Byla B2-3147-395/2011
Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo UAB „Domus Palanga“ bankroto byloje

1Kauno apygardos teismo teisėjas Albinas Čeplinskas, sekretoriaujant Indrei Janauskytei, dalyvaujant pareiškėjo AB SEB bankas atstovams M. B., advokatei Vilmai Narinkevičienei, suinteresuoto asmens UAB „Domus Palanga“ atstovei advokato padėjėjai G. R., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus AB SEB bankas skundą suinteresuotam asmeniui bankrutuojančiai UAB „Domus Palanga“ dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo UAB „Domus Palanga“ bankroto byloje, ir

Nustatė

2Bankrutuojančios UAB „Domus Palanga“ bankroto byloje kreditorius AB SEB bankas, nesutikdamas su 2011-07-29 priimtais kreditorių susirinkimo nutarimais dėl administravimo išlaidų sąmatos ir atlyginimo administratoriui padidinimo bei bankrutuojančiai įmonei priklausančio nekilnojamojo turto pradinės 14650000,00 Lt dydžio kainos nustatymo, kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašo teismo aukščiau nurodytus kreditorių susirinkimo nutarimus priimtus ginčijamais klausimais panaikinti kaip neteisėtus ir įpareigoti bankrutuojančios įmonės administratorių paskirti BUAB „Domus Palanga“ priklausančio nekilnojamojo turto vertinimo ekspertizę, siekiant nustatyti šio turto rinkos vertę. Bylos nagrinėjimo eigoje pareiškėjo atstovai skundo reikalavimo dėl ekspertizės paskyrimo nepalaikė, jie tik nurodė, jog nustatant bankrutuojančiai įmonei priklausančio nekilnojamojo turto vertę atskirai turėtų būti įvertinta parduodamų pastatų ir bankui įkeistos žemės kaina.

3Suinteresuotas asmuo bankrutuojanti UAB „Domus Palanga“ su kreditoriaus AB SEB bankas pateiktu teismui skundu nesutinka, savo atsiliepime į šį skundą nurodo, jog skundas, kuriuo prašoma panaikinti 2011-07-29 BUAB „Domus Palanga“ kreditorių susirinkime priimtus nutarimus išvardintus protokolo dalyje Nr. 4, o būtent dėl mėnesinės BUAB „Domus Palanga“ administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo, atlyginimo už bankrutuojančios bendrovės padidinimo, teisnių paslaugų apmokėjimo tarifo už vieną darbo valandą nustatymo ir BUAB „Domus Palanga“ priklausančio nekilnojamojo turto pardavimo iš varžytinių pradinės 14650000,00 Lt dydžio kainos nustatymo, yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

4Bankrutuojančią bendrovę atstovaujantis administratorius nurodo, kad pareiškėjas, t. y. AB SEB bankas, į teismą kreipėsi praleidęs ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatytą 14 dienų terminą kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti, nes šis terminas skundui paduoti skaičiuojamas ne nuo kreditorių susirinkimo protokolo gavimo dienos, bet nuo sužinojimo apie nutarimo priėmimą dienos. Kadangi pareiškėjo AB SEB bankas atstovas apie ginčijamus kreditorių susirinkimo nutarimus sužinojo iš karto, nes jo atstovas pirmininkavo šiam susirinkimui, atsakovas, t. y. suinteresuotas asmuo laiko, jog pareiškėjas praleido ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatytą terminą skundui dėl ginčijamų kreditorių susirinkimo nutarimų paduoti. Be to suinteresuotas asmuo nurodo, kad administratorius tinkamai ir laiku vykdė visas funkcijas, susijusias su neteismine bankroto procedūra BUSB „Domus Palanga“, todėl visų kreditorių interesais ir buvo priimti kreditorių balsų dauguma ginčijami nutarimai pagal iš anksto suderintą su kreditoriais darbotvarkę.

5Atsižvelgiant į išvardintas aukščiau aplinkybes, suinteresuotą asmenį atstovaujančio BUAB „Domus Palanga“ administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ atstovė nurodo, jog ginčo atveju, priimant skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą, nei bankrutuojančios bendrovės administratorius, nei šios bendrovės kreditoriai nepažeidė procesinių bei materialinės teisės normų reikalavimų, todėl prašo pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

6Pareiškėjo skundas atmestinas.

7Pažymėtina, jog ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų teisė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, taip pat ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką (ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktas); nustatyti administratoriui atlyginimą (ĮBĮ 23 straipsnio 9 punktas). ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimas tvirtina, keičia ir nustato disponavimo administravimo išlaidomis tvarką, t. y. sprendžia kokiu būdu ir kokiems tikslams turėtų būti panaudotos bankrutuojančios įmonės lėšos, priklausančios kreditoriams. Būtent tokių veiksmų atlikimą ir byloje esanti medžiaga, iš kurios matyti, jog remiantis pirmojo kreditorių susirinkimo 2010-08-26 nutarimu UAB „Domus Palanga“ vykdoma neteisminė bankroto procedūra, kuriai taikytinos ĮBĮ nuostatos išskyrus specialias išimtis.

