Byla Ik-296-414/2012
Dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus, žalos atlyginimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Rimanto Giedraičio, kolegijos teisėjų Janinos Vitunskienės ir Dainos Kukalienės, sekretoriaujant Neringai Musinienei, dalyvaujant pareiškėjai M. J., VSDFV Marijampolės skyriaus ir Lietuvos valstybės, atstovaujamos VSDFV Marijampolės skyriaus atstovei Ritai Lukoševičiūtei, VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovui nedalyvaujant, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal M. J. skundą atsakovams VSDFV Marijampolės skyriui, Lietuvos valstybei, atstovaujamai VSDFV Marijampolės skyriaus, VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus, žalos atlyginimo,

Nustatė

2M. J. kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šakių skyriaus 2010-03-18 sprendimą Nr. (6.1)R2-608 ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2010-07-12 sprendimą Nr. (6.5) I-4163, priteisti iš atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus neišmokėtos pensijos dalį sumoje 494,64 Lt bei 1000 Lt neturtinės žalos atlyginimą.

3Pareiškėja skunde, taip pat teismo posėdžio metu nurodė, kad yra nedirbanti senatvės pensininkė. Įsigaliojus Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinajam įstatymui, nuo 2010 m. sausio 1 d. jos gaunama valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija (toliau tekste – senatvės pensija) sumažėjo nuo 725,67 Lt iki 705,06 Lt per mėnesį. Dėl senatvės pensijos sumažinimo ji kreipėsi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šakių skyrių, kuris 2010-03-18 raštu Nr. (6.1)R2 – 608 išaiškino pareiškėjai senatvės pensijos sumažinimo priežastis. Šį atsakovo sprendimą M. J. apskundė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kuri 2010-07-12 raštu Nr. (6.5)I-4163 jos skundo netenkino. Pareiškėja tvirtina, kad senatvės pensijos sumažinimas yra neteisėtas, nes ji turi teisę į šią pensiją pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 1 straipsnio 1 dalį. LR Vyriausybės 2009 m. spalio 14 d. nutarime Nr. 1295 „Dėl ekonomikos sunkmečio“ nebuvo nutarta mažinti pensijas, net ir neteisėtai sumažinus pensiją, nenustatytas jos grąžinimo mechanizmas. Pareiškėja savo reikalavimus grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. balandžio 20 d. sprendimu, kurio 4 punkte išaiškinta, kad „ pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, pagal kurį pensija būtų sumažinta iki tokio dydžio, kad nebebūtų užtikrinti minimalūs pensiją gaunančio asmens socialiai priimtini poreikiai, žmogaus orumą atitinkančios gyvenimo sąlygos; pensija, kuri užtikrina tik minimalius pensiją gaunančio asmens socialiai priimtinus poreikius, minimalias žmogaus orumą atitinkančias gyvenimo sąlygas, apskritai negali būti mažinama“. Atsakovai netinkamai taikė įstatymus, todėl nebuvo išmokėta 494,64 Lt pensijos dalis ir padaryta 1000 Lt neturtinė žala.

4Atsakovai atsiliepimuose į skundą, taip pat Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus atstovė teismo posėdžio metu prašo atmesti pareiškėjos skundą kaip nepagrįstą. Nurodė, kad Fondo valdybos teritoriniai skyriai valstybines socialines draudimo pensijas apskaičiuoja ir moka vadovaudamiesi Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu (toliau tekste - Pensijų įstatymas) bei Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr.1156 patvirtintais Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais (toliau tekste- Nuostatai), o 2010 ir 2011 metais - ir Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinuoju įstatymu (toliau tekste - Laikinasis įstatymas). Laikinasis įstatymas nustatė perskaičiuoti valstybines socialinio draudimo senatvės pensijas, viršijančias šiame įstatyme nustatytą ribinį pensijos dydį. Šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytas ribinis valstybinės socialinio draudimo pensijos dydis yra 650 litų. Ribinį pensijos dydį viršijančių valstybinių socialinio draudimo pensijų perskaičiavimo tvarka nustatyta Laikinojo įstatymo 6 ir 7 straipsniuose. Pagal Laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostatas, senatvės pensija, paskirta turint būtinąjį stažą, perskaičiuojama padidinant pagrindinę pensijos dalį iki 120 procentų bazinės pensijos ir perskaičiuojant papildomą pensijos dalį pagal Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1771 patvirtintą Laikinojo įstatymo taikymui einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydį - 1170 Lt. Perskaičiavus pareiškėjos senatvės pensiją, jos dydis yra 705,06 Lt. Pažymėjo, kad Konstitucinis Teismas pareiškėjo nurodytame 2010 m. balandžio 20 d. sprendime nenagrinėjo Laikinojo įstatymo ar jo dalies atitikties Konstitucijai. Konstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6 d. nutarime konstatavo, kad Laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalis, pagal kurios nuostatas pareiškėjai ir buvo perskaičiuota senatvės pensija, LR Konstitucijai neprieštarauja. Pareiškėjos teisė gauti senatvės pensiją nėra pažeista, nes senatvės pensija jai paskirta ir mokama įstatymų nustatyta tvarka, be to, atmestini pareiškėjos argumentai dėl kompensavimo mechanizmo nebuvimo, nes Laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas teisinis reguliavimas, sumažinti paskirtas pensijas, buvo nustatytas laikinai. Pagal Laikinojo įstatymo 16 straipsnio 4 dalį, Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlyta parengti ir patvirtinti iki 2010 m. liepos 1 d. sumažintos senatvės pensijos kompensavimo tvarką. Pabrėžė, kad pareiškėjai pensija pagal Laikinojo įstatymo nuostatas perskaičiuota teisėtai ir pagrįstai, todėl VSDF valdybos Šakių skyriaus darbuotojų veiksmai bei atsakovų priimti skundžiami sprendimai laikytini teisėtais, taigi pareiškėjos reikalavimai dėl skundžiamų sprendimų panaikinimo, dėl neišmokėtos senatvės pensijos priteisimo ir neturtinės žalos atlyginimo atmestini kaip nepagrįsti.

5Skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

6Nagrinėjamojoje byloje ginčas kilo dėl pareiškėjos valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos (Toliau tekste – senatvės pensija) sumažinimo teisėtumo. Pareiškėjai senatvės pensija buvo sumažinta nuo 2010 m. sausio 1 d. pagal Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (Toliau tekste – Laikinasis įstatymas) 6 straipsnio 1 dalį. Pareiškėja mano, kad paskirtos senatvės pensijos sumažinimas teisiškai nepagrįstas, nenustatytas pensijos gražinimo mechanizmas.

7Valstybinės socialinio draudimo pensijos apskaičiuojamos, skiriamos ir mokamos, vadovaujantis Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu (Žin., 1994, Nr. 59-1153; 2005, Nr. 71-2555, toliau tekste - Pensijų įstatymas) ir Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr.1156 patvirtintais Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais (Žin., 1994, Nr. 91-1781; 2005, Nr. 83-3066, toliau tekste - Nuostatai). Laikotarpiu nuo 2010 m. sausio 1 d. ir 2011 m. gruodžio 31 d. Valstybinės socialinio draudimo pensijų mokėjimą reglamentavo Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas (Žin., 2009, Nr. 152-6820, (toliau tekste -Laikinasis įstatymas), nustatęs socialinių išmokų, tame tarpe ir pensijų, perskaičiavimo ir šių išmokų mokėjimo asmenims tvarką.

8Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjai iki 2010 m. sausio 1 d. buvo mokama 725,67 Lt senatvės pensija. Senatvės pensiją M. J. paskyrė, perskaičiavo bei mokėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šakių skyrius, kuris Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011-11-29 įsakymu Nr. V-498 buvo reorganizuotas, prijungiat prie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus (toliau tekste – VSDFV Marijampolės skyrius). Šie rašytiniai įrodymai patvirtina, kad Pensijų įstatymo 1 straipsnio 1 dalies nuostatos atsakovo nebuvo pažeistos, nes senatvės pensija pareiškėjui yra paskirta ir mokama.

9Nuo 2010 m. sausio 1 d. pareiškėjai mokėta 725,67 Lt dydžio senatvės pensija buvo sumažinta iki 705,06 Lt (b.l. 10). M. J. 2010 m. kovo 09 d. pateikė VSDFV Marijampolės skyriui prašymą, prašydamas paaiškinti pensijos sumažinimo priežastis (b.l. 10). VSDFV Marijampolės skyrius 2010 m. kovo 18 raštu Nr.(6.1)R2-608 nurodė pensijos sumažinimo teisinius pagrindus ir apskaičiavimo būdą. Pareiškėja, nesutikdama su šiuo sprendimu, 2010 m. birželio 25 d. kreipėsi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau tekste – VSDF Valdyba) (b.l. 15-16). VSDF Valdyba 2010 m. liepos 12 d. priėmė sprendimą Nr.(6.5)I-4163, kuriame konstatavo, jog VSDFV Marijampolės skyrius pareiškėjos senatvės pensiją perskaičiavo (sumažino) teisėtai (b.l. 9).

10Laikinojo įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 5 punkte numatyta, kad šis įstatymas taikomas asmenims, gaunantiems valstybines socialinio draudimo senatvės pensijas, kurios viršija ribinį valstybinės socialinio draudimo pensijos dydį. Šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytas ribinis valstybinės socialinio draudimo pensijos dydis yra 650 litų. Laikinojo įstatymo 6 ir 7 straipsniuose numatyta ribinį pensijos dydį viršijančių senatvės pensijų perskaičiavimo tvarka. Laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija, paskirta iki įstatymo įsigaliojimo perskaičiuojama padidinant pagrindinę senatvės pensijos dalį iki 120 procentų valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos (bazinė pensija – 360 Lt, Žin., 2008, Nr. 83-3307), kai asmuo turi būtinąjį stažą ir perskaičiuojant papildomą pensijos dalį pagal Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1771 patvirtintą Laikinojo įstatymo taikymui einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydį – 1170 Lt (Žin., 2009, Nr. 158-7157).

11Pareiškėjos senatvės pensijos dydis iki 2010 m. sausio 1 d. buvo 725,67 Lt, todėl viršijo Laikinojo įstatymo 3 str. 1 d. nustatytą ribinį dydį. M. J. senatvės pensija buvo perskaičiuota Laikinojo įstatymo 6 str. 1 d. nustatyta tvarka (432 – pagrindinė pensijos dalis, 208,26 Lt papildoma pensijos dalis (264,78 Lt : 1488×1170 Lt), 64,80 Lt priedas už stažo metus). Perskaičiuotos senatvės pensijos dydis buvo 705,06 Lt., t.y. senatvės pensija sumažėjo 20,61 Lt suma (b.l. 48-49).

12Pažymėtina, kad Laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas teisinis reguliavimas, sumažinti paskirtas pensijas, buvo nustatytas laikinai. Laikinojo įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punkte buvo numatyta, kad tame tarpe ir šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatyta senatvės pensijos perskaičiavimo (sumažinimo) tvarka, taikytina laikinai, t.y. iki 2011 m. gruodžio 31 d. Be to, pagal Laikinojo įstatymo 16 straipsnio 4 dalį, Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlyta parengti ir patvirtinti iki 2010 m. liepos 1 d. sumažintos senatvės pensijos kompensavimo tvarką. LR Vyriausybė 2010 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 968 (Žin., 2010, Nr. 82-4333) patvirtino Sumažintų valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo pensijų kompensavimo tvarkos koncepciją (toliau tekste - Koncepcija) ir pavedė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kartu su 2012 metų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto projektu parengti ir pateikti LR Vyriausybei pagal šiuo nutarimu patvirtintos Koncepcijos nuostatas parengtą įstatymo projektą, kuriuo būtų reglamentuojama valstybinio socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo pensijų kompensavimo tvarka. Įvertinus aukščiau nurodytas teisės aktų nuostatas, pareiškėjos argumentai dėl pensijų sumažinimo kompensavimo mechanizmo nebuvimo atmestini kaip nepagrįsti.

13Pareiškėjos nurodytame Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau tekste – Konstitucinis Teismas) 2010 m. balandžio 20 d. sprendime, priimtame byloje Nr. 41/2000, 47/2001-08/2003-20/2003-32/2003-38/2003, 7/03-41/03-40/04-46/04-5/05-7/05-17/05, 5/04-37/04-72/06, 38/04-39/ 04, 06/05-08/05, 09/06-30/06-01/07-30/08, 15/98, 33/03 „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. lapkričio 25 d., 2003 m. gruodžio 3 d., 2006 m. sausio 16 d., 2007 m. rugsėjo 26 d., 2007 m. spalio 22 d., 2007 m. lapkričio 22 d., 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimų ir 2009 m. sausio 15 d. sprendimo nuostatų išaiškinimo" Konstitucinis Teismas nenagrinėjo Laikinojo įstatymo ar jo dalies nuostatų neatitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, šiame sprendime, Laikinojo įstatymo nuostatos nebuvo pripažintos antikonstitucinėmis, todėl Laikinojo įstatymo 6 str. 1 d. nuostatos ginčui aktualiu laikotarpiu buvo galiojančios ir privalomos vykdyti.

14Konstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6 d. nutarime, priimtame byloje Nr. 46/2010-47/2010-48/2010-49/2010-51/2010-52/2010-70/2010-77/2010-82/2010-83/2010-84/2010-85/2010-86/2010-87/2010-94/2010- 100/2010-101/2010-109/2010-114/2010-123/2010-124/2010-128/2010-129/2010-133/2010-134/2010-142/2010-143/2010-1/2011-2/2011-5/2011-8/2011-16/2011-21/2011-23/2011-25/2011-29/2011-32/2011-37/ 2011-39/2011 „Dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, kuriomis reguliuojamas pensijų perskaičiavimas ir mokėjimas valstybėje susidarius itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ konstatavo, kad Laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalis, pagal kurios nuostatas pareiškėjai buvo perskaičiuota senatvės pensija, tiek, kiek sudarytos prielaidos perskaičiuojant sumažinti paskirtą senatvės pensiją, neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 29, 52 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui. Pažymėjo, jog laikinas pensijų sumažinimas Lietuvos Respublikos Konstitucijai neprieštarauja, kai valstybėje susidaro ypatinga situacija, kai dėl itin sunkios ekonominės, finansinės padėties neįmanoma sukaupti tiek lėšų, kiek yra būtina pensijoms mokėti, paskirtos ir mokamos pensijos gali būti mažinamos, tačiau tai darant privalu paisyti konstitucinių lygiateisiškumo, proporcingumo principų, nustatyti tolygų, nediskriminacinį pensijų mažinimo mastą. Įstatymų leidėjas, Laikinajame įstatyme nustatęs tam tikrą išimtį, dėl kurios negalėjo būti perskaičiuojamos (mažinamos) tos senatvės pensijos, kurios neviršijo įstatyme nustatyto ribinio senatvės pensijos dydžio – 650 Lt, o viršijusios pensijos perskaičiuojant negalėjo būti sumažinamos daugiau nei iki šio dydžio, nepažeidė iš konstitucinių lygiateisiškumo, proporcingumo principų kylančių reikalavimų. Lietuvos Respublikos Seimas, pensijų mažinimo įstatyme aiškiai nenustatęs sumažintų pensijų kompensavimo tvarkos, Lietuvos Respublikos Konstitucijos nepažeidė.

15Taigi, Konstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6 d. nutarime pripažino, kad valstybinių ir senatvės pensijų perskaičiavimas (mažinimas) pagal Laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostatas buvo nulemtas ekonominės krizės, todėl paskirtų pensijų perskaičiavimo tvarka, nulėmusi laikiną pensijų sumažinimą, Lietuvos Respublikos Konstitucijai neprieštaravo.

16Nepagrįstas pareiškėjos argumentas, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-10-14 nutarimu Nr. 1295 „Dėl ekonomikos sunkmečio" nebuvo numatyta mažinti senatvės pensijas. Nurodyto Vyriausybės nutarimo 1. ir 2.1. - 2.2. punktuose buvo numatyta, kad tol, kol baigsis ekonomikos sunkmetis, reikalingos skubios priemonės valstybės viešiesiems finansams konsoliduoti, valstybės skolai ir deficitui valdyti, finansų stabilumui užtikrinti ir ekonomikai skatinti, nurodytų išlaidų mažinimas yra laikinas ir vykdomas vadovaujantis konstituciniais teisėtų lūkesčių ir proporcingumo principais, užtikrinant, kad: socialinės išmokos ir atlyginimai viešajame sektoriuje bus išmokėti laiku; socialinių išmokų mažinimas – solidarus, mažinamos visų rūšių išmokos; socialinių išmokų mažinimas yra teisingas ir proporcingas, didesnės išmokos mažinamos proporcingai didesniu koeficientu. Atsigavus Lietuvos ekonomikai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei konstatavus ekonominio sunkmečio pabaigą, krizės laikotarpiu sumažintos valstybinės socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo pensijos bus kompensuojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, kuri būtų pradėta taikyti tik pasibaigus ekonominei krizei ir numatytų spartesnį (palyginti su kitomis biudžeto išlaidomis) minėtų valstybinio socialinio draudimo pensijų augimą, tačiau šis augimas neturėtų didinti valdžios sektoriaus skolos ir fiskalinio deficito. Nurodytos nuostatos reiškia, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009 m. spalio 14 d. nutarime Nr. 1295 „Dėl ekonomikos sunkmečio" numatė prielaidas laikinai mažinti socialines išmokas tame tarpe valstybines socialinio draudimo senatvės pensijas.

17Nagrinėjamoje byloje, konstatuotina, jog VSDFV Marijampolės skyrius 2010-2011 m. perskaičiuodamas ir išmokėdamas pareiškėjai senatvės pensiją pagal Laikinojo įstatymo 6 str. 1 d. nuostatas, privalėjo vadovautis tuo metu galiojusiu Laikinuoju įstatymu, t.y. veikė taip, kaip pagal tuo metu galiojančius įstatymus privalėjo veikti, todėl nėra pagrindo įpareigoti VSDFV Marijampolės skyrių išmokėti pareiškėjai sumažintą pensijos dalį sumoje 494,64 Lt už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d.

18VSDFV Marijampolės skyriaus 2010-03-18 sprendimas Nr. (6.1)R2-608 ir VSDF Valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2010-07-12 sprendimas Nr. (6.5)I-4163 priimti kompetentingų subjektų, nepažeidžiant minėtų teisės aktų reikalavimų, todėl teisinio pagrindo juos panaikinti nėra.

19Pareiškėja prašo priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos VSDFV Marijampolės skyriaus, 1000 Lt neturtinę žalą.

20Pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnį, valstybės pareiga atlyginti žalą atsiranda tik tuo atveju, jei jos institucijų pareigūnai veikė neteisėtai ir tuo buvo padaryta žala.

21Kaip jau buvo minėta, ginčo atveju nėra jokių pagrįstų duomenų teigti, kad atsakovai ar jų tarnautojai veikė neteisėtai. Nenustačius VSDF Valdybos ir VSDFV Marijampolės skyriaus tarnautojų neteisėtų veiksmų, nėra pagrindo priteisti pareiškėjai neturtinę žalą.

22Nustatytų faktinių ir teisinių aplinkybių pagrindu konstatuojama, jog M. J. skundas yra nepagrįstas, todėl atmestinas (ABTĮ 88 str. 1 p.).

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

24Skundą atmesti kaip nepagrįstą.

25Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija susidedanti iš... 2. M. J. kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti... 3. Pareiškėja skunde, taip pat teismo posėdžio metu nurodė, kad yra... 4. Atsakovai atsiliepimuose į skundą, taip pat Valstybinio socialinio draudimo... 5. Skundas atmestinas kaip nepagrįstas.... 6. Nagrinėjamojoje byloje ginčas kilo dėl pareiškėjos valstybinės socialinio... 7. Valstybinės socialinio draudimo pensijos apskaičiuojamos, skiriamos ir... 8. Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjai iki 2010 m. sausio 1 d. buvo... 9. Nuo 2010 m. sausio 1 d. pareiškėjai mokėta 725,67 Lt dydžio senatvės... 10. Laikinojo įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 5 punkte numatyta, kad šis... 11. Pareiškėjos senatvės pensijos dydis iki 2010 m. sausio 1 d. buvo 725,67 Lt,... 12. Pažymėtina, kad Laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas... 13. Pareiškėjos nurodytame Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau... 14. Konstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6 d. nutarime, priimtame byloje Nr.... 15. Taigi, Konstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6 d. nutarime pripažino, kad... 16. Nepagrįstas pareiškėjos argumentas, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės... 17. Nagrinėjamoje byloje, konstatuotina, jog VSDFV Marijampolės skyrius 2010-2011... 18. VSDFV Marijampolės skyriaus 2010-03-18 sprendimas Nr. (6.1)R2-608 ir VSDF... 19. Pareiškėja prašo priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos VSDFV... 20. Pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnį, valstybės pareiga atlyginti žalą... 21. Kaip jau buvo minėta, ginčo atveju nėra jokių pagrįstų duomenų teigti,... 22. Nustatytų faktinių ir teisinių aplinkybių pagrindu konstatuojama, jog 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85... 24. Skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 25. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...