Byla I-745-386/2014
Dėl 4724,00 Lt nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Laimutė Jokubauskaitė, sekretoriaujant posėdžių sekretorei Renatai Šarkauskienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Artūrui Jaskelevičiui, atsakovės atstovei A. V., 2014 m. birželio 2 d. teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pareiškėjo UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ patikslintą prašymą atsakovei SB „Švyturys“ dėl 4724,00 Lt nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo.

2Teismas,

Nustatė

3Pareiškėjas 2014 m. kovo 13 d. patikslintu prašymu (b.l. 15-17) prašo priteisti iš atsakovės SB „Švyturys“ 4 724,00 Lt (2014 m. vasario 27 d. prašymu prašė priteisti 4 799,00 Lt, b.l. 3-5) vietinės rinkliavos įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2010-12-31.

4Prašyme nurodoma, kad pagal 2007-03-29 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-426 patvirtintus Klaipėdos miesto savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus, už komunalinių atliekų surinkimą nustatoma privaloma įmoka, galiojanti Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje. Vietinė rinkliava skaičiuojama tiems asmenims, kurie nuosavybės teise ar kitu teisėtu pagrindu valdo nekilnojamąjį turtą, o konkretus rinkliavos dydis apskaičiuojamas priklausomai nuo nekilnojamojo daikto pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties.

5Prašyme nurodoma, kad reikalavimas reiškiamas vietinę rinkliavą apskaičiuojant už 82 nekilnojamojo turto objektų vienetus, adresu Joniškės g., SB „Švyturys“, Klaipėda, kurių paskirtis – žemės ūkio (sodų) paskirties žemės sklypai. Vieno vieneto nekilnojamojo turto objekto metinė rinkliava - 75 Lt, už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. atsakovei paskaičiuota 4 724,00 Lt nesumokėta vietinė rinkliava. Vietinės rinkliavos dydis paskaičiuotas pagal nurodytu laikotarpiu valdyto nekilnojamojo turto pagrindinę objekto naudojimo paskirtį.

6Pareiškėjo atstovas prašo patikslintą prašymą tenkinti pilnai jame nurodytais motyvais. Nurodė, jog nežino, ar po kreipimosi į teismą atsakovė sumokėjo dalį vietinės rinkliavos.

7Atsakovė SB „Švyturys“ atsiliepime (b.l. 45 - 47) nurodo, jog su prašymu nesutinka. Pažymi, jog atsakovė SB „Švyturys“ (toliau – ir bendrija) 2008 m. balandžio 7 d. sudarė sutartį su UAB „CLEANWAY“ dėl antrinių žaliavų aptarnavimo ir bendrija neturėjo įsiskolinimų. 2008 m. gruodžio 24 d. atsakovė gavo pareiškėjo mokėjimo pranešimą, jog privalo sumokėti įsiskolinimą 4 162,00 Lt. Pareiškėjas 2008 m. sodų bendrijoje „Švyturys“ nebuvo pastatęs nė vieno konteinerio, todėl vietinė rinkliava už 2008 m. II - ąjį pusmetį nepagrįsta. Atsakovė 2009 m. kreipėsi į Vyriausybės atstovę Klaipėdos apskrityje K. V. dėl neteisėtos vietinės rinkliavos. Šiuo metu yra patvirtinti nauji vietinės rinkliavos nuostatai. Nurodo, jog sutinka sumokėti 562,00 Lt susidariusį vietinės rinkliavos įsiskolinimą, nes keitėsi bendrijos pirmininkas ir dėl netikslumų galimai nesumokėta tokio dydžio vietinė rinkliava. 562,00 Lt vietinę rinkliavą sumokės. Dokumentais įrodyta, jog pareiškėjo nurodyta 4 162,00 Lt vietinė rinkliava yra nepagrįsta ir neteisingai paskaičiuota.

8Atsakovės atstovė prašo pareiškėjo prašymo netenkinti ir palaiko atsiliepime nurodytus argumentus. Nurodė, jog SB „Švyturys“ sumokėjo pareiškėjui 562,00 Lt vietinę rinkliavą.

9Teismas konstatuoja:

10Prašymas tenkintinas dalinai.

11Komunalinių atliekų tvarkymas, antrinių žaliavų surinkimas, perdirbimo organizavimas teisės aktais yra priskirtas savivaldybių funkcijoms (Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktas, Atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnis). Konstitucijos 121 straipsnio 2 dalis nustato, jog savivaldybių tarybos turi teisę įstatymo numatytose ribose ir tvarka nustatyti vietines rinkliavas, savo biudžeto sąskaita savivaldybių tarybos gali nustatyti mokesčių bei rinkliavų lengvatas.

12Rinkliavų nustatymą, rinkimą ir kontrolę reglamentuoja Rinkliavų įstatymas, kurio 2 straipsnio 3 dalis vietinę rinkliavą apibrėžia kaip savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą privalomą įmoką, galiojančią tos savivaldybės teritorijoje. Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktas nustato, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas tik už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Šio įstatymo 12 straipsnio 1-2 punktai numato, kad savivaldybės taryba savo sprendimu nustato vietinę rinkliavą ir tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus.

13Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2007 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-80 patvirtino Klaipėdos miesto savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus ir vėlesnius pakeitimus: pakeitimas (2008-12-23 Nr. T2-426), pakeitimas (2010-05-06 Nr. T2-114), nuostatai (aktuali redakcija) (2010-11-25 Nr.T2-330), pakeitimas (2011-10-27 Nr. T2-345), pakeitimas (2012-03-29 Nr. T2-86), pakeitimas (2012-07-26 Nr. T2-200), pakeitimas (2012-10-23, Nr. T2-251) (cituojami aktai skelbiami savivaldybės interneto tinklapyje www.klaipeda.lt ir rinkliavos administratoriaus tinklapyje www.kratc.lt).

14Pagal Nuostatų aktualios redakcijos 3 punktą, vietinės rinkliavos mokėtojai – komunalinių atliekų turėtojai Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, išskyrus Lietuvos banką bei įmones turinčias Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotus Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus, kuriuose nustatyti atliekų tvarkymo reikalavimai negali būti įvykdyti savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Pagal Nuostatų V skyrių ir Nuostatų 1 priedą vietinė rinkliava apskaičiuojama pagal vietinės rinkliavos mokėtojui priklausančio ar kitu teisėtu pagrindu valdomo nekilnojamojo turto pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį. Taigi vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra įstatymo pagrindu ir savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka į savivaldybės biudžetą.

15Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje, aiškinant vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo teisinį reglamentavimą, pažymėta, kad, skirtingai nuo Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje pateikiamos valstybinės rinkliavos, kuri inter alia apima privalomas įmokas už vietos savivaldos institucijų, įstaigų, tarnybų ar organizacijų teikiamas paslaugas, apibrėžimo, vietinės rinkliavos įstatymų leidėjas expressis verbis nesieja su atitinkamomis paslaugomis. Vietinės rinkliavos objektas iš esmės yra siejamas su atitinkamos teisės vietinės rinkliavos mokėtojui suteikimu, t.y. asmuo, norėdamas įgyti (naudotis) atitinkamą teisę, o ne gauti atitinkamas paslaugas, privalo sumokėti atitinkamą vietinę rinkliavą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. kovo 29 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A525-471/2010 išaiškino, kad vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą vertintinama kaip atliekų turėtojo privaloma įmoka už atliekas, kurios tvarkomos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Tai savo ruožtu leidžia daryti išvadą, kad aptariama vietinė rinkliava ir jos dydis nėra siejama su konkrečios paslaugos suteikimu. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas minėtoje nutartyje akcentavo ir tai, jog vietinės rinkliavos privalomasis pobūdis (Rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d.) ir paskirtis lemia, kad rinkliava nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas, ir ji reglamentuojama viešosios, o ne privatinės teisės normomis. Aptariamos vietinės rinkliavos objektas negali būti laikomas komunaline paslauga (šiukšlių išvežimu) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.584 straipsnio 1 dalies prasme. Toks vietinės rinkliavos aiškinimas iš esmės atitinka ir formuojamą praktiką kitose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyse (žr., pvz., 2011 m. birželio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-2210/2011; 2011 m. balandžio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1035/2011), kuriose pažymėta, kad vietinė rinkliava yra viešosios teisės nustatytas privalomasis mokėjimas, o ne privatinės (civilinės) teisės reguliavimo srities sutartinio pobūdžio įsipareigojimas. Pareiga mokėti minėtą rinkliavą atsiranda pagal tokias sąlygas, kurios yra numatytos ją nustatančiuose teisės aktuose.

16Nagrinėjamoje byloje atsakovė yra sodininkų bendrija, todėl būtina detaliau aptarti Nuostatų taikymą sodininkų bendrijoms. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T2-426, kuris įsigaliojo 2009 m. sausio 1 d., buvo patvirtinti nauji nuostatai. 2008 metų nuostatai vietinės rinkliavos mokėtoją apibrėžė kaip komunalinių atliekų turėtoją Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, išskyrus Lietuvos banką bei įmones, turinčias TIPK. 2008 metų nuostatų 1 priedo 12 punkte buvo nustatyta, kad vietinė rinkliava apskaičiuojama sodų paskirties žemės sklypui, metinės vietinės rinkliavos dydis yra 75 Lt bei paaiškinta, kad tuo atveju, kai sodas priklauso bendrijai, vietinės rinkliavos mokėtoja yra bendrija.

17Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. vasario 20 d. administracinėje byloje Nr. A602-279/2014 pasisakė, kad vietinės rinkliavos nuostatai, ginčo laikotarpiu apibrėžę sodininkų bendrijas kaip vietinės rinkliavos mokėtojas, yra norminiai administraciniai aktai, kuriais tiek atsakovas, tiek pareiškėjas privalo vadovautis. Norminiai administraciniai aktai ir jų minėtos normos dėl vietinės rinkliavos surinkimo tvarkos sodininkų bendrijose, nebuvo nustatyta tvarka pripažinti prieštaraujančiais aukštesnės galios teisės aktams, todėl nėra pagrindo jais nesivadovauti. Sodininkų bendrijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalis nustato, kad bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – įgyvendinti sodininkų bendrąsias teises ir pareigas, susijusias su mėgėjų sodo teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir naudojimu. Taigi bendrijos narių ir bendrijos tarpusavio santykiai grindžiami narių solidarumo, lygiateisiškumo, demokratiškumo ir tarpusavio susitarimo bei pagalbos principais. Remiantis šiais principais, sureguliuojami bendrijos ir jos narių tarpusavio atsiskaitymo klausimai, kurie negali pakeisti kitų viešosios teisės normų, būtent normų dėl rinkliavos už atliekų tvarkymą.

18Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro duomenimis nustatyta, kad sodininkų bendrija „Švyturys“, kodas 241772160, kurios buveinės adresas Joniškės g., Klaipėda, įregistruota 1991 m. gruodžio 16 d.(b.l. 36-38).

19Pareiškėjas 2014 m. kovo 4 d. pažymoje apie skolą dėl vietinės rinkliavos NR.(8.2)-5R-415 (b.l. 18) nurodė, jog SB „Švyturys“: 1) apmokestinta vietine rinkliava už laikotarpį nuo 2008-07-01 iki 2008-12-01 4 162,00 Lt (kiekis 82 vnt., kaina 103,00 Lt;, sumokėta 4 162,00 Lt, skola – 0,00 Lt; 2) apmokestinta vietine rinkliava už laikotarpį nuo 2009-01-01 iki 2009-12-31 6 150,00 Lt (kiekis 82 vnt., kaina 75,00 Lt), sumokėta 6 150,00 Lt; 3) apmokestinta vietine rinkliava už laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2010-12-31 6 150,00 Lt (kiekis 82 vnt., kaina 75,00 Lt), sumokėta 1 426 Lt, skola – 4 724,00 Lt; viso sumokėta 11 738,00 Lt, skola – 4 724,00 Lt (b.l. 18). Pažymoje Nr. (8.2)-5R-663 nurodyta, jog už laikotarpį nuo 2008-07-01 iki 2008-12-01 apmokestinta vietine rinkliava 4 162,00 Lt (82 vnt, kaina 50,75 Lt). Pareiškėja informacijoje apie mokėjimus nurodė, jog mokėtojas SB „Švyturys“ viso yra sumokėjęs 11 738,00 Lt, nurodytos mokėjimo datos ir sumos, skiltyje „Mokėtojo informacija“ nurodyti fiziniai asmenys ir SB „Švyturys“ (b.l. 19-20).

20Pareiškėjas neprašo priteisti iš atsakovės vietinės rinkliavos už 2008 m. II- ąjį pusmetį, todėl teismas neaptaria atsakovės SB „Švyturys“ atsiliepime ir jos atstovės teismo posėdyje nurodytų aplinkybių dėl vietinės rinkliavos mokėjimo už tą laikotarpį.

21Vietinė rinkliava apskaičiuojama sodų paskirties žemės sklypui, metinės vietinės rinkliavos dydis už 2010 m. yra 75 Lt. Atsakovė atsiliepime nurodo ir atstovė teisme teigia, jog pareiškėjo kreipimosi į teismą metu SB „Švyturys“ pareiškėjui buvo skolinga 562,00 Lt. Atsakovė pateikė Kasos pajamų orderį Nr. 168600, iš kurio matyti, jog SB „Švyturys“ 2014 m. balandžio 28 d. sumokėjo pareiškėjui vietinę rinkliavą 562,00 Lt (b.l. 78). Atsakovė pateikė sąrašą asmenų dėl vietinės rinkliavos mokėjimo (b.l. 95-96), kuriame nurodytos fizinių asmenų pavardės, parašai, keliose vietose parašyti klaustukai, grafoje „Apmokėta“ keliose vietose nurodyta 2010 m. data. Iš šio sąrašo neaišku, už kurį laikotarpį mokėta vietinė rinkliava, nenurodytas nė vienas mokėtos vietinės rinkliavos dydis. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir pateiktus šalių duomenis, konstatuojama, jog atsakovė pareiškėjui yra nesumokėjusi 4 162,00 Lt vietinės rinkliavos (4 724,00 Lt - 562,00 Lt yra 4 162,00 Lt).

22Duomenų, kad atsakovė būtų kreipusis nustatyta tvarka dėl metinės vietinės rinkliavos (nulinės) už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą taikymo ir būtų atleista nuo rinkliavos mokėjimo, nėra.

23Mokėtina vietinė rinkliava apskaičiuota pagal nekilnojamojo turto objekto paskirtį. Kaip jau minėta, pagal Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, todėl atsakovei vietinės rinkliavos mokėjimas yra piniginė prievolė ir ją vienašališkai atsisakyti įvykdyti draudžiama (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.59 str.). Atsakovė dalinai nevykdė prievolės mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, todėl pareiškėjui iš atsakovės priteistina 4 162,00 Lt įsiskolinimo suma (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.38 str.).

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

25pareiškėjo UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras prašymą tenkinti dalinai;

26priteisti pareiškėjui UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui, kodas 163743744, iš atsakovės sodininkų bendrijos „Švyturys”, kodas 241772160, 4 162,00 (keturis tūkstančius šimtą šešiasdešimt du) litus vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2010-12-31.

27Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Laimutė Jokubauskaitė,... 2. Teismas,... 3. Pareiškėjas 2014 m. kovo 13 d. patikslintu prašymu (b.l. 15-17) prašo... 4. Prašyme nurodoma, kad pagal 2007-03-29 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos... 5. Prašyme nurodoma, kad reikalavimas reiškiamas vietinę rinkliavą... 6. Pareiškėjo atstovas prašo patikslintą prašymą tenkinti pilnai jame... 7. Atsakovė SB „Švyturys“ atsiliepime (b.l. 45 - 47) nurodo, jog su prašymu... 8. Atsakovės atstovė prašo pareiškėjo prašymo netenkinti ir palaiko... 9. Teismas konstatuoja:... 10. Prašymas tenkintinas dalinai.... 11. Komunalinių atliekų tvarkymas, antrinių žaliavų surinkimas, perdirbimo... 12. Rinkliavų nustatymą, rinkimą ir kontrolę reglamentuoja Rinkliavų... 13. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2007 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-80... 14. Pagal Nuostatų aktualios redakcijos 3 punktą, vietinės rinkliavos mokėtojai... 15. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje, aiškinant... 16. Nagrinėjamoje byloje atsakovė yra sodininkų bendrija, todėl būtina... 17. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. vasario 20 d.... 18. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro duomenimis nustatyta, kad... 19. Pareiškėjas 2014 m. kovo 4 d. pažymoje apie skolą dėl vietinės rinkliavos... 20. Pareiškėjas neprašo priteisti iš atsakovės vietinės rinkliavos už 2008... 21. Vietinė rinkliava apskaičiuojama sodų paskirties žemės sklypui, metinės... 22. Duomenų, kad atsakovė būtų kreipusis nustatyta tvarka dėl metinės... 23. Mokėtina vietinė rinkliava apskaičiuota pagal nekilnojamojo turto objekto... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 25. pareiškėjo UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras prašymą... 26. priteisti pareiškėjui UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui, kodas... 27. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...