Byla I-960-281/2013
Dėl potvarkio dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mefodijos Povilaitienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Ernesto Spruogio ir Nijolės Sušinskienės, dalyvaujant atsakovės Žemės ūkio ministerijos atstovei Irutei Osičnienei, trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atstovei Laurai Daškevičiūtei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Baltic Pellets“ skundą atsakovei Žemės ūkio ministerijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos dėl potvarkio dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

3pareiškėja UAB „Baltic Pellets“ 2012-09-11 teismui padavė skundą, prašydama: 1) panaikinti Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2012-08-08 potvarkio „Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, sąrašo patvirtinimo“ Nr. 4D-73 dalį, kuria nuspręsta neskirti paramos pareiškėjos projektui; 2) įpareigoti Žemės ūkio ministeriją iš naujo svarstyti pareiškėjos pateiktą paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ projekto „Mažmeninė prekyba biokuro granulėmis“ įgyvendinimui; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas (1 t., b. l. 1-5).

4Pareiškėja nesutinka su sprendimu neskirti paramos projekto „Mažmeninė prekyba biokuro granulėmis“ įgyvendinimui. Pareiškėjos nuomone, ginčijamas potvarkis nepagrįstas faktinėmis aplinkybėmis ir teisės aktų normomis, grindžiamas abejonėmis ir prielaidomis. Atsakovė nepagrįstai konstatavo projekto neatitikimą Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo 2011 metais taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 21.3 p. kriterijui. Taisyklių 1 priede nurodytos veiklos rūšys, kurioms vykdyti ir plėtoti gali būti skiriama parama, viena iš veiklų yra specializuota mažmeninė prekyba buitiniu skystuoju kuru, dujų balionais, medžio anglimi ir malkomis (tuo atveju, jei pareiškėjas užsiima šios produkcijos gamyba ir pardavinės savo ir/ar keleto Lietuvos gamintojų produkciją). Taigi, paramos gavėjas gali pradėti užsiimti produkcijos kuro gamyba ir ateityje, pradžioje pardavinėjant keleto kitų Lietuvos gamintojų produkciją. Taisyklės nereikalauja, kad kuro gamyba būtų pradėta per nustatytą terminą, skaičiuojamą nuo paramos gavimo. Taip pat nepagrįstai teigiama, kad projektas neatitinka ir minėtų taisyklių 21.6 p. kriterijaus. Taisyklėse nereikalaujama kartu su paraiška pateikti akcininkų sprendimą, kuriuo įsipareigojama didinti įmonės įstatinį kapitalą, tik nustatoma, kad paramos gavėjas agentūrai turi pateikta pasirašytą paskolos sutartį ar susitarimą dėl paskolos suteikimo projekto daliai finansuoti arba raštu patvirtinti, kad projektą ar jo dalį įgyvendins nuosavomis lėšomis. Agentūra prašė pareiškėją paaiškinti, kokiu būdu paraiškos dieną buvo užtikrintas minėtas kriterijus, bet neprašė pateikti kokių nors dokumentų. Pareiškėja pateikė paaiškinimą, papildomų paklausimų negavo. Be to, pareiškėja pateikė dokumentus, patvirtinančius, kad projektas atitinka taisyklių 21.22 p. kriterijų – jog 50 proc. įmonės darbuotojų paraiškos pateikimo ir projekto kontrolės laikotarpiu yra kaimo gyventojai.

5Teismo posėdyje pareiškėja nedalyvavo. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką pareiškėjai pranešta tinkamai.

6Atsakovė Žemės ūkio ministerija atsiliepime į skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (1 t., b. l. 167-171).

7Paaiškino, kad parama ginčo veiklai gali būti suteikta, jei pareiškėjas jau užsiima ar ketina užsiimti kuro gamyba ir parduoda (ketina pardavinėti) savo ir/ar keleto Lietuvos gamintojų produkciją. Pareiškėja nurodė, jog sukaupusi pelną, ateityje planuoja užsiimti kuro gamyba. Paraiškos vertinimo metu nustatyta, kad pareiškėja iki 2015 m. neplanuoja jokių investicijų, kurios būtų skirtos kuro granulių gamybai vykdyti, nenumato sąnaudų, reikalingų ketinant užsiimti tokia veikla. Be to, agentūra, įvertinusi pareiškėjos 2011 m. balansą, nustatė, kad nuosavas kapitalas sudaro (duomenys neskelbtini) Lt - 0,76 proc. projekto vertės su PVM, dėl to pareiškėjai pateiktas paklausimas, kaip pareiškėja ketina užtikrinti reikalavimą dėl 10 proc. lėšų. Atsakovės teigimu, pareiškėja turėjo pateikti tai įrodančius dokumentus, t. y. akcininkų susirinkimo sprendimą didinti bendrovės įstatinį kapitalą. Verslo plane nurodyta, kad bendrovės kapitalas 2011 m. sudaro (duomenys neskelbtini) Lt, tačiau juridinių asmenų registro duomenimis 2011 m. neatlikti jokie veiksmai dėl įstatinio kapitalo didinimo. Taip pat nustatyta, kad D. G. savo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje deklaravo tik nuo 2011-11-21, todėl negalima teigti, kad ne mažiau kaip pusė įmonės darbuotojų ne trumpiau kaip metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos gyvena kaimo vietovėje.

8Per teismo posėdį atsakovės atstovė prašė skundą atmesti.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) atsiliepime į skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (1 t., b. l. 29-31).

10Nurodė, kad būtina sąlyga paramai gauti yra užsiėmimas atitinkamos produkcijos gamyba dabartyje ir/ar ateityje. Iš pareiškėjos verslo plano matyti, kad iki 2015 m. neketinama imtis jokių investicijų, skirtų kuro granulių gamybai, nenumatyta sąnaudų, reikalingų užsiimti tokia veikla, pareiškėjos projekto pabaiga numatyta 2012 m. gruodį, taigi Agentūra nėra užtikrinta, kad pareiškėja ateityje užsiims nurodyta veikla. Pareiškėja, pateikusi Agentūrai atsakymą, kad planuojamas įstatinio kapitalo didinimas, nepateikė jokių tai įrodančių dokumentų. Juridinių asmenų registro duomenimis, jokie veiksmai dėl kapitalo didinimo neatlikti. Todėl nėra galimybės patikrinti pareiškėjos argumentų. Vienas iš tinkamumo gauti paramą kriterijų yra tai, kad ne mažiau kaip pusė įmonės darbuotojų turi būti kaimo gyventojai. Pareiškėja pateikė paslaugų sutartį, kurios šalis – paslaugų teikėjas – nėra ir negali būti laikomas darbuotoju Darbo kodekso prasme, tuo tarpu darbuotojas D. G. savo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje deklaravo tik nuo 2011-11-21.

11Per teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens atstovė prašė skundą atmesti.

12Skundas netenkintinas.

132011-11-29 pareiškėja Agentūrai pateikė paramos paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo 2011 metais taisykles, kurioje įsipareigojo įgyvendinti projektą „Mažmeninė prekyba biokuro granulėmis“ (1 t., b. l. 94-123).

142012-01-12 Agentūra raštu Nr. S-PP-0054380 kreipėsi į pareiškėją, prašydama paaiškinti, kokiu būdu paraiškos pateikimo dieną pareiškėja užtikrino Taisyklių 21.6 p. nustatytą tinkamumo kriterijų, pagal kurį pareiškėjas turi užtikrinti tinkamą projekto finansavimo šaltinį. Pareiškėjos turimos lėšos sudaro tik (duomenys neskelbtini) Lt, arba 0,76 proc. projekto vertės su PVM. Prašoma pateikti pažymą apie įmonėje dirbančius darbuotojus, pažymą apie deklaruotą ir (arba) faktinę D. G. nuolatinę gyvenamąją vietą, įrodančią, kad ne mažiau kaip 50 proc. visų įmonės darbuotojų yra kaimo gyventojai ir kaimo vietovėje gyvena ne trumpiau kaip vienerius metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos, kaip numatyta Taisyklių 21.22 p. Prašoma paaiškinti neatitikimus dėl Taisyklių 21.3 p. reikalavimų ir pateikti papildomą informaciją (1 t., b. l. 84-85).

152012-01-27 pareiškėja raštu paaiškino, kad verslo plane numatytas projekto finansavimas iš paskolos ir įstatinio kapitalo padidinimo, kuris sudarys 10 proc. investicijos vertės su PVM. Pateikė paslaugų sutartį su darbuotoju, nurodė kitus duomenis (1 t., b. l. 24).

