kad trečiasis suinteresuotas asmuo nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme turėjo pagrįstų 400 Lt atstovavimo išlaidų, kurios priteistinos iš pareiškėjos.

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi ir 133 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

21Trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Auto ABC“ prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo patenkinti iš dalies.

22Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Auto ABC“ iš pareiškėjos V. V. 400 Lt (keturis šimtus litų) teismo išlaidų.

23Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai