Byla 2-336-71/2008

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Regina Agota Gutauskienė, sekretoriaujant Odetai Dulinskaitei, dalyvaujant ieškovo V. I. prekybos komercinės įmonės atstovui I. B. (prokūra, b.l. 102), atsakovo Linkuvos pensionato atstovui S. D. (b.l. 74), advokatui E. O. ( susitarimas b.l. 72-73),

2teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. I. prekybos komercinės įmonės ieškininį atsakovui Linkuvos pensionatui dėl supaprastinto atviro konkurso skysto katilų kuro pirkimui sprendimo panaikinimo ir,

Nustatė

3

4Ieškovas V. I. prekybos komercinė įmonė 2008 03 07 kreipėsi su ieškiniu į teismą ir nurodė, kad atsakovas Linkuvos pensionatas 2008 01 25 „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 7 paskelbė apie supaprastintą atvirą konkursą skysto katilų kuro pirkimui (KN27101961, skalūnų alyva). Ieškovo atstovas prašo panaikinti Linkuvos pensionato sprendimą apie atviro konkurso skysto katilų kuro pirkimui laimėjusi pasiūlymą ir pripažinti ieškovės įmonę kaip atitinkančią specifines teisės aktų numatytas nuostatas ir pasiūliusią geriausias finansines sąlygas. Ieškovo atstovas nurodo, kad ieškovo V. I. komercinės įmonės pasiūlymas skysto katilų kurui (skalūnų alyvai) pirkti buvo atmestas dėl to, kad siūlomo kuro parametrai neatitinka pirkimo sąlygų reikalavimų. Nurodo, kad atsakovas, skelbdamas konkursą, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių nuostatas, nes pasiūlyme nepilnai buvo apibūdintos perkamų prekių savybės. Techninėje specifikacijoje turėjo būti pirmiausiai nurodomas Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra – nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su produktų naudojimu. Minėtos nuorodos nebuvo įtrauktos į pirkimo objekto apibūdinimą, o buvo formaliai surašytos vadovaujantis nežinia kokiais kriterijais. Lietuvoje skalūnų alyva negaminama. Atsakovo siūlomo kuro parametrai neatitiko pirkimo sąlygų reikalavimams – sieros kiekis ne didesnis 0,5 procento, kinematinis klampumas ne didesnis kaip 2,5 mmm/sek. Pagal Aplinkos ministro, Ūkio ministro ir Susisiekimo ministro 2006 08 31 įsakymą „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“ nustatyta, kad didžiausias leistinas sieros kiekis negali viršyti 1 procento. Atsakovas, priimdamas sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą, pažeidė nustatydamas kinematinio klampumo parametrus. Atsakovas nustatė, kad kinematinis skalūnų alyvos klampumas prie 40 laipsnių turi būti ne didesnis kaip 2,5 mm/sek. Šis klampumas atitinka dyzelinio kuro reikalavimus, bet ne skalūnų alyvos. Ieškovo siūloma skalūnų alyva buvo lygiavertė kito asmens siūlymui, todėl atsakovo sprendimas atmesti ieškovo pasiūlymą buvo negrįstas ir neteisėtas.

5Atsakovas, Linkuvos pensionatas, jo atstovai prašo ieškinį atmesti ir nurodo, kad ieškovo ieškinys nepagrįstas ir pareikštas praleidus senaties terminą, kurio ieškovas atnaujinti neprašo. Nurodo, kad, skelbiant konkursą ir nustatant perkamo kuro savybes, atsakovas nustatė šias perkamo kuro savybes:- sieros kiekis ne didesnis kaip 0,5 procento, kinetinis klampumas prie 40 laipsnių – ne daugiau kaip 2,5 mm/ 2 sek., užšalimo temperatūra – ne mažiau kaip minus 30 laipsnių, pliūpsnio temperatūra ne mažesnė kaip 45 laipsniai. Šias perkamo kuro savybes nustatė ne tam, kad sudarytų palankias sąlygas konkrečiam pardavėjui, bet atsižvelgdami į tai, kad perkant aukštesnių techninių savybių kurą, jis geriau dega, neužsikiša krosnies degikliai, nereikia jų dažnai valyti. Ieškovas nepateikė jokių pasiūlymų ar prašymų paaiškinti ar patikslinti konkurso sąlygas, todėl mano, kad ieškovas suprato ir sutiko su atsakovo paskelbto konkurso sąlygomis. Ieškovas pretenziją dėl konkurso sąlygų pateikė praleidus 5 dienų terminą, o tuo pačiu praleido ir 10 dienų terminą ieškiniui dėl konkurso sąlygų pateikti. Atsakovas prašo taikyti ieškinio senatį, nes ieškovas iš esmės ginčija nustatytas konkurso sąlygas, kurios neva pažeidžia ieškovo turtinius interesus ir LR Viešųjų pirkimo įstatymo 25 straipsnio 5 d. nuostatą, todėl šiuo atveju turi būti taikoma ieškinio senatis ir ieškinys atmestinas.

6Ieškinys atmestinas.

7Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiąjai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racianaliai naudojant tam skirtas lėšas. Ši viešųjų pirkimų tikslą apibrėžianti principinė nuostata reiškia, kad visos pirkimo procedūros turi būti atliekamos griežtai laikantis VPĮ normų reikalavimų ir konkrečių pirkimo dokumentuose nustatytų pirkimo sąlygų.

8Kaip matyti iš šalių paaiškinimų, bylos medžiagos atsakovas 2008 01 25 paskelbė supaprastintą atvirą konkursą skysto katilų kuro pirkimui ir nustatė šias perkamo kuro savybes: sieros kiekis ne didesnis kaip 0,5 procentai; kinematinis klampumas prie 40 laipsnių – ne daugiau kaip 2,5 mm/sek., užšalimo temperatūra – ne mažiau kaip 30 laipsnių ir pliūpsnio temperatūra - ne mažesnė kaip 45 laipsniai (b.l. 8-11). Šios konkurso sąlygos ieškovui buvo išsiųstos ieškovo nurodytu elektroniniu paštu (b.l. 26-28). Iki pasiūlymo termino pabaigos t.y. iki 2008 01 28 ieškovas rašytinio prašymo patikslinti ar paaiškinti konkurso sąlygas nepateikė ir tai rodo, kad ieškovas sutiko su atsakovo skelbto konkurso sąlygomis (LR viešųjų pirkimo įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 4 punktas) ir 2008 02 10 pateikė pasiūlymą. Ieškovo, pateiktas pasiūlymas – sieros kiekis – 0,75 procentai, kinematinis klampumas -2,5 mm/sek. prie 40 C. Ieškovo pateiktas pasiūlymas dėl kinematinio klampumo ir kuro kokybės pase – kuro kinematinis klampumas nurodyti skirtingai ir tai rodo, kad ieškovas nurodydamas skirtingus kuro kokybės duomenis tokiu būdu bandė suklaidinti perkančiąją organizaciją t.y. atsakovą. Nustačius, kad ieškovo pateiktas pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygose įtvirtintus reikalavimus, pagal atsakovo konkurso sąlygų 1.30.4 p. komisija atmeta ieškovo pasiūlymą, jeigu pasiūlymas neatitinka nors vieno konkurso dokumentuose nurodyto reikalavimo (b.l. 10). Atsakovas 2008 02 13 Linkuvos pensionato viešojo pirkimo komisijos sprendimu Nr.3 (b.l. 40) ieškovo, V. I. prekybos komercinės įmonės pasiūlymą atmetė kaip neatitinkanti pirkimo sąlygų reikalavimų: dėl sieros kiekio, dėl klampumo ir kt (VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Taigi, perkančioji organizacija privalo atmesti kandidato ar dalyvio pasiūlymą, jeigu pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Kadangi ieškovo pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, tai atsakovas pagrįstai ieškovo pasiūlymą atmetė.

9Priešingu atveju atsakovas būtų pažeidęs VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintus principus. Perkančiajai organizacijai tenka įstatymo numatyta pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ straipsnio 1 dalis). Viešųjų pirkimų įstatymų 3 straipsnyje įtvirtintais viešųjų pirkimų principais ir pirkimų tikslais privalu vadovautis aiškinant ir interpretuojant visas VPĮ nuostatas, jų įgyvendinimo tvarką, pirkimo sąlygų nustatymą ir kitus esminius dalykus.

10Ieškovo, V. I. prekybos komercinės įmonės, ne tik pateiktas pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų, bet ir pateikti dokumentai kėlė abejonių t.y pateiktas kokybės pasas Nr. 55 buvo be vertimo į lietuvių kalbą (pažeistas konkurso sąlygų 4 dalies 1.10 punktas), kokybės pase nurodyta, kad skalūnų alyva yra pagaminta 2006 04 19 t.y. beveik prieš du metus, kiekis tik 25 340 kg., kas kėlė atsakovui pagrįstų abejonių, ar ieškovas galės užtikrinti skysto katilų kuro teikimą nurodytą kainą. Ieškovas nebuvo pateikęs licencijos Nr. 9822 D verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais tik jos patikslinimą (konkurso sąlygų 3d. 5 punktas).

11LR Viešųjų pirkimų įstatymo120 straipsnio 1 dalis numato privalomą ikiteisminę ginčo nagrinėjimo stadiją, o to paties įstatymo 121 straipsnio 1 dalis numato, kad pretenzija perkančiajai organizacijai pateikiama raštu per 5 dienas, kurią tiekėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie tariamą savo teisių pažeidimą – šiuo atveju dėl netenkinančių konkurso sąlygų. Atsakovas 2008 02 13 pirkimo komisijos sprendimu Nr. 3 atmetė ieškovo pasiūlymą kaip neatitinkanti pirkimo sąlygų reikalavimų. Iki pasiūlymo pirkimo termino pabaigos iš ieškovo rašytinio prašymo paaiškinti ar patikslinti konkurso sąlygas nebuvo gauta. Ieškovas, pretenziją dėl sąlygų, kurių pagrindu buvo atmestas pasiūlymas, pateikė tik 2008 02 14 t.y. praleidus 5 dienų terminą (b.l. 42, 115). Taigi šiuo atveju ieškovas dėl jo netenkinančių konkurso sąlygų per įstatymo numatytą terminą pretenzijos iki 2008 02 02 nepateikė ir tuo pačiu praleido 10 dienų terminą ieškiniui dėl konkurso sąlygų pateikti (LR Viešųjų pirkimų įstatymo 122 straipsnis 1 dalis ). Ieškovas praleido įstatymu nustatytą ieškinio senaties terminą, o kai ginčo šalis ieškinio senatį reikalauja taikyti, ir tai yra savarankiškas pagrindas ieškiniui atmesti, todėl ieškovo ieškinys atmestinas ir šiuo pagrindu (LR CK 1.126 straipsnis, 1.131 straipsnis).

12Viešasis pirkimas yra pasibaigęs (LR Viešųjų pirkimo įstatymo 7 straipsnis 2 dalis), todėl ieškovo reikalavimas panaikinti atsakovo Linkuvos pensionato 2008 02 13 sprendimą dėl preliminariosios eilės negali būti tenkintinas, nes atmetus ieškovo pasiūlymą dėl konkurso sąlygų neatitikimo, konkurse dalyvavo tik vienas dalyvis – IĮ „Stiksas“, kuris ir buvo pripažintas laimėtoju, o 2008 02 26 su juo pasirašyta pirkimo pardavimo sutartis. Sutartis nėra ginčijama, o pagal LR Viešųjų pirkimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, pasirašius sutartį, yra laikoma, kad viešasis pirkimas yra pasibaigęs ir ginčas dėl konkurso sąlygų nebegalimas.

13Esant tokioms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad atsakovas, atmesdamas ieškovo pasiūlymą kaip neatitinkantį konkurso sąlygų, Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų nepažeidė, todėl tenkinti ieškovo ieškinį nėra teisinio pagrindo. Ieškinys atmestinas ir dėl senaties termino praleidimo (LR CK 1.126, 1.131 straipsniai).

14Ieškinį atmetus, iš ieškovo priteistinos atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos bei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu valstybei ( b.l. 89, 117, LR CPK 92, 93straipsniai).

15Ieškovo reikalavimas - konkurso nugalėtoju pripažinti V. I. prekybos komercinę įmonę, kaip atitinkančią specifinės teisės aktų numatytas nuostatas ir pasiūliusią geriausias finansines sąlygas pateiktas teismui. Tačiau teismas nėra ta institucija, kuri skelbia, organizuoja viešus pirkimų konkursus ir negali skelbti ar pripažinti nugalėtojo statuso. Todėl ir šis ieškovo reikalavimas yra teisiškai nepagrįstas, negalimas (LR CPK 293 str.1d.1p.).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 260 straipsniu,

Nutarė

17

18Bylą dalyje dėl ieškovo pripažinimo nugalėtoju – nutraukti.

19Likusioje dalyje ieškovo V. I. prekybos komercinės įmonės atsakovui Linkuvos pensionatui dėl panaikinimo supaprastinto atviro konkurso skysto katilų kuro pirkimui laimėjusį pasiūlymą atmesti.

20Priteisti iš V. I. prekybos komercinės įmonės (į/k 168104483, ( - ) a/s ( - ) AB DnB NORD bankas) atsakovui Linkuvos pensionatui ( į/k 190794554, Linkavičių kaimas, Pakruojo rajonas 1062,00 Lt (vieną tūkstantį šešiasdešimt du litus) bylinėjimosi išlaidų bei 47 Lt (keturiasdešimt septynis litus ) pašto išlaidų valstybei.

21Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Regina Agota... 2. teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. ... 4. Ieškovas V. I. prekybos komercinė įmonė 2008 03 07 kreipėsi su ieškiniu... 5. Atsakovas, Linkuvos pensionatas, jo atstovai prašo ieškinį atmesti ir... 6. Ieškinys atmestinas.... 7. Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad viešųjų... 8. Kaip matyti iš šalių paaiškinimų, bylos medžiagos atsakovas 2008 01 25... 9. Priešingu atveju atsakovas būtų pažeidęs VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintus... 10. Ieškovo, V. I. prekybos komercinės įmonės, ne tik pateiktas pasiūlymas... 11. LR Viešųjų pirkimų įstatymo120 straipsnio 1 dalis numato privalomą... 12. Viešasis pirkimas yra pasibaigęs (LR Viešųjų pirkimo įstatymo 7... 13. Esant tokioms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad atsakovas, atmesdamas... 14. Ieškinį atmetus, iš ieškovo priteistinos atsakovo turėtos bylinėjimosi... 15. Ieškovo reikalavimas - konkurso nugalėtoju pripažinti V. I. prekybos... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 260... 17. ... 18. Bylą dalyje dėl ieškovo pripažinimo nugalėtoju – nutraukti.... 19. Likusioje dalyje ieškovo V. I. prekybos komercinės įmonės atsakovui... 20. Priteisti iš V. I. prekybos komercinės įmonės (į/k 168104483, ( - ) a/s (... 21. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui...