Byla I-2371-95/2013

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Liuda Arlauskienė, susipažinusi su pareiškėjo G. S. (G. S.) 2013-02-11 skundu,

Nustatė

2teisme 2013-02-11 buvo gautas pareiškėjo skundas, kuriame jis prašo: 1) panaikinti 2012-12-31 Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento raštą Nr. SR-6338 (sprendimą) „Dėl dvikalbio ugdymo bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklose tautinės mažumos mokomąja kalba“; 2) įpareigoti Švietimo ir mokslo ministeriją per teismo nustatytą laiką priimti naują sprendimą: pagal savo kompetenciją nedelsiant imtis priemonių minėtiems Aprašo neatitikimams Sutarčiai ir kitiems teisės aktams, ištaisyti, be to, atsižvelgti į tai, rengiant Švietimo ir mokslo ministerijos kompetencijos poįstatyminius teisės aktus taip, kad juose būtų maksimaliai sumažintas Sutarties nuostatų pažeidimas.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Iš pareiškėjo skundo ir pridedamų įrodymų matyti, kad pareiškėjas nesutinka su Švietimo ir mokslo ministerijos 2012-12-31 Sprendimu Nr. SR-6338.

5Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 str. 1 d. nustatyta, kad, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas skundą teismui dėl skundžiamo sprendimo pateikė 2013-02-11. Iš pareiškėjo pateikto voko matyti, kad pareiškėjui skundžiamas sprendimas įteiktas 2012-01-08 (pašto įstaigos žyma ant voko). Taigi, paskutinė diena skundui paduoti buvo 2013-02-07. Darytina išvada, kad pareiškėjas skundą teismui pateikė praleidęs įstatyme nustatytą skundo padavimo terminą.

6Kadangi atnaujinti skundo padavimo terminą pareiškėjas neprašo, todėl skundą atsisakytina priimti vadovaujantis ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p., kuriame nustatyta, kad administracinio teismo teisėjas motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą), jeigu praleistas skundo (prašymo) padavimo terminas ir pareiškėjas neprašo jo atnaujinti ar teismas atmeta tokį prašymą.

7Pareiškėjui išaiškintina, kad ši nutartis neužkerta kelio pakartotinai kreiptis į teismą su skundu, kartu pateikiant motyvuotą ir objektyviais įrodymais pagrįstą prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą. Kreipiantis pakartotinai, pareiškėjui siūlytina skundo reikalavimą dėl įpareigojimo atlikti veiksmus suformuluoti taip, kad atitiktų ABTĮ 88 str. numatytas galimas priimti sprendimų rūšis.

8

9Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.,

Nutarė

10atsisakyti priimti pareiškėjo G. S. (G. S.) 2013-02-11 skundą.

11Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjui.

12Išaiškinti pareiškėjui, kad ši nutartis neužkerta kelio pakartotinai kreiptis į teismą su skundu, kartu pateikiant motyvuotą ir objektyviais įrodymais pagrįstą prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą.

13Dėl šios nutarties per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai