Byla 2A-3-253/2018

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Raimondos Andrulienės, Albinos Pupeikienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Alvydo Žerlausko,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo E. P. apeliacinį skundą dėl Plungės apylinkės teismo (buvusio Palangos miesto apylinkės teismo) 2017‑03-07 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo E. P. ieškinį atsakovams Lietuvos bankui, D. K., K. L., S. G., H. Č., V. I. G., F. D., A. Š., J. K., J. S., I. Z. ir kooperatinei bendrovei Palangos kredito unijai dėl kooperatinės bendrovės Palangos kredito unijos 2016-03-21 pakartotinio visuotinio narių susirinkimo priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Ieškovas E. P. ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiais ab initio (nuo jų priėmimo momento) kooperatinės bendrovės Palangos kredito unijos (toliau – Palangos kredito unija) pakartotiniame 2016‑03‑21 visuotiniame narių susirinkime protokolu Nr. 16-1, priimtus sprendimus: 1. stebėtojų ataskaitos tvirtinimas – ataskaitos įvertinimas; 2. vidaus audito tarnybos ataskaita – ataskaitos įvertinimas; 3. valdybos ataskaita – ataskaitos įvertinimas, 4. paskolų komiteto ataskaita – ataskaitos įvertinimas; 5. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas – metinių finansinių ataskaitos rinkinio tvirtinimas, nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas; 6. dėl naujos įstatų redakcijos patvirtinimo; 7. dėl Palangos kredito unijos reorganizavimo; 8. 2016 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas; 9. kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimai; 10. kredito unijos stebėtojų tarybos narių ir pirmininko rinkimai; 11. kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimai; 12. dėl įgaliojimų valdybai patvirtinimo; 13. dėl narių pašalinimo. Taip pat prašė išregistruoti iš VĮ Registro centro minėtus 2016‑03‑21 visuotinio narių susirinkimo protokolo Nr. 16-1, sprendimus.
 2. Ieškovas ieškinį grindė aplinkybėmis, kad 2016-03-21 įvyko pakartotinis Palangos kredito unijos narių susirinkimas, kadangi 2016-03-14 sušauktas susirinkimas neįvyko dėl kvorumo nebuvimo. Į susirinkimą užsiregistravo 190 unijos narių, 2016-03-21 visuotinio narių susirinkimo pirmininku dalyvavusių narių balsų dauguma buvo išrinktas ieškovas E. P., išrinkta sekretorė, pajininkų atstovas, balsų skaičiavimo komisija. Susirinkimo pirmininkas paprašė pateikti visą susirinkimo medžiagą, kad galėtų susipažinti ir galėtų vesti susirinkimą. Stebėtojų tarybos pirmininkas H. Č. ir valdybos pirmininkė – administracijos vadovė S. G. atsisakė leisti susipažinti su visuotinio narių susirinkimo medžiaga. Ieškovas E. P. informavo susirinkimo narius, kad yra gautas pareiškimas dėl susirinkimo sustabdymo, jame nurodoma, jog pagal turimus faktus unijos vadovai, valdymo organai, darbuotojai galimai švaisto, grobsto pajininkų lėšas. Visuotinis narių susirinkimas laikinai išrinko komitetą, o šis, vykdydamas susirinkimo valią, kreipėsi su pareiškimu į Generalinę prokuratūrą, Lietuvos banką dėl unijos neteisėto užvaldymo, unijos lėšų švaistymo, dokumentų klastojimo ir grasinimo. Ieškovas nurodė, kad visuotinis narių susirinkimas baigėsi 14 val. ir dalis susirinkimo narių bei ieškovas išsiskirstė, o likę unijos nariai pravedė neteisėtą susirinkimą ir priėmė sprendimus, įformintus 2016-03-21 protokolu Nr. 16-1, kurie yra neteisėti ir negaliojantys, kadangi prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, Palangos kredito unijos įstatams ir daro žalą kitiems unijos nariams.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7

 1. Plungės apylinkės teismas (buvęs pavadinimas – Palangos miesto apylinkės teismas) 2017‑03‑07 sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovo E. P. 217,80 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovės kooperatinės bendrovės Palangos kredito unijos naudai.
 2. Teismas nustatė, kad neįvykus 2016-03-14 Palangos kredito unijos visuotiniam narių susirinkimui dėl kvorumo nebuvimo atsakovė Palangos kredito unija 2016-03-14 laikraštyje paskelbė apie 2016-03-21 įvyksiantį pakartotinį Palangos kredito unijos visuotinį narių susirinkimą bei paskelbė 2016-03-14 neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. Atsakovė Palangos kredito unija apie pakartotinį eilinį visuotinį narių susirinkimą ir susirinkimo darbotvarkę informavo įstatymų nustatyta tvarka, t. y. paskelbiant vietos laikraštyje, o duomenų, jog prieš susirinkimą ieškovas kreipėsi į atsakovę dėl informacijos apie susirinkimo darbotvarkę gavimo ir jam buvo atsisakyta ją suteikti, ieškovas nepateikė. Nustatyta, jog ieškovui ir daliai užsiregistravusių narių pasišalinus iš salės, išrinktas naujas visuotinio narių susirinkimo pirmininkas, kredito unijos narių (pajininkų) atstovas, balsų skaičiavimo komisija, sekretorė, kadangi anksčiau išrinkti paliko salę. Sprendimai įforminti pakartotinio 2016-03-21 Palangos kredito unijos eilinio visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. 16-1.
 3. Teismas, nustatęs, kad 2016-03-21 Palangos kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. 16-1 įforminti Palangos kredito unijos visuotinio narių susirinkimo sprendimai buvo priimti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Kredito unijų įstatymu (toliau – Kredito unijų įstatymas), Palangos kredito unijos įstatais ir pagal tinkamai paskelbtą darbotvarkę, sprendimus priėmė pakankamas Palangos kredito unijos narių, balsavusių raštu arba susirinkimo metu, skaičius, konstatavo, kad 2016-03-21 Palangos kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai (nutarimai) – įformintų protokolu Nr. 16-1, atitinka Kredito unijų įstatymo bei Palangos kredito unijos įstatų nuostatas, reglamentuojančias susirinkimo sušaukimą, vedimą, ir nutarimų priėmimą, todėl juos pripažinti negaliojančiais ir išregistruoti iš Juridinių asmenų registro, nenustatyta pagrindo. Teismas ieškovo ieškinį atmetė kaip nepagrįstą. Ieškinį dėl kitų atsakovų teismas atmetė, nustatęs, kad ieškinys pareikštas netinkamiems atsakovams ir remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 45 straipsnio 2 dalies ir 3 dalimi.
 4. 2017-03-13 buvo priimtas Plungės apylinkės teismo (buvusio Palangos miesto apylinkės teismo) papildomas sprendimas. Juo iš ieškovo E. P. priteista 1 040,60 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovės Palangos kredito unijos naudai.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9

 1. Ieškovas E. P. pateikė apeliacinį skundą. Juo prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo 2017-03-07 sprendimą, tenkinti ieškinį ir priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas apeliacinį skundą iš esmės grindžia šiais motyvais:
  1. Apeliantas teigia, kad Palangos kredito unijos 2016-03-21 visuotinio narių susirinkimo protokolas Nr. 16-1 ir priimti sprendimai yra akivaizdžiai suklastoti. Ieškovas nurodo, jog jis ir V. V. Palangos kredito unijos 2016-03-21 pakartotinio visuotinio narių susirinkimo dalyvių sąraše nepasirašė ir gal būt jų parašai buvo suklastoti. Teismas neišreikalavo prašytų išreikalauti visų 2016-03-21 įvykusio visuotinio narių susirinkimo dokumentų, tarp jų ir užsiregistravusių dalyvių sąrašo. Ieškovo nuomone, tokie veiksmai vertintini kaip šališkumas. Ieškovas nurodo, kad jam, kaip susirinkimo pirmininkui, buvo atsisakyta pateikti dokumentus, susijusius su visuotinio narių susirinkimo vedimu, todėl jis negalėjo tinkamai vesti visuotinio narių susirinkimo.
  2. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu visuotinio narių susirinkimo vertinimu. Ieškovo nuomone, buvo pažeistos įstatymo imperatyvios normos, reglamentuojančios susirinkimo vedimą. Iš 188 ar 190 narių 134 unijos nariai pareiškė pageidavimą visuotinio narių susirinkimo nepradėti, todėl visuotinis narių susirinkimas nepradėtas. Apie 14 val., visuotiniam narių susirinkimui pasibaigus ir apie 150 unijos narių išėjus namo, buvo pravestas neteisėtas visuotinis narių susirinkimas. Likę maždaug 46 unijos nariai negalėjo išsirinkti visuotinio narių susirinkimo pirmininko, sekretorės ir pajininkų atstovo, nes nebuvo kvorumo.
 2. Atsiliepimu atsakovė Palangos kredito unija prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė nesutinka su skundo argumentais, kad ieškovui, jį išrinkus susirinkimo pirmininku, nebuvo pateikta susirinkimo medžiaga. Ieškovui buvo žinoma susirinkimo darbotvarkė. Ieškovas teise prašyti Palangos kredito unijos valdybą leisti susipažinti su susirinkimo darbotvarke ir susijusiais dokumentais, nesinaudojo, o priešingi ieškovo teiginiai nepagrįsti įrodymais. Be to, darbotvarkės klausimus pristatė atskiri pranešėjai, o ne susirinkimo pirmininkas. Ieškovo inicijuoti Palangos kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės pakeitimai buvo neteisėti. Ieškovo teiginiai prieštarauja įsiteisėjusiems teismų procesiniams sprendimams kitoje civilinėje byloje, kurioje negaliojančiu ab initio pripažintas sprendimas sustabdyti Palangos kredito unijos visuotinį narių susirinkimą. Pažymi, kad raštu balsavo ir balsavimo biuletenius buvo pateikę 129 Palangos kredito unijos nariai, tad, ieškovui ir jo šalininkams palikus susirinkimo vietą, vykusiame Palangos kredito unijos visuotinio narių susirinkime dalyvavo 175 Palangos kredito unijos nariai. Pagal teisės aktus paskelbtos darbotvarkės klausimais sprendimus priėmė pagal Kreditų unijų įstatymą ir Palangos kredito unijos įstatus pakankamas narių, balsavusių raštu arba susirinkimo metu, skaičius.
 3. Atsiliepimu atsakovas Lietuvos bankas prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad Lietuvos bankas neturi teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas nesutiko patikslinti šalių procesinę padėtį, dėl to teismas teisingai konstatavo, kad Lietuvos bankas nėra materialinio teisinio santykio subjektas ir ieškinį atmetė.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12

 1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 321 straipsnio 1 dalimi, apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacijos dalyką, apeliacinį skundą, atsiliepimų į jį argumentus, konstatuoja, jog nenustatyta būtinybė skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, o rašytinis šios bylos nagrinėjimas nepažeis šalių teisių ir užtikrins civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą (CPK 321, 322 straipsniai).
 2. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnis). Absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 3. Byloje ginčas tarp šalių kilo dėl Palangos kredito unijos 2016-03-21 pakartotinio visuotinio narių susirinkimo protokole Nr. 16-1 priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais ab initio. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.82 straipsnio 4 dalis numato, kad juridinių asmenų organų sprendimai gali būti teismo tvarka pripažinti negaliojančiais, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ar sąžiningumo principams. Taigi minėta įstatymo nuostata numato tris juridinių asmenų organų sprendimų peržiūrėjimo pagrindus – prieštaravimą imperatyviosioms įstatymų normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams ir protingumo bei sąžiningumo principams.
 4. Ieškovas E. P., nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu ieškovo ieškinį atmesti, apeliacinį skundą grindžia argumentais dėl proceso teisės normų pažeidimo tiriant įrodymus pirmosios instancijos teisme. Taip pat apeliantas teigia, kad priimant skundžiamą teismo sprendimą netinkamai taikytos materialinės teisės normos, reglamentuojančios visuotinio narių susirinkimo vedimą. Teisėjų kolegija vertina apeliacinio skundo argumentus ir pasisako dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.
 5. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės, kad Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo ir Palangos kredito unijos įstatų 5.8 punkte nustatyta tvarka laikraštyje „Palangos tiltas“ buvo paskelbta apie 2016-03-14 vyksiantį eilinį visuotinį Palangos kredito unijos narių susirinkimą. Šauktas 2016-03-14 eilinis visuotinis Palangos kredito unijos narių susirinkimas neįvyko nebuvus kvorumo. Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 25 straipsnio 3 dalyje (redakcija, galiojusi nuo 2015-12-03 iki 2017-01-01) nustatyta tvarka laikraštyje buvo paskelbta apie 2016-03-21 šaukiamą pakartotinį visuotinį Palangos kredito unijos narių susirinkimą ir paskelbta 2016-03-14 neįvykusio Palangos kredito unijos eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė. Iš byloje esančio 2016-03-21 pakartotinio visuotinio Palangos kredito unijos narių susirinkimo protokolo Nr. 16-1 matyti, kad susirinkimo pirmininku išrinktas E. P., tačiau vėliau, jam ir daliai užsiregistravusių narių palikus visuotinio narių susirinkimo posėdžių salę, išrinktas naujas susirinkimo primininkas, išspręsti procedūriniai klausimai ir svarstyti neįvykusio susirinkimo darbotvarkėje nurodyti klausimai. Ieškiniu ieškovas ginčijo minėtame 2016‑03‑21 visuotinio narių susirinkimo protokole Nr. 16-1 įformintus sprendimus.
 6. Apeliaciniame skunde ieškovas teigia, kad nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netenkino ieškovo prašymų išreikalauti iš atsakovės Palangos kredito unijos visus 2016-03-21 įvykusio visuotinio narių susirinkimo dokumentus, tarp jų – užsiregistravusių dalyvių sąrašą. Ieškovo nuomone, tokie teisėjos veiksmai vertinti kaip šališkumas, nes neturint visų su visuotiniu narių susirinkimu susijusių dokumentų nebuvo galimybės objektyviai išnagrinėti ieškovo ieškinį.
 7. Ištyrus bylos duomenis nustatyta, kad 2016-11-24 parengiamojo teismo posėdžio metu ieškovas pateikė teismui prašymus dėl įrodymų išreikalavimo. Vienu iš prašymų ieškovas prašė išreikalauti iš atsakovės Palangos kredito unijos visus 2016-03-21 įvykusio visuotinio narių susirinkimo dokumentus, tarp jų – užsiregistravusių narių sąrašą. Šis prašymas netenkintas, atsižvelgiant į CPK 179 straipsnio 1 dalyje numatytą reglamentavimą, jog įrodymus pateikia pati šalis, ir tik jei duomenų pateikti nepavyksta, teismas sprendžia dėl būtinumo tokius duomenis, kaip įrodymus, išreikalauti. Ieškovo atstovas 2017-02-15 teismo posėdyje (2017‑02‑15 teismo posėdžio garso įrašas: nuo 2 min. 50 sek. iki 14 min. 05 sek.) pateikė prašymą išreikalauti susirinkimo dalyvių registracijos sąrašą. Pirmosios instancijos teismas prašymo netenkino, atsižvelgdamas į bylos proceso stadiją ir į tai, kad pateiktas prašymas nesusijęs su bylos esme.
 8. Visų pirma, nors apeliantas teigia, kad atsisakymas tenkinti apelianto nurodomą prašymą dėl įrodymų išreikalavimo vertintinas kaip teismo šališkumas, tačiau šiuo aspektu įvertintina ir tai, kad bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu, teismui atsisakius tenkinti ieškovo prašymus, neišreikšta abejonių teismo nešališkumu, nepareikštas pareiškimas dėl bylą nagrinėjančios teisėjos nušalinimo. Antra, pažymėtina, kad ieškinį ieškovas grindė aplinkybėmis, jog ginčijami sprendimai yra neteisėti dėl prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms, nes buvo priimti pažeidžiant Kredito unijų įstatymą ir Palangos kredito unijos įstatus. Ieškinyje aplinkybių, kad pakartotinio visuotinio narių susirinkimo dalyvių sąraše gal būt suklastotas jo parašas, kaip pagrindo panaikinti 2016-03-21 protokolu Nr. 16-1 įformintus sprendimus, ieškovas nenurodė, taip pat ieškovas iš esmės neginčijo 2016-03-21 visuotinio narių susirinkimo dalyvių skaičiaus ir tuo pagrindu ieškinio negrindė. Be to, iš bylos medžiagos nustatyta, jog duomenys apie 2016‑03-21 visuotinio narių susirinkimo dalyvių skaičių užfiksuoti ir kitose įrodinėjimo priemonėse – antstolės B. T. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole užfiksuoti duomenys apie iš anksto balsavusių raštu ir į susirinkimą užsiregistravusių narių skaičių atitinka duomenis, užfiksuotus 2016-03-21 visuotinio narių susirinkimo protokole Nr. 16-1. Nenustatyta pagrindo abejoti šiose įrodinėjimo priemonėse užfiksuotais faktiniais duomenimis. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai vadovavosi byloje esančiais įrodymais (CPK 177–185 straipsniai). Aplinkybė, kad bylos nagrinėjimo metu netenkintas ieškovo prašymas išreikalauti visus 2016‑03-21 visuotinio narių susirinkimo dokumentus, nesudaro pagrindo konstatuoti pirmosios instancijos teismo šališkumą ar įrodymų tyrimą ir vertinimą reglamentuojančių proceso teisės normų pažeidimą.
 9. Apeliantas taip pat akcentuoja, kad apie 14 val. daliai Palangos kredito unijos narių išėjus namo pravestas visuotinis narių susirinkimas yra neteisėtas, kadangi buvo pažeistos imperatyvios įstatymo normos, reglamentuojančios susirinkimo vedimą, nes nebuvo kvorumo. Taigi apeliantas iš esmės teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes ir netinkamai pritaikė materialinės teisės normas. Ištyrusi bylos medžiagą teisėjų kolegija tokius apeliacinio skundo argumentus atmeta kaip nepagrįstus.
 10. Apeliaciniame skunde ieškovas nurodo aplinkybes, kad iš 188 ar 190 narių 134 unijos nariai pareiškė pageidavimą visuotinio narių susirinkimo nepradėti, todėl visuotinis narių susirinkimas nebuvo pradėtas. Pažymėtina, kad aplinkybės dėl susirinkimo pirmininku išrinkto ieškovo E. P. pravestos susirinkimo dalies tvarkos, formos ir priimtų sprendimų pobūdžio ir jų teisėtumo nagrinėtos kitoje civilinėje byloje. Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas (pavadinimas po 2018-01-01 – Klaipėdos apylinkės teismas) civilinėje byloje Nr. 2‑91‑838/2017 priimtu 2017-02-06 sprendimu tenkino ieškovo S. G. ir K. L. ieškinį atsakovams E. P., Palangos kredito unijai, G. P., A. A. dėl Palangos kredito unijos 2016‑03-21 pakartotinio visuotinio narių susirinkimo metu priimtų sprendimų (tarp jų ir sprendimo sustabdyti susirinkimą) pripažinimo negaliojančiais nuo jų priėmimo momento. Klaipėdos apygardos teismo 2017‑06‑14 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-982-796/2017, Klaipėdos miesto apylinkės teismo (pavadinimas po 2018-01-01 – Klaipėdos apylinkės teismas) 2017‑02-06 sprendimas iš esmės paliktas nepakeistas.
 11. Nagrinėjamoje byloje ginčas buvo kilęs dėl Palangos kredito unijos pakartotinio 2016‑03-21 visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. 16-1 įformintų sprendimų teisėtumo. Ginčijamo Palangos kredito unijos visuotinio narių susirinkimo metu galiojusios redakcijos Kredito unijų įstatymo 25 straipsnio 7 dalis numatė, kad visuotinis narių susirinkimas neturi teisės priimti nutarimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, jeigu jame dalyvauja mažiau kaip 2/3 kredito unijos narių, neįskaitant asocijuotų narių; pakartotiniame susirinkime galioja tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkė. Analogiška nuostata, kad pakartotiniame susirinkime galioja tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkė, įtvirtinta ir Palangos kredito unijos įstatų 5.14 punkte. Taigi pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime galiojo neįvykusio 2016‑03-14 visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė. Byloje esantys rašytiniai įrodymai (laikraščio „Palangos tiltas“ kopijos) patvirtina, kad neįvykusio 2016‑03-14 visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė buvo paskelbta vietos laikraštyje, Palangos kredito unijos įstatų nustatyta tvarka informuojant apie 2016-03-21 šaukiamą pakartotinį visuotinį narių susirinkimą. Apeliantas akcentuoja, kad 2016-03-15 kreipėsi į Palangos kredito uniją dėl duomenų, susijusių su unijos veikla, pateikimo. Iš byloje esančio nurodyto ieškovo prašymo turinio matyti, kad kreiptasi dėl su Palangos kredito unijos veikla susijusių duomenų pateikimo (t. 2, b. l. 83). Prašyme nenurodyta, kad prašoma leisti susipažinti su susirinkimo darbotvarke ir su joje numatytais klausimais susijusiais dokumentais. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, jog atsakovė Palangos kredito unija apie 2016-03-21 vyksiantį pakartotinį eilinį visuotinį susirinkimą ir susirinkimo darbotvarkę informavo įstatymų nustatyta tvarka.
 12. Apeliacinio skundo argumentai, jog pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime nebuvo kvorumo, atmestini kaip nepagrįsti. Kredito unijos visuotinio narių susirinkimo kvorumą ir nutarimų priėmimą reglamentavo Kredito unijų įstatymo 24 straipsnis. Ginčijamo Palangos kredito unijos visuotinio narių susirinkimo metu galiojusios redakcijos Kredito unijų įstatymo 24 straipsnio 1 dalis numatė, kad visuotinis narių susirinkimas gali priimti nutarimus, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 visų kredito unijos narių, neįskaitant asocijuotų narių; nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu; jeigu kvorumo nėra, šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam kvorumo reikalavimas netaikomas. Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 24 straipsnio 2 dalies reglamentavimu, visuotiniame narių susirinkime dalyvaujantys kredito unijos nariai (jų įgaliotiniai) registruojami dalyvių sąraše, kurį pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Taip pat kredito unijos narys gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį; jeigu kredito unijos narys pasinaudoja savo teise balsuoti raštu, jis, susipažinęs su visuotinio narių susirinkimo darbotvarke bei sprendimų projektais, užpildo ir pateikia kredito unijai bendrąjį balsavimo biuletenį – jame jis praneša visuotiniam narių susirinkimui savo valią už ar prieš atskirai dėl kiekvieno sprendimo. Kredito unijų įstatymo 24 straipsnio 2 dalis ir Palangos kredito unijos įstatų 5.16 punktas numatė, kad raštu iš anksto balsavę nariai laikomi dalyvaujančiais visuotiniame narių susirinkime ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus; pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime galioja neįvykusio susirinkimo bendrieji balsavimo biuleteniai. Kredito unijų įstatymo 24 straipsnio 5 dalis numatė, kad visuotinio narių susirinkimo nutarimai priimami kredito unijos narių, užsiregistravusių susirinkimo dalyvių sąraše, balsų dauguma, išskyrus šio įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 1, 4, 5, 10 ir 11 punktuose nurodytus atvejus. Šiais atvejais sprendimai priimami ne mažiau kaip 2/3 kredito unijos narių, užsiregistravusių susirinkimo dalyvių sąraše, balsų dauguma.
 13. Iš 2016-03-21 Palangos kredito unijos visuotinio narių susirinkimo protokolo Nr. 16-1 ir antstolės B. T. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 05/16/11 duomenų nustatyta, kad ieškovui ir daliai visuotinio narių susirinkimo dalyvių išėjus iš susirinkimo vietos, susirinkime dalyvavo susirinkimo salėje likę 46 balso teisę turintys Palangos kredito unijos nariai. Iš minėtuose įrodymuose užfiksuotų faktinių duomenų taip pat nustatyta, kad buvo gauti 129 raštu balsavusių Palangos kredito unijos narių biuleteniai. Taigi juose visuotiniam narių susirinkimui išreikšta raštu balsavusių kredito unijos narių valia dėl kiekvieno visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimo sprendimo (Kredito unijų įstatymo 24 straipsnio 2 dalis).
 14. Atsižvelgiant į anksčiau nurodytą teisinį reglamentavimą, numatantį, kad pakartotiniame susirinkime galioja tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkė, taip pat į tai, jog pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime galioja neįvykusio susirinkimo bendrieji balsavimo biuleteniai ir byloje esant duomenims, kad 129 Palangos kredito unijos nariai buvo pateikę balsavimo raštu biuletenius, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog priimant ginčijamus 2016‑03‑21 protokole Nr. 16-1 nurodytus sprendimus Palangos kredito unijos visuotinio narių susirinkime iš viso dalyvavo 175 Palangos kredito unijos nariai (46 nariai balsavo susirinkimo metu, o 129 nariai balsavo raštu). Esant tokioms aplinkybėms skundžiamame teismo sprendime pagrįstai konstatuota, kad iš 319 narių, užsiregistravusių susirinkimo dalyvių sąraše (190 užsiregistravusių narių bei 129 iš anksto balsavę raštu nariai), 2016-03-21 Palangos kredito unijos visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. 16-1 įforminti sprendimai priimti balsų dauguma. Pirmosios instancijos teismas taip pat teisingai nustatė ir įvertino tą aplinkybę, kad sprendimai nepriimti darbotvarkės klausimais Nr. 6, 7 ir 13 (dėl naujos įstatų redakcijos patvirtinimo, Palangos kredito unijos reorganizavimo bei narių pašalinimo), t. y. klausimais, dėl kurių sprendimams priimti balsų skaičius nebuvo pakankamas, atsižvelgiant į Kredito unijų įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 1, 4, 10 punktuose ir 24 straipsnio 5 dalyje bei Palangos kredito unijos įstatų 5.6.1, 5.6.4, 5.6.10 ir 5.20 punktuose nustatytą reglamentavimą dėl reikalingo balsų skaičiaus (t. y. ne mažiau kaip 2/3 kredito unijos narių, užsiregistravusių susirinkimo dalyvių sąraše, balsų dauguma).
 15. Nėra pagrindo sutikti su apeliacinio skundo argumentais, kad pažeisti susirinkimą palikusių kredito unijos narių interesai. Apeliantas teigia, kad minėti Palangos kredito unijos nariai negalėjo žinoti ir dalyvauti visuotiniame narių susirinkime ir išreikšti savo valią. Byloje nustatyta, kad apie 2016-03-21 šaukiamą pakartotinį visuotinį Palangos kredito unijos narių susirinkimą buvo paskelbta teisės aktuose ir Palangos kredito unijos įstatuose nustatyta tvarka laikraštyje ir paskelbta 2016-03-14 neįvykusio Palangos kredito unijos eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė. Kaip minėta anksčiau, pagal Kredito unijų įstatymo 25 straipsnio 7 dalies reglamentavimą, pakartotiniame susirinkime galioja tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkė. Svarbu ir tai, kad būtent pagal neįvykusio 2016-03-14 visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę raštu balsavo ir balsavimo biuletenius buvo pateikę taip pat ir 129 Palangos kredito unijos nariai, o pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime (t. y. ir 2016-03-21 vykusiame pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime) galioja neįvykusio susirinkimo bendrieji balsavimo biuleteniai. Tad raštu balsavę kredito unijos nariai iš esmės savo valią galėjo išreikšti tik paskelbtoje darbotvarkėje numatytais klausimais. Skundžiamame teismo sprendime taip pat pagrįstai atsižvelgta į aplinkybę, kad, įvertinus pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime iš viso dalyvavusių Palangos kredito unijos narių skaičių (175 nariai, iš jų – susirinkimo metu balsavę 46 nariai ir 129 raštu balsavę nariai), ieškovo ir su juo susirinkimo vietą palikusių 144 Palangos kredito unijos narių balsai nebūtų reikšmingai pakeitę balsavimo dėl sprendimų, kurie priimami balsų dauguma, rezultatų.
 16. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad nėra pagrindo konstatuoti, jog ginčijami 2016‑03-21 Palangos kredito unijos visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. 16-1 įforminti sprendimai priimti pažeidžiant imperatyvias įstatymų normas ir Palangos kredito unijos steigimo dokumentus ar prieštarauja protingumo bei sąžiningumo principams. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nėra pagrindo pripažinti ginčijamus sprendimus negaliojančiais, dėl to ieškovo E. P. ieškinio reikalavimai atmesti pagrįstai.
 17. Iš skundžiamo sprendimo turinio matyti, kad ieškinio reikalavimai atsakovams Lietuvos bankui, D. K., K. L., S. G., H. Č., V. I. G., F. D., A. Š., J. K., J. S., I. Z., atsižvelgiant į CPK 45 straipsnio 2–3 dalių nuostatas, atmesti ir tuo pagrindu, jog ieškinys pareikštas netinkamiems atsakovams, t. y. asmenims, kurie nėra materialiojo teisinio santykio subjektai, kadangi nepriėmė ieškiniu ginčijamų sprendimų. Apeliaciniame skunde ieškovas nesutikimo argumentų su šiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis nepateikė ir apeliaciniu skundu jų neginčijo, dėl to teisėjų kolegija šiuo aspektu plačiau nepasisako.
 18. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog įstatymo nustatyta teismo pareiga motyvuoti priimtą teismo procesinį spendimą neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Be to, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K‑3-219/2009; 2010-06-22 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K 3 287/2010 ir kt.). Teisėjų kolegija pažymi, kad dėl esminių apeliacinio skundo aspektų ir bylos aplinkybių pasisakyta. Darytina išvada, kad kiti apeliacinio skundo argumentai neturi teisinės reikšmės skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, dėl to teisėjų kolegija dėl jų išsamiau nepasisako.
 19. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai taikė materialinės ir proceso teisės normas, priimtas teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Ieškovo E. P. apeliacinio skundo motyvai nesudaro pagrindo daryti priešingas išvadas dėl byloje pareikštų ieškovo ieškinio reikalavimų vertinimo ir nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą, dėl to ieškovo apeliacinis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo 2017-03-07 sprendimas paliktinas iš esmės nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
 20. Ieškovo apeliacinį skundą atmetus, jo turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos (CPK 93 straipsnio 1, 3 dalys). Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė Palangos kredito unija pateikė prašymą priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas ir pateikė į bylą 484 Eur išlaidas advokato teisinei pagalbai apeliacinės instancijos teisme pagrindžiančius rašytinius įrodymus. Kadangi nurodytos bylinėjimosi išlaidos pagrįstos įrodymais, o ieškovo apeliacinis skundas atmestas, atsakovei Palangos kredito unijai jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovo E. P. (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

14Plungės apylinkės teismo (buvusio Palangos miesto apylinkės teismo) 2017-03-07 sprendimą palikti nepakeistą.

15Priteisti iš ieškovo E. P. atsakovei kooperatinei bendrovei Palangos kredito unijai 484 Eur apeliacinės instancijos teisme turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

Proceso dalyviai