Byla A-525-278-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Laimės Baltrūnaitės ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas),

2sekretoriaujant Ramunei Petkuvienei,

3dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Gediminui Bulotui,

4trečiojo suinteresuoto asmens atstovei advokatei Laimai Latvėnienei,

5viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Eikos statyba“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 24 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Eikos statyba“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyriui, trečiajam suinteresuotam asmeniui L. N. dėl akto dalies panaikinimo.

6Teisėjų kolegija

Nustatė

7I.

8Pareiškėjas UAB „Eikos statyba“ skundu (b.l. 4 – 8) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyriaus (toliau – ir Vilniaus skyrius) vyriausiosios darbo inspektorės 2008 m. sausio 10 d. Nelaimingo atsitikimo darbe akto Nr. 2 (toliau – ir Aktas) 17 punkto 1 ir 2 papunkčių išvadas.

9Nurodė, kad 2007 m. gruodžio 13 d. statybos objekte, esančiame A.Vivulskio g. 18, Vilniuje (toliau – ir Statybos objektas), vykdydamas statybos darbus, betonuotojas L. N. (toliau – ir nukentėjusysis) nukrito nuo betono perdangos ir susižalojo. Vilniaus skyriaus vyriausioji darbo inspektorė, ištyrusi nelaimingą atsitikimą, surašė Aktą, jame nurodydama nelaimingo atsitikimo priežastis. Nesutikdamas su Akto teiginiais dėl darbdavio kaltės, pareiškėjas pateikė prieštaravimus. 2008 m. sausio 21 d. Vilniaus skyriaus vyriausiosios darbo inspektorės raštu Nr. SD-1191 nurodyta, kad su pareiškėjo pateiktais prieštaravimais nesutinkama. Pareiškėjas nesutiko su Akto 17 punkto 1 papunkčio teiginiu, kad nelaimingo atsitikimo priežastimi buvo netinkamas pavojingų darbų organizavimas, vykdymas, perdangos klojinių demontavimo darbų vykdymas, nepaskyrus kompetentingo specialisto darbų priežiūrai, nesiimta reikiamų priemonių, kad laikinas konstrukcijų netvirtumas ar nestabilumas nesukeltų pavojaus darbuotojams ir tuo pažeisti Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų (patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998-12-24 įsakymu. Nr. 184/282)(toliau – ir Nuostatai) 65, 65.1, 65.2 punktų reikalavimai, nurodydamas, kad tokie teiginiai nepagrįsti bei neteisingi. Pažymėjo, kad pareiškėjas yra patvirtinęs pavojingų darbų sąrašą, kiekviename objekte skiriami atsakingi asmenys, turintys kompetenciją patvirtinančius pažymėjimus, atestatus, padalinių vadovai įpareigoti, kad jiems pavaldūs tik apmokyti darbuotojai atliktų jiems pavestus pavojingus darbus, nuolat sistemingai vykdomi visų darbuotojų mokymai. Statybos objekte buvo paskirta brigada, kurios brigadininkas E. F. apmokytas atlikti darbus aukštyje, turintis DOKA klojinių sistemos montavimo ir demontavimo sertifikatą, vykdė darbų priežiūrą, nukentėjusysis taip pat turėjo nurodytą sertifikatą ir buvo apmokytas dirbti aukštyje. Įrengtos kolektyvinės saugos priemonės (aptvėrimai), darbuotojams išduotos asmeninės apsauginės priemonės, darbus prižiūrėjo kompetentingi asmenys, kurių paaiškinimai pateikti byloje. Nurodė, kad Statybos objekte nebuvo laikino konstrukcijų netvirtumo ar nestabilumo. Nepagrįsti ir neteisingi Akto 17 punkto 2 papunkčio teiginiai, jog buvo nepakankama darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vidinė kontrolė ir tuo buvo pažeisti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 19 straipsnio 2 dalies reikalavimai. Tokius teiginius paneigė E. F., darbų vadovo A. U., meistro A. V. (A. V.) paaiškinimai bei kiti įrodymai. Atsižvelgė į Įstatymo 19 straipsnio 2 dalį ir pažymėjo, kad Akte nenurodyta, kuris konkretus minėtos normos reikalavimas neįvykdytas, todėl pareiškėjas negali konkrečiai atsikirsti ar paneigti tokio teiginio. Akto 17 punkto 3 papunktyje išvardinti ne visi nukentėjusiojo veiksmai, dėl kurių įvyko nelaimingas atsitikimas. Aktas pareiškėjo gautas kartu su nelaimingo atsitikimo tyrimo medžiaga 2008 m. sausio 22 d., todėl nuo to momento ir turi būti skaičiuojamas vieno mėnesio terminas skundui paduoti.

10Atsakovas Vilniaus skyrius atsiliepimu į skundą (b.l. 20 – 21) prašė skundo netenkinti, Aktą palikti galioti.

11Rėmėsi Nuostatų 65.1 punktu, pareiškėjų darbuotojų pateiktais paaiškinimas ir nurodė, kad, atliekant tyrimą, jokio tvarkomojo dokumento (paskyros, leidimo ar kito), kam iš kompetentingų specialistų paskirta pastovi klojinių demontavimo darbų priežiūra, nepateikta, o nelaimingo atsitikimo dieną atsakingi asmenys dirbo kitus darbus ir tik periodiškai pažiūrėdavo, kaip vykdomi klojinių demontavimo darbai. Atsižvelgė į Akto 7 punkte nurodytas nelaimingo atsitikimo aplinkybes ir pažymėjo, kad Akto 17 punkte pirma nelaimingo atsitikimo priežastis nurodyta pagrįstai ir teisingai. Nuostatų 2 priede numatytas dokumentas – paskyra-leidimas pareiškėjo nebuvo įformintas, todėl nelaimingo atsitikimo tyrimo komisijai jis pateiktas nebuvo, o prie Akto jis nepridėtas. Darbininkai šešias valandas vykdė perdangos klojinių, sumontuotų aukščiau nei 3 metrai, daugiausia daugiau nei 4 metrų aukštyje, demontavimo darbus be paaukštinimo priemonių, tačiau niekas nepastebėjo, neįvertino galimų pavojų darbo vietoje, nepriėmė reikiamų sprendimų profesinei rizikai sumažinti ar jos išvengti, nesustabdė darbų ir leido juos tęsti iki įvyko nelaimingas atsitikimas darbe. Niekas nepastebėjo, kad ne visada, demontuojant perdangos klojinius, buvo laikomasi technologinėje kortelėje TK-06.24 (technologinė kortelė „Dokaflex“ 1-2-4 universalios sistemos perdangos klojinių surenkamų rankiniu būdu naudojimas) (toliau – ir technologinė kortelė TK-06.24) nustatytos tvarkos, niekas negalėjo nurodyti, kas nuėmė nelaimingo atsitikimo vietoje perdangos klojinių skydus laikančias sijas. Padarė išvadą, kad bendrovėje darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vidinė kontrolė nepakankama ir neefektyvi. Pažymėjo, kad susidariusi padėtis Statybų objekte kelia abejones dėl pareiškėjo nurodytų mokymų efektyvumo ir formalumo.

12Tretysis suinteresuotas asmuo L. N. atsiliepimu į skundą (b.l. 15 – 16) prašė pareiškėjo skundą atmesti.

13Nurodė, kad Vilniaus skyriaus išvados teisingos, nes padarytos išsamiai ir objektyviai ištyrus visas įvykio aplinkybes. Pažymėjo, kad iš tikrųjų Statybos objekte dirbančių darbininkų mokymai buvo atlikti formaliai, buvo liepta pasirašyti, kad susipažino su darbo instrukcijomis, tačiau iš tikrųjų mokymas vyko darbo eigoje. Pabrėžė, kad praktiškai neįmanoma atsiminti ir visiškai įvykdyti technologinės kortelės TK-06.24, nes ji yra labai didelės apimties, o tokių darbų vykdymo metu turi dalyvauti atsakingas asmuo, kurio įvykio metu ir iš viso tą dieną prie jo nebuvo, visus darbus jie vykdė savarankiškai. Prašė atsižvelgti į 2008 m. sausio 21 d. Vilniaus skyriaus vyriausiosios darbo inspektorės raštą Nr. SD-1191.

14II.

15Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. balandžio 24 d. sprendimu (b.l. 140 – 142) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

16Teismas, remdamasis Įstatymo 19 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Nuostatų 65.1 ir 65.2 punktais, A. U., A. V. ir E. F. paaiškinimais, padarė išvadą, jog nurodyti Nuostatų punktai buvo pažeisti, nes nebuvo paskirtas konkretus asmuo, kuris prižiūrėtų darbų vykdymą. Byloje dėl pareiškėjo nurodytų aplinkybių, kad darbuotojai apmokyti dirbti aukštyje, dalyvavo DOKO klojinių sistemos seminare, atliekami sistemingi mokymai dėl darbų saugos, ginčo nėra, iš esmės jas pripažįsta ir atsakovas. Pažymėjo, kad pareiškėjas nurodė, jog L. N. pažeidė technologinės kortelės TK-06.24 reikalavimus, t.y. išėmė laikančiąją siją, kuri atstoja atraminį statramstį, „Betonuotojo saugos ir sveikatos instrukcijos Nr. 5“ 37 ir 82.2 punktų reikalavimus. Teismas pareiškėjo teiginį, kad sija, turėjusi laikyti nukritusius kartu su L. N. klojinių skydus, buvo išimta prieš pat įvykstant nelaimingam atsitikimui, įvertino kaip pareiškėjo nuomonę, nes jis nepatvirtintas bylos medžiaga. Rėmėsi nukentėjusiojo paaiškinimu ir pabrėžė, kad pareiškėjas nevykdė teisės aktuose nustatytų būtinų reikalavimų užtikrinti darbuotojų saugumą, kai atliekami labai pavojingi statybos darbai, nepaskyrė kompetentingo asmens, kuris privalėjo prižiūrėti, kaip vykdomi demontavimo darbai ir pažeidė Nuostatų reikalavimus, Įstatymo 19 straipsnio 1 ir 2 dalis. Teismas padarė išvadą, kad skundžiami Akto punktai yra nurodyti pagrįstai, todėl nėra teisinio pagrindo juos naikinti.

17III.

18Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b.l. 147–150) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 24 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – tenkinti pareiškėjo skundo reikalavimus. Apeliacinis skundas iš dalies grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir skundas pirmosios instancijos teisme. Taip pat pateikiami tokie apeliacinio skundo argumentai:

191. Nesutinka su teismo išvada, kad nebuvo paskirtas konkretus asmuo, kuris prižiūrėtų darbų vykdymą. Statybvietėje už darbų organizavimą, vykdymą ir priežiūrą atsakingi darbų vadovai, o nagrinėjamu atveju ir statybos darbų vadovas, ir brigadininkas, ir meistras buvo apmokyti, turėjo visus reikiamus kvalifikaciją patvirtinančius pažymėjimus, buvo supažindinti su pareiginiais nuostatais.

202. Teismo sprendime nurodyta, kad darbdavys nevykdė teisės aktuose nustatytų būtinų reikalavimų užtikrinti darbuotojų saugumą, kai atliekami labai pavojingi statybos darbai, tačiau tokios išvados nėra net skundžiamame Akte. Neaišku, kokių teisės aktuose nustatytų būtinų reikalavimų darbdavys šiuo atveju nevykdė, teismas to konkrečiai nenurodė, todėl tokia teismo išvada nepagrįsta.

213. Nurodo, kad technologinėje kortelėje TK-06.24 nustatytą tvarką pažeidė pats nukentėjusysis.

224. Teismas sprendime nepagrįstai rėmėsi nukentėjusiojo paaiškinimu, kad toje vietoje, kuri jis dirbo, nebuvo aptvėrimų, jie pastatyti tik po nelaimingo atsitikimo. Tokius teiginius paneigia Vilniaus skyriaus atstovės konstatuoti faktai darbo aikštelėje, kad būtini aptvarai buvo.

23Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 153 – 155) prašo skundą atmesti, o Akto 17 punktą palikti galioti. Atsiliepimas į apeliacinį skundą iš dalies grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir atsiliepimas į skundą pirmosios instancijos teisme. Taip pat pateikiami tokie nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:

241. Nurodo, kad UAB „Eikos statyba“ buvo atliktas profesinės rizikos vertinimas, nustatytos profesinių rizikų mažinimo ar šalinimo priemonės, tačiau tokios priemonės Statybos objekte nebuvo įgyvendintos, neįgyvendinta darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymosi kontrolė bei darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimo priemonės, kitaip tariant, parengti rizikos vertinimo dokumentai nevisiškai įgyvendinti statybvietėse, konkrečiose darbo vietose.

252. Akte negalėjo konkrečiai nurodyti, ar visose pavojingose nuo kritimo iš aukščio vietose ir konkrečiai toje vietoje, kur nukrito nukentėjusysis, buvo įrengti reikalavimus atitinkantys aptvėrimai, nes nelaimingas atsitikimas darbe įvyko 2007 m. gruodžio 13 d. 13 val., o Vilniaus skyriui pranešimas apie įvykį pateiktas 2007 m. gruodžio 14 d., t.y. kitą dieną, nelaimingo atsitikimo vietos apžiūros aktas po įvykio įformintas nebuvo.

263. Darbuotojų apmokymas nepaneigia darbdavio pareigos vykdyti (užtikrinti) darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus.

27Tretysis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 157–158) prašo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas į apeliacinį skundą iš dalies grindžiamas tokiais pačiais motyvais kaip ir atsiliepimas į skundą pirmosios instancijos teismui, taip pat pateikiami tokie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:

281. Nurodo, kad paskirti atsakingi darbuotojai jo darbo vietoje nebuvo, neprižiūrėjo, ar jis dirbo pagal instrukcijų reikalavimus.

292. Su technologine kortele TK-06.24 jis pasirašytinai supažindintas tik 2007 m. lapkričio 27 d., o nelaimė įvyko 2007 m. gruodžio 13 d., t.y. praėjus tik 15 dienų po instruktavimo. Pabrėžia, kad darbdavys klysta manydamas, jog pakako tik instruktavimo, ir nebuvo reikalingas darbus kontroliuojantis atsakingas asmuo, kuris nurodytų, kaip atlikti darbus, pareiškėjui neturint reikiamos patirties ardant skydus.

30Teisėjų kolegija

konstatuoja:

31IV.

32Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

33Byloje ginčas kilęs dėl Nelaimingo atsitikimo darbe akto Nr. 2 17 punkto 1 ir 2 papunkčių, kuriuose konstatuotos nelamingo atsitikimo darbe, įvykusio nukentėjusiajam L. N. Statybos objekte A. Vivulskio g. 18, Vilniuje, priežastys.

34Ginčo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (2007 06 07 įstatymo Nr. X-1169 redakcija) (toliau – ir Įstatymas) bei nelaimingo atsitikimo metu galioję Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998-12-24 įsakymu Nr. 184/282 patvirtinti Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai (2002 09 13 įsakymo Nr. 110/479 redakcija) (toliau – Nuostatai).

35Akto 17 punkto 1 papunktyje pareiškėjas kaltinamas pažeidęs Nuostatų 65, 65.1 ir 65.2 punktų reikalavimus, nes netinkamai organizavo ir vykdė pavojingus darbus, perdangos klojinių demontavimo darbus vykdė nepaskyrus kompetentingo specialisto darbų priežiūrai, nesiėmė reikiamų priemonių, kad laikinas konstrukcijų netvirtumas ar nestabilumas nesukeltų pavojaus darbuotojams.

36Nuostatų 65.1 punktas įtvirtina reikalavimą, kad plieno arba betono konstrukcijos, taip pat jų dalys, klojiniai, surenkamieji statybiniai elementai arba laikinos sijos, taip pat ramsčiai privalo būti pagaminti, sumontuoti ir išardomi tik prižiūrint kompetentingiems asmenims, o 65.2 punktas numatė, jog privalo būti imtasi priemonių, kad laikinas konstrukcijų netvirtumas arba nestabilumas nesukeltų pavojaus darbuotojams.

37Iš bylos medžiagos nustatyta, kad nukentėjusiajam nelaimingo atsitikimo dieną nurodyta atlikti perdangos klojinių skydų nuėmimo darbus. Remiantis Nuostatų 65.1 punktu tokie turi būti atliekami tik prižiūrint kompetentingiems asmenims. Byloje yra pareiškėjo direktoriaus 2007 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. 90 (b. l. 46), kuriuo, siekiant užtikrinti tinkamą Statybos objekto statybos darbų organizavimą ir darbų saugos bei sveikatos reikalavimų vykdymą, paskirti atsakingi asmenys Statybų objekte. Tačiau šie asmenys nevertintini kaip Nuostatų 65.1 punkte nurodomi kompetentingi asmenys prižiūrėti klojinių sumontavimo ar išardymo darbus, nes tokia darbo (priežiūros) funkcija pareiškėjo direktoriaus 2007 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. 90 nei vienam iš įsakyme minimų asmenų nebuvo paskirta, kaip ir nepateiktas joks kitoks rašytinis įrodymas, kuris patvirtintų, jog Kūriams nors iš pareiškėjo nurodomų darbuotojų buvo pavesta prižiūrėti klojinių sumontavimo ar išardymo darbus. Įvertinus byloje esančius A. U., A. V., S. Ž. (S. Ž.) ir E. F. paaiškinimus dėl nelaimingo atsitikimo darbe, kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad nelaimingo atsitikimo dieną Statybos objekte klojinių ardymo darbai nebuvo prižiūrimi, kompetentingi asmenys, nebuvo paskirti, todėl pažeisti Nuostatų 65.1 punkto reikalavimai.

38Byloje surinkti įrodymai - nukentėjusiojo žmonos Ž. N. pateikti parodymai bei faktas, kad L. N. krito kartu su dviem perdangos klojiniais, patvirtina, kad nelaimingo atsitikimo vietoje buvo konstrukcijų nestabilumas. Pagal Nuostatų 65.2 punkto reikalavimus, esant konstrukcijų nestabilumui, turi būti imtasi priemonių, kad konstrukcijų nestabilumas nesukeltų pavojaus darbuotojams. Apeliantas teikia, kad nelaimingo atsitikimo vietoje buvo aptvėrimai, saugantys nuo galimo kritimo. Aptvėrimų buvimo faktą patvirtina tiek atsakovo darytos įvykio vietos fotonuotraukos (praėjus beveik parai po nelaimingo atsitikimo) (b.l. 29-31), tiek policijos pareigūno darytos fotonuotraukos (iš karto po nelaimingo atsitikimo) (b.l. 32). Tačiau vien pats nelaimingo atsitikimo mechanizmas, kai darbuotojas krito kartu su dalimi nestabilių konstrukcijų, leidžia konstatuoti, kad vien aptvėrimų įrengimas nebuvo pakankama priemonė tam, kad išvengti pavojaus darbuotojų sveikatai ir gyvybei. Todėl konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, jog pareiškėjas pažeidė Nuostatų 65.2 punkto reikalavimus, nes esant konstrukcijų nestabilumui, nesiėmė pakankamų priemonių, kad konstrukcijų nestabilumas nesukeltų pavojaus darbuotojams.

39Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjas pažeidė Nuostatų 65.1 ir 65.2 punktų reikalavimus, todėl Akto 17 punkto 1 papunktyje nurodyta nelaimingo atsitikimo darbe priežastis nurodyta pagrįstai ir minėto papunkčio nėra pagrindo naikinti. Apeliacinis skundas šioje dalyje atmestinas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas šioje dalyje paliktinas nepakeistu.

40Akto 17 punkto 2 papunktyje nurodyta tokia nelaimingo atsitikimo priežastis – nepakankama darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vidinė kontrolė, buvo demontuojami perdangos klojiniai aukštyje be reikalingų paaukštinimo priemonių, nesilaikant technologinėje kortelėje nustatytos tvarkos, pirma buvo nuimta klojinių skydus laikanti sija ir tik po to – perdangos skydai, tuo pažeisti Įstatymo 19 straipsnio 2 dalies reikalavimai. Taigi pareiškėjas kaltinamas pažeidęs Įstatymo 19 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

41Įstatymo 19 straipsnio 2 dalyje numatyti konkretūs organizaciniai-tvarkomieji reikalavimai darbdaviui, kuriais užtikrinama ir organizuojama darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vidinė kontrolė – organizuoti rizikos darbuotojų saugai ir sveikatai vertinimą, organizuoti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės paso parengimą ir pildymą, nustatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymosi kontrolės tvarką įmonėje, tvirtinti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos nuostatus ir įmonės darbuotojų saugos specialistų pareigybės aprašymus, įpareigoti padalinių vadovus įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimo priemones ir kontroliuoti, kaip laikomasi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.

42Įvertinus Akto aprašomąją dalį bei Akto priedus kolegija konstatuoja, kad atsakovas iš esmės nėra tyręs ar apeliantas vykdė Įstatymo 19 straipsnio 2 dalyje numatytus reikalavimus, o Akto 17 punkto 2 papunktyje konstatuoti pažeidimai pagal savo turinį neatitinka Įstatymo 19 straipsnio 2 dalyje keliamiems reikalavimas. Akto 17 punkto 2 papunktyje nurodoma, kad Įstatymo 19 straipsnio 2 dalies pažeidimas pasireiškė tuo, kad buvo demontuojami perdangos klojiniai aukštyje be reikalingų paaukštinimo priemonių, nesilaikant technologinėje kortelėje nustatytos tvarkos, pirma buvo nuimta klojinių skydus laikanti sija ir tik po to – perdangos skydai. Tačiau Įstatymo 19 straipsnio 2 dalyje jokie reikalavimai perdangų klojimo montavimui ar išmontavimui nėra nustatomi, todėl darytina išvada, jog atsakovas nepagrįstai apkaltino apeliantą Įstatymo 19 straipsnio 2 dalies reikalavimų pažeidimu, dėl ko Akto 17 punkto 2 papunktis naikintinas kaip neteisėtas iš esmės, nes savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktui (ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 1 punitas), o pirmosios instancijos teismo sprendimas atitinkamai keistinas, nes teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas.

43Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

44Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Eikos statyba“ apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

45Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 24 d. sprendimą pakeisti ir jo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

46„Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Eikos statyba“ skundą tenkinti iš dalies.

47Panaikinti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyriaus vyriausiosios darbo inspektorės 2008 m. sausio 10 d. Nelaimingo atsitikimo darbe akto Nr. 2 17 punkto 2 papunktį. Kitus skundo reikalavimus atmesti.“

48Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Ramunei Petkuvienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Gediminui Bulotui,... 4. trečiojo suinteresuoto asmens atstovei advokatei Laimai Latvėnienei,... 5. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 6. Teisėjų kolegija... 7. I.... 8. Pareiškėjas UAB „Eikos statyba“ skundu (b.l. 4 – 8) kreipėsi į... 9. Nurodė, kad 2007 m. gruodžio 13 d. statybos objekte, esančiame A.Vivulskio... 10. Atsakovas Vilniaus skyrius atsiliepimu į skundą (b.l. 20 – 21) prašė... 11. Rėmėsi Nuostatų 65.1 punktu, pareiškėjų darbuotojų pateiktais... 12. Tretysis suinteresuotas asmuo L. N. atsiliepimu į skundą... 13. Nurodė, kad Vilniaus skyriaus išvados teisingos, nes padarytos išsamiai ir... 14. II.... 15. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. balandžio 24 d. sprendimu... 16. Teismas, remdamasis Įstatymo 19 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Nuostatų 65.1 ir... 17. III.... 18. Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b.l. 147–150) prašo panaikinti Vilniaus... 19. 1. Nesutinka su teismo išvada, kad nebuvo paskirtas konkretus asmuo, kuris... 20. 2. Teismo sprendime nurodyta, kad darbdavys nevykdė teisės aktuose nustatytų... 21. 3. Nurodo, kad technologinėje kortelėje TK-06.24 nustatytą tvarką pažeidė... 22. 4. Teismas sprendime nepagrįstai rėmėsi nukentėjusiojo paaiškinimu, kad... 23. Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 153 – 155) prašo skundą... 24. 1. Nurodo, kad UAB „Eikos statyba“ buvo atliktas profesinės rizikos... 25. 2. Akte negalėjo konkrečiai nurodyti, ar visose pavojingose nuo kritimo iš... 26. 3. Darbuotojų apmokymas nepaneigia darbdavio pareigos vykdyti (užtikrinti)... 27. Tretysis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l.... 28. 1. Nurodo, kad paskirti atsakingi darbuotojai jo darbo vietoje nebuvo,... 29. 2. Su technologine kortele TK-06.24 jis pasirašytinai supažindintas tik 2007... 30. Teisėjų kolegija... 31. IV.... 32. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 33. Byloje ginčas kilęs dėl Nelaimingo atsitikimo darbe akto Nr. 2 17 punkto 1... 34. Ginčo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir... 35. Akto 17 punkto 1 papunktyje pareiškėjas kaltinamas pažeidęs Nuostatų 65,... 36. Nuostatų 65.1 punktas įtvirtina reikalavimą, kad plieno arba betono... 37. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad nukentėjusiajam nelaimingo atsitikimo... 38. Byloje surinkti įrodymai - nukentėjusiojo žmonos Ž. N.... 39. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 40. Akto 17 punkto 2 papunktyje nurodyta tokia nelaimingo atsitikimo priežastis... 41. Įstatymo 19 straipsnio 2 dalyje numatyti konkretūs organizaciniai-tvarkomieji... 42. Įvertinus Akto aprašomąją dalį bei Akto priedus kolegija konstatuoja, kad... 43. Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 44. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Eikos statyba“ apeliacinį... 45. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 24 d. sprendimą... 46. „Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Eikos statyba“ skundą... 47. Panaikinti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus... 48. Nutartis neskundžiama....