Byla B2-1594-436/2011

1Kauno apygardos teismo teisejas Arunas Rudzinskas, sekretoriaujant Violetai Grigaravicienei, dalyvaujant UAB „F star“ atstovui advokato padejejui Jonui Zaronskiui, Atsakovo UAB „Wood team production“ atstovui advokatui Linui Meškiui, viešame teismo posedyje išnagrinejo UAB „F star“ finansinio reikalavimo tvirtinimo klausima UAB „Wood team production“ bankroto byloje, n u s t a t e:

2Pareiškejas UAB „F star“ pateike administratoriui prašyma itraukti i kreditoriu saraša ir patvirtinti jo finansini reikalavima 239.462,17 Lt sumai. Nurodo, kad pagal išrašytas saskaitas fakturas bendrove UAB „Wood team production“ yra skolinga UAB „F star" 220 190,98 Lt skolos bei 0,1 procenta delspinigiu u˛ kiekviena u˛delsta diena nuo pradelstos sumoketi sumos, t. y. 19 271,19 Lt delspinigiu (Sutarties 2.5. punktas). Atkreipia demesi, kad vadovaujantis Sutarties 2.7. punktu bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.54 straipsniu, mokejimas u˛ prekes u˛skaitomas tik tuomet, kai pilnai padengiamos netesybos ir papildomos sumos, del ko susidare isiskolinimas pagal atskiras saskaitas fakturas u˛ prekes, nes pirmiausiai buvo iskaitytos netesybos, t. y. delspinigiai. Sutarties 2.2. punkto "c" dalyje yra numatyta, kad administravimo mokescio permoka yra negra˛inama tol, kol nera pilnai atsiskaityta u˛ ataskaitinio ketvircio prekes, nera sumoketa u˛ prekes, u˛ kurias moketi terminas jau yra suejes, nera sumoketos netesybos pagal Sutarti. Taip pat to paties punkto „d" dalyje yra numatyta, kad administravimo mokescio permoka yra negra˛inama jei pirkejas yra pradelses moketi u˛ prekes daugiau kaip 60 kalendoriniu dienu. Taip pat atkreipia demesi, kad Bendrove velavo atsiskaityti pagal išrašytas saskaitas fakturas u˛ jam parduotas prekes daugiau kaip 53 dienas, apie tai buvo raštu informuota UAB „F star", taciau toliau pa˛eidinejo atsiskaitymo tvarka bei terminus, numatytus Sutartyje. Negana to, Bendrove, pa˛eisdama, Sutarties 2.2. punkte numatytas salygas bei 2.1.2. punkte numatyta draudima del administravimo mokescio permokos gra˛inimo iskaitymo, 2010-01-18 dienos raštu neteisetai iskaite Bendroves tariama reikalavima UAB „F star" (kuri grind˛ia administravimo mokescio permokos gra˛inimu) su priešpriešiniu UAB „F star" reikalavimu pagal išrašytas saskaitas fakturas, su kuo UAB „F star" kategoriškai nesutinka bei ta pacia diena raštu apie tai informavo Bendrove bei gra˛ino debetine PVM saskaita faktura (Bendroves reikalaujama gra˛inti administravimo mokescio permokos suma).

3Kreditorinio reikalavimo pareiškimo dienai, pagal pateiktus skaiciavimus, kaip tai jau nurodyta aukšciau, Bendrove dar yra neatsiskaiciusi su UAB „F star" net pagal 2009-06-30 dienai išrašytas saskaitas fakturas, kas akivaizd˛iai viršija Sutartimi numatyta 90 dienu atsiskaitymo termina bei daugiau kaip 60 dienu veluojama, del ko vadovaujantis Sutarties 2.2. punkto "d" dalimi, administravimo mokescio permoka Bendrovei yra negra˛inama, o Bendrove neturi teises atlikti administravimo mokescio iskaitymo (Sutarties 2.1.2. punktas) bei privalo atsiskaityti su UAB „F star" sumokant delspinigius bei skola.