8Teismas sprendžia, kad ginčo atveju skundo dėl kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu nagrinėjimui taikytinos ĮBĮ 24 ir 36 straipsnių nuostatos pilna apimtimi.

9Tokiu būdu akivaizdu, jog atlyginimą administratoriui nustato kreditorių susirinkimas ir šio atlyginimo, kaip ir administravimo išlaidų, dydis priklauso nuo kreditorių susirinkimo valios ir nuo pavedimo sutartyje su administratoriumi sutartų apmokėjimo už įmonės administravimą sąlygų. Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 5 dalyje nurodyti kriterijai administratoriaus atlyginimo už teikiamas paslaugas dydžiui nustatyti, t. y. administratoriaus atlyginimo suma nustatoma atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti įmonė tęsia veiklą, į parduodamo įmonės turto rūšį ir jo kiekį, taip pat į įmonei iškeltų bylų ir pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą bei jų kiekį. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teismas sprendžia, jog ginčo atveju nurodytų kriterijų pagrindu ir buvo priimti skundžiamo BUAB „Domus Palanga“ kreditorių susirinkimo nutarimai (b. l. 12-20), nes iš protokole Nr. 4 užfiksuotų kreditorių pasisakymų matyti, kad už pareiškėjo ginčijamus nutarimus, priimtus šio kreditorių susirinkimo metu balsavo didžioji dauguma bankrutuojančios bendrovės kreditorių. Tuo pačiu teismas sprendžia, kad kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimo administratoriui dydis ginčo atveju neprieštarauja protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijams (CK 1.5 straipsnio 1 dalis) ir nepažeidžia administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyros, nes kaip ir kreditorių susirinkimo nustatyta bankroto administravimo išlaidų sąmata, atitinka būtinas bankroto proceso vykdymo išlaidas ir patvirtina teisingą, pagrįstą objektyviais kriterijais atlyginimą administratoriui už atliktą darbą.

10Atmetant pareiškėjo skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, teismas taip pat pažymi, jog BUAB „Domus Palanga“ sušaukdamas kreditorių susirinkimą pagal iš anksto kreditoriams žinomą darbotvarkę nepažeidė ĮBĮ 22-24 straipsniuose nustatytos tvarkos, o pareiškėjas, ginčydamas skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą, siekia sau palankesnių sąlygų prieš kreditorius. Be to teismas pažymi, jog ginčo atveju 2011-07-29 BUAB „Domus Palanga“ kreditorių susirinkimui pirmininkavo ir šio susirinkimo protokolą Nr. 4 ( b. l. 12-20) pasirašė AB SEB bankas įgaliotas atstovas M. B., todėl pareiškėjas kreipdamasis su skundu į teismą tik 2011-08-29 (b. l. 4-9) praleido ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatytą 14 d. nutarimo apskundimo terminą, kas šiuo atveju taip pat sudaro savarankišką pagrindą skundui atmesti. Tuo pačiu teismas pažymi, jog nesudaro pagrindo skundo patenkinimui ir skundžiamo nutarimo dalis dėl bankrutuojančios bendrovės parduodamo iš varžytinių nekilnojamojo turto kreditorių patvirtintos pirminės kainos nustatymas, nes jis neprieštarauja 2001-07-03 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 831 patvirtintai bankrutuojančios įmonės turto pardavimo tvarkai bei neužkerta kelio kreditoriams nustatyti šio turto vertę visais teisėtais metodais pasirinktinai.

11Teismas, įvertinęs byloje surinktų įrodymų ir nustatytų aplinkybių visumą, sprendžia, jog pareiškėjo AB SEB bankas skundas dėl 2011-07-29 BUAB „Domus Palanga“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo yra nepagrįstas ir neįrodytas, todėl atmestinas (CPK 178, 185 straipsniai).

12Atmetus pareiškėjo skundą, iš jo, sutinkamai su CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir 92 straipsnio nuostatomis, priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei.

13Teismas, vadovaudamasis CPK 290-291 straipsniais ir ĮBĮ 13, 24 straipsniais,

Nutarė

14Pareiškėjo AB SEB bankas skundą atmesti.

15Priteisti iš AB SEB bankas (juridinio asmens kodas 112021238) 18,87 Lt (aštuoniolika litų, 87 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (šias išlaidas sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

16Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiam atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai