Byla I-189-320

1Panevėžio apygardos administracinio teismo kolegija, susidedanti iš pirmininkaujančios teisėjos I.Varžinskienės, teisėjų R.Gadliausko, N.Čekanauskienės,

2sekretoriaujant I.Kalainytei,

3dalyvaujant pareiškėjos atstovui – advokatui G.Bulotui

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos J.T. pareiškimą trečiajam suinteresuotajam asmeniui Utenos apskrities viršininko administracijai dėl įstatymu nustatyto praleisto termino atnaujinimo ir

Nustatė

5Pareiškėja savo pareiškimu prašo atnaujinti terminą pateikti nuosavybės teisę bei giminystės ryšį su buvusiu žemės savininku patvirtinančius dokumentus dėl nuosavybės teisių atkūrimo į savo faktinės įmotės J.A. nuosavybės teise valdytą žemę Utenos apskrityje, Saldutiškio valsčiuje, Pakiaunio kaime.

6Pareiškėja teismo posėdyje nedalyvauja, apie teismo posėdžio vietą ir laiką nustatyta tvarka jai pranešta. Jos atstovas G.Bulotas paaiškino, kad J.T. terminus pateikti giminystės ryšį su buvusiu žemės savininku patvirtinančius dokumentus dėl nuosavybės teisių atkūrimo praleido dėl svarbių priežasčių, nes pareiškėja dar 1998 metais, t.y. nepraėjus LR piliečių nuosavybės teisių atkūrimo į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymo nustatytiems terminams kreipėsi į Ignalinos rajono apylinkės teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad ji buvo J.A. įdukra. Tačiau šis prašymas buvo atmestas, nes pareiškėja archyvuose nerado ir teismui nepateikė tai patvirtinančių dokumentų. Tik 2007 metais archyvuose suradus visus reikiamus dokumentus, ji vėl kreipėsi į Ignalinos rajono apylinkės teismą, kuris 2008-02-15 sprendimu nustatė, kad J.T. 1936 m. buvo faktiškai įvaikinta J.A. Po šio sprendimo pareiškėja iškart kreipėsi į Utenos apskrities žemėtvarkos tarnybą dėl nuosavybės teisių atkūrimo, tačiau buvo informuota, kad praleidusi įstatymu nustatytus terminus iki 2003-12-31 pateikti dokumentus įrodančius giminystę ir kitas aplinkybes žemės gražinimo bylose.

7Trečiojo suinteresuotojo asmens atstovas teismo posėdyje nedalyvauja, apie teismo posėdžio vietą ir laiką nustatyta tvarka jam pranešta. Savo atsiliepime teismui J.T. pareiškimui iš esmės neprieštarauja.

8Pareiškimas tenkintinas.

9Bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėja J.T. pretenduoja atkurti nuosavybės teises į savo įmotės J.A. nuosavybės teise valdytą žemę, esančius Ignalinos raj., Linkmenų sen., Pakiaunio k. LR piliečių nuosavybės teisių atkūrimo į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymo (toliau tekste - Įstatymas) 10 str. numato, kad nuosavybės teisės atkuriamos piliečiams, kurių prašymai pateikiami iki 2001-12-31, o nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinantys dokumentai iki 2003-12-31. 2004-10-26 įsigaliojo nauja šio straipsnio redakcija, numatanti galimybę atnaujinti praleistą terminą, jeigu teismas pripažįsta svarbiomis jo praleidimo priežastis.

10Pareiškėja prašymą atkurti jai nuosavybės teises į J.A. valdytą žemės sklypą Ignalinos raj., Linkmenų sen., Pakiaunės k. pateikė dar 1991-12-30, t.y. įstatymo nustatytu terminu. Tačiau pareiškėja nebuvo pateikusi giminystės ryšį su buvusiu žemės savininku patvirtinančių dokumentų. J.T. 1998-09-29 pareiškimu kreipėsi į Ignalinos rajono apylinkės teismą, prašydama nustatyti juridinį faktą, kad ji buvo įvaikinta J.A., gim. 1877 m., mirusios 1959-07-19. Ignalinos rajono apylinkės teismas 1998-12-07 J.T. pareiškimo netenkino, motyvuojant tuo, kad ji nepateikė įrodymų, patvirtinančių šį faktą. Surinkusi reikiamus dokumentus pareiškėja vėl kreipėsi į Ignalinos rajono apylinkės teismą ir 2008-02-05 sprendimu jos prašymas patenkintas, nustatant, kad ji buvo faktiškai įvaikinta J.A. Šiam teismo sprendimui pateikti pareiškėja yra praleidusi Įstatymo nustatytą terminą.

11Svarbios priežastys, kurios sudaro teisėtą pagrindą įstatymu nustatytų terminų atnaujinimui, teisminėje praktikoje vieningai suprantamos kaip faktinės aplinkybės, objektyviai sutrukdžiusios realizuoti savo subjektines teises.

12Kaip matyti iš byloje esančio Ignalinos rajono apylinkės teismo 1998-12-07 sprendimo dokumentų, pareiškėja savo teises gynė, nesinaudodama teisininko pagalba, jos prašymas nebuvo patenkintas, nepateikus byloje pakankamai įrodymų juridinę reikšmę turinčiam faktui nustatyti. Kaip parodė liudytojas – pareiškėjos sūnus A.T. nuo 1998 m., kai buvo atmestas jų prašymas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, jis ir jo motina kreipėsi į specialistą, jo patarti, ne kartą kreipėsi į archyvus, ieškojo papildomų įrodymų bei dokumentų. archyvą 2007-08-29 buvo gauta pažyma Nr. R4-3696 nurodanti, kad visuotinio Lietuvos generalinės srities gyventojų 1942-05-27 surašymo žiniose Švenčionių apskrities Saldutiškio valsčiaus Pakiaunio dvaro gyventojos M.J., B. buto - ūkio lape įrašyti: M.J., g. 1909-06-15, šeimos galva; A.J., g. 1877-01-03, motina; G.J., g. 1929-05-20, augintinė; M.A., g. 1905-11-16, vyras (b.l.54). Archyvo 2007-08-27 pažymoje Nr. R4-3674 nurodyta, kad visasąjunginio gyventojų 1959 m. surašymo lapų byloje, kaip šeimos narės įrašytos J.G. ir J.A. (b.l.53).

13Darytina išvada, kad pareiškėja aktyviai domėjosi ir rūpinosi nuosavybės teisių atkūrimu, ne kartą kreipėsi į archyvus, teismą, nesurinkus pakankamai duomenų, patvirtinančių giminystės ryšį su buvusiu žemės savininku, į šias institucijas kreipėsi pakartotinai. Dėl išvardintų motyvų kolegija daro išvadą, kad pareiškėja terminą praleido dėl objektyvių priežasčių, o ne dėl jos pačios aplaidumo (neveikimo). Kolegija laiko, kad terminą pareiškėja praleido dėl svarbių priežasčių, todėl šis terminas atnaujintinas.

14Vadovaudamasi LR ABTĮ 88 str. 4 p., kolegija

Nutarė

15Pareiškimą patenkinti.

16Atnaujinti J.T. terminą pateikti nuosavybės teises bei giminystės ryšį su buvusiu savininku patvirtinančius dokumentus dėl nuosavybės teisių atkūrimo į J.A. nuosavybės teise valdytą žemę, esančią Ignalinos raj., Linkmenų sen., Pakiaunio km.

17Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai