Byla I-2132-57/2007
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irenos Stulpinienės (pirmininkaujančios, pranešėjos), Aušrelės Mažrimienės, Vidos Stonkuvienės, sekretoriaujant Vidai Rutkauskienei, dalyvaujant pareiškėjui A.J., atsakovo – valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo atstovui Augeniui Pranui Demeniui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A.J. skundą atsakovui valstybės įmonei Registrų centro Klaipėdos filialui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi administracinę bylą,

Nustatė

3pareiškėjas A.J. skundu (b.l. 3-5) kreipėsi į teismą, kuriuo teismo prašo:

41)

5panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2006-12-29 sprendimą dėl prašymo įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir teises į jį Nekilnojamojo turto registre, kuriuo pareiškėjo prašymas įregistruoti lentpjūvę 19P1p, ( - ), Klaipėdoje į nekilnojamojo turto registrą netenkintas,

62)

7įpareigoti valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialą įregistruoti lentpjūvę 19P1p, ( - ), Klaipėdoje ir nuosavybės teises į ją nekilnojamojo turto registre.

8A.J. nurodė, kad lentpjūvę įsigijo 1993-01-29 iš Klaipėdos karinės miškininkystės, tai patvirtina 1993-01-29 sąskaita paskyra Nr.14. Mano, kad statiniai, kurių statyba baigta iki Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įsigaliojimo, negali būti formuojami šio įstatymo nustatyta tvarka, todėl būtina vadovautis statybos metu galiojusiomis teisės normomis. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro 12 straipsnio 4 dalimi, senų statinių, pastatytų ir įsigytų iki Statybos įstatymo įsigaliojimo suformavimo teisėtumo klausimas spręstinas vertinant kitus turimus reikšmingus dokumentus, apie kurių pakankamumą sprendžiama atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes. Pareiškėjas A.J. mano, kad registruojant senus pastatus miestuose taikytina Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-03-03 nutarimu Nr. 278 patvirtinta statinių, esančių kaimo vietovėse, registracijos tvarka, taikant teisės analogiją. Minėto nutarimo 3, 5.5, 6.3 punktų sisteminis vertinimas ir aiškinimas leidžia pripažinti, kad tokiu atveju, statinio teisėtumą patvirtina vykdomojo komiteto potvarkiai, perdavimo priėmimo aktai,

9pirkimo-pardavimo dokumentai, kurie yra jokiais apribojimais nesuvaržytą nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai. Nurodė, kad atsakovei pateikė sąskaitą paskyrą Nr. 14, kuri neginčijamai patvirtina nekilnojamojo daikto - lentpjūvės įgijimą nuosavybėn bei šios daiktinės teisės buvimą, todėl ši daiktinė teisė nustatyta tvarka turi būti registruojama nekilnojamojo turto registre.

10Pareiškėjas A.J. skundą, remiantis jame išdėstytais motyvais, prašo patenkinti.

11Atsakovas valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas atsiliepime į skundą nurodė, kad nesutinka su pareiškėjo A.J. reikalavimais. Nurodė, kad prašoma įregistruoti lentpjūvė nesuformuota kaip nekilnojamojo turto objektas, todėl negali būti įregistruota turto registre, o daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą registruojamos tik tuo atveju, kai Nekilnojamojo turto registre yra įregistruotas pats nekilnojamasis daiktas. Pažymi, kad analogiškai teisės normas aiškino Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas bylose dėl nekilnojamųjų daiktų ir daiktinių teisių į juos registravimo Nekilnojamojo turto registre

12(2004-08-20 nutartis administracinėje byloje Nr.A5-694/2004). Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 9 straipsnio 1 dalį dokumento, kuris patvirtintų prašomo įregistruoti daikto suformavimą ir kurio pagrindu lentpjūvė kaip nekilnojamasis daiktas gali būti registruojamas nekilnojamojo turto registre pareiškėjas nepateikė. Pareiškėjo pateikti dokumentai - kvitas

13Nr. 59 ir sąskaita Nr.. 14 nepatvirtina jo nuosavybės teisės atsiradimo į lentpjūvę. Atsakovas mano, kad 1975 metais pastatytas statinys turėjo būti perduotas eksploatacijai pagal tuo metu galiojusią tvarką. Tuo atveju, jeigu nebuvo priduotas eksploatacijai, tai jis galėtų būti pripažintas tinkamu naudoti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų, o būtent vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsniu, Statybos techniniu reglamentu STR 1.11.01:2002 "Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka", kur statinio pripažinimas tinkamu naudoti įforminamas surašant nustatytos formos statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą. Atsakovas mano, kad 2003-08-03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 278 "Dėl dokumentų, teiktinų nekilnojamojo turto registro tvarkytojui registruojant senus statinius, įsigytus ar pastatytus iki 1991 m. liepos 25 d., sąrašo patvirtinimo" taikomas tik kaimo vietovėje pastatytų statinių atžvilgiu, o formuojant kaip atskirus nekilnojamojo turto objektus senus statinius, kurie buvo pastatyti miestuose ar miesto tipo gyvenvietėse, turi būti taikomos galiojančio Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 straipsnio nuostatos.

