Byla II-344-405/2012
Dėl LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Švenčionių rajono agentūros 2012-02-06 nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-111-4 AM 092732

1Švenčionių rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Lisauskienė, sekretoriaujant Vilmai Vilkoicienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui V. M., institucijos, priėmusios nutarimą, atstovui Erikui Garbuliui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą pagal V. M. skundą dėl LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Švenčionių rajono agentūros 2012-02-06 nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-111-4 AM 092732,

Nustatė

2LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Švenčionių rajono agentūros 2012-02-06 nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-111-4 AM 092732 V. M. pripažintas kaltu pagal LR ATPK 512 str. 1 d. ir nubaustas 600 Lt dydžio bauda. Nutarime nurodoma, kad, 2012-01-16 atlikus skundo patikrinimą, nustatyta, kad Dvarciškių k. Sarių sen. Švenčionių r. Gojinio ežero ištekėjime be leidimo V. M. vykdė krantų tvirtinimo darbus. Gojinio ežero ištekėjime įrengta pralaida į upelį užversta akmenimis, medžio rąstais ir apipilta gruntu. Nurodoma, kad V. M. pažeidė LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 124.3 p. reikalavimus.

3Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo V. M. prašė panaikinti LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Švenčionių rajono agentūros nutarimą tuo pagrindu, kad jis nei 2012-01-16, nei 2011 m. gruodžio mėn. jokių darbų prie Gojinio ežero nevykdė, krantų netvirtino. Paaiškino, kad nuo 1985 m. iki 1991 m. padarė užtvanką, už ką buvo nubaustas 1991 m. Jokių kitų darbų nuo to laiko neatliko.

4Institucijos, priėmusios nutarimą, atstovas Erikas Garbulis prašė skundą atmesti. Nurodė, kad buvo tikrinamos skunde nurodytos aplinkybės, jog V. M. dėjo akmenis ant užtvankos ir dėl to ežeras gali išsilieti. Nuvykęs prie užtvankos matė traktoriaus ratų žymes, buvo pridėta akmenų, užpiltas gruntas taip, kad nesimatė pralaidos vamzdžio. Jis pats nematė, kas atliko krantų tvirtinimo darbus, priimdamas nutarimą vadovavosi skunde esančiais duomenimis, nes administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo neigė tą daręs.

5LR ATPK 301 str. nustato, kad teismas, nagrinėdamas bylą dėl skundo dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, patikrina organo (pareigūno) priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą.

6LR ATPK 512 str. 1 d. numato atsakomybę už ūkinės ar kitokios veiklos objektų statybą nesilaikant teisės aktuose nustatytų aplinkos apsaugos reikalavimų. LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 124.3 p. draudžia tvenkti upes, atstatyti buvusias užtvankas, kitus hidrotechninius statinius, vykdyti upių vagose valymo, krantų tvirtinimo ir kitus darbus be Aplinkos ministerijos leidimo.

72012-02-06 nutarimu V. M. nubaustas už tai, kad Gojinio ežero ištekėjime be leidimo vykdė krantų tvirtinimo darbus. Nutarime nurodoma, kad patikrinimo metu nustatyta, jog Gojinio ežero ištekėjime įrengta pralaida į upelį užversta akmenimis, medžio rąstais ir apipilta gruntu.

8Priimant nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje nebuvo nustatytas pažeidimo padarymo laikas – jis nenurodytas nei nutarime, nei administracinio teisės pažeidimo protokole. LR ATPK 35 str. 1 d. įtvirtinta, kad administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo teisės pažeidimo padarymo dienos, o esant trunkamam teisės pažeidimui – per šešis mėnesius nuo jo paaiškėjimo dienos. ATPK 512 str. 1 d. numato atsakomybę už ūkinės ar kitokios veiklos objektų statybą, todėl V. M. inkriminuojamas teisės pažeidimas yra trunkamasis. Pagal formuojamą teismų praktiką, jei paaiškėja trunkamas teisės pažeidimas, kuris dar daromas paaiškėjimo metu, nuobaudos skyrimo terminas turi būti skaičiuojamas nuo paaiškėjimo dienos, tačiau jeigu gaunama informacija apie jau baigtą daryti trunkamą teisės pažeidimą – šešių mėnesių termino eiga prasideda nuo paskutinės trunkamo teisės pažeidimo darymo dienos (LVAT nutarimas byloje Nr. N575-938/2009). Nutarime nurodoma, kad pažeidimas nustatytas 2012-01-16. Byloje esančiame 2012-01-16 patikrinimo akte Nr. VR-11.10-3 užfiksuota, kad Gojinio ežero ištekėjime buvo vykdyti pralaidos pylimo tvirtinimo – kasybos darbai, nutarimą priėmusios institucijos atstovas taip pat nurodė, kad patikrinimo dieną jokie darbai nebuvo vykdomi. Iš šių byloje esančių įrodymų nustatyta, kad patikrinimo dieną (2012-01-16) jokia su statybomis, rekonstravimu ar kitokiais darbais susijusi veikla Gojinio ežero ištekėjimo vietoje nebuvo vykdoma, byloje nėra duomenų, paneigiančių šią aplinkybę. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo nurodė, kad užtvanką pastatė 1985-1991 m., už ką buvo nubaustas 1991 m., ši aplinkybė patvirtinama pateikto nutarimo kopija (b.l. 9). Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad 2012-01-16 Patikrinimo aktu Agentūra nustatė ne tebedaromą trunkamąjį teisės pažeidimą, o padarytą teisės pažeidimą, todėl šiuo atveju ATPK 35 str. 1 d. nuobaudos skyrimo termino pradžia laikoma ne pažeidimo paaiškėjimo, o jo padarymo pabaigos momentas. Priimant nutarimą nebuvo nustatytas pažeidimo padarymo laikas, kuris svarbus nustatant nuobaudos skyrimo terminą ir užtikrinant administracinėn atsakomybėn patraukto asmens teisę į gynybą, todėl, vadovaujantis nekaltumo prezumpcijos principu, priimtas nutarimas negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu. Nutarimas panaikinamas ir byla nutraukiama.

9Vadovaudamasis LR ATPK 300 str., 301 str., 302 str., teismas

Nutarė

10V. M. skundą patenkinti.

11Panaikinti LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Švenčionių rajono agentūros nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-111-4 AM 092732, kuriuo V. M. nubaustas pagal LR ATPK 512 str. 1 d. ir bylą nutraukti.

12Nutartis per 20 d. nuo paskelbimo gali būti apskųsta Vilniaus apygardos teismui per Švenčionių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai