Byla A-502-1102-06

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininko), Artūro Drigoto (pranešėjo) ir Edvardo Sinkevičiaus,

2sekretoriaujant Rūtai Šipkauskienei,

3dalyvaujant pareiškėjai Z. B. ,

4pareiškėjų atstovei advokatei Marijai Lubienei,

5trečiajam suinteresuotam asmeniui G. A. ,

6trečiojo suinteresuoto asmens atstovei Jūratei Urnikienei,

7viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjų Z. B. , B. B. , trečiųjų suinteresuotų asmenų A. Ž. , G. D. , A. D. , G. A. , J. A. ir R. R. apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. sausio 9 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų Z. B. ir B. B. skundą atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai ir tretiesiems suinteresuotiems asmenims Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Statybos leidimų ir statinių priežiūros skyriui, S. M. , A. Ž. , G. D. , A. D. , G. A. , J. A. , R. R. , valstybės įmonei „Lietuvos paštas“, valstybės įmonės „Lietuvos paštas“ Klaipėdos filialui, AB „Lietuvos telekomas“, M. A. , J. A. , V. A. , K. G. individualiai įmonei „Signalo pikas“, UAB „Baltikum TV“, UAB „Invex Baltic Trading“, UAB „Elektra“, UAB „Lietuvos spauda“ Klaipėdos agentūrai, UAB „Hansa lizingas“, UAB „Pajūrio Sabina“, K. M. , R. U. , A. U. , R. G. , Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai dėl statybos leidimo panaikinimo.

8Teisėjų kolegija

Nustatė

9Pareiškėjai skundu bei jo patikslinimu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydami panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės Statybos leidimų ir statinių priežiūros skyriaus 2005 m. gegužės 16 d. S. M. išduotą statybos leidimą Nr. 21-NR/05 fasado rekonstrukcijai adresu ( - ). Pareiškėjai nurodė, kad jiems nuosavybės teise priklauso parduotuvė su rūsiu adresu ( - ). Pareiškėjų patalpos yra pirmame namo aukšte. Atvykę į parduotuvę pastebėjo, kad virš jų nuosavybės teise turimų patalpų antrame aukšte vyksta statybos darbai: iškirsta anga, dėl kurios sugadintas patalpų stogas ir bėga vanduo. Rekonstrukcija iš esmės palietė ir trečiųjų suinteresuotų asmenų A. Ž. , J. A. , G. A. , G. D. , A. D. ir R. R. teises, nes ant jiems nuosavybės teise priklausančio stogo rengiama terasa. Išsiaiškino, kad patalpos priklauso trečiajam suinteresuotam asmeniui S. M. , kuri su pareiškėjais, kaip bendrasavininkiais bendro komplekso ( - ) bei turinčiais gretimybę per vieną bendrą fasadinę kapitalinę sieną, nederino statybos darbų. Vykdoma rekonstrukcija – terasos įrengimas ant pareiškėjams nuosavybės teise priklausančio stogo, iš esmės pažeidžia jų interesus, nes pasisavinama jų nuosavybės dalis ir apribota galimybė išsikelti antrą aukštą, tuo pažeisti Statybos įstatymo 4-6 straipsnių reikalavimai. Dėl neteisėtų statybos darbų nutraukimo kreipėsi į Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrių, iš kurio 2005 m. rugpjūčio 24 d. gavo atsakymą, kad leidimą vykdyti statybos darbus išdavė Klaipėdos miesto savivaldybės Statybos leidimų ir statinių priežiūros skyrius. Klaipėdos miesto savivaldybės Statybos leidimų ir statinių priežiūros skyrius 2005 m. rugpjūčio 24 d. raštu Nr. SL-(21.21)-124 atsakė, kad informacija dėl fasado rekonstrukcijos, įrengiant vitrinas ( - ) patalpose, priklausančiose S. M. yra privati, todėl neteikiama. Pareiškėjai nurodė, kad S. M. nėra davę jokio sutikimo atlikti rekonstrukciją pastato antrame aukšte, iškertant sienoje angas, todėl darbai atliekami neteisėtai. Leidimas rekonstrukcijai išduotas neteisėtai, nes nėra suderintas su pastato ( - ) bendrasavininkiais ir turinčiais gretimybę asmenimis. Tuo pažeisti Statybos įstatymo 1 bei 4-6 straipsniai.

10Atsakovas ir tretysis suinteresuotas asmuo Klaipėdos miesto savivaldybės taryba prašė skundą atmesti, nurodė, kad pareiškėjų ir S. M. patalpos yra skirtinguose pastatuose, tai matyti iš registro pažymėjimų. Šie pastatai pažymėti skirtingais indeksais, jų statybos metai skirtingi, dėl ko negalima teigti, kad pareiškėjai ir tretysis suinteresuotas asmuo S. M. yra bendraturčiai, todėl jų sutikimas nebuvo reikalingas.

11Tretysis suinteresuotas asmuo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Statybos leidimų ir statinių priežiūros skyrius taip pat prašė skundo netenkinti, nes leidimas rekonstrukcijai išduotas nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų. Statybos leidimas išduotas fasado rekonstrukcijai, įrengiant vitrinas. Leidimas terasos įrengimui ant stogo nėra išduotas ir ji nebus rengiama. Tam, kad užtikrinti trečiųjų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų apsaugą, vitrinos langai apsaugoti sienele.

12Trečiojo suinteresuoto asmens S. M. atstovės prašė skundą atmesti, teigė, kad leidimas rekonstrukcijos darbams buvo išduotas laikantis teisės aktų reikalavimų, nurodė, kad su pareiškėjais jokio bendro objekto nevaldo, nenaudoja ir nedisponuoja, todėl nėra turto bendrasavininkiai. Įrengiama tik vitrina, o ne terasa ant stogo, todėl nepagrįstas pareiškėjų ir trečiųjų suinteresuotų asmenų teiginys, kad bus pažeistos jų teisės.

13Tretieji suinteresuoti asmenys A. Ž. , G. D. , A. D. , G. A. ir R. R. prašė skundą patenkinti, nurodė, kad įrengus vitrinos langus, jie negalės statyti jų naudojamoms patalpoms antrą aukštą, o terasos įrengimas ant stogo pažeidžia jų nuosavybės teises.

14Tretysis suinteresuotas asmuo J. A. skundo tenkinimo klausimą paliko spręsti teismo nuožiūra.

15Kitos administracinio proceso šalys į pirmosios instancijos teismo posėdį neatvyko.

16Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2006 m. sausio 9 d. sprendimu skundą atmetė. Teismas nurodė, kad 2005 m. gegužės 16 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Statybos leidimų ir statinių priežiūros skyrius S. M. išdavė leidimą Nr. 21-NR/05 fasado rekonstrukcijai, įrengiant vitrinas, adresu ( - ), Klaipėdoje. Pareiškėjai prašo panaikinti šį statybos leidimą, t. y. nutraukti statybos leidimo galiojimą teigdami, jog jis išduotas pažeidžiant Statybos įstatymo 1 bei 4-6 straipsnių nuostatas. Teismas nurodė, kad statybos leidimo išdavimą bei jo panaikinimą reglamentuoja Statybos įstatymas ir Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2002. Statybos įstatymo (Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 8 d. įstatymo Nr. IX-583 redakcija, įsigaliojusi nuo 2002 m. liepos 1 d.) 23 straipsnio 18 dalis numato, kad statybos leidimo galiojimas gali būti nutraukiamas teismo sprendimu. Tačiau nei šioje įstatymo normoje, nei poįstatyminiuose teisės aktuose nėra išvardyti ar kitaip nurodyti atvejai, kai leidimo galiojimas gali būti nutraukiamas teismine tvarka. Dėl to, sprendžiant statybos leidimo panaikinimo (jo galiojimo nutraukimo) klausimą, kiekvienu konkrečiu atveju reikia išsiaiškinti ir įvertinti faktines bylos aplinkybes tuo aspektu, ar prašyme panaikinti jau išduotą statybos leidimą nurodytos aplinkybės yra pakankamas pagrindas nutraukti leidimo galiojimą ir tolimesnį statybos vykdymą. Atlikdamas tokį vertinimą, nesant įstatyme nustatytų leidimo panaikinimo kriterijų, teismas vadovaujasi bendraisiais Statybos įstatymo pradmenimis ir jų prasme, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Teismas nustatė, kad pareiškėjų skundas argumentuojamas tuo, jog jie, kaip bendrasavininkiai, nėra davę sutikimo S. M. rekonstrukcijos darbų atlikimui, o atliekama rekonstrukcija iš esmės pažeidžia jų nuosavybės teises, nes ant stogo įrengiama terasa ir pareiškėjai neturės galimybės virš savo patalpų statyti antrą aukštą.

17Dėl pareiškėjų sutikimo rekonstrukcijos darbams atlikti teismas nurodė, kad Statybos įstatymo 23 straipsnis reglamentuoja statybos leidimo išdavimą. Šio straipsnio 6 dalis numato, kad gauti statybos (išskyrus griovimą) leidimą, statytojas (užsakovas) savivaldybės merui (jo įgaliotam savivaldybės administratoriui ar kitam savivaldybės administracijos tarnautojui) turi pateikti atitinkamus dokumentus. Statybos įstatymo 20 straipsnyje reglamentuojamos statinio projekto ir statinio projektavimo sąlygos. Šio straipsnio 2 dalis (į kurį nukreipia 23 straipsnio 6 dalies 2 punktas) numato, kokius duomenis turi pateikti statytojas statinio projektavimo sąlygų sąvadui gauti. Statybos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktas numato, kad turi būti pateikiamas žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise, o 3 punktas – statinio bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimą, kai rekonstruojami daugiabučio namo bendro naudojimo objektai. Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002, patvirtinto aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr.218, 15 punktas numato, kokius duomenis savivaldybės administracijos subjektui privalo pateikti statytojas, norėdamas gauti statybos (išskyrus griovimą) leidimą. Minėto Reglamento 15.3 punktas numato, kad statytojas privalo pateikti statinio bendraturčių sutikimą (kai statinys rekonstruojamas ar kapitališkai remontuojamas).

18Teismas konstatavo, kad Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo pažymėjimas įrodo, kad pastate, esančiame adresu ( - ), yra suformuoti atskiri nekilnojamieji daiktai – prekybos centras, buitinio aptarnavimo pastatas, administracinis pastatas ir kt., kuriems suteikti unikalūs numeriai. Trečiajam suinteresuotam asmeniui S. M. nuosavybės teise priklauso patalpos, esančios prekybos centro pastate, kurio unikalus numeris ( - ), pažymėtas plane 4E2b. Šiame pastate suformuota 11 nekilnojamojo turto objektų. Pastatas pastatytas 1977 metais. Jame be S. M. priklausančių patalpų yra ir trečiųjų suinteresuotų asmenų VĮ „Lietuvos paštas“, AB „Lietuvos telekomas“, M. A. , V. A. , J. A. , Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos, K. G. IĮ „Signalo pikas“, UAB „Lietuvos spauda“ Klaipėdos agentūros, K. M. , R. U. , A. Ū. , UAB „Elektra“, UAB „Hanza lizingas“ bei UAB „Pajūrio Sabina“ patalpos. Teismas nustatė, kad visi šie tretieji suinteresuoti asmenys yra davę sutikimą fasado rekonstrukcijos darbų atlikimui. Teismas nustatė, kad pareiškėjams priklausančios patalpos yra prekybos centro pastate, kurio unikalus numeris ( - ), pažymėtas plane 5Elp. Jame suformuoti 4 nekilnojamojo turto objektai. Pastatas pastatytas 1989 metais. Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo pažymėjimas, teismo vertinimu, patvirtina, kad patalpų, kurių unikalus numeris ( - ), pažymėto plane 4E2b, pareiškėjai nėra bendraturčiai. Statinio eksperto B. M. pažymoje nurodyta, kad pastatai 4E2b ir 5Elp bendrų konstrukcijų tarpusavyje neturi. Taigi teismas padarė išvadą, kad nustatytos faktinės aplinkybės bei teisės normų reglamentacija paneigia pareiškėjų teiginį, jog ginčijamo statybos leidimo išdavimui buvo reikalingas jų sutikimas.

19Dėl kitų pareiškėjų bei trečiųjų suinteresuotų asmenų teisių pažeidimo teismas nurodė, kad nors pareiškėjai bei tretieji suinteresuoti asmenys A. Ž. , G. ir A. D. , G. A. bei R. R. teigė, jog jų teisės pažeidžiamos tuo, kad ant jiems nuosavybės teise priklausančio stogo įrengiama terasa, šio teiginio nepagrindė faktiniais duomenimis. Teismo vertinimu, ginčijamo statybos leidimo turinys įrodo, jog jis išduotas tik fasado rekonstrukcijai, įrengiant virtinas. Šiame leidime kaip statybos objektas nenumatytas terasos įrengimas ant stogo, todėl ji negali būti įrengta ir rengiama. Trečiojo suinteresuoto asmens Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Statybos leidimų ir statinių priežiūros skyriaus atstovės Lilijos Misiulienės paaiškinimu bei rašytine bylos medžiaga teismas nustatė, kad, siekiant apsaugoti pareiškėjų bei trečiųjų suinteresuotų asmenų teises, įrengiama tvorelė tam, kad iš S. M. priklausančių patalpų nebūtų galima išeiti ant stogo ir be šios tvorelės statinys nebus priimtas naudojimui. Pareiškėjų pateiktos fotonuotraukos, teismo vertinimu, tik įrodo, kad vykdant rekonstrukcijos darbus buvo naudojamasi stogu, tačiau nepaneigia faktinės aplinkybės, jog terasa ant stogo neįrengiama. Trečiojo suinteresuoto asmens A. Ž. pateikta fotonuotrauka, kurioje UAB „Velivijos langai“ padarė įrašą, jog konstrukciją sudaro balkoninės durys ir trys vitrinos, teismo teigimu, nepaneigia aptartų įrodymų, jog ginčijamas statybos leidimas nesuteikia teisės terasos ant stogo įrengimui.

20Teismas taip pat konstatavo, kad pareiškėjai nepateikė jokių įrodymų, kad rekonstrukcijai naudojami statybos produktai, kurių savybės neužtikrins esminių statinio reikalavimų, taip pat pareiškėjai neįrodė jokių esminių statinio architektūros reikalavimų nesilaikymo.

21Teismas nurodė, kad Statybos įstatymo 6 straipsnyje reglamentuojama trečiųjų asmenų teisių apsauga. Pareiškėjai nurodo, kad, vykdant rekonstrukcijos darbus, buvo sugadintas patalpų stogas ir bėgo vanduo. Teismas proceso šalių paaiškinimais nustatė, kad rekonstrukcijos darbai iš esmės baigti ir stogo danga sutvarkyta. Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjo 2005 m. lapkričio 18 d. įsakymu sudaryta komisija tikrino pareiškėjos Z. B. 2005 m. lapkričio 16 d. prašymą dėl statybos darbų (pareiškėja skundėsi, kad per stogo konstrukcijas bėga vanduo). Komisija akte konstatavo, jog apžiūrėjus gėlių parduotuvės (pareiškėjams nuosavybės teise priklausančios patalpos) patalpas, sienos ir lubos buvo sausos. Patalpų perdangos konstrukcijose vandens žymių nustatyti nebuvo galima, kadangi pareiškėja atsisakė nuimti dalį plokščių ir leisti apžiūrėti konstrukcijas. Apžiūrėjus šalia esančios gėrimų parduotuvės patalpas sienose bei lubose vandens nutekėjimo žymių nenustatyta. Komisija nurodė projekto vadovui detalizuoti vitrinos įrengimo brėžinius, nes nenurodytos vitrinos viršaus ir apačios altitudės bei nurodyta S. M. atstovei atlikti konstrukcijų po vitrina izoliavimą. Pareiškėjų pateiktas rašytinis įrodymas – komisijos aktas – teismo vertinimu, nepatvirtina, jog pabloginta statinių esama techninė būklė. Teismas pažymėjo, kad jokių kitų Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje numatytų sąlygų, kurias pareiškėjai turėjo iki rekonstrukcijos pradžios ir kurios galėjo būti keičiamos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, pažeidimų pareiškėjai nenurodė.

22Teismo manymu, pareiškėjų teiginys, kad atlikta rekonstrukcija sutrukdys jiems statyti antrą aukštą, nepagrįsta įrodymais. Nei pareiškėjai, nei tretieji suinteresuoti asmenys, turintys nuosavybės teise patalpas pastate 5Elp, nėra pateikę prašymo projektavimo sąlygų sąvadui šiam statiniui gauti ir nepateikė jokių įrodymų, kad projektavimo sąlygų sąvadas nebūtų išduotas dėl to, kad S. M. gavo ginčijamą statybos leidimą rekonstrukcijos darbų atlikimui.

23Pareiškėjai apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. sausio 9 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo panaikinti skundžiamą statybos leidimą.

24Apeliantai nurodo, kad 2005 m. spalio 25 d. nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas su istorija patvirtina, kad nekilnojamojo turto registre įregistruotą turtą Registro Nr. 50/114090, adresas: Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. ( - ), sudaro septyni pastatai, kurių žymėjimas: 1E1b; 2L2b; 3B2b; 4E2b; 5E1p; 6E2p; 8H1b. Apeliantų teigimu, tai neginčijamai įrodo, kad jų patalpos 5E1p ir patalpos 4E2b yra viename ir tame pačiame pastatų komplekse, įregistruotos tuo pačiu adresu ( - ), Klaipėdoje, jas jungia bendri inžineriniai tinklai ir visa inžinerinė sistema. Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo išduota pažyma-planas (b. l. 92) įrodo, kad pareiškėjų patalpos 5E1p ir patalpos 4E2b, ne tik sudaro vieną bendrą kompleksą, bet jas jungia viena bendra kapitalinė siena, o tai, apeliantų teigimu, neginčijamai įrodo, kad jie yra patalpų bendrasavininkiai. Ginčijamas statybos leidimas išduotas atlikti fasado rekonstrukciją įrengiant vitrinas adresu ( - ) Klaipėda, t. y. bendrame pastatų komplekse, kuriame yra ir jų pastatas ir kuriuos jungia bendra kapitalinė siena, būtent ta fasadinė siena, kurioje leista įrengti vitriną. Projekto architektūrinė-statybinė medžiaga patvirtina, kad kapitalinėje sienoje yra įrengiami langai ir durys. Visa tai, apeliantų vertinimu, patvirtina, kad S. M. neteisėtai ir nepagrįstai pasisavino visų savininkų pastato komplekso ( - ) vieną bendrą kapitalinę sieną, tuo yra pažeidžiamos jų, apeliantų, teisės. Vykdant rekonstrukciją, pasisavintas patalpų 5E1p stogas, S. M. , bendroje kapitalinėje sienoje antro aukšto lygmenyje iškirsdama didžiules angas, pasidarė neteisėtą išėjimą per įrengtas duris ant jų, apeliantų, patalpų stogo. Apeliantai nurodo, kad jų teisėtų interesų pažeidimą įrodo Klaipėdos apskrities administracijos Teritorijų planavimo ir statybos Valstybinės priežiūros skyriaus 2005 m. gruodžio 5 d. aktas. Apeliantai taip pat nurodo, kad teismas nepagrįstai atsisakė sustabdyti skundžiamo leidimo galiojimą 2005 m. rugsėjo 29 d. nutartimi, ir tik praėjus dviems mėnesiams 2005 m. lapkričio 29 d. nutarė laikinai sustabdyti leidimo galiojimą. Tačiau ir esant sustabdytam leidimo galiojimui, teismas leido S. M. vykdyti statybos darbus, nes įstatymo nustatyta tvarka nereagavo į pateikus faktus apie tai, kad S. M. vykdo statybos darbus, vykstant teisminiam procesui. Į teismo posėdį neatvykus S. M. atstovei, procesas buvo atidėtas, tačiau nebuvo pareikalauta įstatymo nustatyta tvarka pateisinamų dokumentų dėl atstovo nedalyvavimo procese, tuo, apeliantų nuomone, buvo sudaromos sąlygos užbaigti rekonstrukcijos darbus. Tai, apeliantų nuomone, patvirtina teismo tendencingumą. Apeliantų teigimu, teismo tendencingumą patvirtina ir aplinkybė, kad teismo proceso eigoje buvo priimti neturintys juridinės galios duomenys, S. M. atstovės įvardyti kaip bendrasavininkų sutikimai. Šie sutikimai, apeliantų teigimu, be datų ir be kitų būtinų rekvizitų.

25Tretieji suinteresuoti asmenys A. Ž. , G. D. , A. D. , G. A. , J. A. ir R. R. apeliaciniu skundu taip pat prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. sausio 9 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo panaikinti skundžiamą statybos leidimą. Apeliaciniame skunde dėstomi iš esmės analogiški argumentai, kaip ir pareiškėjų apeliaciniame skunde.

26Atsakovas atsiliepimu į pareiškėjų apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. sausio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodoma, kad teismas visapusiškai išsiaiškino bylos aplinkybes, teisingai jas vertino ir aiškino. Atsakovas nurodo, kad pareiškėja, manydama, jog teismas tendencingai nagrinėjo bylą, turėjo teisę nušalinti teismą, tačiau tokia teise nepasinaudojo, vadinasi pareiškėjai teismo posėdžių metu nekilo jokių abejonių dėl teismo nešališkumo. Atsakovas nesutinka su pareiškėjų teigimu, kad teismas, praėjus dviems mėnesiams nuo bylos nagrinėjimo, priėmė nutartį sustabdyti leidimo galiojimą. Iš bylos medžiagos matyti, kad teismo, o ne pareiškėjų iniciatyva 2005 m. lapkričio 29 d. teismo nutartimi buvo sustabdytas statybos leidimo galiojimas. Pareiškėjai skunde nurodo, kad atsakovas pažeidė Statybos įstatymo 1, 4, 5 ir 6 straipsnius, tačiau nepagrindžia šių straipsnių ryšio su nagrinėjama byla.

27Tretysis suinteresuotas asmuo S. M. atsiliepimu į pareiškėjų apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir palikti galioti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. sausio 9 d. sprendimą. Atsiliepime nurodoma, kad apeliantų pastatas 5E1p, kurio unikalus numeris ( - ), bendras plotas 157,43 kv. m., Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro antrinio duomenų banko išraše (b. l. 86-92) yra įvardintas kaip pastatas – prekybos centras, kurio paskirtis – prekyba, ir kuriame suformuoti 4 atskiri nekilnojamojo turto objektai, turintys skirtingus registracijos numerius. Tuo tarpu S. M. nuosavybės teise priklausančios patalpos 4E2b yra pastate, kurio unikalus numeris ( - ), bendras plotas 2974,61 kv. m., įvardintas kaip pastatas – prekybos centras, kurio paskirtis – prekyba ir kuriame suformuota 11 nekilnojamojo turto objektų, turinčių skirtingus registracijos numerius. Pastatai yra tarp kitų pastatų, jie turi atskirus žymėjimus, unikalius numerius, skirtingą pastatų paskirtį. Apeliantai visa tai pavadino bendru kompleksu, kaip neginčijamą įrodymą ir patvirtinimą pateikė Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo pažymą, iškraipydami jos turinį. Kad tai kompleksas, niekur nėra įvardinta ir, priešingai, iš pažymos ir išrašo matyti, kad tai yra atskiri statiniai, o plane aiškiai parašyta: statinių išdėstymo planas. Iš to S. M. daro išvadą, kad šie statiniai veikia kaip atskiri savarankiški vienetai. S. M. teigimu, inžinierines sistemos taip pat nėra bendros, yra atskiri vandentiekio, kanalizacijos ir elektros įvadai, šildymo sistema taip pat skirtinga, pastatas 4E2b naudoja centrinį šildymą iš centralizuotų sistemų, o pastatas 5E1p naudoja vietinį centrinį šildymą. Apeliantai nepagrįstai teigia, kad patalpas jungia viena bendra kapitalinė siena. S. M. teigimu, patalpos išsidėsčiusios skirtinguose pastatuose, šių pastatų nejungia bendra kapitalinė siena, nes pastato 5E1p sienų medžiaga – plytos, o pastato 4E2b sienų medžiaga gelžbetonio plokštės, aukštingumo atžvilgiu pastatai yra skirtinguose aukštuose, be to skirtingi pastatų statybos metai. Kad šie pastatai tarpusavyje neturi bendrų konstrukcijų, patvirtina ir eksperto pažyma. Apeliantai teigia, kad S. M. pasidarė neteisėtą išėjimą per įrengtas duris ant jiems priklausančių patalpų (5E1p) stogo. Toks apeliantų teiginys neatitinka faktinių aplinkybių, nes pareiškėjų skundams tirti sudaryta komisija nusprendė įmontuoti į vitrinos angokraščius dekoratyvinę tvorelę, užkertant vieninteliam besivarstančiam langui judėjimą į lauko pusę. Projekte, išduotame S. M. , nėra parodyta jokio išėjimo ant stogo, o sutartyje Nr. 50719-03 su UAB „Ekoplasta“, kuri pagamino ir sumontavo langus, priede Nr. l produkcijos specifikacijos lentelėje yra nurodyta, kad tai langas su varstoma dalimi, o ne durys. Vitrinos įrengtos S. M. pastato fasadinėje plokštėje pagal projektą ir pareiškėjų stogo ploto neužima. S. M. nurodo, kad kadangi pareiškėjų patalpos yra pirmame 5E1p pastato aukšte, ji niekaip negalėjo prisijungti jų patalpų nuo antrojo aukšto ir pasisavinti jų nuosavybės. S. M. vertinimu, apeliantai klaidina teismą teigdami, kad teismo nutartimi laikinai sustabdžius leidimo galiojimą, buvo ir toliau vykdomi statybos darbai. S. M. teigimu, kad nebuvo nusižengta teismo nutarčiai, patvirtina 2005 m. lapkričio 29 d. atliktų darbų aktas (T. 2, b. l. 37).

28Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu proceso dalyviai iš esmės naujų argumentų nepateikė.

29Teisėjų kolegija

konstatuoja:

30Apeliacinis skundas atmestinas.

31Pareiškėjai byloje kelia ginčą dėl statybos leidimo, išduoto 2005 m. gegužės 16 d. S. M. , vykdyti fasado rekonstrukciją, įrengiant vitrinas, statinyje, esančiame ( - ), Klaipėdoje, kurio unikalus Nr. ( - ) (T. 1, b. l. 21), pagrįstumo ir teisėtumo. Pareiškėjų reikalavimas panaikinti S. M. išduotą statybos leidimą pirmiausia grindžiamas tuo, kad, prieš išduodant jį, nebuvo gautas pareiškėjų kaip bendraturčių sutikimas statybai.

32Dėl pareiškėjų sutikimo rekonstrukcijos darbams atlikti pirmosios instancijos teismas padarė visiškai pagrįstas išvadas.

33Statybos įstatymo 23 straipsnio 6 dalis numatė, kad norint gauti statybos leidimą, kai rekonstruojami daugiabučio namo bendro naudojimo objektai, reikia pateikti statinio bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimą. Būtinybę viešojo administravimo subjektui pateikti statinio bendraturčių sutikimą, kai statinys rekonstruojamas, numatė ir Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002, patvirtinto aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr.218, 15.3 punktas. Todėl vertinant pareiškėjų skundo argumentus dėl pareiškėjų sutikimo rekonstrukcijos darbams būtinybės, buvo būtina išanalizuoti, ar pareiškėjai turi nuosavybės teises į statinį, kurio patalpų rekonstrukcijai išduotas statybos leidimas.

34Statiniai kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai identifikuojami remiantis nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, kurie, savo ruožtu, nustatomi ir įrašomi, o vėliau keičiami, Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka. Šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalis numato, kad į nekilnojamojo turto kadastrą įrašomi statinių kadastro duomenys: objektas: pastatas; patalpa; inžinerinis statinys; unikalus statinio (taip pat nebaigto statyti) numeris, kurį Kadastro nuostatų nustatyta tvarka suteikia Kadastro tvarkytojas ir kuris nekinta visą statinio buvimo laiką; patalpų, suformuotų kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas, unikalus numeris, kurį Kadastro nuostatų nustatyta tvarka suteikia Kadastro tvarkytojas ir kuris nekinta visą šio daikto egzistavimo laiką; statinio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis ir statinio pavadinimas; statinio parametrai: plotas; tūris; ilgis, plotis, skersmuo, skerspjūvis, aukštis, gylis, perimetras arba kiti statiniams būdingi geometriniai parametrai; statinio statybinė medžiaga; statinio vidaus įrangos charakteristikos; kt. Nagrinėjamu atveju byloje esančių duomenų iš nekilnojamojo turto kadastro, įskaitant ir apeliantų nurodomo 2005 m. spalio 25 d. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (T. 1, b. l. 87-98), visuma sudaro pagrindą konstatuoti, kad statinys, kurio patalpų rekonstrukcijai išduotas statybos leidimas, esantis ( - ), Klaipėdoje, unikalus Nr. ( - ), nekilnojamojo turto kadastro duomenimis yra atskiras nekilnojamasis daiktas, į kurio patalpas pareiškėjai nuosavybės teisių neturi. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad pareiškėjai nuosavybės teise turi patalpas, nors ir šalia esančiame, tačiau visiškai kitame statinyje, esančiame ( - ), Klaipėdoje, kurio unikalus Nr. ( - ). Todėl pareiškėjų argumentai, kad išduodant statybos leidimą buvo reikalingas jų sutikimas, pirmosios instancijos teismo tinkamai įvertinti kaip nepagrįsti. Byloje nėra duomenų, kad pareiškėjai nustatyta tvarka keltų ginčą dėl nekilnojamojo turto kadastro duomenų. Civilinio kodekso 4.72 straipsnis numato, kad bendrosios nuosavybės teisė yra dviejų ar kelių savininkų teisė valdyti, naudoti jiems priklausantį nuosavybės teisės objektą bei juo disponuoti. Šiuo atveju kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai nustatyta tvarka suformuoti statiniai, o ne statinių kompleksas, todėl apeliantų teiginys, kad pareiškėjams ir S. M. priklausančios patalpos yra viename statinių komplekse, teisiškai nereikšmingi. Išdėstyti argumentai paneigia ir pareiškėjų teiginius apie bendrą kapitalinę sieną.

35Pareiškėjai savo skundo reikalavimą grindė ir tomis aplinkybėmis, kad ginčijamas statybos leidimas apriboja jų nuosavybės teises, o būtent, kad ant statinio, kuriame jiems priklauso patalpos, stogo, įrenginėjama terasa, kad dėl įrengtos vitrinos negalės statyti antro statinio aukšto. Šiuos pareiškėjų argumentus pirmosios instancijos teismas įvertino taip pat teisingai. Teismas, įvertinęs ginčijamo statybos leidimo turinį, pagrįstai konstatavo, kad statybos leidimas išduotas tik fasado rekonstrukcijai, įrengiant virtinas. Tai matyti ir iš rekonstrukcijos projekto tikslo – užtikrinti patalpose pakankamą natūralų apšvietimą (T. 1, b. l. 34). Šiame leidime kaip statybos objektas nenumatytas terasos įrengimas ant stogo, todėl ji negali būti įrengta ir rengiama. Pažymėtina, kad šios bylos ginčo dalyku yra statybos leidimo išdavimo pagrįstumo ir teisėtumo įvertinimas. Byloje nėra pateikta įrodymų, kad pats statybos leidimo išdavimas būtų sudaręs prielaidas pažeisti pareiškėjų kaip trečiųjų asmenų statybos procese teises, numatytas Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje. Byloje nesprendžiamas ginčas dėl to, kaip statytojas laikosi statybos leidimo ir rekonstrukcijos projekto, ar konkretūs statybos darbai nepažeidė pareiškėjų interesų, nepadarė pareiškėjams žalos. Pareiškėjų teisė statyti statinio, kuriame jiems priklauso patalpos, antrą aukštą, byloje negali būti ginama, nes ji iki ginčijamo statybos leidimo išdavimo nebuvo pradėta įgyvendinti (Statybos įstatymo 3 straipsnis).

36Pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, teisingai įvertino surinkus įrodymus ir padarė pagrįstą išvadą, kad nėra pagrindo panaikinti ginčijamo statybos leidimo. Apeliantų argumentai dėl pirmosios instancijos teismo šališkumo nepagrįsti įrodymais. Apeliaciniai skundai atmestini, o teismo sprendimas paliktinas nepakeistu.

37Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

38Pareiškėjų Z. B. , B. B. , trečiųjų suinteresuotų asmenų A. Ž. , G. D. , A. D. , G. A. , J. A. ir R. R. apeliacinius skundus atmesti, Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. sausio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

39Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Rūtai Šipkauskienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjai Z. B. ,... 4. pareiškėjų atstovei advokatei Marijai Lubienei,... 5. trečiajam suinteresuotam asmeniui G. A. ,... 6. trečiojo suinteresuoto asmens atstovei Jūratei Urnikienei,... 7. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjų Z.... 8. Teisėjų kolegija... 9. Pareiškėjai skundu bei jo patikslinimu kreipėsi į Klaipėdos apygardos... 10. Atsakovas ir tretysis suinteresuotas asmuo Klaipėdos miesto savivaldybės... 11. Tretysis suinteresuotas asmuo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos... 12. Trečiojo suinteresuoto asmens S. M. atstovės prašė... 13. Tretieji suinteresuoti asmenys A. Ž. , 14. Tretysis suinteresuotas asmuo J. A. skundo tenkinimo... 15. Kitos administracinio proceso šalys į pirmosios instancijos teismo posėdį... 16. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2006 m. sausio 9 d. sprendimu... 17. Dėl pareiškėjų sutikimo rekonstrukcijos darbams atlikti teismas nurodė,... 18. Teismas konstatavo, kad Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo... 19. Dėl kitų pareiškėjų bei trečiųjų suinteresuotų asmenų teisių... 20. Teismas taip pat konstatavo, kad pareiškėjai nepateikė jokių įrodymų, kad... 21. Teismas nurodė, kad Statybos įstatymo 6 straipsnyje reglamentuojama... 22. Teismo manymu, pareiškėjų teiginys, kad atlikta rekonstrukcija sutrukdys... 23. Pareiškėjai apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos... 24. Apeliantai nurodo, kad 2005 m. spalio 25 d. nekilnojamojo turto registro... 25. Tretieji suinteresuoti asmenys A. Ž. , 26. Atsakovas atsiliepimu į pareiškėjų apeliacinį skundą prašo jį atmesti,... 27. Tretysis suinteresuotas asmuo S. M. atsiliepimu į... 28. Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu proceso dalyviai iš esmės... 29. Teisėjų kolegija... 30. Apeliacinis skundas atmestinas.... 31. Pareiškėjai byloje kelia ginčą dėl statybos leidimo, išduoto 2005 m.... 32. Dėl pareiškėjų sutikimo rekonstrukcijos darbams atlikti pirmosios... 33. Statybos įstatymo 23 straipsnio 6 dalis numatė, kad norint gauti statybos... 34. Statiniai kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai identifikuojami remiantis... 35. Pareiškėjai savo skundo reikalavimą grindė ir tomis aplinkybėmis, kad... 36. Pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės... 37. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo... 38. Pareiškėjų Z. B. , B. B. ,... 39. Nutartis neskundžiama....