Byla eAS-772-756/2016

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Arūno Dirvono (kolegijos pirmininkas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. birželio 6 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo valstybės įmonės Kauno miškų urėdijos skundą atsakovui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiaisiais suinteresuotais asmenimis byloje dalyvaujant Generalinei miškų urėdijai prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai ir Viešųjų pirkimų tarnybai, dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas VĮ „Kauno miškų urėdija“ elektroninių ryšių priemonėmis kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, kuriuo prašė panaikinti atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NMA) Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Projektų administravimo skyriaus 2015 m. kovo 31 d. sprendimą Nr. SKP-147 „Dėl VĮ Kauno miškų urėdijai išmokėtos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas“ dalies susigrąžinimo“ (toliau – ir Sprendimas).

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. sausio 26 d. sprendimu pareiškėjo VĮ Kauno miškų urėdijos skundą patenkino: panaikino Sprendimą bei priteisė pareiškėjui iš atsakovo 28 Eur bylinėjimosi išlaidų.

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) 2016 m. gegužės 4 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-3092-520/2016 atsakovo NMA atsisakymą nuo apeliacinio skundo priėmė, apeliacinį procesą pagal atsakovo NMA apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 26 d. sprendimo nutraukė; priteisė pareiškėjui VĮ Kauno miškų urėdija iš atsakovo NMA 605 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme; pareiškėjo prašymo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų dalies, patirtos pirmosios instancijos teisme, perdavė nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

7II.

8Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2016 m. balandžio 7 d. elektroninių ryšių priemonėmis buvo gautas pareiškėjo atstovo advokato prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų pritesimo, kuriuo taip pat buvo prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidas turėtas ir pirmosios instancijos teisme. Pareiškėjo atstovas paaiškino, kad pareiškėjas patyrė 1 573 Eur dydžio išlaidas, susijusias su skundo teismui padavimu bei atstovavimu pirmosios instancijos teismo posėdžiuose.

9Atsakovas NMA atsiliepimo argumentais prašė pareiškėjo skundą atmesti, arba prašomas priteisti išlaidas sumažinti.

10III.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. birželio 6 d. nutartimi pareiškėjo VĮ „Kauno miškų urėdija“ prašymą tenkino: priteisė iš atsakovo NMA pareiškėjo naudai 1 573 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant Vilniaus apygardos administraciniame teisme.

12Pirmosios instancijos teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 2 ir 6 dalies nuostatomis, taip pat Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo (redakcija, galiojusi nuo 2015 m. kovo 20 d., toliau – ir Rekomendacijos). Pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju taikytinos būtent teisinių paslaugų suteikimo metu galiojusios Rekomendacijų nuostatos.

13Pareiškėjas jos naudai iš atsakovo prašo priteisti 1 573 Eur patirtų bylinėjimosi išlaidų. Iš byloje pateiktos PVM Sąskaitos faktūros Serija Nr. PP Nr. 000193 matyti, kad sąskaita 1 573 Eur sumai buvo išrašyta už teisinę pagalbą pagal 2015 m. gegužės 22 d. teisinių paslaugų sutartį rengiant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui dėl 2015 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. SKP-147. Prašomų priteisti piniginių lėšų apmokėjimą patvirtina byloje pateiktas 2015 m. birželio 3 d. Vietinio mokėjimo nurodymas.

14Pagal Rekomendacijų 7 punktą rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis skelbiamas užpraėjusio ketvirčio (2014 m. IV ketvirtis) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje sudarė 714,50 Eur, todėl, vadovaujantis Rekomendacijų 8.2 punktu, maksimalus rekomenduojamas užmokesčio už skundo parengimą dydis galėtų būti 2,5 x 714,5 Eur = 1 786,25 Eur. Pareiškėjo prašoma priteisti suma neviršija galimos priteisti maksimalios turėtų išlaidų sumos. Pažymėtina, jog nors, kaip nurodė atsakovas, šioje byloje spręsti teisiniai klausimai ir buvo nagrinėjami kitose analogiškose administracinėse bylose, tačiau negalima vienareikšmiškai teigti, kad pareiškėjui byla nebuvo sudėtinga ir teisinis santykis nebuvo naujas. Mažinti pareiškėjo patirtas pagrįstas bylinėjimosi išlaidas šiuo aspektu nėra pagrindo.

15Atsižvelgiant į aptartas teisės aktų nuostatas, už skundo parengimą Vilniaus apygardos administraciniam teismui pareiškėjui iš atsakovo priteistina prašoma priteisti 1 573 Eur suma.

16IV.

17Atsakovas NMA atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. birželio 6 d. nutarties dalį, kuria nuspręsta priteisti nepagristai dideles bylinėjimosi išlaidas, arba pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties dalį ir sumažinti pareiškėjo prašyme prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų sumą.

18Atsakovas nurodo, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (toliau – CPK) aiškiai įtvirtina, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Rekomendacijose. CPK įtvirtinta, jog negalima nesilaikyti Rekomendacijose nustatytų dydžių. Užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydis priklauso nuo daugelio kriterijų, tokių kaip: bylos sudėtingumas, teisinių paslaugų kompleksiškumas, specialių žinių reikalingumas, ankstesnis (pakartotinis) dalyvavimas toje byloje, sprendžiamų teisinių klausimų naujumas ir/ar advokato darbo laiko sąnaudas. Nagrinėjamoje byloje spręsti klausimai jau buvo nagrinėti kitose panašiose bylose, viso administraciniame teisme yra/ buvo nagrinėjamos 25 identiškos miškų urėdijų bylos paremtos tuo pačiu teisiniu reglamentavimu bei vienodais motyvais ir dokumentais. Pareiškėjo atžvilgiu byla yra tapati, skundas panašus su anksčiau besiskundusių urėdijų pateiktais skundais, atstovui ginčo klausimai nėra nauji ir probleminiai, todėl tikėtina, jog skundo parengimas nepareikalavo labai didelių atstovo darbo ir laiko sąnaudų, tačiau Vilniaus apygardos administracinis teismas, 2016 m. birželio 6 d. nutartimi tenkindamas pareiškėjo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, į šias aplinkybės nepagrįstai neatsižvelgė. Atsakovas atkreipė dėmesį į tai, kad Vilniaus apygardos teismas VĮ „Dubravos miškų urėdijos“ administracinėje byloje Nr. eI-3324-426/2016 priteisė 521 Eur, t. y. net tris kartus mažiau. Pažymėtina, kad VĮ „Dubravos miškų urėdijos“ byloje teismas pasisakė, kad, atsižvelgus į bylos faktines aplinkybes, teismas turi nustatyti konkretų išlaidų ryšį su byla ir pripažinti arba atsisakyti pripažinti atitinkamas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu (LVAT 2013 m. liepos 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-211/2013). Būtina pažymėti, kad bet kokiu atveju, teismas turi vertinti prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų protingumą ir pagrįstumą. Šalys teismo procese turi būti sąžiningos ir reikalauti tik objektyvių, protingų, vadovaujantis teisės aktų nuostatomis apskaičiuotų išlaidų kompensavimo, o teismas turi pareigą tokias prašomas bylinėjimosi išlaidas patikrinti. Byla nėra sudėtinga, teisinis santykis šioje byloje nėra naujas, skundas teismui teiktas elektroninių ryšių priemonėmis, todėl manytina, kad nė viena šalis negali atsidurti tokioje situacijoje, kad privalėtų besąlygiškai apmokėti kitos šalies vienašališkai nustatytas sumas.

19Pareiškėjas VĮ „Kauno miškų urėdija“ atsiliepime prašo atmesti atskirąjį skundą ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. birželio 6 d. nutartį palikti nepakeistą; taip pat priteisti iš atsakovo pareiškėjo naudai išlaidas, patirtas už šio atsiliepimo parengimą.

20Pareiškėjo manymu, atskirasis skundas yra nepagrįstas, nėra jokio objektyvaus pagrindo jį tenkinti. Atskirajame skunde išdėstyti teiginiai nėra grindžiami jokiais objektyviais, patikimais bylos duomenimis, o yra paremti išskirtinai tik subjektyviais atsakovo samprotavimais, deklaratyviais teiginiais. Priešingai nei nurodoma atskirajame skunde, pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į visas svarbias bylos aplinkybes, šalių pozicijas, atsižvelgęs į norminį reglamentavimą ir teismų praktiką, pagrįstai iš atsakovo pareiškėjo naudai priteisė prašomas bylinėjimosi išlaidas. Šių pirmosios instancijos teismo pagrįstų išvadų nepaneigia atskirajame skunde pakartotinai dėstomi atsakovo teiginiai, kuriuos išsamiai įvertino ir pirmosios instancijos teismas. Skundžiama teismo nutartis dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atitinka ir analogiškose bylose formuojamą teismų praktiką.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22IV.

23Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. birželio 6 d. nutarties teisėtumas ir pagrįstumas.

24Prieš pasisakydama šiuo klausimu, apeliacinio teismo teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovo NMA pateiktas atskirasis skundas išnagrinėtas vadovaujantis ABTĮ, galiojusiu iki 2016 m. liepos 1 d. (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 8 straipsnio 2 dalis).

25Atskiruoju skundu skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas pareiškėjo VĮ „Kauno miškų urėdijos“ naudai iš atsakovo NMA priteisė 1 573 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (ABTĮ 45 str. 2 d.). Atsakovo manymu, teismo priteista bylinėjimosi išlaidų suma yra per didelė, neproporcinga bylos sudėtingumui, kadangi pareiškėjo atstovas tuos pačius procesinius dokumentus rengė ir kitose analogiškose bylose.

26Apeliacinio teismo teisėjų kolegija, patikrinusi bylą, su šiais atskirojo skundo argumentais nesutinka (ABTĮ 136 str., 148 str.).

27Teisėjų kolegija iš naujo nekartoja pirmosios instancijos teismo šiuo aspektu išdėstytų argumentų (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimą byloje Van de Hurk prieš Nyderlandus; 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimą byloje Helle prieš Suomiją; LVAT 2011 m. lapkričio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-3555/2011 ir kitą praktiką, kurioje LVAT bei Europos Žmogaus Teisių Teismas akcentuoja, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams). Šiuo aspektu kolegija pažymi tik tai, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas išsamiai atsakė į visus atsakovo argumentus dėl pareiškėjui priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos mažinimo (šiuos argumentus atsakovas išdėstė atsiliepime į pareiškėjo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo). Iš esmės jokių naujų argumentų NMA apeliacinės instancijos teismui pateiktame atskirajame skunde nenurodė.

28Sutikdama su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. birželio 6 d. nutartyje pareiškėjui priteista 1 573 Eur bylinėjimosi išlaidų suma, apeliacinio teismo teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog ši suma neviršija Rekomendacijose nustatyto dydžio, kuris priteisiamas už advokato paslaugas surašant teismui skundą bei atstovavimą pirmosios instancijos teisme (pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismo 2016 m. sausio 4 d. posėdis truko 18 min.). Todėl šiuo atveju, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, teisinių klausimų naujumą skundo pirmosios instancijos teismui pateikimo metu, taip pat į bylos apimtį, teisėjų kolegija pritaria Vilniaus apygardos administraciniam teismui išvadai, kad prašoma 1 573 Eur suma yra adekvati pareiškėjo advokato darbo ir laiko sąnaudoms, neprieštarauja bendriesiems protingumo, proporcingumo ir sąžiningumo principams. Kadangi nagrinėjamu atveju pareiškėjas pagrindė, kad pirmosios instancijos teismo proceso metu patyrė 1 573 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas (pateikti duomenys patvirtina, kad minėtą pinigų sumą pareiškėjas sumokėjo advokatui A. P. už skundo teismui surašymą), ir šios išlaidos teismo nutartimi pagrįstai pripažintos būtinomis, realiai patirtomis ir pagrįstomis, NMA atskirasis skundas atmetamas kaip nepagrįstas, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. birželio 6 d. nutartis paliekama nepakeista.

29Pareiškėjas VĮ „Kauno miškų urėdija“ kartu su atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą pateikė teismui prašymą priteisti jo naudai 361,79 Eur bylinėjimosi išlaidas, patirtas už atsiliepimo į atsakovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. birželio 6 d. nutarties parengimą. Kartu su šiuo prašymu į bylą pateikta 2016 m. liepos 18 d. PVM sąskaita-faktūra serija PP Nr. 000344 ir jos apmokėjimą patvirtinantis mokėjimo nurodymas patvirtina, kad pareiškėjas patyrė 361,79 Eur išlaidas už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą. Remiantis Rekomendacijų 7 bei 8.16 punktais, maksimali priteistina teismo išlaidų suma už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą yra 308,76 Eur (771,9 Eur x 0,4). Šiuo atveju pareiškėjo prašoma priteisti suma viršija Rekomendacijų nustatytą dydį.

30Rekomendacijų 2 punktas nustato, jog nustatydamas priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, teismas atsižvelgia į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialiųjų žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, ginčo sumos dydį, teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, šalių elgesį proceso metu, advokato darbo laiko sąnaudas ir kitas svarbias aplinkybes. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo atstovo parengtas atsiliepimas į atskirąjį skundą nebuvo sudėtingas ar reikalaujantis daug advokato laiko sąnaudų (šiuo klausimu yra suformuota aiški teismų praktika), pareiškėjo prašoma 361,79 Eur suma mažinama ir pareiškėjo naudai iš atsakovo priteisiama 150 Eur už atsiliepimo į atsakovo atskirąjį skundą parengimą.

31Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

32Atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atskirąjį skundą atmesti.

33Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. birželio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

34Iš atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos pareiškėjo valstybės įmonės „Kauno miškų urėdija“ naudai priteisti 150 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apmokant advokato pagalbą surašant atsiliepimą į atsakovo atskirąjį skundą.

35Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas VĮ „Kauno miškų urėdija“ elektroninių ryšių... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. sausio 26 d. sprendimu... 6. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) 2016 m.... 7. II.... 8. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2016 m. balandžio 7 d.... 9. Atsakovas NMA atsiliepimo argumentais prašė pareiškėjo skundą atmesti,... 10. III.... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. birželio 6 d. nutartimi... 12. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos administracinių... 13. Pareiškėjas jos naudai iš atsakovo prašo priteisti 1 573 Eur patirtų... 14. Pagal Rekomendacijų 7 punktą rekomenduojami priteistini užmokesčio už... 15. Atsižvelgiant į aptartas teisės aktų nuostatas, už skundo parengimą... 16. IV.... 17. Atsakovas NMA atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 18. Atsakovas nurodo, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (toliau... 19. Pareiškėjas VĮ „Kauno miškų urėdija“ atsiliepime prašo atmesti... 20. Pareiškėjo manymu, atskirasis skundas yra nepagrįstas, nėra jokio... 21. Teisėjų kolegija... 22. IV.... 23. Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Vilniaus apygardos... 24. Prieš pasisakydama šiuo klausimu, apeliacinio teismo teisėjų kolegija... 25. Atskiruoju skundu skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas... 26. Apeliacinio teismo teisėjų kolegija, patikrinusi bylą, su šiais atskirojo... 27. Teisėjų kolegija iš naujo nekartoja pirmosios instancijos teismo šiuo... 28. Sutikdama su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. birželio 6 d.... 29. Pareiškėjas VĮ „Kauno miškų urėdija“ kartu su atsiliepimu į atsakovo... 30. Rekomendacijų 2 punktas nustato, jog nustatydamas priteistino užmokesčio už... 31. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 32. Atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos... 33. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. birželio 6 d. nutartį... 34. Iš atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos... 35. Nutartis neskundžiama....