Byla 2-558-721/2012
Dėl žalos atlyginimo, rašytinio proceso tvarka

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Nadežda Kiubienė, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ieškinį atsakovui V. A. dėl žalos atlyginimo, rašytinio proceso tvarka

Nustatė

2ieškovas Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos prašo priteisti iš atsakovo V. A. 10 122,98 Lt žalos atlyginimo.

3Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašas ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 20 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, buvo įteikti 2012 m. kovo 9 d. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl laikytina, kad atsakovas ieškinį pripažįsta.

4Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Kadangi atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį, ieškovo prašymas tenkintinas ir priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 285 str. ir 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

7Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atlikęs tarnybinį patikrinimą (toliau Telšių aps. VPK) ir surašęs 2009-08-17 tarnybinio patikrinimo išvadą Nr. 86-IS-41, nustatė, kad bendrame ekipaže Mažeikių m. dirbo Telšių aps. VPK Mažeikių r. policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus patrulių būrio patrulis A. G. ir tos pačios tarnybos patrulė J. T.. Apie 23.00 vai. iš Telšių aps. VPK Mažeikių r. PK Operatyvaus valdymo poskyrio buvo gautas nurodymas nuvykti įvykstantį šeimyninį konfliktą, adresu Mažeikiai, Pavenčių g. 9-21. Nuvykus minėtu adresu duris atidarė moteris ir įsileido į koridorių (vėliau paaiškėjo, kad tai J. G., V. A. sugyventinė), ji paaiškino, kad jokio konflikto nėra, kad viskas yra normalu ir policija nereikalinga. Besišnekant kambaryje esantis vyriškis pradėjo vartoti necenzūrinius žodžius, priėjo prie pareigūnų (vėliau nustatyta, kad tai V. A.) ir pradėjo reikšti pretenzijas, pasakodamas, kad neva jis ėjo į parduotuvę, ir ar tai jis ar jį kliudė dviračiu važiavę trys jaunuoliai. V. A. akivaizdžiai buvo neblaivus ir agresyvus, buvo sunku iš jo pasakojimo suprasti kas konkrečiai nutiko, todėl patrulis A. G., nenorėdamas aštrinti situacijos, pasiūlė jam išsiblaivius nuvykti į policijos komisariatą, kur viską galės išsiaiškinti. Kadangi konflikto nebuvo, tą patvirtino ir J. G., kad pretenzijų niekam neturi, patruliai ruošėsi išeiti. Jiems nusisukus eiti V. A. pradėjo vėl vartoti necenzūrinius žodžius, įžeidinėti pareigūnus, bei netikėtai prišokęs pagriebė ir iš dėtuvės ištraukė A. G. tarnybinį ginklą. A. G. norint atsiimti ginklą įvyko grumtynės, kurių metu padedant patrulei J. T. iš V. A. ginklas buvo atimtas. Atėmus ginklą ir norint V. A. sutramdyti bei jam uždėti antrankius, toliau vyko grumtynės, kurių metu moteris iškvietusi policiją pradėjo taip pat pulti patrulius, padėdama sugyventiniui. J. T. išsikvietė pagalbos, po kurio laiko atvyko patrulių būrio vyresnysis patrulis A. Š. ir V. A. buvo sutramdytas bei jam uždėti antrankiai. Grumtynių metu V. A. kojomis ir rankomis smūgiavo A. G. į galvą ir kitas kūno vietas, įkando patrulei J. T. į ranką A. G. sudraskė tarnybinę liemenę, grasino susidorojimu.

8Po incidento pareigūnai A. G. ir J. T. kreipėsi į Mažeikių ligoninės priėmimo skyrių. A. G. diagnozuotas galvos sumušimas, galvos smegenų sukrėtimas, paguldytas į nervų ligų skyrių. J. T. diagnozuota dešinės plaštakos kastinė žaizdelė, ji išleista gydytis ambulatoriškai. Telšių aps. VPK Mažeikių r. policijos komisariato VTS patrulių būrio patrulis A. G. gydėsi nuo 2009 m. gegužės 25 d. iki 2009 birželio 22 d. Diagnozės kodas S 06.0. Tai patvirtina išduotas nedarbingumo pažymėjimas serija D Nr. 4883319 bei atžymos darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose. Nedarbingumo pažymėjime pažymėtas punktas „Nelaimingas atsitikimas darbe, kelyje į (iš) darbą“ (b.l. 18).

92009 m. liepos 2 d. VĮ Mažeikių ligoninės pažymoje Nr. P6-407 apie traumos sunkumą nurodyta diagnozė: galvos smegenų sukrėtimas, poodinė kaktos kraujosruva, blaivus. Vadovaujantis „Sunkių traumų klasifikacijos požymiais“, patvirtintais sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. 397 ( Žin. 2001, Nr. 64-2377 ) nurodytoji trauma nepriskiriama prie sunkių (b.l. 17).

10Mykolo Romerio universiteto teismo medicinos instituto Mažeikių poskyrio specialisto išvadoje Nr. G 157/09(13) nurodyti A. G. padaryti šie sužalojimai: galvos sumušimas ir kraujosruva kaktoje, lengvo laipsnio galvos smegenų sukrėtimas, odos nubrozdinimas abiejose plaštakose, kraujosruvos abiejuose dilbiuose Sužalojimai padaryti ne mažiau 4-ių kontaktų su kietais bukais daiktais. Sužalojimai sukėlė nežymų sveikatos sutrikdymą (b.l. 16).

11LR VRM Medicinos centro Centrinės medicinos ekspertizės komisijos 2009-10-23 pažymoje Nr. 4529, vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimo 2004-09-02 Nr. 1130 taisyklėmis ir Sąrašo nuostatomis CMEK išvada: yra fizinio veiksmo, įvykusio 2009-05-25 ir pareigūno sveikatos padarinių, pasireiškusių sveikatos sutrikdymu ryšys. Pagrindas: tarnybinio patikrinimo išvada 2009-08-17 Nr. 86-IS-41. Sveikatos sutrikdymas, kuris įvyko 2009-05-25 priskiriamas lengvo laipsnio sveikatos sutrikdymu. Po sveikatos sutrikdymo liekamųjų reiškinių neliko (b.l. 12).

12Dėl minėto įvykio Telšių aps. VPK Mažeikių r. PK buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 44-1-00081-09, kurioje V. A. dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui pareikšti įtarimai, kad jis savo veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatyta LR BK 286 str. l d. Šiaulių apygardos teismas 2010-12-10 nuosprendžiu V. A. pripažino kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 286 str. 254 str. 2 d. 290 str. (b.l. 38). Nuosprendis įsiteisėjęs.

13Atlikus tarnybinį patikrinimą nustatyta, kad pareigūnas A. G. sužalotas tarnybos metu, eidamas tarnybines pareigas. Tarnybinių pareigų atlikimas susijęs su padidėjusiu pavojumi ir padidėjusia rizika pareigūnų sveikatai. Įvykio metu Telšių aps. VPK Mažeikių rajono policijos komisariato Viešosios tvarko skyriaus patrulio būrio patrulis A. G. dirbo pagal iš anksto sudarytą grafiką 2009-04-30 Nr. 86-73-IL-1064. Gavęs iš budėtojų nurodymą nuvykti į Pavenčių g. 9-21, Mažeikiai, kur vyksta šeimynini konfliktas, vykdė LR Policijos veiklos įstatymo 21 str. 1 d. 2 p. įtvirtintas nuostatas: gavęs pranešimą apie daromą nusikalstamą veiką ar kitokį teisės pažeidimą <...>, imtis neatidėliotinų priemonių užkirti kelią daromai nusikalstamai veikai ar kitam teisės pažeidimui. Todėl laikytina, kad A. G. vykdė tiesiogines tarnybine pareigas (b.l. 9-11).

14Remiantis tarnybinio patikrinimo dėl pareigūno sužalojimo surinkta medžiaga konstatuota, kad Telšių aps. VPK Mažeikių r. PK VTS patrulių būrio patrulio A. G. veiksmai buvo teisėti, reaguodamas į susidariusią situaciją, buvo užpultas ir iš jo atimtas tarnybinis ginklas, vadovavosi LR Policijos veiklos įstatymo 24 str. 1 p. 4 papunkčio įtvirtintomis nuostatomis „Policijos pareigūnas turi teisę panaudoti fizinę prievartą kai kėsinamasi į policijos kontroliuojamą ar saugomą objektą, transporto priemonę, šaunamąjį ginklą...“.

15Pagal Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto (Žin., 2003, Nr. 42-1927) 40 str. 3 d., pareigūnui, kuris buvo sužalotas eidamas tarnybines pareigas arba dėl tarnybos, lengvo sveikatos sutrikdymo atveju išmokama 12 mėnesinių jo darbo užmokesčių dydžio kompensacija.

16Vidaus reikalų ministro 2009 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IV-125 „Dėl vidaus tarnybos sistemos pareigūnui ar kursantui lengvo sveikatos sutrikdymo atveju išmokamos kompensacijos dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto 4.3. papunktyje nustatyta, kad pareigūnui, kuriam laikinasis nedarbingumas trunka nuo 26 iki 30 dienų išmokama 3 mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija.

17Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-12-23 nutarimo Nr. 2088 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 530 „Dėl asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus arba jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygų“ pakeitimo 3 punkte numatyta, kad draudiminiais pripažįstami šie įvykiai, atsitikę apdraustajam, kai jis vykdo tarnybines pareigas, vyksta į tarnybą (darbą) arba iš jos, taip pat ne tarnybos (darbo) laiku, jeigu teismo ar tardymo (ikiteisminio tyrimo) nustatyta, kad šie įvykiai susiję su tarnyba (darbu), per apdraustojo mokymo ir pratybų laiką, ir pakenkę apdraustojo sveikatai arba tapę jo mirties priežastimi.

18Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius 2009-09-15 pranešime Nr. SDS-3 Telšių AVPK , nurodė, kad vadovaujantis minėtu nutarimu dėl 2009-05-24 įvykusio nelaimingo atsitikimo metu patirtos traumos valstybės lėšomis apdraustajam A. G. priskaičiuota 1588,25 Lt dydžio draudimo suma (b.l. 40). Telšių AVPK 2009 m. rugsėjo mėnesį 1588,25 Lt dydžio draudimo suma pervedė į A. G. asmeninę sąskaitą (b.l. 41– 43).

19Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 patvirtino Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo tvarką (Žin., 2001, Nr, 42-1455), pagal kurią Lietuvos policijos generalinis komisaras, kaip asignavimų valdytojas, valstybės biudžeto lėšas naudoja pavaldžioms įstaigoms finansuoti nustatyta tvarka.

20Lietuvos policijos generalinis komisaras 2009-11-20 patvirtino Policijos departamento Finansų valdybos viršininko R. V. išvadą, atsižvelgdamas į Telšių AVPK 2009-08-17 tarnybinio patikrinimo išvadą Nr. 86-IS-41 „Dėl Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus patrulių būrio patrulio A. G. sveikatos sutrikdymo tarnybos metu išvada“, LR VRM Medicinos centro Centrinės medicinos ekspertizės komisijos 2009-10-23 pažyma Nr. 4529, Vidaus reikalų ministro 2009-04-2 įsakymu Nr. IV-125 4.3 punkto nuostatomis, kuria finansų valdyba siūlė: ,,1. Skirti Telšių AVPK 8 534,73 Lt trijų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio piniginei kompensacijai išmokėti Telšių AVPK Mažeikių r. PK Viešosios tvarkos skyriaus patrulių būrio patruliui A. G. (b.l. 8). Telšių AVPK 2009 m. lapkričio mėnesį piniginę kompensaciją – 8534,73 Lt pervedė į A. G. asmeninę sąskaitą (b.l. 44 – 46).

21Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 530 (Žin., 1992. Nr. 8-212) yra nustatytos Asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus ar jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygos. Šių Sąlygų 26 p. numatyta, kad įstaigos, išmokėjusios draudimo sumas ir kompensacijas, įgyja reikalavimo (regreso) teisę į žalą padariusius juridinius ir fizinius asmenis CK nustatyta tvarka.

22Telšių AVPK išmokėjo A. G. 1588,25 Lt dydžio draudimo sumą ir 8534,73 Lt piniginę kompensaciją, iš viso patyrė 10 122,98 Lt nuostolių ir pagal LR CK 6.280 str. nuostatas turi teisę iš padariusio žalą V. A. regreso tvarka išieškoti tokio dydžio sumą, kokia buvo sumokėta A. G., t. y. 10 122,98 Lt.

23Esant išdėstytoms aplinkybėms iš atsakovo ieškovo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos naudai priteistina 10 122,98 Lt žalos atlyginimo.

24Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 str. 1 d.). Iš atsakovo valstybės naudai priteistina 304,00 Lt žyminio mokesčio.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

26ieškinį patenkinti visiškai.

27Priteisti iš atsakovo V. A., a.k. ( - ) 10 122,98 Lt (dešimt tūkstančių vienas šimtas dvidešimt du litus 98 ct) žalos atlyginimo ieškovo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kodas 188785847, buveinė Saltoniškių g. 19, Vilnius, naudai.

28Priteisti iš atsakovo V. A. 304,00 Lt (tris šimtus keturi litus, 00 ct) žyminio mokesčio ir 3,99 Lt (tris litus 99 ct) pašto išlaidų Valstybės naudai (Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita: Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

29Atsakovas V. A. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Mažeikių rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

30Ieškovas Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Nadežda Kiubienė, išnagrinėjo... 2. ieškovas Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų... 3. Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašas ir teismo pranešimas,... 4. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą... 5. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 6. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Telšių apskrities... 8. Po incidento pareigūnai A. G. ir J. T. kreipėsi į Mažeikių ligoninės... 9. 2009 m. liepos 2 d. VĮ Mažeikių ligoninės pažymoje Nr. P6-407 apie traumos... 10. Mykolo Romerio universiteto teismo medicinos instituto Mažeikių poskyrio... 11. LR VRM Medicinos centro Centrinės medicinos ekspertizės komisijos 2009-10-23... 12. Dėl minėto įvykio Telšių aps. VPK Mažeikių r. PK buvo pradėtas... 13. Atlikus tarnybinį patikrinimą nustatyta, kad pareigūnas A. G. sužalotas... 14. Remiantis tarnybinio patikrinimo dėl pareigūno sužalojimo surinkta medžiaga... 15. Pagal Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto (Žin., 2003, Nr. 42-1927)... 16. Vidaus reikalų ministro 2009 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IV-125 „Dėl... 17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-12-23 nutarimo Nr. 2088 „Dėl Lietuvos... 18. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius 2009-09-15... 19. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543... 20. Lietuvos policijos generalinis komisaras 2009-11-20 patvirtino Policijos... 21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 530... 22. Telšių AVPK išmokėjo A. G. 1588,25 Lt dydžio draudimo sumą ir 8534,73 Lt... 23. Esant išdėstytoms aplinkybėms iš atsakovo ieškovo Policijos departamento... 24. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas,... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str.... 26. ieškinį patenkinti visiškai.... 27. Priteisti iš atsakovo V. A., a.k. ( - ) 10 122,98 Lt (dešimt tūkstančių... 28. Priteisti iš atsakovo V. A. 304,00 Lt (tris šimtus keturi litus, 00 ct)... 29. Atsakovas V. A. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 30. Ieškovas Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų...