Byla 2-2549/2013
Dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Rastakas“ kreditorių susirinkimo 2013 m. gegužės 28 d. priimto nutarimo panaikinimo, tretieji asmenys Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius ir Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Rastakas“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Renavita“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 11 d. nutarties civilinėje byloje dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Rastakas“ kreditorių susirinkimo 2013 m. gegužės 28 d. priimto nutarimo panaikinimo, tretieji asmenys Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius ir Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ginčas byloje yra kilęs dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės kreditorių susirinkime priimto nutarimo.

4Pareiškėjas bankroto administratorius UAB ,,Renavita“ pateikė teismui skundą dėl kreditorių susirinkimo 2013 m. gegužės 28 d. nutarimo, kuriuo prašo pripažinti negaliojančiu UAB „Rastakas“ 2013 m. gegužės 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimo sprendimą, kuriuo nuspręsta paskirti bendrą administravimo išlaidų sąmatą, įskaitant administratoriaus atlyginimą, nuo teismo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro – 20 000 Lt plius mokėtini mokesčiai; patvirtinti administratoriaus pateiktą mėnesinę administravimo išlaidų sąmatą - 605 Lt/mėn. finansinei atskaitomybei (buhalterinei apskaitai), 242 Lt/mėn. kanceliarijai, 484 Lt/mėn. transporto išlaidoms, 60,50 Lt/mėn. ryšio išlaidoms (iš viso – 1391,50 Lt/mėn. bankroto proceso metu patiriamoms išlaidoms dengti), teisinėms paslaugoms – pagal faktą ir 3 600 Lt/mėn. administratoriaus atlyginimo. Atskirai patvirtinti 7 152,82 Lt vienkartinių išlaidų, kurias administratorius patyrė nuo bankroto bylos iškėlimo iki pirmojo kreditorių susirinkimo. Nurodo, kad byloje numatomas ilgas bei sudėtingas bankroto procesas, kadangi BUAB “Rastakas” skoliniai įsipareigojimai viršija 1 000 000 Lt, didelė dalis dokumentų iki šiol nėra perduota administratoriui, reikia išieškoti skolas iš Lietuvos ir užsienio valstybių skolininkų (debitorių), pradedami teisminiai procesai dėl didelės vertės (daugiau nei 300 000 Lt) turto sugrąžinimo į bankrutuojančio juridinio asmens turto masę.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 11 d. nutartimi nutarė netenkinti pareiškėjo skundo. Nurodė, kad iš UAB „Rastakas“ bankroto bylos matyti, kad įmonė veiklos nevykdo, įmonės vardu nekilnojamas turtas neregistruotas, VĮ Regitra duomenimis įmonei nuosavybės teise priklauso 6 transporto priemonės, bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienai, įmonės turtas sudaro 74 698.00 Lt, iš jų ilgalaikis turtas 27 Lt, trumpalaikis – 74 671 Lt, iš jo 7 4037 Lt per vienerius metus gautinos sumos, dalis debitorinių įsiskolinimų yra nemokių, bankrutuojančių įmonių, užsienio juridinių asmenų, todėl neabejotina, jog dalis skolų atgauta nebus. BUAB „Rastakas“ administratorius, teikdamas kreditorių susirinkimui tvirtinti administravimo išlaidas patirtas iki pirmo kreditorių susirinkimo, nepateikė išlaidas pagrindžiančių dokumentų, tokie dokumentai nepateikti ir teismui, o tik nurodė panaudotų lėšų paskirtį. Teismas atmetė administratoriaus teiginį, kad 2013 m. gegužės 28 d. kreditorių susirinkimas patvirtino bendrą administravimo išlaidų sąmatą ir nenustatė užmokesčio dydžio administratoriui. Nurodė, kad skiriant bendrą administravimo išlaidų sąmatą, siekiama, kad administratorius vykdydamas bankroto procedūras būtų suinteresuotas administravimo išlaidas naudoti ekonomiškai, nepažeisdamas protingumo kriterijų. Tokiu būdu, efektyviau panaudojus lėšas administravimo išlaidoms, didesnė dalis liktų administratoriaus atlyginimui.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo ir jį argumentai

8Pareiškėjas BUAB „Rastakas“ bankroto administratorius UAB „Renavita“ (toliau – apeliantas) atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 11 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - skundą dėl UAB „Rastakas“ 2013 m. gegužės 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimo patvirtinti bendrą administravimo išlaidų sąmatą pripažinimo negaliojančiu tenkinti visiškai. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

91. Kreditorių sprendimas nemotyvuotai nutarė sumažinti administratoriaus prašomą sumą daugiau nei 5 kartus, sutrikdė administratoriaus veiklą, pažeidė CK 6.761 straipsnio 3 dalį, nes kreditorių išlaidos de facto perkeliamos administratoriui.

102. Patvirtinta administravimo išlaidų sąmata nepakankama administravimo išlaidoms padengti. Jokiais skaičiavimais neparemta ir nedetalizuota suma negali būti laikoma „sąmata“, o tokios sumos paskyrimas negali būti laikomas „sąmatos patvirtinimu“.

113. Situacija, kai administratoriui nenustatomas atlyginimas, šiurkščiai pažeidžiami teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principai, teisėtų lūkesčių, teisinio tikrumo ir aiškumo principai ir konstituciniai imperatyvai dėl žmogaus orumo.

124. Kreditoriai nesidomėjo realiu lėšų poreikių, neprašė administratoriaus daugiau duomenų apie lėšų poreikį, neargumentavo savo paskirtos sumos pakankamumo bankroto procesui vykdyti. Kreditoriai patys buvo pasyvūs, nepasinaudojo teise laiku inicijuoti bankroto procesą.

135. Teismas pateikė formalius argumentus, neanalizuodamas konkrečių bylos aplinkybių bei teisės normų, neatliko tyrimo dėl kreditorių paskirtos sumos pakankamumo bankroto procedūroms atlikti dėl tokios sumos atitikties „sąmatos“ sampratai, dėl Įmonių bankroto įstatymo (toliau- ĮBĮ) 23 straipsnio 5 ir 9 punktų pažeidimo.

14Valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

151. Pasiūlyta administravimo išlaidų sąmata atitinka teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Debitorinių skolų atgauti nėra galimybių. Administratoriaus veiksmais apsiribojo tik pretenzijų įmonėms dėl skolos sumokėjimo išsiuntimu.

162. Kreditorių susirinkime nėra užprotokoluota, kad kreditorių susirinkimas būtų įpareigojęs bankroto administratorių iš savo asmeninių lėšų padengti bankroto proceso išlaidas.

173. VMI mokestinių nepriemokų išieškojimui iš UAB „Rastakas“ atliko Mokesčių administravimo įstatyme numatytus išieškojimo veiksmus.

184. Administratoriui neužkertamas kelias, perėmus įmonės turtą, kreiptis į kreditorių susirinkimą dėl papildomos administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo.

19Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

201. Kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimo administratoriui dydis atitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijus, atsižvelgiant į bankrutuojančios įmonės turtą, užtikrina tiek administratoriaus, tiek bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus.

212. Pareiškėjo prašoma sąmata (skaičiuojant už pareiškėjo nurodytą 21 mėnesio laikotarpį) sudarytų daugiau nei 110 000 Lt ir papildomai teisines paslaugas pagal faktą. Pareiškėjas nenurodo iš kokių šaltinių būtų galima apmokėti šias išlaidas.

22IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

23CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

24Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria netenkintas bankroto administratoriaus skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, panaikinimo.

25Atskirasis skundas tenkintinas.

26Nagrinėjamu atveju pirmasis kreditorių susirinkimas patvirtino bendrą administravimo išlaidų sąmatą 20 000 Lt sumai plius mokesčiai už įmonės administravimą bankroto proceso metu, neišskiriant, kokia šių lėšų dalis mokėtina kaip atlyginimas administratoriui, o kokia realioms administravimo išlaidoms padengti. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad bendra administravimo išlaidų sąmata užtikrina, jog administratorius, vykdydamas bankroto procedūras, administravimo išlaidas naudos ekonomiškai, nepažeisdamas protingumo kriterijų, o tokiu būdu, efektyviau panaudojus lėšas administravimui, didesnė dalis liks administratoriaus atlyginimui. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šios teismo išvados prieštarauja ĮBĮ normoms, reglamentuojančioms administravimo išlaidų turinį bei pažeidžia administratoriaus, o galimai ir kreditorių interesus. Tokia išvada darytina, atsižvelgiant į žemiau išdėstytus argumentus.

27ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimas tvirtina, keičia ir nustato disponavimo administravimo išlaidomis tvarką. Šio straipsnio 3 dalis nustato, kad bankroto administravimo išlaidas sudaro administratoriaus atlyginimas ir kitos išlaidos, skirtos apmokėti administratoriaus patiriamas išlaidas, vykdant bankroto procedūras. Taigi, jau ši norma nustato, jog administravimo išlaidas sudaro iš esmės bent dvi grupės išlaidų – atlyginimas administratoriui ir kitos išlaidos, kurios nemokamos administratoriui tiesiogiai, bet skiriamos bankroto procedūroms tinkamai atlikti. ĮBĮ 36 straipsnio 4 dalyje yra nustatyta, kad pirmasis kreditorių susirinkimas privalo nustatyti sumą, kuri turi būti sumokėta (būtent) administratoriui už įmonės administravimą bankroto proceso metu, įskaitant laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki pavedimo sutarties su juo sudarymo dienos arba iki pirmojo kreditorių susirinkimo dienos. Taigi, šioje normoje yra imperatyviai nustatyta kreditorių susirinkimo pareiga nustatyti - ir būtent jau pirmojo kreditorių susirinkimo metu - administratoriui mokėtiną sumą. Ši įstatymo nuostata sietina su tuo, kad administravimo išlaidos ir administratoriaus teisė gauti atlyginimą, kuris, minėta, yra administravimo išlaidų sudėtinė dalis (ĮBĮ 36 str. 3 d.), atsiranda nuo bankroto bylos iškėlimo. Pirminiame bankroto bylos nagrinėjimo etape, kol nėra galimybės sušaukti kreditorių susirinkimą, laikinąją administravimo išlaidų, nenustatant atskirai administratoriui konkretaus atlyginimo, sąmatą tvirtina teismas (ĮBĮ 10 str. 4 d. 7 p.), o toliau tokių išlaidų inter alia administratoriui mokėtinos sumos nustatymo teisė ir pareiga pereina pirmajam kreditorių susirinkimui (ĮBĮ 23 str. 5 p., 36 str. 2, 4 d. d.). Administratoriaus atlyginimo suma nustatoma atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti (bankrutavusi) įmonė tęsia (vykdo) veiklą, į parduodamo įmonės turto rūšį ir jo kiekį, taip pat į įmonei iškeltų bylų ir pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą bei jų kiekį. Kreditorių susirinkimas gali nustatyti ne tik administratoriaus atlyginimo dydį, bet ir jo mokėjimo tvarką, t. y. mokėjimą dalimis bankroto proceso eigoje arba visą sumą iš karto, baigus bankroto procesą (ĮBĮ 36 str. 5 d.).

28Tai, kad administravimo išlaidų išskaidymas bent į dvi dalis – atlyginimą administratoriui ir kitas administravimo išlaidas – egzistuoja ir administratoriui turi būti nustatytas konkretus atlyginimas, be aukščiau minėtų argumentų patvirtina ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalies nuostata, numatanti, kad administratoriui mokamo atlyginimo suma nustatoma su administratoriumi sudaromoje pavedimo sutartyje. Taigi, priėmus ginčijamą nutarimą apskritai nėra aišku, kaip realiai pavedimo sutartyje atsispindės administratoriaus atlyginimo suma. Be to, nesant tokio išskyrimo, atsiranda neaiškumas dėl jų apmokėjimo, nes administratoriui mokėtino atlyginimo dydis tampa priklausomas nuo patiriamų kitų administravimo išlaidų – jis proporcingai kinta keičiantis kitų išlaidų dydžiui. Vienu atveju atlyginimas gali būti per didelis, kitu atveju – per mažas. Toks neaiškumas ateityje gali peraugti į naujus ginčus su kreditoriais, kas lemtų ir bankroto procedūrų vykdymo užtęsimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2539/2011). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, administravimo išlaidų tvirtinimo atskirumo kriterijaus nesilaikymas ne tik pažeidžia ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nustatytą pavedimo sutarties, sudaromos su administratoriumi, turiniui keliamą reikalavimą – sutartyje apibrėžti administratoriaus atlyginimo mokėjimo tvarką bei įvardinti konkretų jų dydį, bet taip pat objektyviai užkerta galimybę kreditorių susirinkimui įvertinti jų realaus (ne)panaudojimo tikslingumą, sąsajumą su būtinomis vykdyti ir realiai vykdytomis bankroto procedūromis (pavyzdžiui, siekiant gauti didesnį atlyginimą, bankroto procese gali būti vengiama atlikti tam tikrus veiksmus, kuriuos atlikti būtų tikslinga), kas padidintų ginčų dėl šių klausimų ateityje kilimo riziką. Dėl to galėtų būti paneigiama arba bent jau ribojama kreditorių susirinkimo galimybė kontroliuoti, ar administravimo išlaidos atitinka racionalumo kriterijų užtikrinant tinkamą pačių kreditorių interesų gynimą bankroto procese. Reikšminga ir tai, kad kilus ginčui dėl kreditorių susirinkimo nustatytų administravimo išlaidų dydžio bei struktūros, atlikti kreditorių susirinkimo nustatytos administravimo išlaidų sąmatos bei administratoriaus atlyginimo teisingumo, jų atitikties darbo apimčiai ir kitiems kriterijams, kontrolę, teismas gali tik tuomet, kai galima nustatyti atskirų administravimo išlaidų dydį, t.y. identifikuoti, kokia suma skiriama administratoriaus atlyginimui ir kokios kitoms bankroto administravimo metu administravimo išlaidoms apmokėti.

29Taigi kreditorių susirinkimo nutarime dėl būsimų įmonės administravimo išlaidų tvirtinimo turi būti nustatytos bent jau dvi atskiros minėtų išlaidų rūšys ir jų dydžiai. Tai gali būti padaryta tiek tvirtinant atskiras rūšis į ateitį visam įmonės bankroto procesui tvirta suma, tiek periodinėmis sumomis, pavyzdžiui, mėnesiui ir pan. Ši taisyklė, kaip minėta aukščiau, taikytina ir bankroto administratoriaus atlyginimui už jo darbą, beje, kuris turi atitikti jų vykdomų funkcijų pobūdį, mastą ir bylos sudėtingumą. Tuo tarpu sutarus dėl atlyginimo dydžio, tarp administratoriaus ir įmonės susiklosto pavedimo teisiniai santykiai, kurie įforminami pavedimo sutartyje, kurios sudėtine dalimi yra atlyginimo nurodymas (ĮBĮ 11 str. 5 d., 36 str. 5 d., CK 6.756 str.).

30Nagrinėjamu atveju iš apelianto skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo turinio matyti, kad kreditorių susirinkimas, tvirtindamas bankroto administratoriaus išlaidų sąmatą nesivadovavo administravimo išlaidų atskirtinumu, nepatvirtino bankroto administratoriui už vykdomas bankroto administravimo procedūras mokėtino atlygio, kuris yra privaloma pavedimo sutarties dalis, tuo pažeisdamas ĮBĮ normas, reglamentuojančias administravimo išlaidų turinį (ĮBĮ 36 str. 2, 3, 4 ir 5 d.). Todėl skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas naikinamas ir nagrinėjamas klausimas išsprendžiamas iš esmės– skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, naikintinas ir sąmatos tvirtinimo klausimas BUAB „Rastakas“ kreditorių susirinkimui perduodamas nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336-338 straipsniais,

Nutarė

32Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 11 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - panaikinti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Rastakas“ 2013 m. gegužės 28 d. įvykusio pirmojo kreditorių susirinkimo priimtą nutarimą 5-uoju darbotvarkės klausimu dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo ir perduoti šį klausimą kreditorių susirinkimui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ginčas byloje yra kilęs dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės... 4. Pareiškėjas bankroto administratorius UAB ,,Renavita“ pateikė teismui... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 11 d. nutartimi nutarė netenkinti... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo ir jį argumentai... 8. Pareiškėjas BUAB „Rastakas“ bankroto administratorius UAB „Renavita“... 9. 1. Kreditorių sprendimas nemotyvuotai nutarė sumažinti administratoriaus... 10. 2. Patvirtinta administravimo išlaidų sąmata nepakankama administravimo... 11. 3. Situacija, kai administratoriui nenustatomas atlyginimas, šiurkščiai... 12. 4. Kreditoriai nesidomėjo realiu lėšų poreikių, neprašė... 13. 5. Teismas pateikė formalius argumentus, neanalizuodamas konkrečių bylos... 14. Valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 15. 1. Pasiūlyta administravimo išlaidų sąmata atitinka teisingumo, protingumo,... 16. 2. Kreditorių susirinkime nėra užprotokoluota, kad kreditorių susirinkimas... 17. 3. VMI mokestinių nepriemokų išieškojimui iš UAB „Rastakas“ atliko... 18. 4. Administratoriui neužkertamas kelias, perėmus įmonės turtą, kreiptis į... 19. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius atsiliepimu į... 20. 1. Kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimo administratoriui dydis... 21. 2. Pareiškėjo prašoma sąmata (skaičiuojant už pareiškėjo nurodytą 21... 22. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 23. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 24. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 25. Atskirasis skundas tenkintinas.... 26. Nagrinėjamu atveju pirmasis kreditorių susirinkimas patvirtino bendrą... 27. ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimas tvirtina,... 28. Tai, kad administravimo išlaidų išskaidymas bent į dvi dalis –... 29. Taigi kreditorių susirinkimo nutarime dėl būsimų įmonės administravimo... 30. Nagrinėjamu atveju iš apelianto skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336-338 straipsniais,... 32. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 11 d. nutartį panaikinti ir...