Byla 2A-235-186/2007

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko

2Egidijaus Žirono, kolegijos teisėjų

3Romualdos Janovičienės ir Virginijos Volskienės

4sekretoriaujant

5Rimutei Bajerčiūtei

6dalyvaujant ieškovo atstovui

7Andrej Žindul

8atsakovei

9L. D.

10teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2006 m. lapkričio 27 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ ieškinį atsakovei L. D. dėl žalos priteisimo.

11Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

12AB „Rytų skirstomieji tinklai“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo. Nurodė, kad bute, esančiame Vilniuje, ( - ), kuris priklauso L. D. , nustatytas nepaskaitinės elektros energijos vartojimas. Kreditorius prašė priteisti iš skolininkės L. D. 2991,33 Lt žalos atlyginimą, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas. Teismas 2005-11-24 įsakymu pareiškimą patenkino. Atsakovei pateikus prieštaravimus, ieškovas pareiškė ieškinį, kuriame nurodė, kad 2005-06-20 Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktu Nr. 000055/4832 buvo nustatyta, kad atsakovei priklausančio buto, esančio Vilniuje, ( - ), elektros energijos apskaitos prietaiso gaubto plombos apžiūros metu buvo įspaustos į vidų, skaitiklio gaubtas nuplėštas nuo apatinio laikančio varžto, kas sudarė galimybę patekti į skaitiklio vidų. Kadangi elektros apskaitos prietaiso bei plombų saugumo užtikrinimas yra atsakovės pareiga, jos kaltė preziumuojama.

13Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ji elektros skaitiklio plombų nelietė, neapskaitine elektros energija nesinaudojo, laiptinėje esanti elektros skydinė yra atidaryta, į ją gali patekti bet koks pašalinis asmuo.

14Vilniaus miesto pirmas apylinkės teismas 2006-11-27 sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ atsakovės L. D. naudai 750 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas, vadovaudamasis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 80.4 p. nuostatomis, sprendė, kad atsakovė galėtų atsakyti tik tuo atveju, jeigu įrodyta jo kaltė dėl padaryto pažeidimo ir tas pažeidimas būtų susijęs su siekiu sumažinti apskaitomos elektros energijos kiekį arba elektros skaitiklio duomenis. Tuo tarpu 2005-06-29 Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akte nebuvo konstatuota, kad atsakovė naudojosi beapskaitine elektros energija. Teismas atsižvelgė, kad atsakovės buto skaitiklis įrengtas daugiabučio namo bendro naudojimo patalpoje-laiptinėje, prie skaitiklio gali prieiti pašaliniai asmenys, nes skydinės spinta, kurioje sumontuotas elektros skaitliukas, neužrakinta. Teismas atmetė ieškovo argumentus, kad daugiabučių namų gyventojai turi patys rūpintis elektros apskaitos prietaisų saugumu, nes pagal CK 6.387 str. 2 d. ir Taisyklių 37.2 p. ši prievolė tenka ne vartotojui, o energijos tiekimo įmonei. Teismas padarė išvadą, kad atsakovė už elektros apskaitos prietaiso plombų pažeidimus galėtų atsakyti tik tokiu atveju, jeigu šis apskaitos prietaisas būtų įrengtas jos bute, o ne gyvenamojo namo laiptinėje, kuri yra bendro naudojimo patalpa. Teismas atmetė ieškovo argumentą, kad atsakovo kaltė preziumuojama ir nereikalauja atskiro įrodinėjimo. Ieškovui neįrodžius, kad atsakovė vartojo neapskaitinę energiją, teismas ieškinį atmetė.

15Ieškovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2006-11-27 sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinys būtų patenkintas. Teismo išvada, kad daugiabučiuose namuose prievolė rūpintis elektros prietaisų saugumu tenka energijos tiekimo įmonei, prieštarauja Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 52.4 punkte įtvirtintai normai, jog už skaitiklių ir plombų saugumą atsako patalpų ar įrenginių savininkas. Taisyklių 49 punkte ir 52.4 punkte yra aiškiai įtvirtinta nuostata, jog jei sutartyse su vartotoju nenustatyta kitaip, už elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei visų plombų apsaugą atsako objekto ir (ar) įrenginių, kuriuose jie įrengti, savininkai arba nuomininkai. Kadangi atsakovės naudojamas elektros energijos apskaitos prietaisas yra daugiabučio namo laiptinėje, kuri priklauso atsakovei bendrosios dalinės nuosavybės teise, ji kaip bendraturtė turėjo galimybę rūpintis nuosavybės apsauga – įrengti laiptinės durų užraktus, užrakinti patį įvadinį apskaitos skydą. Operatorius pagal Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 37 punktą privalo vartotojams įrengti tinkamus naudoti skaitiklius, juos tikrinti, bet ne saugoti. Pagal Taisyklių 8 punktą atvejis, kai yra pažeistos ar nutrauktos plombos nuo elektros apskaitos prietaiso, laikomas neteisėtu elektros energijos naudojimo atveju ir vartotojo kaltė yra preziumuojama, nes pagal Taisyklių 52.4 punktą už plombų saugumą atsako patalpos savininkas. Kadangi atsakovė nebuvo pakankamai apdairi ir rūpestinga, atlikdama savo pareigą, ji yra atsakinga už skaitiklio sugadinimą (LR CK 6.248 str. 3 d.).

16Atsakovė pateiktu atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti.

17Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies, pirmosios instancijos teismo sprendimas keičiamas ir ieškinys tenkinamas iš dalies (LR CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.).

19Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str.).

20Nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, apeliacinės instancijos teismas yra saistomas pareigos neperžengti apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 str. 1 ir 2 d.).

21Byloje nustatyta, kad atsakovė L. D. yra buto, esančio ( - ), Vilniuje, savininkė, kurį įgijo 1999-06-09 Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 3-3799 pagrindu. (b.l. 38). Ieškovas su atsakove elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį sudarė tik 2006-03-21. Iki to laiko tarp šalių susiklostė faktiniai elektros tiekimo ir naudojimo santykiai. 2005-06-20 buto savininkei L. D. buvo surašytas Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 000055/4832, kuriuo nustatyta, kad atsakovei priklausančio buto elektros skaitiklio gaubto plombos buvo įspaustos į vidų, ant jų esantys ženklai apžiūros metu buvo neaiškūs, skaitiklio gaubtas nuplėštas nuo apatinio laikančio varžto, kas sudaro galimybę laisvai patekti į skaitiklio vidų (b.l. 4). Vilniaus miesto šiaurinio skyriaus neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto svarstymo komisija 2005-06-29 nusprendė perskaičiuoti atsakovės sunaudotos elektros energijos kiekį už vienerius metus (b.l.13). Vilniaus regiono neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto svarstymo komisija 2005-07-22 nusprendė minėtą 2005-06-29 komisijos sprendimą palikti nepakeistą (b.l.14). Kadangi šalys 2005-06-20 Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. 000055/4832 surašymo metu nebuvo sutarusios dėl individualių sutarties vykdymo sąlygų, nustatant šalių teises ir pareigas taikytinos LR Ūkio ministro 2001-12-29 įsakymu Nr. 398 patvirtintos Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės (toliau - Taisyklės), galiojusios akto surašymo metu.

22Byloje nebuvo paneigtos 2005-06-20 Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akte Nr. 000055/4832 nurodytos aplinkybės dėl atsakovei priklausančiame bute sunaudotą elektros energiją apskaitančio apskaitos prietaiso sugadinimo. Atsakovė šių aplinkybių neginčijo. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad 2005-06-20 apžiūros metu buvo nustatytas buto, esančio ( - ), Vilniuje, sunaudojamą elektros energiją apskaitančio elektros energijos skaitiklio plombų pažeidimas, o pats prietaisas buvo sugadintas taip, kad šis gedimas buvo matomas. Apie šį gedimą atsakovė ieškovui nepranešė. Taisyklių 80.4 p. numato, kad tuo atveju, kai operatoriaus ar tiekėjo atstovui atvykus į vietą būtų rastas buitiniam vartotojui priklausantis apskaitos prietaisas ar apskaitos schemos elementas sugadintas taip, kad apskaitos prietaiso ar apskaitos schemos elemento gedimas matomas (pažeistos ar nutrauktos plombos nuo elektros energijos skaitiklio ar įvadinės apskaitos spintos (skydelio) ir kitų su apskaita susijusių plombuojamųjų vietų ir kt.) operatorius turi teisę perskaičiuoti buitinio vartotojo suvartotos elektros energijos kiekį per laikotarpį nuo operatoriaus ar tiekėjo paskutinės apskaitos prietaisų ar apskaitos schemos elementų patikrinimo dienos, bet ne ilgesnį kaip vieneri metai. Pagal Taisyklių 77 p. surašytas neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas yra pagrindas operatoriui nustatyta tvarka apskaičiuoti jam padarytą žalą. Ieškovas, atsižvelgdamas į nustatytus veikiančius elektros energijos imtuvus, jų galią, apskaičiavo atsakovės sunaudotos elektros energijos kiekį už laikotarpį nuo 2004-06-20 iki 2005-06-20, ir iš gautos sumos atėmęs atsakovės apmokėtą sumą, nurodė atsakovei sumokėti 2991,33 Lt įsiskolinimą (b.l.5, 23, 24). Atsakovei nesumokėjus šios sumos, ieškovas kreipėsi į teismą dėl šios sumos priteisimo.

23Teisėjų kolegija pažymi, jog ieškovas ieškinio reikalavimų negrindžia tuo, kad atsakovė pati savo kaltais veiksmais pažeidė plombas ir nuplėšė skaitiklio gaubtą nuo apatinio laikančio varžto, siekdamas sumažinti apskaitomos elektros energijos kiekį arba skaitiklio rodmenis. Todėl ieškovas byloje neturėjo įrodinėti konkrečių atsakovės kaltų veiksmų, kuriais jis vartojo neapskaitinę elektros energiją. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė Taisyklių 80.4 p. įtvirtintą normą, nurodydamas, kad asmuo gali atsakyti tik tuo atveju, jeigu įrodyta jo kaltė dėl padaryto pažeidimo ir tas pažeidimas yra susijęs su siekiu sumažinti apskaitomos elektros energijos kiekį arba elektros skaitiklio duomenis. Taisyklių 80.3 ir 80.4 punktų sisteminė analizė leidžia daryti išvadą apie buitinio vartotojo pareigą pranešti tiekėjui apie apskaitos prietaiso arba apskaitos schemos elemento gedimus, nepriklausomai nuo to, kad jie įvyko ne dėl paties vartotojo kaltės. Šio reikalavimo nesilaikymas sukelia Taisyklių 80.4 punkte nurodytas pasekmes – galimybę operatoriui perskaičiuoti buitinio vartotojo suvartotos elektros energijos kiekį pagal faktinę elektros energijos imtuvų galią taikant buitinių vartotojų dažniausiai naudojamų elektros energijos imtuvų darbo valandų kiekio per parą lentelę už laikotarpį ne ilgesnį kaip vieneri metai.

24Vilniaus miesto pirmas apylinkės teismas 2006-11-27 sprendimu, nustatęs, kad atsakovei priklausančio buto elektros energiją apskaitantis prietaisas yra įrengtas bendrojo naudojimo patalpoje – laiptinėje, konstatavo, kad atsakovė už elektros apskaitos prietaiso plombų pažeidimus galėtų atsakyti tik tokiu atveju, jeigu šis apskaitos prietaisas būtų įrengtas jos bute, nes priešingu atveju egzistuoja galimybė, kad į elektros prietaisų skydinę gali patekti tretieji asmenys. Taisyklių 52.4 p. numatyta, kad už apskaitos prietaisų, apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei visų plombų apsaugą atsako patalpų, valdomos teritorijos ir/ar įrenginių, kuriuose jie įrengti, savininkai (nuomininkai, turintys pasirašytą sutartį su operatoriumi ar tiekėju). Nagrinėjamu atveju elektros energiją apskaitantis prietaisas yra įrengtas bendrosios dalinės nuosavybės teise atsakovei priklausančioje patalpoje (laiptinėje), atsakovė privalo šią patalpą valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip ją tvarkyti (LR CK 4.82 str. 1 d., 4.83 str. 3 d.). Nors byloje nustatyta, kad nagrinėjamu atveju daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti buvo įsteigta 243-oji DNSB „Gedvydžiai“, tai neatėmė iš atsakovės pareigos tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti bendrojo naudojimo objektus. Todėl teisėjų kolegija pripažįsta nepagrįstais pirmosios instancijos teismo ir atsakovės argumentus, kad atsakovė nėra atsakinga už elektros skaitiklio prietaiso ir plombų apsaugą vien todėl, kad elektros skaitiklis buvo ne atsakovės bute. Atsakovė kaip laiptinės, kurioje įrengtas skaitiklis, bendrasavininkė, būdama atsakinga už skaitiklio ir jo plombų apsaugą, privalėjo vizualiai apžiūrėti skaitiklį ir jo plombas bei esant matomam prietaiso gedimui apie tai informuoti ieškovą, ypač esant byloje nustatytoms aplinkybėms, jog skydinės durelės nebuvo užrakintos ir skaitiklis tokiu būdu nebuvo apsaugotas. Kadangi nagrinėjamu atveju surašant 2005-06-20 vietos apžiūros aktą Nr. 000055/4832 buvo užfiksuotas plombų pažeidimas, Taisyklių 80.4 punkto analizė leidžia daryti išvadą, jog atsakovė kaip buitinis vartotojas privalėjo apie tai pranešti ieškovui, atsižvelgiant į tai, kad šis gedimas pagal savo pobūdį priskirtinas matomiems apskaitos prietaisų gedimams. Byloje nepateikti jokie įrodymai, kad atsakovė apie tai informavo ieškovą. Todėl yra pagrindas konstatuoti, jog atsakovė L. D. neįvykdė jai kaip elektros energijos vartotojai LR Ūkio ministro 2001-12-29 įsakymu Nr. 398 patvirtintose Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse numatytų pareigų prižiūrėti elektros energijos apskaitos prietaisus ir esant matomam jų gedimui apie tai informuoti elektros energijos tiekėją. Vien nepranešimo apie šiuos gedimus faktas tiekėjo atsakovui atvykus į vietą ir radus apskaitos prietaiso matomą gedimą, sudaro pagrindą operatoriui perskaičiuoti buitinio vartotojo suvartotos elektros energijos kiekį per laikotarpį nuo tiekėjo paskutinės apskaitos prietaisų ar apskaitos schemos elementų patikrinimo dienos, bet ne ilgesnį kaip vieneri metai (Taisyklių 80.4 p.).

25Teisėjų kolegija taip pat pripažįsta, jog ieškovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ taip pat netinkamai vykdė savo pareigas, susijusias su jam, vadovaujantis Taisyklių 46 p. nuostatomis, priklausančio elektros skaitiklio priežiūra. Vadovaujantis Taisyklių 37.2 p., ieškovas privalo organizuoti vartotojų suvartotos elektros energijos apskaitą, diegti, naudoti ir prižiūrėti elektros energijos apskaitos prietaisus, o 37.5 p. numato pareigą ieškovui savo lėšomis įrengti vartotojams elektros energijos apskaitos prietaisus, juos periodiškai tikrinti bei nustatytais terminais atestuoti. Tai sąlygoja AB „Rytų skirstomieji tinklai“ pareigos prižiūrėti elektros skaitiklį taip, kad jis būtų apsaugotas nuo pažeidimų, buvimą. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad nuolatos atliko skaitiklio tikrinimus ar vykdė jo priežiūros darbus. Todėl nesilaikius šios pareigos, ieškovui taip pat tenka dalis atsakomybės už atsiradusią žalą.

26Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė, jog atsakovė visiškai neprivalo atlyginti ieškovui žalos, prašomos priteisti pagal Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykles, patvirtintas LR Ūkio ministro 2001-12-29 įsakymu Nr. 398. Dėl to pirmosios instancijos teismo sprendimas kuriuo ieškinys atmestas visiškai keičiamas ir ieškinys tenkinamas iš dalies, ieškovui iš atsakovės priteisiant 1/3 dalį prašomo priteisti žalos atlyginimo. Nustatant atlygintinos žalos dalies dydį, atsižvelgiama į tai kad prievolė neįvykdyta dėl abiejų šalių kaltės (LR CK 6.259 str. 1 d.), o taip pat į atsakovės blogą turtinę padėtį (b.l.37) (LR CK 6.251 str. 2 d.).

27Kadangi apeliacinis skundas ir ieškinys tenkinti iš dalies, atsižvelgiant į patenkintų reikalavimų dalį iš atsakovės L. D. ieškovui priteistina 1/3 dalis, t.y. 59,83 Lt žyminio mokesčio, sumokėto paduodant ieškinį ir apeliacinį skundą. Proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai, iš ieškovo priteistinos atsakovės turėtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti nagrinėjant bylą pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme, t.y. 2/3 dalys turėtų išlaidų arba 833,33 Lt (LR CPK 93 str.).

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 - 331 str. teismas

Nutarė

29Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2006 m. lapkričio 27 d. sprendimą pakeisti ir jo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

30Ieškinį tenkinti iš dalies. Priteisti ieškovui AB „Rytų skirstomieji tinklai“ (į.k. ( - )) iš atsakovės L. D. (a.k. ( - ) 997,11 Lt (devynis šimtus devyniasdešimt septynis litus vienuolika centų) žalos atlyginimą, 5 proc. metinių palūkanų nuo šios sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2006 m. lapkričio 22 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 59,83 Lt (penkiasdešimt devynis litus aštuoniasdešimt tris centus) žyminio mokesčio .

31Priteisti atsakovei L. D. (a.k. ( - ) iš ieškovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ (į.k. ( - )) 833,33 Lt (aštuonis šimtus trisdešimt tris litus trisdešimt tris centus) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti... 2. Egidijaus Žirono, kolegijos teisėjų... 3. Romualdos Janovičienės ir Virginijos Volskienės... 4. sekretoriaujant... 5. Rimutei Bajerčiūtei... 6. dalyvaujant ieškovo atstovui... 7. Andrej Žindul... 8. atsakovei... 9. L. D.... 10. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo AB „Rytų... 11. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 12. AB „Rytų skirstomieji tinklai“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl... 13. Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ji elektros skaitiklio plombų... 14. Vilniaus miesto pirmas apylinkės teismas 2006-11-27 sprendimu ieškinį... 15. Ieškovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ apeliaciniu skundu prašo... 16. Atsakovė pateiktu atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį... 17. Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies, pirmosios instancijos teismo... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 19. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas... 20. Nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, apeliacinės instancijos teismas yra... 21. Byloje nustatyta, kad atsakovė L. D. yra buto, esančio ( - ), Vilniuje,... 22. Byloje nebuvo paneigtos 2005-06-20 Neapskaitinio elektros energijos vartojimo... 23. Teisėjų kolegija pažymi, jog ieškovas ieškinio reikalavimų negrindžia... 24. Vilniaus miesto pirmas apylinkės teismas 2006-11-27 sprendimu, nustatęs, kad... 25. Teisėjų kolegija taip pat pripažįsta, jog ieškovas AB „Rytų... 26. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 27. Kadangi apeliacinis skundas ir ieškinys tenkinti iš dalies, atsižvelgiant į... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 - 331 str.... 29. Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2006 m. lapkričio 27 d. sprendimą... 30. Ieškinį tenkinti iš dalies. Priteisti ieškovui AB „Rytų skirstomieji... 31. Priteisti atsakovei L. D. (a.k. ( - ) iš ieškovo AB „Rytų skirstomieji...