162012-04-04 Agentūra paraiškos vertinimo ataskaitoje ir 2012-04-05 įvertintos paraiškos ataskaitoje nurodė, kad projektas netinkamas paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ gauti, nes neatitinka Taisyklių 21.3, 21.6 ir 21.22 p. nustatytų tinkamumo gauti paramą kriterijų. Nurodė, kad pareiškėjos veiklos balanse yra (duomenys neskelbtini) Lt, arba 0,76 proc. projekto vertės su PVM, jokie veiksmai dėl įstatinio kapitalo didinimo neatlikti, todėl pareiškėjos paaiškinimas nepagrįstas. Nurodė, kad pareiškėjos pateiktoje pažymoje nurodytas vienas apdraustas asmuo – D. G., kuris savo nuolatinę gyvenamąją vietą kaimo vietovėje deklaravo tik nuo 2011-11-21, todėl ši pažyma neįrodo, kad ne mažiau kaip pusė visų įmonės darbuotojų yra kaimo gyventojai ir kaimo vietovėje gyvena ne trumpiau kaip vienerius metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos. Nurodė, kad paraiškoje nurodytos veiklos nepatenka į remiamų veiklų sąrašą (1 t., b. l. 62-66).

17Remiantis 2012-04-18 ir 2012-04-30 Žemės ūkio ministerijos išaiškinimais, kaip įrodymas, kad bus didinamas įstatinis kapitalas, turi būti pateiktas akcininkų sprendimas, kuriuo įsipareigojama didinti įstatinį kapitalą, o terminas, iki kada privaloma užsiimti numatytos produkcijos gamyba, turėtų būti vėliausiai iki projekto įgyvendinimo pabaigos (1 t., b. l. 59-61).

182012-05-29 Agentūra paraiškos vertinimo ataskaitoje ir 2012-07-04 įvertintos paraiškos ataskaitoje nurodė, kad projektas netinkamas paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ gauti, nes neatitinka Taisyklių 21.3, 21.6 ir 21.22 p. nustatytų tinkamumo gauti paramą kriterijų (1 t., b. l. 54-58).

192012-08-08 Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu Nr. 4D-73 patvirtintas Projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, sąrašą. Nurodyta, kad pareiškėjos projektas netinkamas paramai gauti, nes neatitinka Taisyklių 21.3, 21.6 ir 21.22 p. nustatytų tinkamumo gauti paramą kriterijų (1 t., b. l. 34-43).

20Nagrinėjamoje byloje turi būti sprendžiamas ginčas dėl sprendimo neskirti pareiškėjai paramos pagrįstumo bei teisėtumo.

21Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių, patvirtintų žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153 (toliau – Administravimo taisyklės, redakcija iki 2012-12-19), 77 p. nustatyta, kad sprendimą dėl paramos skyrimo pagal Programos priemones, dėl kurių valdymo institucija sudaro projektų atrankos komitetus, priima valdymo institucija – Žemės ūkio ministerija.

22Vadovaujantis Administravimo taisyklių 5.7 p., už pateiktų paramos paraiškų vertinimą ir tikrinimą, ar pareiškėjas atitinka nustatytas tinkamumo gauti paramą sąlygas bei nustatytus paramos paraiškų tinkamumo kriterijus, yra atsakinga Agentūra.

23Pagal Administravimo taisyklių 34 p., paramos paraiškų vertinimą sudaro trys dalys: 1) paramos paraiškų administracinės atitikties tikrinimas; 2) tinkamumo skirti paramą vertinimas ir 3) pirmumo vertinimas. Reikalavimai pareiškėjams bei paramos paraiškos tinkamumui nustatomi Programoje ir (arba) Programos priemonės įgyvendinimo taisyklėse (67 p.)

24Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo 2011 metais taisyklių, patvirtintų žemės ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 3D-698 (toliau – Įgyvendinimo taisyklės, redakcija iki 2013-01-20), 20.1 p. nustatyta, kad parama neteikiama, jei pareiškėjas neatitinka Taisyklių V ir VII skyriuose nustatytų tinkamumo gauti paramą kriterijų.

25Nagrinėjamu atveju parama neskirta, nes projektas neatitiko Įgyvendinimo taisyklių 21.3, 21.6 ir 21.22 p. numatytų tinkamumo gauti paramą kriterijų.

26Vadovaujantis Įgyvendinimo taisyklių 21.3 p., projekto veikla turi patekti į pagal Priemonę remiamos veiklos rūšių sąrašą, pateiktą Taisyklių 1 priede, ir nepatekti į neremiamos veiklos rūšių sąrašą, pateiktą Taisyklių 2 priede. Pagal Įgyvendinimo taisyklių 21.6 p., pareiškėjas užtikrina tinkamą projekto finansavimo šaltinį – skolintas lėšas, paramos lėšas, iš projekte numatytos veiklos gautinas lėšas – kuris turi būti pagrįstas verslo plano finansinių ataskaitų duomenimis ir nurodytas paramos paraiškoje. Skolintos lėšos finansuojant projektą negali sudaryti daugiau kaip 90 proc. projekto vertės (su pridėtinės vertės mokesčiu). Ne mažiau kaip 10 proc. projekto vertės (su PVM) turi sudaryti privačios pareiškėjo lėšos. Skolintos lėšos pagrindžiamos su paramos paraiška pateikiant dokumentus, įrodančius paskolos suteikimo galimybę. Pagal Įgyvendinimo taisyklių 21.22 p., ne mažiau kaip 50 proc. įmonės darbuotojų paraiškos pateikimo ir projekto kontrolės laikotarpiu yra kaimo gyventojai.

27Pareiškėjos nurodyta veikla – specializuota mažmeninė prekyba buitiniu skystuoju kuru, dujų balionais, medžio anglimi ir malkomis (tik tuo atveju, jei pareiškėjas užsiima ir (arba) užsiims šios produkcijos gamyba ir pardavinės savo ir (arba) keleto Lietuvos gamintojų pagamintą produkciją). Minėta veikla atitinka Taisyklių 1 priede 1.94 p. nurodytą veiklos rūšį, tačiau iš pateikto apibrėžimo matyti, jog būtina sąlyga – užsiimti minėtos produkcijos gamyba ir prekyba dabar ar ateityje. Pareiškėja nurodė, kad ateityje užsiims kuro granulių gamyba, sukaupus pelno. Teismo vertinimu, sąlyga, kad įmonė ateityje ketina užsiimti tam tikra veikla, reiškia, kad tokie veiksmai turi būti numatyti įmonės planuose ar grindžiami kitais konkrečiais įrodymais. Pareiškėjos verslo plano duomenimis, įmonė iki 2015 m. neplanuoja investicijų į biokuro gamybos įrenginių įsigijimą, tuo tarpu projekto pabaiga yra 2012 m. gruodžio mėn. Taigi, darytina išvada, kad pareiškėjos teiginys dėl ateityje planuojamos vykdyti veiklos yra abstraktus, teorinio pobūdžio ir nepagrįstas jokiais faktiniais duomenimis.

28Nustatyta, kad bendra projekto vertė su PVM yra (duomenys neskelbtini) Lt, verslo plane nurodytos privačios pareiškėjos lėšos – (duomenys neskelbtini) Lt (1 t., b. l. 131-132), tuo tarpu balanse nurodytos 2011 m. turimos lėšos sudaro 10 000 Lt (1 t., b. l. 147), taigi reikalavimas, kad privačios pareiškėjo lėšos sudarytų ne mažiau kaip 10 proc. projekto vertės, neįvykdytas. Pareiškėjos teiginys, jog verslo plane numatytas projekto finansavimas iš paskolos ir įstatinio kapitalo padidinimo, nepagrįstas jokiais faktiniais duomenimis, t. y. nepateikti dokumentai dėl įstatinio kapitalo didinimo. Remiantis Akcinių bendrovių įstatymo 49 str., bendrovės įstatinis kapitalas didinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Pareiškėja nurodo, kad esą pakanka raštu patvirtinti, jog atitinkama projekto dalį įgyvendins nuosavomis lėšomis, o Agentūra paklausime neprašė pateikti jokių konkrečių dokumentų. Įgyvendinimo taisyklių 21.6 p. reikalavimas raštu patvirtinti, kad projektą ar atitinkamą projekto dalį įgyvendins nuosavomis lėšomis turėtų būti aiškinamas kitų teisės normų kontekste, taigi įsipareigojant dalį projekto įgyvendinti nuosavomis lėšomis, jos turi sudaryti ne mažiau kaip 10 proc. projekto vertės, neturint tokio dydžio kapitalo, jo didinimas vykdomas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Todėl darytina išvada, kad rašytinis patvirtinimas, esant nurodytoms aplinkybėms, turėtų būti pagrįstas atitinkamais duomenimis.

29Nustatyta, kad paraiškos pateikimo dieną (2011-11-29) įmonėje buvo vienas apdraustas asmuo – D. G. (1 t., b. l. 75), jo nuolatinė gyvenamoji vieta kaimo vietovėje deklaruota 2011-11-21. Pagal Įgyvendinimo taisyklių 5 p. nuostatas, kaimo gyventoju laikomas asmuo, kuris ne mažiau kaip vienerius metus iki paramos paraiškos pateikimo nuolatinę gyvenamąją vietą deklaravo kaimo vietovėje. Pareiškėja pateikė paslaugų sutartį, 2011-11-28 sudarytą su I. D. (1 t., b. l. 73), kuria grindžia įmonėje dirbančių asmenų skaičių. Pažymėtina, kad sąvoka darbuotojas aiškinama pagal Darbo kodekso nuostatas, tuo tarpu paslaugų sutartis yra viena iš Civiliniame kodekse numatytų sutarčių rūšių, t. y. darbo ir paslaugų sutartys skiriasi savo prigimtimi. Atsižvelgiant į tai, kad D. G. paraiškos teikimo metu nebuvo deklaravęs nuolatinės gyvenamosios vietos kaimo vietovėje ne mažiau kaip metus, nesant kitų darbuotojų, teigtina, kad pareiškėja neatitiko Įgyvendinimo taisyklių 21.22 p. reikalavimo.

30Neatitinkant tinkamumo gauti paramą kriterijų, projektui parama neskiriama. Nurodytos aplinkybės sudarė pagrindą valdymo institucijai Žemės ūkio ministerijai priimti ginčijamą aktą. Pažymėtina, kad ginčijamame akte išsamiai nurodytas faktinis ir teisinis jo priėmimo pagrindas, todėl pareiškėjos argumentai, jog skundžiamas potvarkis neatitinka individualiam administraciniam aktui keliamų reikalavimų, nepagrįsti.

31Dėl nurodytų motyvų, konstatuotina, kad Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkio dalis, kuria nuspręsta neskirti paramos pareiškėjos projektui, yra teisėta ir pagrįsta.

32Dėl bylinėjimosi išlaidų

33Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 1 d., proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Netenkinus pareiškėjos skundo, priteisti bylinėjimosi išlaidas nėra pagrindo.

34Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str.,

Nutarė

35pareiškėjos UAB „Baltic Pellets“ skundą atmesti.

36Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 3. pareiškėja UAB „Baltic Pellets“ 2012-09-11 teismui padavė skundą,... 4. Pareiškėja nesutinka su sprendimu neskirti paramos projekto „Mažmeninė... 5. Teismo posėdyje pareiškėja nedalyvavo. Apie teismo posėdžio vietą ir... 6. Atsakovė Žemės ūkio ministerija atsiliepime į skundą prašė jį atmesti... 7. Paaiškino, kad parama ginčo veiklai gali būti suteikta, jei pareiškėjas... 8. Per teismo posėdį atsakovės atstovė prašė skundą atmesti.... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės... 10. Nurodė, kad būtina sąlyga paramai gauti yra užsiėmimas atitinkamos... 11. Per teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens atstovė prašė skundą... 12. Skundas netenkintinas.... 13. 2011-11-29 pareiškėja Agentūrai pateikė paramos paraišką pagal Lietuvos... 14. 2012-01-12 Agentūra raštu Nr. S-PP-0054380 kreipėsi į pareiškėją,... 15. 2012-01-27 pareiškėja raštu paaiškino, kad verslo plane numatytas projekto... 16. 2012-04-04 Agentūra paraiškos vertinimo ataskaitoje ir 2012-04-05 įvertintos... 17. Remiantis 2012-04-18 ir 2012-04-30 Žemės ūkio ministerijos išaiškinimais,... 18. 2012-05-29 Agentūra paraiškos vertinimo ataskaitoje ir 2012-07-04 įvertintos... 19. 2012-08-08 Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu Nr. 4D-73... 20. Nagrinėjamoje byloje turi būti sprendžiamas ginčas dėl sprendimo neskirti... 21. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių,... 22. Vadovaujantis Administravimo taisyklių 5.7 p., už pateiktų paramos... 23. Pagal Administravimo taisyklių 34 p., paramos paraiškų vertinimą sudaro... 24. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama verslo... 25. Nagrinėjamu atveju parama neskirta, nes projektas neatitiko Įgyvendinimo... 26. Vadovaujantis Įgyvendinimo taisyklių 21.3 p., projekto veikla turi patekti į... 27. Pareiškėjos nurodyta veikla – specializuota mažmeninė prekyba buitiniu... 28. Nustatyta, kad bendra projekto vertė su PVM yra (duomenys neskelbtini) Lt,... 29. Nustatyta, kad paraiškos pateikimo dieną (2011-11-29) įmonėje buvo vienas... 30. Neatitinkant tinkamumo gauti paramą kriterijų, projektui parama neskiriama.... 31. Dėl nurodytų motyvų, konstatuotina, kad Žemės ūkio ministerijos kanclerio... 32. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 33. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 1 d., proceso šalis,... 34. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 35. pareiškėjos UAB „Baltic Pellets“ skundą atmesti.... 36. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...