14Atsakovo valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo atstovas Augenius Pranas Demenis prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

15Teisėjų kolegija konstatuoja:

16Pareiškėjas A.J. prašo panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2006-12-29 sprendimą dėl prašymo įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir teises į jį nekilnojamojo turto registre, reikalavimą grindžia neteisingu materialinių normų taikymu, nes nepagrįstai taikomos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 straipsnio 3 dalis, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 13 straipsnio 1 dalis. Pareiškėjas taip pat prašo įpareigoti valstybės įmonę Registrų centro Klaipėdos filialą įregistruoti lentpjūvę 19P1p, ( - ), Klaipėdoje ir nuosavybės teises į ją nekilnojamojo turto registre, motyvuodamas tuo, kad lentpjūvė priklauso jam nuosavybės teise, nes jis už ją sumokėjo

1756000 rub. ( b.l. 13-14 ).

18Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas (toliau - Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas (toliau - Nekilnojamojo turto registro įstatymas), Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Statybos įstatymas), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-05-14 įsakymu Nr. 242 pavirtintas statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2002 „Dėl statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarkos“ (toliau - STR 1.11.01:2002 „Dėl statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarkos“).

19Bylos šalių paaiškinimais, rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėjas 2006-03-27 pateikė atsakovei valstybės įmonei Registrų centro Klaipėdos filialui prašymą įregistruoti nekilnojamąjį daiktą - lentpjūvę 19Plp, esančią ( - ), Klaipėdoje, ir teises į ją nekilnojamojo turto registre (b.l. 28). A.J. kartu su prašymu pateikė Klaipėdos miesto tarybos sprendimą 1994-10-28 Nr.71, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994-07-29 nutarimą Nr.679, susitarimo protokolą 1994-09-28, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-06-11 ir 1993-12-09 nutarimus Nr. Nr. 412 ir 920 (b.l. 29-36), tačiau Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, vadovaudamasis Nekilnojamojo turto registro įstatymo pakeitimo 29 str. 2 p. 2006-04-21 priėmė sprendimą, pareiškėjo prašymo netenkino, nurodė, kad pareiškėjo pateikto prašymo bei dokumentų duomenimis nėra galimybės nustatyti ir identifikuoti prašomą registruoti nekilnojamąjį daiktą. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byloje surinktų kadastrinių matavimų duomenų apie lentpjūvę nėra, todėl neatlikus, norimų registruoti statinių, kadastrinių matavimų, prašymas apie nekilnojamojo turto bei teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre, nenagrinėtinas (b.l. 27). Iš skundžiamo atsakovės 2006-12-29 sprendimo matyti, kad pareiškėjas pakartotinai kreipėsi 2006-12-19 prašymu įregistruoti lentpjūvę 19Plp, esančią ( - ), Klaipėdoje, ir teises į ją (b.l. 6) bei kartu su prašymu pateikė kvitą Nr. 59 bei sąskaitą-paskyrą Nr.14 (b.l. 13-14). Atsakovė prašymą netenkino ir nurodė, kad jau yra priimtas Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo sprendimas atsisakyti įregistruoti tas pačias daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą tų pačių dokumentų pagrindu. Pažymėjo, kad statiniui surinkti kadastriniai duomenys, tačiau pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 straipsnio 3 dalies reikalavimus, kaip nekilnojamojo turto objektas statinys nesuformuotas ir Nekilnojamojo turto registre neįregistruotas, pareiškėjo pateikti dokumentai nenustato nuosavybės teisių atsiradimą ir negali būti nekilnojamojo daikto bei teisių į jį registravimo nekilnojamojo turto registre pagrindas (b.l. 6). Valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2007-01-25 sprendimu Nr.61 „Dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo" konstatavo, kad dokumentų, kurių pagrindu būtų galima įregistruoti lentpjūvę bei nuosavybės teises į ją nekilnojamojo turto registre pareiškėjas nepateikė, todėl jo prašymas negali būti tenkinamas, o Klaipėdos filialo 2006-12-29 sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas.

20Nustatyta, kad vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi ir 13 straipsnio 1 dalimi nekilnojamojo turto registre registruojami nekilnojamieji daiktai - statiniai, jeigu jie Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai ir jiems suteiktas unikalus numeris, ir tik įregistravus nekilnojamojo turto registre patį nekilnojamąjį daiktą gali būti registruojamos daiktinės teisės į jį.

21Pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 straipsnį nekilnojamasis daiktas laikomas baigtu formuoti, kai yra nustatyti jo kadastro duomenys ir teisės aktų nustatyta tvarka priimtas viešojo administravimo subjekto sprendimas nekilnojamąjį daiktą suformuoti. Pažymėtina, kad Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas nenumato specialių teisės normų, reglamentuojančių statinių, pastatytų iki Pastatų, statinių ir butų teisinio registravimo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991-07-25 nutarimu Nr. 297, įsigaliojimo miestuose ar miesto tipo gyvenvietėse, registravimo, tokiam registravimui teiktinų dokumentų, todėl formuojant kaip atskirus nekilnojamojo turto objektus senus statinius, kurie buvo pastatyti miestuose ar miesto tipo gyvenvietėse, teismo nuomone, turi būti taikomos Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 straipsnio 3 dalies nuostatos, kurios numato, kad reikalavimai statinių formavimui įtvirtinti Statybos įstatyme.

