Byla I-284-355/2009
Dėl Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos užduoties atlikti mokestinį tyrimą panaikinimo

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Daunys, susipažinęs su pareiškėjos uždaros akcinės bendrovės „Imobiliar“ direktoriaus Rolando Andrulio pasirašytu skundu dėl Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos užduoties atlikti mokestinį tyrimą panaikinimo,

Nustatė

2pareiškėja uždara akcinė bendrovė „Imobiliar“ 2009-11-05 Šiaulių apygardos administraciniam teismui įteikė direktoriaus Rolando Andrulio pasirašytą skundą, kuriuo prašo panaikinti Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2009-10-27 užduotį atlikti mokestinį tyrimą Nr. MT-532 ir taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, t. y. laikinai iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje, sustabdyti Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2009-10-27 užduoties atlikti mokestinį tyrimą Nr. MT-532 galiojimą.

3Pareiškėjos uždaros akcinės bendrovės „Imobiliar“ skundas atsisakytinas priimti, nes skundas nenagrinėtinas teismų.

4Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau-ABTĮ) 22 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo administravimo subjektai, įskaitant valstybės ir savivaldybių viešojo administravimo tarnautojus, pareigūnus ir įstaigų vadovus, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Taigi vadovaujantis ABTĮ 22 straipsnio 1 dalimi, ginčo objektu administraciniame teisme gali būti viešojo ar vidaus administravimo subjekto aktai ar veiksmai (neveikimas), kurie suinteresuotiems asmenims objektyviai sukelia atitinkamas teisines pasekmes (pažeidžia jų teises ar įstatymų saugomus interesus). Todėl jei skundo priėmimo nagrinėti stadijoje akivaizdu, kad skundžiamas aktas ar veiksmas jokių teisinių pasekmių nesukelia, kad jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu, skundą galima atsisakyti priimti nagrinėti, kaip nepriskirtiną administraciniams teismams. Nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes, net ir skundo tenkinimo atveju, asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. spalio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-615/2009).

5Teismas pažymi, jog pagal ABTĮ 23 ir 52 straipsnius teisė suformuluoti skundo dalyką ir pagrindą priklauso pareiškėjui. Savo ruožtu, skundo dalykas ir pagrindas apsprendžia bylos nagrinėjimo ribas bei pareiškėjo pasirinktos gynybos būdą, siekiant apginti savo tikrai ar tariamai pažeistą teisę. Tačiau teisminis, tikrai ar tariamai pažeistos teisės, gynybos būdas yra sąlygotas atitinkamų procesinių prielaidų, numatytų ABTĮ 37, 101, 103 straipsniuose, kurių buvimas atima arba apriboja asmens teisę naudotis teismine gynyba.

6Nagrinėjamu atveju pareiškėjos skundo dalykas yra Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2009 m. spalio 27 d. užduoties atlikti mokestinį tyrimą Nr. MT-532 teisėtumas ir pagrįstumas. Iš prie skundo pridėtos ginčijamos užduoties atlikti mokestinį tyrimą matyti, kad Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnas skiriamas atlikti mokesčių mokėtojo UAB ,,Imobiliar“ mokestinį tyrimą, nurodytas mokestinio tyrimo tikslas. Įvertinus skundžiamos Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2009 m. spalio 27 d. užduoties atlikti mokestinį tyrimą Nr. MT-532 turinį, atsižvelgiant į pareiškėjos skundo esmę, reikalavimą, darytina išvada, kad 2009 m. spalio 27 d. užduotis atlikti mokestinį tyrimą Nr. MT-532 nesukėlė pareiškėjai teisinių pasekmių (nepadarė įtakos pareiškėjos teisėms ir pareigoms).

7Atsižvelgus į tai, pareiškėjos uždaros akcinės bendrovės „Imobiliar“ skundas atsisakytinas priimti, kaip nenagrinėtinas teismų. Atsisakius skundą priimti, pareiškėjos prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę taip pat nebus nagrinėjamas.

8Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 1 p., 42 str. 1 d. 3 p.,

Nutarė

9pareiškėjos uždaros akcinės bendrovės „Imobiliar“ skundą dėl Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos užduoties atlikti mokestinį tyrimą panaikinimo, atsisakyti priimti, nes skundas nenagrinėtinas teismų.

10Nutarčiai įsiteisėjus, skundą ir prie jo esančius dokumentus grąžinti pareiškėjai ir įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie LR FM pareiškėjai grąžinti L. G. pagal 2009-11-04 mokėjimo nurodymą Nr. 255594 AB Dnb NORD banko Vilniaus skyriuje sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį.

11Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per šį teismą, paduodant atskirąjį skundą.

Proceso dalyviai