Byla I-171-189/2018
Dėl įsakymų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Broniaus Januškos (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Inos Kirkutienės ir Irenos Paulauskienės, dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui G. A., atsakovės atstovėms E. Ž., H. C.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Valymo ir priežiūros centras“ skundą atsakovei Lietuvos darbo biržai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl įsakymų panaikinimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Pareiškėja UAB „Valymo ir priežiūros centras“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydama: 1) panaikinti Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ir Darbo birža) direktoriaus 2017 m. kovo 27 d. įsakymą Nr. V-196 „Dėl UAB „Valymo ir priežiūros centras“ socialinės įmonės statuso panaikinimo ir valstybės pagalbos mokėjimo nutraukimo“; 2) panaikinti Darbo biržos direktoriaus 2017 m. vasario 9 d. įsakymą Nr. V-105 „Dėl valstybės pagalbos mokėjimo sustabdymo socialinei įmonei UAB „Valymo ir priežiūros centras“ (b. l. 1–11).

5Nurodė, kad pareiškėja yra socialinė įmonė, kurios pagrindinė veikla yra patalpų valymas. Pareiškėja yra įdarbinusi darbuotojus, kurie priklauso neįgaliųjų tikslinėms grupėms, todėl pareiškėja gaudavo valstybės pagalbą darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo mokesčio daliniam kompensavimui. Pareiškėja gavo Darbo biržos 2017 m. vasario 8 d. raštą Nr. Sd-497 „Dėl motyvuoto paaiškinimo pateikimo“ kuriame nurodyta, kad Lietuvos darbo birža gavo Vilniaus teritorinės darbo biržos 2017 m. vasario 2 d. raštą Nr. SD-330-(9.17) „Dėl dokumentų persiuntimo“, kuriuo prašoma, atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja pažeidė Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo (toliau – Įstatymas) 3 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, t. y. vykdė laikinojo įdarbinimo veiklą, spręsti dėl socialinės įmonės statuso panaikinimo. Pareiškėja Lietuvos darbo biržai pateikė 2017 m. vasario 8 d. paaiškinimą Nr. VPC17-02/08, kuriame nurodė, jog pareiškėja ir UAB „Vytsurda“ sudarė 2016 m. gegužės 5 d. darbuotojų nuomos sutartį Nr. VPC16/05-159 (toliau – ir Sutartis), tačiau ši sutartis nebuvo vykdoma ir pareiškėja neišnuomojo nei vieno darbuotojo bei negavo iš to pajamų, tačiau Darbo biržos direktoriaus 2017 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. V-105 pareiškėjai buvo sustabdytas valstybės pagalbos mokėjimas. Pareiškėja darbo biržai pateikė 2017 m. kovo 2 d. paaiškinimą Nr. VPC17-03/02, kuriame nurodė, kad pagal nuomos sutartį paslaugos nebuvo teikiamos, taip pat pareiškėja pateikė 2017 m. kovo 3 d. pranešimą Nr. VPC17-03/03, kuriuo prašė įvertinti Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2017 m. kovo 1 d. raštą Nr. (7.1)46-MPD-2445 „Dėl informacijos pateikimo“, kuris patvirtina, kad 2016 metų gegužės-gruodžio mėnesiais ir 2017 metų sausio mėnesį pareiškėjai UAB „Vytsurda“ nėra išrašiusi PVM sąskaitų faktūrų, tačiau Darbo biržos direktorius 2017 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-196 panaikino pareiškėjai socialinės įmonės statusą ir nutraukė visos valstybės pagalbos mokėjimą. Pareiškėja su ginčijamais įsakymais nesutinka, kadangi Darbo birža netinkamai aiškino ir taikė teisės aktų nuostatas, neatsižvelgė į pareiškėjos paaiškinimus, be to sprendimas yra neproporcingas, nes net ir nustačius formalų pažeidimą, Darbo birža neturėjo teisės skirti pareiškėjai neproporcingos sankcijos. Pareiškėja nepažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punkte ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. A1-135 patvirtinto Valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 3.5 punkte nustatytų reikalavimų, nes nevykdė veiklos, kuri būtų įtraukta į neremtinų rūšių sąrašą, nevykdė laikinojo įdarbinimo veiklos, nebuvo išnuomojusi nei vieno darbuotojo. Šią aplinkybė patvirtina Valstybinės darbo inspekcijos 2017 m. kovo 7 d. nutarimas, kuriame nustatyta, kad darbuotojų nuomos sutarties pasirašymas savaime nereiškia laikino įdarbinimo įmonės veiklos vykdymo pradėjimo. Pareiškėjos ir UAB „Vytsurda“ sudaryta 2016 m. gegužės 5 d. sutartis Nr. VCP1/05-159 nebuvo vykdoma ir pagal ją nebuvo išnuomotas nei vienas darbuotojas. Aplinkybė, kad sutarties priede nurodyti tik vadybininko darbo įkainiai ir nenurodyti valymo paslaugas teikiančių darbuotojų darbo įkainiai, patvirtina, kad šia sutartimi neketinama nuomoti darbuotojų, kurių darbo užmokesčiui skiriama valstybės pagalba. Šalys šios sutarties nepradėjo vykdyti, todėl vien sutarties sudarymas nepažeidžia teisės aktų reikalavimų. Atsakovės pritaikyta poveikio priemonė yra neproporcinga, nes panaikinus socialinės įmonės statusą, pareiškėja tampa nepajėgi išlaikyti darbuotojus, kuriems nustatytas dalinis nedarbingumas. Tokia poveikio priemonė yra neproporcinga ir neadekvati socialinių įmonių kūrimo siekiamiems tikslams. Nenustačius, kad pareiškėja būtų nuomojusi darbuotojus, jai negalėjo būti skiriama pati griežčiausia sankcija – socialinės įmonės statuso panaikinimas. Atsakovė neišsamiai išnagrinėjo faktines situacijos aplinkybes, nekreipė dėmesio į pareiškėjos pateiktus įrodymus, o padarytą pažeidimą nustatė formaliai. Pareiškėjos neva padarytas pažeidimas (užsiėmimas laikinojo įdarbinimo veikla) nebuvo susijęs su tikslinėmis neįgaliųjų darbuotojų grupėmis. Neatsižvelgusi į visas aplinkybes, į tai, kad faktiškai pažeidimas nebuvo padarytas, atsakovė nepagrįstai nutarė sustabdyti, o vėliau panaikinti pareiškėjos socialinės įmonės statusą. Atsakovė pažeidė pareiškėjos teisę būti išklausytai, nes priimdama sprendimą nevertino pareiškėjos pateiktų paaiškinimų ir dokumentų ir jais nesirėmė sprendime. Pareiškėja gavo atsakovės 2017 m. vasario 8 d. raštą, kuriuo pareiškėjai buvo suteiktas tik dviejų dienų terminas pateikti paaiškinimus, o sprendimas dėl mokėjimo sustabdymo buvo priimtas 2017 m. vasario 9 d., t. y. neįvertinus pareiškėjos paaiškinimų.

6Pareiškėjos atstovas teismo posėdyje palaikė skunde išdėstytus argumentus ir prašė skundą tenkinti.

7Atsakovė atsiliepime su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 84–94).

8Paaiškino, kad Vilniaus teritorinė darbo birža 2017 m. vasario 2 d. raštu Nr. SD-2330-(9.17) „Dėl dokumentų persiuntimo“ informavo atsakovę, kad Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017 m. sausio 16 d. atliko planinį socialinės įmonės UAB „Valymo ir priežiūros centras“ patikrinimą, kurio metu buvo nustatyta, kad pareiškėja nuo 2016 m. gegužės 5 d. iki 2017 m. sausio 2 d. vykdė laikinojo įdarbinimo įmonės veiklą, tuo pažeisdama Įstatymo 3 straipsnio 1 dalis 3 punkto nuostatas, todėl Vilniaus teritorinė darbo birža prašė spręsti klausimą dėl socialinės įmonės statuso panaikinimo UAB „Valymo ir priežiūros centras“. Atsakovė kreipėsi į Valstybinę darbo inspekciją ir Valstybinę mokesčių inspekciją, prašydama pateikti jų turimą informaciją apie tai, kokiu laikotarpiu socialinė įmonė, pasirašytos sutarties pagrindu vykdė laikinojo įdarbinimo veiklą ir, ar gavo už šią veiklą pajamas. Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus teritorinis skyriaus 2017 m. vasario 13 d. raštu Nr. SD-01-1928 „Dėl informacijos pateikimo“ atsakovei pateikė informaciją, kad 2016 m. gruodžio 29 d. iš Valstybinės mokesčių inspekcijos gavo informaciją vertinimui, kurioje buvo nurodyta, kad buvo atliktas UAB „Vytsurda“ operatyvinis patikrinimas ir pateikta informacija, kad Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos specialistai atliko UAB „Vytsurda“ operatyvų patikrinimą, kurio metu nustatyta, kad įmonėje nuolatinius darbus atlieka iš UAB „Valymo ir priežiūros centras“ nuomojami darbuotojai. Tą patvirtina tarp minėtų įmonių pasirašyta sutartis. Nustatyta, kad UAB „Vytsurda“ nuomojasi buhalterinę apskaitą tvarkantį asmenį ir vadybininkus, buhalterė vykdo visas buhalteriui priklausančias darbo funkcijas, saugo UAB „Vytsurda“ dokumentus ir turi teisę vykdyti bankinius pavedimus, nuomojami vadybininkai rūpinasi darbuotojų užimtumu ir vykdo darbų kontrolę, darbo užmokestį šiems darbuotojams moka pareiškėja. Valstybinės darbo inspekcijos 2017 m. sausio 16 d. patikrinimo metu buvo nustatyta, kad pažeidžiant Lietuvos Respublikos įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo 11 straipsnio 1 dalį ir Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymo Nr. V-298 5 punktą ir 5.1 punktą, UAB „Valymo ir priežiūros centras“ vadovas ar jo įgaliotas asmuo per vieną mėnesį, pradėjus teikti laikinąjį įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones, nepateikė Valstybinei darbo inspekcijai pranešimo apie pradėtą vykdyti įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones. Už nustatytus pažeidimus UAB „Valymo ir priežiūros centras“ direktoriui 2017 m. sausio 26 d. surašytas administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu, kurio direktorius iki 2017 m. vasario 10 d. neįvykdė. Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2017 m. vasario 28 d. raštu Nr. (7.1)46-MPD-2411 „Dėl informacijos apie UAB „Valymo ir priežiūros centrą“ pateikimo“ atsakovei pateikė informaciją, kad paraiškėja 2016 metų vasario-spalio mėnesiais gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre nedeklaravo UAB „Vytsurda“ gautų PVM sąskaitų faktūrų. 2016 metų lapkričio mėnesio registre deklaravo iš šios įmonės gautą PVM sąskaitą, kurioje nurodyta (duomenys nekelbtini) Eur apmokestinamoji vertė ir (duomenys nekelbtini) Eur PVM, 2016 metų gruodžio mėnesio registre deklaravo (duomenys nekelbtini) Eur apmokestinamą vertę ir (duomenys nekelbtini) Eur PVM, 2017 metų sausio mėnesio registre – (duomenys nekelbtini) Eur apmokestinamąją vertę ir (duomenys nekelbtini) Eur PVM. Taip pat nurodė, kad pareiškėja 2016 metų kovo-gruodžio mėnesiais ir 2017 metų sausio mėnesį išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registruose UAB „Vytsurda“ išrašytų PVM sąskaitų faktūrų nedeklaravo. Atsakovė 2017 m. kovo 3 d. raštu Nr. Sd-698 „Dėl tarnybinės pagalbos“ kreipėsi į Kauno apskrities valstybinę mokesčių inspekciją dėl papildomos informacijos pateikimo apie sutarties faktinį įgyvendinimą. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2017 m. kovo 8 d. raštu Nr. (7.1E-3.4.1)K-1331 „Dėl UAB „Vytsurda“ dokumentų kopijų pateikimo“ pateikė atsakovei 2016 m. gruodžio 14 d. atlikto operatyvaus patikrinimo pažymą Nr. FR1043-7709/(14.2)FR-1042-8589, sutarties kopiją, UAB „Vytsurda“ direktoriaus 2016 m. spalio 25 d., 2016 m. lapkričio 23 d. ir 2016 m. gruodžio 6 d. paaiškinimus Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai. Minėtuose paaiškinimuose direktorius nurodo, kad mokesčių mokėtojų registre neužsiregistravo, nes tai turėjo padaryti buhalterė, kodėl to nepadarė – nežino. Įmonėje UAB „Vytsurda“ yra vienas administracijos atstovas direktorius, kiti darbuotojai, reikalingi vykdyti įmonės administracines funkcijas yra nuomojami iš UAB „Valymo ir priežiūros centras“ pagal nuomos sutartį, kurios pagrindu įmonei paslaugas teikia vadybininkai, lektoriai, apskaitininkai. Direktorius taip pat pažymėjo, kad ateityje planuoja įdarbinti daugiau administracijos darbuotojų ir nuomos sutarties atsisakyti. Paaiškinimuose UAB „Vytsurda“ direktorius taip pat nurodo, kad UAB „Valymo ir priežiūros centras“ jo vadovaujamai įmonei nuomoja vadybininkus ir apskaitininkus. Nuomojami vadybininkai rūpinasi darbuotojų užimtumu ir vykdo atliekamo darbo kontrolę. Nuomojama apskaitininkė tvarko buhalterinę apskaitą, sudaro sąskaitas, pildo deklaracijas ir pateikia mokesčių inspekcijai, turi teisę prisijungti prie įmonės sąskaitos banke, daryti piniginius pavedimus. Už darbą jai moka UAB „Valymo ir paslaugų centras“, o UAB „Vytsurda“ atsiskaitys su pareiškėja metų pabaigoje. Iš Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pateikto UAB „Vytsurda“ direktoriaus 2016 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 01 matyti, kad UAB „Valymo ir priežiūros centras“ darbuotojai R. B. suteikti įgaliojimai pasirašyti UAB „Vytsurda“ finansinius dokumentus. UAB „Vytsurda“ direktorius V. S. elektroniniu paštu susirašinėdamas su Kauno apskrities valstybine mokesčių inspekcija nurodo, kad nuomos sutartyje yra punktas, nustatantis, kad sąskaita už darbuotojų nuomą išrašoma metų gale, t. y. iki 2016 metų gruodžio 21 d. Elektroniniame laiške UAB „Vytsurda“ direktorius nurodo, kad darbuotojų darbo grafikus sudaro įmonės administracija ir nuomojami vadybininkai. Valstybinė darbo inspekcija atsakovei pateikė 2017 m. kovo 7 d. nutarimą administracinio nusižengimo byloje Nr. VDIANN-89180179-17, kuriuo UAB „Valymo ir priežiūros centras“ direktoriui paskirta administracinė nuobauda už tai, kad jis, būdamas darbdavį atstovaujančiu asmeniu, neužtikrino, kad darbuotojams būtų garantuojamas 11 valandų paros poilsis, o darbuotojams buvo suteikimas tik 10 valandų poilsis, taip pažeidžiant Lietuvos Respublikos darbo kodekso 160 straipsnio 1 dalį. Komisijos posėdžio protokole pažymėta, jog Komisijos narių nuomone, pareiškėjai pažeidus Darbo kodekso 160 straipsnio 1 dalį atsiranda socialinės įmonės statuso netekimo pagrindas, nurodytas Įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 5 punkte, t. y. socialinės įmonės statuso netenkama, jeigu paaiškėja, kad socialinė įmonė kitaip pažeidė jos veiklą reglamentuojančius teisės aktus. Taip pat, Komisijos narių nuomone, surinkti duomenys patvirtina, kad pareiškėja nuomojo savo darbuotojus UAB „Vytsurda“ sutarties pagrindu daugiau nei 6 mėnesius iš eilės per einamųjų metų laikotarpį, todėl yra socialinės įmonės statuso netekimo pagrindas, nurodytas Įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 3 punkte. Atsakovės nuomone, Įsakymas Nr. V-196 buvo priimtas išsamiai išnagrinėjusi pateiktus paaiškinimus, dokumentus ir vadovaujantis teisės aktais, todėl jo naikinti nėra pagrindo. Atsakovė nesutinka su pareiškėjos teiginiu, jog ji nepažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punkte ir Aprašo 3.5 punkte nustatytų reikalavimų, nes nevykdė veiklos, kuri būtų įtraukta į neremtinų veiklų sąrašą, kadangi surinktų įrodymų visuma patvirtina, jog įmonė vykdė laikinojo įdarbinimo veiklą ir nuomojo darbuotojus. Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punktas ar kiti įstatymai nedetalizuoja kokie konkrečiai darbuotojai negali būti nuomojami vykdant laikinojo įdarbinimo veiklą. Įstatymo 3 straipsnyje nurodytos būtinosios sąlygos, kurias socialinė įmonė turi atitikti, kai jai yra suteiktas socialinės įmonės statusas. Viena iš būtinų sąlygų – nevykdyti laikinojo įdarbinimo veiklos daugiau nei šešis mėnesius iš eilės per einamųjų metų laikotarpį. Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjos atsakovei pateiktos Sutarties kopija neatitinka Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktai Sutarčiai, kurią Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai pateikė UAB „Vytsurda“ direktorius V. S.. V. S. pateikta Sutarties kopija turi 2016 m. gegužės 10 d. 2 priedą, kuriame nurodyti paslaugų įkainiai vadybininkams, lektoriams psichologams ir apskaitininkei. Todėl darytina prielaida, kad pareiškėja nebuvo sąžininga pateikdama ne visą Sutarties kopiją atsakovei, Valstybinei darbo inspekcijai, todėl pareiškėjos teiginys, kad sutarties priede nurodyti vadybininko darbo įkainiai ir nenurodyti valymo paslaugas teikiančių darbuotojų darbo įkainiai yra nepagrįstas ir neatitinkantis tikrovės. Priimdama įsakymą Nr. V-196 atsakovė rėmėsi išnagrinėtų faktinių aplinkybių visuma, t. y. ne pačios Sutarties pasirašymo faktu, o įrodytomis faktinėmis aplinkybėmis. Atsakovės sprendimas priimtas taikant Įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 3 ir 5 punktų nuostatas. Įstatymo 11 straipsnio 1 dalis nesuteikia atsakovei pasirinkimo laisvės panaikinti ar nenaikinti socialinės įmonės statuso juridiniam asmeniui, nustačius, kad juridinis asmuo vykdė laikinojo įdarbinimo veiklą daugiau nei šešis mėnesius iš eilės per einamųjų metų laikotarpį bei nustačius, kad socialinė įmonė kitaip pažeidė jos veiklą reglamentuojančius teisės aktus. Pareiškėjos argumentai, kad nenustačius, jog pareiškėja būtų nuomojusi darbuotojus, jai negalėjo būti skiriama pati griežčiausia sankcija – socialinės įmonės statuso panaikinimas – yra nepagrįstas, kadangi yra neatitinkantis tikrovės, nes laikinojo įdarbinimo veiklos vykdymo faktas buvo nustatytas Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, apie ką pareiškėja buvo informuota Komisijos protokolo išrašu, kuris kartu su atsakovės įsakymu panaikinti pareiškėjai socialinės įmonės statusą buvo siunčiamas ir pareiškėjai. Pareiškėja, kaip socialinė įmonė, turi siekti Įstatymo 2 straipsnyje nustatytų tikslų, nepažeisdama Įstatymo nuostatų. Pati pareiškėja neneigia fakto, kad sudarydama laikinojo įdarbinimo sutartį, pažeidė Įstatymo nuostatas. Šiuo atveju pareiškėja negali prisidengti socialinių įmonių kūrimo siekiamais tikslais ir pažeidinėti socialinių įmonių veiklą reglamentuojančius teisės aktus. Pažymėtina ir tai, kad pažeisdama darbuotojų paros poilsio laiką reglamentuojančius teisės aktus, nustatytus Valstybinės darbo inspekcijos patikrinimo metu, pareiškėja pati pažeidė jos įdarbintų darbuotojų, kuriems nustatytas dalinis nedarbingumas, teises. Pareiškėja neteisingai nurodo, kad buvo pažeista teisė būti išklausytai. Atsakovė, prieš priimdama sprendimą panaikinti pareiškėjai socialinės įmonės statusą, paprašė pareiškėjos pateikti paaiškinimus dėl jos atitikimo Įstatymo 3 straipsnyje nustatytoms sąlygoms. Pareiškėjai 2017 m. vasario 8 d. pateikus paaiškinimus, 2017 m. vasario 9 d. buvo priimtas atsakovės sprendimas sustabdyti valstybės pagalbos pareiškėjai mokėjimą, o sprendimas panaikinti pareiškėjai socialinės įmonės statusą, išsiaiškinus papildomas reikšmingas aplinkybes, buvo priimtas tik 2017 m. kovo 27 d.

9Teismo posėdžio metu atsakovo atstovės palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus, papildomų argumentų iš esmės nepateikė, prašė skundą atmesti.

10Teismas

konstatuoja:

11Byloje kilo ginčas dėl Darbo biržos direktoriaus 2017 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. V-196 „Dėl UAB „Valymo ir priežiūros centras“ socialinės įmonės statuso panaikinimo ir valstybės pagalbos mokėjimo nutraukimo“ ir 2017 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. V-105 „Dėl valstybės pagalbos mokėjimo sustabdymo socialinei įmonei UAB „Valymo ir priežiūros centras“ teisėtumo ir pagrįstumo.

12Byloje nustatyta, kad VĮ Registrų centro Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro 2015 m. spalio 20 d. išplėstinio išrašo duomenimis UAB „Valymo ir priežiūros centras“ nuo 2010 m. rugpjūčio 11 d. suteiktas socialinės įmonės statusas (b. l. 40–43).

13Tarp UAB „Vytsurda“ ir UAB „Valymo ir priežiūros centras“ sudaryta 2016 m. gegužės 5 d. darbuotojų nuomos sutartis Nr. VPC16/05-159, kuria UAB „Valymo ir priežiūros centras“ įsipareigojo aprūpinti UAB „Vytsurda“ jos reikalavimus atitinkančiais darbuotojais pagal kiekvienu atskiru atveju pasirašytą sutarties priedą – užsakymą (b. l. 18–23, 126–131, 142–147). Sutarties priedo „Paslaugų įkainiai“ 1 punkte nurodyta, kad laikinojo darbuotojo vadybininko darbo valandos kaina dienos metu yra ( - ) Eur, nakties metu – ( - ) Eur (b. l. 24, 132, 148). Darbo sutarties priedo „Paslaugų įkainiai“ 2 punkte nurodyta, kad laikinojo darbuotojo vadybininko darbo valandos kaina dienos metu yra ( - ) Eur, nakties metu – ( - ) Eur, 2 punkte nurodyta, kad laikinojo darbuotojo lektoriaus/psichologo darbo valandos kaina dienos metu yra ( - ) Eur, nakties metu – ( - ) Eur, 3 punkte nurodyta, kad laikinojo darbuotojo apskaitininkės darbo valandos kaina dienos metu yra ( - ) Eur, nakties metu – ( - ) Eur (b. l. 149).

14V. S. 2016 m. gruodžio 5 d. elektroniniame laiške Valstybinei mokesčių inspekcijai paaiškino, kad pagal pateiktą darbuotojų nuomos sutartį su UAB „Valymo ir priežiūros centras“ yra nurodytas punktas, kad sąskaitos už darbuotojų nuomą išrašomos metų gale iki 2016 m. gruodžio 31 d. (b. l. 156, 157).

15Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos operatyvaus patikrinimo 2016 m. gruodžio 14 d. Pažymoje Nr. FR1043-7709/(14.2)FR1042-8589 nurodyta, kad UAB „Vytsurda“ buhalterinę apskaitą tvarko R. V., kuri įmonėje neįdarbinta, ji yra UAB „Valymo ir priežiūros centras“ darbuotoja, kurią UAB „Vytsurda“ nuomojasi (b. l. 139–141).

16UAB „Vytsurda“ direktorius 2016 m. Spalio 25 d. Paaiškinime Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai nurodė, kad mokesčių mokėtojų registre neužsiregistravo, kadangi tą turėjo padaryti buhalterė, kodėl nepadarė – nežino (b. l. 150, 151).

17UAB „Vytsurda“ direktorius 2016 m. Gruodžio 6 d. paaiškinime Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai nurodė, kad UAB „Valymo ir priežiūros centras“ jų įmonei nuomoja vadybininkus ir apskaitininkę. Nuomojami vadybininkai rūpinasi darbuotojų užimtumu, vykdo jų atliekamo darbo kontrolę. Nuomojama apskaitininkė tvarko buhalterinę apskaitą, sudaro ataskaitas, pildo deklaracijas ir pateikia mokesčių inspekcijai. Ji turi teisę prisijungti prie įmonės sąskaitos banke, daryti piniginius pavedimus. Už darbą jai moka UAB „Valymo ir paslaugų centras“, o jų įmonė atsiskaito metų pabaigoje (b. l. 154, 155).

18Vilniaus teritorinė darbo birža 2017 m. vasario 2 d. raštu Nr. SD-2330-(9.17) „Dėl dokumentų persiuntimo“ informavo Darbo biržą apie tai, kad 2017 m. sausio 30 d. Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus teritorinis skyrius informavo Vilniaus teritorinę darbo biržą apie 2017 m. sausio 16 d. atliktą planinį UAB „Valymo ir priežiūros centras“ patikrinimą, kurio metu buvo nustatyta, kad nuo 2016 m. gegužės 5 d. iki 2017 m. sausio 2 d. įmonė vykdė laikinojo įdarbinimo įmonės veiklą (b. l. 95).

19Darbo biržos Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamentas 2017 m. vasario 8 d. raštu Nr. Sd-496 „Dėl dokumentų, susijusių su socialine įmone UAB „Valymo ir priežiūros centras“ pateikimo“ kreipėsi į Vilniaus teritorinę darbo biržą, prašydama pateikti socialinės įmonės UAB „Valymo ir priežiūros centras“ pažymų apie gautas pajamas kopijas už laikotarpį nuo 2016 m. gegužės 5 d. iki 2017 m. sausio 2 d., bei visą Valstybinės darbo inspekcijos atlikto patikrinimo medžiagą (b. l. 106).

20Darbo biržos Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamentas 2017 m. vasario 8 d. raštu Nr. 497 „Dėl motyvuoto paaiškinimo pateikimo“ kreipėsi į UAB „Valymo ir priežiūros centras“, prašydama iki 2017 m. vasario 10 d. pateikti paaiškinimą, kodėl nėra laikomasi Įstatymo 3 straipsnio 3 punkto ir Aprašo 3.5 punkto nuostatų ir kokių veiksmų bus imtasi, kad socialinė įmonė UAB „Valymo ir priežiūros centras“ atitiktų minėtuose teisės aktuose nurodytas sąlygas. Taip pat prašė pateikti 2016 m. gegužės 5 d. sutarties Nr. VPC16/05-159 sudarytos tarp UAB „Valymo ir priežiūros centras“ ir UAB „Vytsurda“ kopiją ir šios sutarties pagrindu išrašytas sąskaitas faktūras UAB „Vytsurda“ laikotarpiu nuo 2016 m. gegužės 5 d. iki šios dienos, jei tokių buvo (b. l. 12).

21Darbo biržos Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamentas 2017 m. vasario 8 d. raštu Nr. Sd-498 „Dėl tarnybinės pagalbos“ kreipėsi į Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyrių bei Valstybinę mokesčių inspekciją, prašydama pateikti jų turimą informaciją apie tai, kokiu laikotarpiu socialinė įmonė UAB „Valymo ir priežiūros centras“ pasirašytos 2016 m. gegužės 5 d. sutarties Nr. VPC16/05-159 su UAB „Vydsurda“ pagrindu vykdė laikinojo įdarbinimo veiklą ir, ar gavo už šią veiklą pajamas (b. l. 107, 108).

22Darbo biržos direktorius 2017 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. V-105 „Dėl valstybės pagalbos mokėjimo sustabdymo socialinei įmonei UAB „Valymo ir priežiūros centras“ sustabdė pareiškėjai valstybės pagalbos mokėjimą (b. l. 59, 65).

23UAB „Valymo ir priežiūros centras“ atsakydama į atsakovės 2017 m. vasario 8 d. raštą Nr. Sd-497, 2017 m. vasario 8 d. paaiškinime Nr. VPC17-02/08 nurodė, kad nuomos sutartis Nr. VPC16/05-159 buvo sudaryta, tačiau faktinė veikla pagal šią sutartį nebuvo vykdoma ir pajamos iš laikinojo įdarbinimo veiklos nebuvo gaunamos. Pareiškėja nurodė, kad nuomos sutartis buvo sudaryta per klaidą, žmonės nebuvo nuomojami, sąskaitos nebuvo išrašomos (b. l. 13–15).

24Vilniaus teritorinė darbo birža, atsakydama į Darbo biržos 2017 m. vasario 8 d. raštą Nr. Sd-496, 2017 m. vasario 9 d. raštu Nr. SD-3065-(9.17) „Dėl socialinės įmonės UAB „Valymo ir priežiūros centras“ dokumentų pateikimo“ pateikė Darbo biržai be kita ko UAB „Valymo ir priežiūros centras“ pažymas apie gautas pajamas už 2016 metų gegužės-gruodžio mėnesius (b. l. 109–123).

25Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus teritorinis skyrius, atsakydamas į Darbo biržos 2017 m. vasario 8 d. raštą Nr. Sd-948, 2017 m. vasario 13 d. raštu Nr. SD-01-1928 „Dėl informacijos pateikimo“ informavo atsakovę apie tai, jog Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyrius 2016 m. gruodžio 29 d. iš Valstybinės darbo inspekcijos gavo informaciją vertinimui, kurioje buvo nurodyta, kad Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos specialistai atliko UAB „Vytsurda“ operatyvų patikrinimą, kurio metu nustatyta, kad įmonėje nuolatinius darbus atlieka iš UAB „Valymo ir priežiūros centras“ nuomojami darbuotojai. Abi įmonės 2016 m. gegužės 5 d. pasirašė darbuotojų nuomos sutartį Nr. VPC15/05-159. UAB „Vytsurda“ nuomojasi buhalterinę apskaitą tvarkantį asmenį ir vadybininkus, buhalterė vykdo visas buhalteriui priklausančias darbo funkcijas, saugo UAB „Vytsurda“ dokumentus ir turi teisę vykdyti bankinius pavedimus, nuomojami vadybininkai rūpinasi darbuotojų užimtumu ir vykdo darbų kontrolę, darbo užmokestį darbuotojams moka UAB „Valymo ir priežiūros centras“. Valstybinė mokesčių inspekcija informavo, kad, atlikus operatyvų patikrinimą, darytina prielaida, kad UAB „Valymo ir priežiūros centras“ nuomoja darbuotojus UAB „Vytsurda“ apie tai galimai neinformavusi Valstybinės darbo inspekcijos, kaip tai numatyta Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmonės įstatymo 11 straipsnio 1 d., bei pateikė 2016 m. darbuotojų nuomos sutartį, paslaugų įkainių lentelę ir 2016 m. lapkričio 23 d. UAB „Vytsurda“ direktoriaus V. S. paaiškinimą. Valstybinės darbo inspekcijos patikrinimo metu nustatyta, kad pažeidžiant Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo 11 straipsnio 1 dalį ir Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymo Nr. V-298 5 ir 5.1 punktus, UAB „Valymo ir priežiūros centras“ vadovas, ar jo įgaliotas asmuo per vieną mėnesį, pradėjus teikti laikinąjį įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones, nepateikė Valstybinei darbo inspekcijai pranešimo apie pradėtą vykdyti įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones. Šiuo raštu Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus teritorinis skyrius pateikė Darbo biržai 2016 m. gegužės 5 d. darbuotojų nuomos sutartį Nr. VCP15/05-159 ir įkainių lentelę, 2017 m. sausio 2 d. susitarimą dėl sutarties nutraukimo Nr. VPC17/01-02 bei 2016 m. lapkričio 23 d. UAB „Vytsurda“ direktoriaus paaiškinimą (b. l. 124, 125).

26UAB „Vytsurda“ direktorius 2016 m. lapkričio 23 d. paaiškinime Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai nurodė, kad UAB „Vytsurda“ yra vienas administracijos atstovas, kiti darbuotojai, reikalingi vykdyti administracines funkcijas, nuomojami iš UAB „Valymo ir priežiūros centras“. Šios sutarties pagrindu įmonei paslaugas teikia vadybininkai, lektoriai, apskaitininkai. R. V., R. B. teikia paslaugas pagal nuomos sutartį, todėl nėra UAB „Vytsurda“ darbuotojos. Ateityje planuojama įdarbinti daugiau darbuotojų ir nuomos atsisakyti. Pinigai darbo užmokesčiui gaunami iš klientų – pagrindinio užsakovo UAB „Valymo ir priežiūros centras“ vienkartinių darbų (b. l. 134, 152, 153).

27Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, atsakydama į Darbo biržos 2017 m. vasario 8 d. raštą Nr. Sd-948, 2017 m. vasario 28 d. raštu Nr. (7.1)46-MPD-2411 „Dėl informacijos apie UAB Valymo ir priežiūros centrą pateikimo“, informavo, jog duomenų apie UAB „Valymo ir priežiūros centras“ ir UAB „Vytsurda“ 2016 m. gegužės 5 d. sudarytą sutartį Nr. VPC15/05-159 neturi. Šiuo raštu Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informavo Darbo biržą apie tai, kad pareiškėja 2016 m. vasario-spalio mėnesiais gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre nedeklaravo iš UAB „Vytsurda“ gautų PVM sąskaitų faktūrų 2016 metų lapkričio mėnesio registre deklaravo iš šios bendrovės gautą PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nurodyta ( - ) Eur apmokestinamoji vertė ir ( - ) Eur PVM, 2016 metų gruodžio mėnesio registre deklaravo ( - ) Eur apmokestinamąją vertę ir ( - ) Eur PVM, 2017 metų sausio mėnesio registre – ( - ) Eur apmokestinamąją vertę ir ( - ) Eur PVM,. Bendrovė 2016 metų kovo-gruodžio mėnesiais ir 2017 metų sausio mėnesį išrašomų sąskaitų faktūrų registruose UAB „Vytsurda“ išrašytų PVM sąskaitų faktūrų nedeklaravo (b. l. 135, 136).

28Darbo birža 2017 m. kovo 3 d. raštu Nr. Sd-698 „Dėl tarnybinės pagalbos“ kreipėsi į Kauno apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, prašydama pateikti informaciją apie UAB „Valymo ir priežiūros centras“ pasirašytos 2016 m. gegužės 5 d. sutarties Nr. VPC15/05-159 UAB „Vytsurda“ faktinį įgyvendinimą (b. l. 138).

29Valstybinė darbo inspekcija 2017 m. kovo 7 d. nutarimu Nr. VDIANN-89180179-17 administracinio nusižengimo byloje UAB „Valymo ir priežiūros centras“ direktoriui P. R. skyrė 200 Eur baudą už Darbo kodekso 160 straipsnio 1 dalies pažeidimą, kadangi jis, būdamas darbdavį atstovaujančiu asmeniu, neužtikrino, kad darbuotojams būtų garantuojamas 11 valandų paros poilsis. Nutarime nurodyta, kad kaltininkas prisipažino padaręs administracinį nusižengimą, nuoširdžiai gailisi arba padėjo jį išsiaiškinti (b. l. 37, 38, 168, 169).

30Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, atsakydama į Darbo biržos 2017 m. kovo 3 d. raštą Nr. Sd-698 ir 2017 m. vasario 8 d. raštą Nr. Sd-948, 2017 m. kovo 8 d. raštu Nr. (7.1E-3.4.1)K-1331 „Dėl UAB „Vytsurda“ dokumentų kopijų pateikimo“ pateikė UAB „Vytsurda 2016 m. gruodžio 14 d. atlikto operatyvaus patikrinimo pažymos, operatyvaus patikrinimo metu pateiktų direktoriaus įsakymų, buhalterinės apskaitos dokumentų, darbuotojų darbo grafiko, darbuotojų nuomos sutarties, paslaugų įkainių lentelių bei UAB „Vytsurda“ vadovo paaiškinimų kopijas (b. l. 138).

31Darbo biržos posėdžio, vykusio 2017 m. kovo 27 d. metu, socialinių įmonių reikalų komisija nutarė rekomenduoti Darbo biržos direktoriui panaikinti socialinei įmonei UAB „Valymo ir priežiūros centras“ socialinės įmonės statusą (b. l. 32–26, 52–56).

32Darbo biržos direktorius 2017 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-196 „Dėl UAB „Valymo ir priežiūros centras“ socialinės įmonės statuso panaikinimo ir valstybės pagalbos mokėjimo nutraukimo“ panaikinto pareiškėjai socialinės įmonės statusą ir nutraukė visos valstybės pagalbos mokėjimą (b. l. 31, 51).

33UAB „Valymo ir priežiūros centras“ ir UAB „Vytsurda“ 2017 m. sausio 2 d. susitarimu dėl 2016 m. gegužės 5 d. darbuotojų nuomos sutarties Nr. VPC15/05-159 nutraukimo, nutraukė tarp šalių sudarytą 2016 m. gegužės 5 d. darbuotojų nuomos sutartį Nr. VPC16/05-159 (b. l. 25, 133).

34Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad socialinė įmonė – šio įstatymo nustatyta tvarka šį statusą įgijusi Lietuvos Respublikoje įsteigta įmonė ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigta įmonė ar jos filialas, kai tenkinamos visos šios sąlygos: 1) darbuotojai, priklausantys šio įstatymo 4 straipsnyje nurodytoms socialinėse įmonėse įdarbinamų asmenų tikslinėms grupėms, sudaro ne mažiau kaip 40 procentų metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus ir tikslinėms asmenų grupėms priklausančių darbuotojų skaičius yra ne mažesnis kaip keturi. Socialinėse įmonėse įdarbinamų asmenų tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų dalis nuo vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus apskaičiuojama Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka; 2) Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens steigimo dokumentuose yra nurodyta šio juridinio asmens veikla, susijusi su tikslinėms asmenų grupėms priklausančių asmenų įdarbinimu, jų darbinių ir socialinių įgūdžių lavinimu ir socialine integracija, o kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigta įmonė ar jos filialas yra pateikę atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad Europos ekonominės erdvės valstybėje, kurioje jie yra įsteigti, teisės aktais jiems suteikta tokia teisė; 3) nevykdo veiklos, įtrauktos į socialinių įmonių neremtinų veiklos rūšių sąrašą, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, arba iš tokios veiklos gautos pajamos sudaro ne daugiau kaip 20 procentų visų šio juridinio asmens pajamų, taip pat nevykdo laikinojo įdarbinimo veiklos.

35Įstatymo 11 straipsnis nustato atvejus, kada juridinis asmuo netenka socialinės įmonės statuso. Įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad socialinės įmonės statuso netenkama, jeigu socialinė įmonė daugiau kaip šešis mėnesius iš eilės per einamųjų metų laikotarpį neatitiko bent vienos šio įstatymo 3 straipsnyje nustatytos sąlygos; paaiškėja, kad socialinė įmonė piktnaudžiavo savo socialinės įmonės statusu ar vykdė nesąžiningą konkurenciją, ar netinkamai naudojo pagalbai skirtas lėšas, ar nepateikė jų panaudojimo ataskaitos arba kitaip pažeidė jos veiklą reglamentuojančius teisės aktus (5 punktas).

36Aprašo 83 punkte nustatyta,, kad Lietuvos darbo biržos direktorius turi teisę sustabdyti visos ar tam tikros rūšies valstybės pagalbos mokėjimą socialinei įmonei šiais atvejais: kilus pagrįstiems įtarimams, kad informacija, pateikta mokėjimų prašymuose gauti valstybės pagalbą, yra neteisinga (83.1 punktas); vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įgaliotam valstybės tarnautojui ar darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, išsiuntus raštą socialinei įmonei dėl atliekant veiklos priežiūrą nustatytų Įstatymo ar jo įgyvendinamųjų teisės aktų pažeidimų (neatitikimų) ir apie tai informavus Lietuvos darbo biržą (83.2 punktas); teritorinei darbo biržai priėmus sprendimą kreiptis į Lietuvos darbo biržą dėl socialinės įmonės/neįgaliųjų socialinės įmonės statuso panaikinimo (83.3 punktas). Aprašo 86 punktas nustato, kad visos ar tam tikros rūšies valstybės pagalbos mokėjimas socialinei įmonei nutraukiamas, kai: panaikinamas socialinės įmonės statusas – nutraukiamas visos valstybės pagalbos mokėjimas; panaikinamas neįgaliųjų socialinės įmonės statusas – nutraukiamas tam tikros rūšies valstybės pagalbos mokėjimas (86.1 punktas); nutraukiama sutartis (86.2 punktas).

37Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ginčijamas 2017 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. V-196 priimtas vadovaujantis, be kita ko, Įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 3 ir 5 punktais, dėl to, kad UAB „Valymo ir priežiūros centas“ vykdė laikinojo įdarbinimo veiklą, o taip pat pažeidė jos veiklą reglamentuojančius teisės aktus. Pareiškėja nesutinka su Darbo biržos priimtu įsakymu iš esmės motyvuodama tuo, kad UAB „Valymo ir paslaugų centras“ nevykdė laikinojo įdarbinimo veiklos, o tarp pareiškėjos ir UAB „Vytsurda“ sudaryta 2016 m. gegužės 5 d. darbuotojų nuomos sutartis Nr. VCP1-05-159 nebuvo vykdoma ir jos pagrindu nebuvo išnuomotas nei vienas darbuotojas ir nurodo, jog šias aplinkybes patvirtina Valstybinės darbo inspekcijos 2017 m. kovo 7 d. nutarimas, kuriame nustatyta, jog darbuotojų nuomos sutarties pasirašymas savaime nereiškia laikino įdarbinimo įmonės veiklos vykdymo pradėjimo. Bylos medžiaga patvirtina, kad Valstybinė darbo inspekcija 2017 m. kovo 7 d. nutarimu Nr. VDIANN-89180179-17 administracinio nusižengimo byloje nutarimą dalyje dėl Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir 2 punkto pažeidimo UAB „Valymo ir priežiūros centras“ direktoriui nutraukė, nurodydama, kad darbuotojų nuomos sutarties pasirašymas savaime nereiškia laikinojo įdarbinimo įmonės veiklos vykdymo pradėjimo ir būtinumo apie pradėtą vykdyti laikinojo įdarbinimo veiklą pranešimo Valstybinei darbo inspekcijai (b. l. 37, 38, 168, 169). Tačiau Darbo birža, siekdama nustatyti, ar UAB „Valymo ir priežiūros centras“ vykdo laikinojo įdarbinimo veiklą atliko tyrimą, kurio metu buvo gauta informacija iš Vilniaus teritorinės darbo biržos, Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus, Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, iš kurios matyti, jog UAB „Valymo ir priežiūros centras“ vykdė laikinojo įdarbinimo veiklą. Šias išvadas patvirtina: Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2017 m. kovo 8 d. raštu Nr. (7.1E-3.4.1)K-1331 Darbo biržai pateikta operatyvaus patikrinimo 2016 m. gruodžio 14 d. pažyma Nr. FR1043-7709/(14.2)FR1042-8589, kurioje nurodyta, kad UAB „Vytsurda“, su kuria UAB „Valymo ir paslaugų centras“ sudarė 2015 m. gegužės 5 d. darbuotojų nuomos sutartį, buhalterinę apskaitą tvarko R. V., kuri įmonėje neįdarbinta, ji yra UAB „Valymo ir priežiūros centras“ darbuotoja, kurią UAB „Vytsurda“ nuomojasi (b. l. 139-141), taip pat UAB „Vytsurda“ direktorius 2016 m. spalio 25 d. paaiškinimas, kuriame jis nurodė, kad mokesčių mokėtojų registre neužsiregistravo, kadangi tą turėjo padaryti buhalterė, kodėl nepadarė – nežino (b. l. 150, 151) ir 2016 m. gruodžio 6 d. paaiškinimas, kuriame jis nurodė, kad UAB „Valymo ir priežiūros centras“ jų įmonei nuomoja vadybininkus ir apskaitininkę. Nuomojami vadybininkai rūpinasi darbuotojų užimtumu, vykdo jų atliekamo darbo kontrolę. Nuomojama apskaitininkė tvarko buhalterinę apskaitą, sudaro ataskaitas, pildo deklaracijas ir pateikia mokesčių inspekcijai. Ji turi teisę prisijungti prie įmonės sąskaitos banke, daryti piniginius pavedimus. Už darbą jai moka UAB „Valymo ir paslaugų centras“, o jų įmonė atsiskaito metų pabaigoje (b. l. 154, 155); Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus 2017 m. vasario 13 d. raštu Nr. SD-01-1928 pateikta informacija apie tai, jog Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyrius 2016 m. gruodžio 29 d. iš Valstybinės darbo inspekcijos gavo informaciją vertinimui, kurioje buvo nurodyta, kad Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos specialistai atliko UAB „Vytsurda“ operatyvų patikrinimą, kurio metu nustatyta, kad įmonėje nuolatinius darbus atlieka iš UAB „Valymo ir priežiūros centras“ nuomojami darbuotojai. Abi įmonės 2016 m. gegužės 5 d. pasirašė darbuotojų nuomos sutartį Nr. VPC15/05-159. UAB „Vytsurda“ nuomojasi buhalterinę apskaitą tvarkantį asmenį ir vadybininkus, buhalterė vykdo visas buhalteriui priklausančias darbo funkcijas, saugo UAB „Vytsurda“ dokumentus ir turi teisę vykdyti bankinius pavedimus, nuomojami vadybininkai rūpinasi darbuotojų užimtumu ir vykdo darbų kontrolę, darbo užmokestį darbuotojams moka UAB „Valymo ir priežiūros centras“. Valstybinė mokesčių inspekcija informavo, kad, atlikus operatyvų patikrinimą, darytina prielaida, kad UAB „Valymo ir priežiūros centras“ nuomoja darbuotojus UAB „Vytsurda“ apie tai galimai neinformavusi Valstybinės darbo inspekcijos, kaip tai numatyta Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje (b. l. 124, 125) bei UAB „Vytsurda“ direktorius 2016 m. lapkričio 23 d. paaiškinimas, kuriame jis nurodė, kad UAB „Vytsurda“ yra vienas administracijos atstovas, kiti darbuotojai, reikalingi vykdyti administracines funkcijas, nuomojami iš UAB „Valymo ir priežiūros centras“. Šiuos sutarties pagrindu įmonei paslaugas teikia vadybininkai, lektoriai, apskaitininkai. R. V., R. B. teikia paslaugas pagal nuomos sutartį, todėl nėra UAB „Vytsurda“ darbuotojos. Ateityje planuojama įdarbinti daugiau darbuotojų ir nuomos atsisakyti. Pinigai darbo užmokesčiui gaunami iš klientų – pagrindinio užsakovo UAB „Valymo ir priežiūros centras“ vienkartinių darbų (b. l. 134, 152, 153); Vilniaus teritorinės darbo biržos 2017 m. vasario 2 d. raštas Nr. SD-2330-(9.17) „Dėl dokumentų persiuntimo“ kuriame nurodyta, kad 2017 m. sausio 30 d. Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus teritorinis skyrius informavo Vilniaus teritorinę darbo biržą apie 2017 m. sausio 16 d. atliktą planinį UAB „Valymo ir priežiūros centras“ patikrinimą, kurio metu buvo nustatyta, kad nuo 2016 m. gegužės 5 d. iki 2017 m. sausio 2 d. įmonė vykdė laikinojo įdarbinimo įmonės veiklą (b. l. 95). Taigi, nustatytų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, jog UAB „Valymo ir paslaugų centras“ vykdė laikinojo įdarbinimo veiklą nuo 2016 m. gegužės 5 d. darbuotojų nuomos sutarties Nr. VPC16/05-159 sudarymo iki šios sutarties nutraukimo – 2017 m. sausio 2 d., todėl Darbo birža nustačiusi, jog socialinė įmonė daugiau kaip šešis mėnesius iš eilės per einamųjų metų laikotarpį neatitiko Įstatymo 3 straipsnyje nustatytos sąlygos ir vykdė laikinojo įdarbinimo veiklą, pagrįstai ginčijamu įsakymu Nr. V-196 panaikino pareiškėjai socialinės įmonės statusą ir nutraukė visos valstybės pagalbos mokėjimą.

38Bylos duomenimis taip pat nustatyta, jog Valstybinė darbo inspekcija 2017 m. kovo 7 d. nutarimu Nr. VDIANN-89180179-17 administracinio nusižengimo byloje UAB „Valymo ir priežiūros centras“ direktoriui P. R. skyrė 200 Eur baudą už Darbo kodekso 160 straipsnio 1 dalies pažeidimą, kadangi jis, būdamas darbdavį atstovaujančiu asmeniu, neužtikrino, kad darbuotojams būtų garantuojamas 11 valandų paros poilsis (b. l. 37, 38, 168, 169). Ši aplinkybė patvirtina, jog UAB „Valymo ir paslaugų centras“ pažeidė jos veiklą reglamentuojančius teisės aktus, neužtikrino, jog darbuotojams būtų garantuojamas 11 valandų paros poilsis, (šios aplinkybės UAB „Valymo ir paslaugų centras“ direktorius neginčijo), o tai sudaro atskirą pagrindą panaikinti pareiškėjai socialinės įmonės statusą ir nutraukti visos valstybės pagalbos mokėjimą.

39Pareiškėjos argumentas, jog jos neva padarytas pažeidimas (užsiėmimas laikinojo įdarbinimo veikla) nebuvo susijęs su tikslinėmis neįgaliųjų darbuotojų grupėmis nagrinėjamu atveju yra teisiškai nereikšmingas, kadangi reikalavimai atitikti socialinei įmonei keliamus reikalavimus yra taikomi visai socialinei įmonei, o ne toje įmonėje įdarbintiems atskiriems darbuotojams.

40Atsakovės įsakymas Nr. V-196 priimtas taikant Įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 3 ir 5 punktų nuostatas. Įstatymo 11 straipsnio 1 dalis nesuteikia atsakovei pasirinkimo laisvės panaikinti ar nenaikinti socialinės įmonės statuso juridiniam asmeniui, nustačius, kad juridinis asmuo vykdė laikinojo įdarbinimo veiklą daugiau nei šešis mėnesius iš eilės per einamųjų metų laikotarpį bei nustačius, kad socialinė įmonė kitaip pažeidė jos veiklą reglamentuojančius teisės aktus, taigi, pareiškėjos argumentas, jog atsakovės sprendimas yra neproporcingas, atmetamas kaip nepagrįstas.

41Pareiškėjos argumentas, kad buvo pažeista teisė būti išklausytai atmetamas kaip nepagrįstas, kadangi atsakovė, prieš priimdama sprendimą panaikinti pareiškėjai socialinės įmonės statusą, paprašė pareiškėjos pateikti paaiškinimus dėl jos atitikimo Įstatymo 3 straipsnyje nustatytoms sąlygoms. Pareiškėjai 2017 m. vasario 8 d. pateikus paaiškinimus, 2017 m. vasario 9 d. buvo priimtas atsakovės sprendimas sustabdyti valstybės pagalbos pareiškėjai mokėjimą, o sprendimas panaikinti pareiškėjai socialinės įmonės statusą, išsiaiškinus papildomas reikšmingas aplinkybes, buvo priimtas tik 2017 m. kovo 27 d.

42Minėta, kad visos ar tam tikros rūšies valstybinės pagalbos mokėjimas socialinei įmonei sustabdomas teritorinei darbo biržai priėmus sprendimą kreiptis į Lietuvos darbo biržą dėl socialinės įmonės/neįgaliųjų socialinės įmonės statuso panaikinimo. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Darbo biržos direktorius 2017 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. V-105 sustabdė UAB “Valymo ir priežiūros centras” visos valstybės pagalbos mokėjimą dėl to, kad Vilniaus teritorinė darbo birža 2017 m. vasario 2 d. raštu Nr. SD-2330 “Dėl dokumentų persiuntimo” pateikė informaciją apie tai, kad galimai laikotarpiu nuo 2016 m. gegužės 5 d. iki 2017 m. sausio 2 d. pareiškėja vykdė laikinojo įdarbinimo veiklą. Šiuo raštu Vilniaus teritorinė darbo birža prašė spręsti klausimą dėl socialinės įmonės statuso panaikinimo UAB „Valymo ir priežiūros centras“. Taigi, Darbo birža, gavusi tokį Vilniaus teritorinės darbo biržos pranešimą, vadovaudamasi Aprašo 83.3 punktu turėjo pagrindą sustabdyti visos valstybės pagalbos mokėjimą UAB „Valymo ir priežiūros centras“.

43Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, vadovaudamasis nurodytų teisės normų sistemine analize, remdamasis ištirtų bylos rašytinių įrodymų visuma, teisingumo ir protingumo kriterijais, teismas daro išvadą ir konstatuoja, kad skundžiami Darbo biržos direktoriaus 2017 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. V-196 „Dėl UAB „Valymo ir priežiūros centras“ socialinės įmonės statuso panaikinimo ir valstybės pagalbos mokėjimo nutraukimo“ ir 2017 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. V-105 „Dėl valstybės pagalbos mokėjimo sustabdymo socialinei įmonei UAB „Valymo ir priežiūros centras“ yra teisėti bei pagrįsti, todėl jų naikinti jų sprendime išdėstytais motyvais nėra pagrindo.

44Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84 straipsniu, 86–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu ir 132 straipsnio 1 dalimi, 133 straipsniu,

Nutarė

45Pareiškėjos „Valymo ir priežiūros centras“ skundą atmesti.

46Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Pareiškėja UAB „Valymo ir priežiūros centras“ kreipėsi į teismą su... 5. Nurodė, kad pareiškėja yra socialinė įmonė, kurios pagrindinė veikla yra... 6. Pareiškėjos atstovas teismo posėdyje palaikė skunde išdėstytus argumentus... 7. Atsakovė atsiliepime su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė skundą... 8. Paaiškino, kad Vilniaus teritorinė darbo birža 2017 m. vasario 2 d. raštu... 9. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovės palaikė atsiliepime išdėstytus... 10. Teismas... 11. Byloje kilo ginčas dėl Darbo biržos direktoriaus 2017 m. kovo 27 d. įsakymo... 12. Byloje nustatyta, kad VĮ Registrų centro Lietuvos... 13. Tarp UAB „Vytsurda“ ir UAB „Valymo ir priežiūros centras“ sudaryta... 14. V. S. 2016 m. gruodžio 5 d. elektroniniame laiške... 15. Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos operatyvaus patikrinimo... 16. UAB „Vytsurda“ direktorius 2016 m. Spalio 25 d. Paaiškinime Kauno... 17. UAB „Vytsurda“ direktorius 2016 m. Gruodžio 6 d. paaiškinime Kauno... 18. Vilniaus teritorinė darbo birža 2017 m. vasario 2 d. raštu Nr.... 19. Darbo biržos Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo... 20. Darbo biržos Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo... 21. Darbo biržos Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo... 22. Darbo biržos direktorius 2017 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. V-105 „Dėl... 23. UAB „Valymo ir priežiūros centras“ atsakydama į atsakovės 2017 m.... 24. Vilniaus teritorinė darbo birža, atsakydama į Darbo biržos 2017 m. vasario... 25. Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus teritorinis skyrius, atsakydamas į... 26. UAB „Vytsurda“ direktorius 2016 m. lapkričio 23 d. paaiškinime Kauno... 27. Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, atsakydama į Darbo... 28. Darbo birža 2017 m. kovo 3 d. raštu Nr. Sd-698 „Dėl tarnybinės... 29. Valstybinė darbo inspekcija 2017 m. kovo 7 d. nutarimu Nr. VDIANN-89180179-17... 30. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, atsakydama į Darbo biržos... 31. Darbo biržos posėdžio, vykusio 2017 m. kovo 27 d. metu, socialinių įmonių... 32. Darbo biržos direktorius 2017 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-196 „Dėl UAB... 33. UAB „Valymo ir priežiūros centras“ ir UAB „Vytsurda“ 2017 m. sausio 2... 34. Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad socialinė įmonė – šio... 35. Įstatymo 11 straipsnis nustato atvejus, kada juridinis asmuo netenka... 36. Aprašo 83 punkte nustatyta,, kad Lietuvos darbo biržos direktorius turi... 37. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ginčijamas 2017 m. kovo 27 d. įsakymas Nr.... 38. Bylos duomenimis taip pat nustatyta, jog Valstybinė darbo inspekcija 2017 m.... 39. Pareiškėjos argumentas, jog jos neva padarytas pažeidimas (užsiėmimas... 40. Atsakovės įsakymas Nr. V-196 priimtas taikant Įstatymo 11 straipsnio 1... 41. Pareiškėjos argumentas, kad buvo pažeista teisė būti išklausytai... 42. Minėta, kad visos ar tam tikros rūšies valstybinės pagalbos mokėjimas... 43. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, vadovaudamasis nurodytų teisės... 44. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 45. Pareiškėjos „Valymo ir priežiūros centras“ skundą atmesti.... 46. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...