22Statybos įstatymo 24 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad pastatytų, rekonstruotų ar kapitališkai suremontuotų statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarką, reikalavimus ir komisijos sudėtį nustato Vyriausybės įgaliota institucija. STR 1.11.01:2002 Dėl statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarkos 9.6 ir 22 punktai reglamentuoja, kad statinys pripažįstamas tinkamu naudoti, kai nustatyta tvarka sudaryta komisija atlikusi patikrinimą patvirtina, kad statinys pastatytas pagal privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimus, pagal statinio projektą ir atitinka Statybos įstatymo nustatytus esminius statinio reikalavimus bei teisės aktais nustatytos veiklos sričių reikalavimus ir statinio pripažinimas tinkamu naudoti įforminamas surašant nustatytos formos statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą. Nustačius kadastro duomenis, pripažintas tinkamu naudoti statinys Nekilnojamojo turto registro įstatymo nustatyta tvarka įregistruojamas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre (Statybos įstatymo 24 straipsnio 4 dalis).

23Iš nurodytų įstatymo nuostatų, darytina išvada, kad pareiškėjas, siekdamas įregistruoti nuosavybės teises į ginčo pastatą, turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad pastatas yra tinkamas naudoti kaip statinys bei nuosavybės teisę į pastatą patvirtinančius įrodymus. Tokių dokumentų pareiškėjas nepateikė. Liudytojo Z.V. parodymai, kad lentpjūvė priklauso A.J., nes ji nėra užpajamuota miškų urėdijos balanse, atsakovui nėra pagrindas pastatą- lentpjūvę įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Pareiškėjo A.J. pateikta sąskaita-paskyra Nr.14

24(b.l. 13-14) nepatvirtina pareiškėjo nuosavybės teisės atsiradimo į lentpjūvę. Dokumentų praradimas ar negalėjimas jų pateikti negali sukelti tų pačių teisinių pasekmių kaip įstatymo reikalaujamų dokumentų pateikimas.

25Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu teismas konstatuoja, kad skundžiamas atsakovo valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2006-12-29 sprendimas dėl prašymo įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir teises į jį Nekilnojamojo turto registre teisėtas ir pagrįstas, pareiškėjo A.J. prašymas įregistruoti lentpjūvę 19P1p, ( - ), Klaipėdoje ir nuosavybės teises į ją Nekilnojamųjų daiktų registre pripažįstamas nepagrįstu.

26Įvertinus visas bylos aplinkybes, pareiškėjo A.J. skundas atmestinas kaip nepagrįstas (Lietuvos Respublikos ABTĮ 88 straipsnio 1 dalies 1 punktas ).

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ABTĮ 85 – 89 straipsniais,

Nutarė

28atmesti pareiškėjo A.J. skundą dėl valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2006-12-29 sprendimą dėl prašymo įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir teises į jį Nekilnojamojo turto registre panaikinimo ir įpareigojimo įregistruoti lentpjūvę 19P1p, esančią ( - ), Klaipėdoje ir nuosavybės teises į ją Nekilnojamųjų daiktų registre.

29Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Klaipėdos apygardos administracinį teismą, arba tiesiogiai - apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi administracinę bylą,... 3. pareiškėjas A.J. skundu (b.l. 3-5) kreipėsi į teismą, kuriuo teismo... 4. 1)... 5. panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2006-12-29... 6. 2)... 7. įpareigoti valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialą... 8. A.J. nurodė, kad lentpjūvę įsigijo 1993-01-29 iš Klaipėdos... 9. pirkimo-pardavimo dokumentai, kurie yra jokiais apribojimais nesuvaržytą... 10. Pareiškėjas A.J. skundą, remiantis jame išdėstytais motyvais,... 11. Atsakovas valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas atsiliepime... 12. (2004-08-20 nutartis administracinėje byloje Nr.A5-694/2004). Pagal... 13. Nr. 59 ir sąskaita Nr.. 14 nepatvirtina jo nuosavybės teisės atsiradimo į... 14. Atsakovo valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo atstovas... 15. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 16. Pareiškėjas A.J. prašo panaikinti valstybės įmonės Registrų... 17. 56000 rub. ( b.l. 13-14 ).... 18. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo... 19. Bylos šalių paaiškinimais, rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad... 20. Nustatyta, kad vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 9... 21. Pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 straipsnį nekilnojamasis... 22. Statybos įstatymo 24 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad pastatytų,... 23. Iš nurodytų įstatymo nuostatų, darytina išvada, kad pareiškėjas,... 24. (b.l. 13-14) nepatvirtina pareiškėjo nuosavybės teisės atsiradimo į... 25. Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu teismas konstatuoja, kad... 26. Įvertinus visas bylos aplinkybes, pareiškėjo A.J. skundas atmestinas... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ABTĮ 85 – 89... 28. atmesti pareiškėjo A.J. skundą dėl valstybės įmonės Registrų... 29. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...