4Papildomai atkreipia demesi, kad kaip jau mineta aukšciau, vadovaujantis Sutarties 2.1.1.1. punktu, administravimo mokestis negali buti ma˛esnis nei 39 675 Lt per viena kalendorini ketvirti. Kadangi Bendrove praneše, jog nuo 2010 03 10 nutraukia Sutarti, tai šaliu civiliniai santykiai pagal Sutarti klostesi nuo jos sudarymo 2008 08 20 iki nutraukimo 2010 03 10, t. y. daugiau nei 6 kalendorinius ketvircius. Atsi˛velgiant i tai, minimalus administravimo mokestis u˛ 6 kalendorinius ketvircius sudaro 39 675 * 6 = 238 050 Lt. Šiai dienai, Bendrove yra sumokejusi UAB „F star" 245 098,72 Lt administravimo mokescio pagal pateiktas saskaitas fakturas, del ko administravimo mokescio permoka yra 245 098,72 - 238 050 = 7 048,72 Lt (septyni tukstanciai keturiasdešimt aštuoni litai ir 72 centai) (be PVM), kuri Bendrovei nera gra˛inama del aukšciau išdestytu motyvu.

5Apibendrinus aukšciau išdestyta, darytina išvada, kad administravimo mokescio permoka yra 7 048,72 Lt (septyni tukstanciai keturiasdešimt aštuoni litai ir 72 centai), Bendrove iki šiol nera pilnai atsiskaiciusi u˛ ataskaitinio ketvircio pateiktas prekes, nera sumokejusi u˛ prekes, u˛ kurias moketi terminas jau yra suejes, nera sumokejusi netesybu pagal Sutarti, veluoja moketi u˛ prekes daugiau kaip 60 kalendoriniu dienu, del ko, vadovaujantis Sutarties 2.2. punkto "c" dalimi, administracinio mokescio permoka yra negra˛inama, kol neivykdyti „c" dalyje numatyti Bendroves isipareigojimai bei vadovaujantis to paties punkto „d" dalimi, administravimo mokestis Bendrovei iš viso negra˛inamas del velavimo moketi u˛ prekes daugiau kaip 60 kalendoriniu dienu, o Bendroves tariamas priešpriešinis vienarušis reikalavimas UAB „F star", skaiciuojamas nuo tariamo administravimo mokescio gra˛inimo, yra pripa˛intinas neteisetu, nepagristu bei prieštaraujanciu aukšciau nurodytiems Sutarties punktams.

6Atsakovo UAB „Wood team production“ administratorius nesutinka su UAB „F Star" finansiniu reikalavimu. Su tokiu skolos dyd˛iu nera pagrindo sutikti. Dalis 2009-08-27 PVM saskaitoje fakturoje Nr. SF050I nurodomos sumos, t.y. 23 053, 12 Lt BUAB „Wood team production" yra sumoketa UAB „F Star" 2010-01-07 pavedimu Nr. 24567 pervedus pinigus i UAB „F Star" atsiskaitomaja saskaita. Tokiu budu, BUAB „Wood team production" isiskolinimas UAB „F Star" pagal šia PVM saskaita faktura sudaro ne 26 551,50 Lt, o tik 3 498,38 Lt. Be to, kaip ir buvo nurodyta BUAB „Wood team production", 2010-01-18 pranešime UAB „F Star", 172 579, 75 Lt dyd˛io dalis BUAB „Wood team production" 2010-01-18 dienai UAB „F Star" buvusio isiskolinimo, skolos perkelimo sutartimi, sudaryta tarp UAB „F Star" ir AB „Ukio bankas", buvo perleista AB „Ukio bankas". Mineta skolos suma BUAB „Wood team production" pagal sudaryta mokej imo dalimis grafika isipareigojo sumoketi AB „Ukio bankas" iki 2010-02-11. Tokiu budu, BUAB „Wood team production" isiskolinimas UAB „F Star" 2010-01-18 sudare viso 159 280, 41 Lt. Pa˛ymetina, kad UAB „F Star" savo 2010-05-18 prašyme „Del kreditorinio reikalavimo tvirtinimo" nenurodo, kokiu budu savo buhalterines apskaitos duomenimis laiko, kad BUAB „Wood team production" isiskolinimas yra butent 220 190, 98 Lt dyd˛io, todel darytina išvada, kad šis UAB „F Star" teiginys del skolos dyd˛io yra nepagristas ir del to neteisetas.

72.2. Del administravimo mokescio dyd˛io bei

Nustatė

8mo draudimo susigra˛inti administravimo mokescio permoka

9Su tokia UAB „F Star" pozicija nera pagrindo sutikti, kadangi toks aplinkybiu nurodymas bei Sutarties aiškinimas prieštarauja ne tik Sutarties nuostatoms ir jos sudarymo tikslams, taciau ir imperatyvioms istatymo normoms bei sa˛iningumo, protingumo ir teisingumo kriterijams.

10Atkreiptinas demesys, kad Sutarties 2.1.1.1. p. nustatyta, kad administravimo mokescio grynoji dalis - 2,5% (plius PVM) nuo kiekvienos saskaitos fakturos u˛ parduodamas prekes, bet ne ma˛iau kaip 39 675,00 Lt per kalendorini ketvirti, t.y. i UAB „F Star" skaiciuojama minimalu ketvircio administravimo mokesti PVM yra iskaiciuojamas (ta patvirtina ir Sutarties administracinio mokescio PVM saskaitos-fakturos Nr. SF0288, Nr. SF0334 ir kt). Pirmuoju Sutarties galiojimo laikotarpiu (nuo 2008-08-20 iki 2009-08-20) UAB „F Star" pateike 2008-08-20 PVM saskaita - faktura Nr. SF0288 (Pardavimu administravimo mokestis), kurios suma 158 700,00 Lt (su PVM), ir, kuria BUAB „Wood team production" yra apmokejusi (Sutarties 2.10 punktas). Antruoju Sutarties galiojimo laikotarpiu (nuo 2009-08-21 iki 2010-05-29) UAB „F Star" pateike Pardavimu administravimo mokescio saskaitas: Nr. SF0334 (u˛ laikotarpi 2009-08-20 - 2009-11 -30), SF0352 (u˛ laikotarpi 2009-12-01 - 2009-12-31), SF0379 (u˛ laikotarpi 2010-01-01 - 2010-03-01), SF0440 (u˛ laikotarpi 2010-03-01 - 2010-04-24), SF0470 (u˛ laikotarpi 2010-04-25 -2010-05-29) bendrai 131 096,89 Lt (su PVM) sumai, kurias BUAB „Wood team production" taip pat yra sumokejusi.

11Tokiu budu, BUAB „Wood team production" iš viso UAB „F Star" u˛ laikotarpi nuo 2008-08-20 iki 2010-05-29 yra sumokejusi 289 796,89 Lt. iškaitant PVM sutarties administravimo mokescio, todel net ir tuo atveju, jei butu pripa˛inta, kad UAB „F Star" turejo teise skaiciuoti minimalu 39 675,00 Lt per viena kalendorini ketvirti sutarties administravimo mokesti, akivaizdu, kad šio mokescio permoka sudarytu 51 746, 89 Lt (289 796,89 Lt - 39 675,00 Lt x 6 = 51 746,89 Lt).

12BUAB „Wood team production" nesutinka su Sutarties 2.1.1.1. p. nustatytu minimaliu 39.675,00 Lt per kalendorini ketvirti dyd˛io sutarties administravimo mokesciu.

13Administratorius nesutikdamas su UAB „F Star" pareikštu kreditoriniu reikalavimu ir vykdydamas savo aukšciau nurodytas istatymines bankroto administratoriaus pareigas ir siekdamas tiek pacios bankrutuojancios imones, tiek jos kreditoriu interesu apsaugos bei pasinaudodamas CPK 143 str. 1 d. suteikta teise, pateike teismui priešieškini, kuriuo reikalauja pripa˛inti negaliojanciomis atitinkamas Sutarties salygas:

142.1.1.1. punkta, kuriame nustatyta, jog: „Administravimo mokescio grynoji dalis - 2.5 % (plius PVM) nuo kiekvienos Pirkejui pateiktos saskaitos fakturos u˛ parduodamas prekes, bet ne ma˛iau kaip 39675 Lt. per kalendorini ketvirti", dalyje, kurioje nustatyta, kad „<...> bet ne ma˛iau kaip 39675 Lt. per kalendorini ketvirti";

152.1.2. punkta, kuriame nustatyta, jog „Mokejimas u˛ pateiktas prekes - pagal pateiktas saskaitas fakturas. Administravimo mokestis nera itrauktas i Pirkejo mokama suma u˛ prekes. Pirkejas taip pat negali atlikti mokejimo u˛ prekes ir administravimo mokescio permokos gra˛inimo iskaitos", dalyje, kurioje nustatyta, kad „Pirkejas taip pat negali atlikti mokejimo u˛ prekes ir administravimo mokescio permokos gra˛inimo iskaitos";

162.2 punkto c) ir d) papunkcius, kuriuose nustatyta jog: „Sutarties Administravimo mokestis yra mokamas ir gra˛inamas sekancia tvarka:

17c) Administravimo mokescio permoka yra negra˛inama tol, kol:

18a.

19Nera pilnai atsiskaityta u˛ ataskaitinio ketvircio pateiktas prekes;

20b.

21Pirkejas nera apmokejes u˛ prekes, u˛ kurias moketi terminas jau suejes;

22c.

23Pirkejas nera sumokejes netesybu pagal šia sutarti.

24d)

25Administravimo mokescio permoka yra negra˛inama ir ji yra. u˛skaitoma kaip pardavejo sanaudos del ateinanciu laikotarpiu tiekimo organizavimo jei:

26a.

27Pirkejas yra pradelses moketi u˛ prekes daugiau kaip 60 kalendoriniu dienu;

28b.

29Pirkejui iškelta bankroto byla".

30Nurodo, kad sutarties laisves principas nera absoliutus ir jo taikymas yra ribojamas imperatyviuju teises normu reikalavimu, t.y. šalys negali savo susitarimu iškreipti ar paneigti šiu teises normu. Todel tuo atveju, kai atitinkama sutarties salyga ar salygos prieštarauja imperatyvioms teises normoms atsiranda akivaizdus teisinis pagrindas tokio pobud˛io salygas pripa˛inti negaliojanciomis ir eliminuoti teisinius defektus iš atitinkamos sutarties.

31Pareiškejas UAB „F star“ nesutinka su priešieškiniu ir nurodo, kad tiek pareiškejas, tiek Atsakovas yra juridiniai asmenys, kuriems keliami didesni apdairumo ir rupestingumo reikalavimai (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus 2010 m. spalio men. 7 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-394/2010; 2008 m. rugsejo men. 19 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-79/2008). Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.156 str. 1 d. šalys turi teise laisvai sudaryti sutartis ir savo nuo˛iura nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, taip pat sudaryti ir Civilinio kodekso nenumatytas sutartis, su tai neprieštarauja istatymams. Tuo pagrindu Ieškovas ir Atsakovas 2008 m. rugpjucio 20 d. sudare mineta pirkimo-pardavimo Sutarti, kuri neprieštarauja jokiems teises aktu reikalavimams ir kuri, vadovaujantis Civilinio kodekso 6.189 straipsnio nuostatomis Pareiškejui ir Atsakovui turi istatymo galia.

32Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkricio 12 d. nutartimi kreditoriaus UAB ,,F star” finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimas paskirtas nagrineti teismo posedyje ˛odinio proceso tvarka.

33Pareiškejo prašymas tenkintinas.

34Kauno apygardos teismo 2010 m. baland˛io 14 d. nutartimi UAB „WOOD TEAM PRODUCTION“ iškelta bankroto byla ( b.l. 1-2). Nutartis isiteisejo 2010 m. spalio 7 d. ( b.l. 3-4).

35IBI 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditoriu sarašo ir ju reikalavimu patikslinimai tvirtinami teismo nutartimi, iki teismas priima nutarti nutraukti bankroto byla arba sprendima del imones pabaigos. Tokie procesiniai teismo sprendimai UAB ,,WOOD TEAM PRODUCTION” bankroto byloje dar nepriimti.

36Teismas nustate, kad UAB „F star“ kreditorini reikalavima kildina iš 2008 m. rugpjucio 20 d. sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2008/08/20 (b.l. 43-46). Neapmoketu PVM saskaitu-fakturu yra u˛ 220.190,98 Lt (b.l. 36). Pagal 2008 m. rugpjucio 20 d. Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2008/08/20 2.5 punkta, pirkejui laiku neatsiskaicius su Pardaveju, šiuo atveju atsakovu UAB „Wood team production", Pardavejui pareikalavus, moketi jam 0,1 % delspinigius u˛ kiekviena diena nuo pradelstos sumos. Tokiu budu pareiškejas paskaiciavo delspinigius u˛ pradelstas apmoketi PVM saskaitas fakturas, kas sudaro 12.722,56 Lt ir 6.548,63 Lt (b.l. 34-35), iš viso skola sudaro 239.462,17 Lt. Pareiškeja UAB „F star“ 2009 m. lapkricio 24 d. raštu paragino atsakova UAB „Wood team production" kuo skubiau apmoketi u˛ pradelstas saskaitas, o nesumokejimo atveju ispejo, kad bus taikomas Sutarties 2008/08/20 2.2 punktas ir sutarties administravimo mokescio permoka nebus gra˛inama (b.l. 42).

37Teismas sutinka su atsakovo pozicija, kad viena iš itrauktu i neapmoketu PVM saskaitu-fakturu buvo dalinai apmoketa (prijungtos c.b. B2-2879-436/2010, b.l. 57), taciau pareiškejas skaiciuodamas delspinigius i tai atsi˛velge (b.l. 34). Taip pat pareiškejas UAB „F satr“ 2010 m. sausio 18 d. raštu apie tai informavo atsakova ir pakartotinai primine apie susidariusius pradelstus isiskolinimus.

38Atsakovo BUAB „Wood team production" administratorius nurodo, kad 172.579,75 Lt skolos dalis, skolos perkelimo sutartimi, sudaryta tarp UAB „F star“ ir AB „Ukio banko“, buvo perleista AB „Ukio bankui“. Tai irodineja b.l. 39 esanciame UAB „Wood team production" 2010-01-18 raštu. Teismas pa˛ymi, kad byloje nera pateikta irodymu apie minetos skolos perleidima, taip pat nepateikta ir skolos perleidimo sutartis, todel administratoriaus argumentai neirodyti ir atmestini.

39Atsi˛velgus i išdestyta, teismas daro išvada, kad pareiškejo UAB „F star“ finansinis reikalavimas bendrai 239.462,17 Lt sumai pagristas, todel tenkintinas.

402008-08-20 Pirkimo-pardavimo sutarties 2008/08/20 2.1.2 punkte šalys sutare, kad mokejimas vykdomas u˛ pateiktas prekes, pagal PVM saskaitas-fakturas. Administravimo mokestis nera itrauktas i Pirkejo mokama suma u˛ prekes. Pirkejas taip pat negali atlikti mokejimo u˛ prekes ir administravimo mokescio permokos gra˛inimo iskaitos. Tos pacios sutarties 2.2 punkto d) papunktyje nurodyta, kad administracinio mokescio permoka yra negra˛inama ir ji u˛skaitoma kaip Pardavejo sanaudos del ateinanciu laikotarpiu teikimo organizavimo, jei Pirkejas yra pradelses moketi u˛ prekes daugiau kaip 60 kalendoriniu dienu. Sutarties 2.2 punkto a) papunktyje nustatyta, kad Pardavejas pagal suderinta u˛sakyma pateikia Pirkejui saskaita faktura u˛ Prekes taikydamas 90 dienu atideto mokejimo termina ir kartu papildomai pateikia 10 % nuo saskaitos fakturos u˛ prekes vertes saskaita faktura administraciniam mokesciui (b.l. 18-23). Kaip jau buvo nustatyta, pagal anksciausiai išrašyta 2009 m. bir˛elio 30 d. saskaita atsakovas kreditorinio reikalavimo pareiškimo dienai dar nebuvo apmokejes. Teismas sutinka su pareiškejo nuomone, kad Sutartyje numatytas 90 dienu atsiskaitymo terminas akivaizd˛iai pradelstas, todel administravimo mokescio permoka pagal Sutarties 2.2 punkto d) papunkti pagristai neturi buti iskaitoma bei gra˛inama.

41Atsakovo BUAB „Wood team production" administratorius priešieškiniu gincija 2008-08-20 Pirkimo-pardavimo sutarties 2008/08/20 2.1.1.1.p; 2.1.2. p.; 2.2 p. c) ir d) papunkcius (b.l. 43-44) prašo pripa˛inti juos negaliojanciais.

42Pagal LR Civilinio kodekso 6.156 str. 1 d. šalys turi teise laisvai sudaryti sutartis ir savo nuo˛iura nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, taip pat sudaryti ir Civilinio kodekso nenumatytas sutartis, su tai neprieštarauja istatymams. Pagal LR Civilinio kodekso 6.189 straipsnio 1 dali teisetai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi istatymo galia. Sutartis ipareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ka lemia sutarties esme arba istatymai.

43Teismas konstatuoja, kad 2008 m. rugpjucio 20 d. sudaryta pirkimo pardavimo sutartis Nr. 2008/08/20 yra tarp verslininku, turinciu pakankama patirti versle, da˛nai savo veikla grind˛ianciu ivairiu civiliniu sutartiniu santykiu pagrindu ir pilnai gebanciu ivertinti sudaromu sutarciu salygas ir su ju vykdymu susijusias pasekmes. Pa˛ymetina, kad sudarant Sutarti Atsakovui buvo ˛inoma, jog Atsakovas perka, o Ieškovas parduoda kitu Gamintoju pagamintas prekes (Sutarties 1.3 p.) ir, kad u˛ Sutarties sudaryma, jos vykdyma bei prie˛iura yra mas Sutarties administravimo mokestis, mokamas Pirkejo Pardavejui pagal Sutarties salygas (Sutarties 1.2 p.). Taigi pareiškejas atskleide, o atsakovas suprato, jog pareiškejo komercine veikla yra susijusi su tarpininkavimu. Tiek pareiškejas, tiek atsakovas yra juridiniai asmenys, kuriems keliami didesni apdairumo ir rupestingumo reikalavimai (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus 2010 m. spalio men. 7 d. sutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-394/2010; 2008 m. rugsejo men. 19 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-79/2008).

44Priešieškinyje Atsakovas nurodo, jog „Atsakovas bet kokiu atveju yra ipareigotas moketi administravimo mokesti nors Ieškovo Isipareigojimai pagal Sutarti apskritai galejo buti nevykdomi". Atsakovas taip pat mano, jog tai tiesiogiai lemia Civilinio kodekso 1.137 str. 2 d., kuris numato, jog igyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas, asmenys turi laikytis istatymu, gerbti bendro gyvenimo taisykles ir geros morales principus bei veikti sa˛iningai, laikytis protingumo ir teisingumo principu, pa˛eidima. Negana to, kad šiai išvadai pagristi Atsakovas nepateikia jokiu Ieškovo nesa˛ininga, neteisinga ar neprotinga elgesi irodanciu faktiniu aplinkybiu, Atsakovas nepagristai tokia išvada daro dar ir del toliau nurodytu prie˛asciu. Atsakovas nurodo, jog „Ieškovo isipareigojimai pagal Sutarti apskritai galejo buti nevykdomi", del ko ipareigojimas Atsakova bet kokiu atveju moketi administravimo mokesti yra nesa˛iningas, neprotingas ir neteisingas. Atkreiptinas demesys, jog Ieškovas savo isipareigojimus pagal Sutarti vykde. Sutartimi nebuvo suvar˛yta Atsakovo teise Sutarties atsisakyti. Priešingai, Sutarties 6.2 punktu Ieškovas ir Atsakovas susitare, kad Sutartis gali buti nutraukta bet kurios iš šaliu pageidavimu po 90 dienu nuo pranešimo apie sutarties nutraukima gavimo.

45Pa˛ymetina, kad Atsakovas, budamas juridinis asmuo, kuriam keliami didesni apdairumo ir rupestingumo reikalavimai turejo visas galimybes isivertinti Sutarties pasekmes net tuo atveju, jeigu prekiu pagal Sutarti Atsakovas iš Ieškovo butu ir neu˛sakes. Dar iki Atsakovo bankroto bylos iškelimo, 2009 m. gruod˛io 9 d. pranešimu Atsakovas Ieškovui praneše, jog nuo 2010 m. kovo 10 d. Sutarti nutraukia. Toki Atsakovo pranešima reiketu traktuoti tik kaip Atsakovo galutini apsisprendima Sutartimi Ieškovo Atsakovui suteiktomis teisemis nuo 2010 m. kovo 10 d. nebesinaudoti. Pa˛ymetina, kad Atsakovo sprendimo nebesinaudoti Ieškovo suteiktomis teisemis neribojo jokios Sutarties nuostatos.

46Todel šiuo atveju Atsakovo isipareigojimas bet kokiu atveju, net ir tada, kuomet Atsakovas prekiu iš Ieškovo neu˛sako, moketi Sutarties administravimo mokesti priklause nuo paties Atsakovo veiksmu - jeigu Atsakovui neliko poreikio prekiu u˛sakyti iš Ieškovo, tik pats Atsakovas galejo ir turejo isivertinti savalaikio Sutarties nutraukimo momenta. Del to nepagrista Atsakovo pozicija, jog Sutarties salygos iškreipia sutarties šaliu lygybe.

47Tuo pagrindu Ieškovas ir Atsakovas 2008 m. rugpjucio 20 d. sudare mineta pirkimo-pardavimo Sutarti, kuri neprieštarauja jokiems teises aktu reikalavimams ir kuri, vadovaujantis Civilinio kodekso 6.189 straipsnio nuostatomis pareiškejui UAB „F star“ ir atsakovui UAB „Wood team production“ turejo istatymo galia ir buvo vykdoma, todel atsakovo priešieškinys kaip neirodytas ir nepagristas atmestinas (LR CK 6.189 str. 1 d.).

48Atsi˛velgus i išdestyta, darytina išvada, kad pareiškejo UAB „F star“ prašymas itraukti i kreditoriu saraša ir patvirtinti jo finansini reikalavima pagristas, todel UAB „F star“ itrauktinas i BUAB „Wood team production“ kreditoriu saraša ir jo finansinis reikalavimas tvirtintinas bendrai 239.462,17 Lt sumai (LR IBI 23 str.).

49Remdamasis nustatytomis aplinkybemis ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos imoniu bankroto istatymo 26 straipsniu bei CPK 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

50I UAB ,,WOOD TEAM PRODUCTION” kreditoriu saraša itraukti UAB „F star“ (im. k. 300534719) ir patvirtinti šio kreditoriaus finansini reikalavima bendrai 239.462,17 Lt sumai.

51Atsakovo BUAB „Wood team production" administratoriaus priešieškini kaip nepagrista atmesti.

52Nutartis per 7 dienas nuo priemimo dienos gali buti skund˛iama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisejas Arunas Rudzinskas, sekretoriaujant Violetai... 2. Pareiškejas UAB „F star“ pateike administratoriui prašyma itraukti i... 3. Kreditorinio reikalavimo pareiškimo dienai, pagal pateiktus skaiciavimus, kaip... 4. Papildomai atkreipia demesi, kad kaip jau mineta aukšciau, vadovaujantis... 5. Apibendrinus aukšciau išdestyta, darytina išvada, kad administravimo... 6. Atsakovo UAB „Wood team production“ administratorius nesutinka su UAB „F... 7. 2.2. Del administravimo mokescio dyd˛io bei... 8. mo draudimo susigra˛inti administravimo mokescio permoka... 9. Su tokia UAB „F Star" pozicija nera pagrindo sutikti, kadangi toks aplinkybiu... 10. Atkreiptinas demesys, kad Sutarties 2.1.1.1. p. nustatyta, kad administravimo... 11. Tokiu budu, BUAB „Wood team production" iš viso UAB „F Star" u˛... 12. BUAB „Wood team production" nesutinka su Sutarties 2.1.1.1. p. nustatytu... 13. Administratorius nesutikdamas su UAB „F Star" pareikštu kreditoriniu... 14. 2.1.1.1. punkta, kuriame nustatyta, jog: „Administravimo mokescio grynoji... 15. 2.1.2. punkta, kuriame nustatyta, jog „Mokejimas u˛ pateiktas prekes - pagal... 16. 2.2 punkto c) ir d) papunkcius, kuriuose nustatyta jog: „Sutarties... 17. c) Administravimo mokescio permoka yra negra˛inama tol, kol:... 18. a.... 19. Nera pilnai atsiskaityta u˛ ataskaitinio ketvircio pateiktas prekes;... 20. b.... 21. Pirkejas nera apmokejes u˛ prekes, u˛ kurias moketi terminas jau suejes;... 22. c.... 23. Pirkejas nera sumokejes netesybu pagal šia sutarti.... 24. d)... 25. Administravimo mokescio permoka yra negra˛inama ir ji yra. u˛skaitoma... 26. a.... 27. Pirkejas yra pradelses moketi u˛ prekes daugiau kaip 60 kalendoriniu dienu;... 28. b.... 29. Pirkejui iškelta bankroto byla".... 30. Nurodo, kad sutarties laisves principas nera absoliutus ir jo taikymas yra... 31. Pareiškejas UAB „F star“ nesutinka su priešieškiniu ir nurodo, kad tiek... 32. Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkricio 12 d. nutartimi kreditoriaus UAB ,,F... 33. Pareiškejo prašymas tenkintinas.... 34. Kauno apygardos teismo 2010 m. baland˛io 14 d. nutartimi UAB „WOOD TEAM... 35. IBI 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditoriu sarašo ir ju reikalavimu... 36. Teismas nustate, kad UAB „F star“ kreditorini reikalavima kildina iš 2008... 37. Teismas sutinka su atsakovo pozicija, kad viena iš itrauktu i neapmoketu PVM... 38. Atsakovo BUAB „Wood team production" administratorius nurodo, kad 172.579,75... 39. Atsi˛velgus i išdestyta, teismas daro išvada, kad pareiškejo UAB „F... 40. 2008-08-20 Pirkimo-pardavimo sutarties 2008/08/20 2.1.2 punkte šalys sutare,... 41. Atsakovo BUAB „Wood team production" administratorius priešieškiniu gincija... 42. Pagal LR Civilinio kodekso 6.156 str. 1 d. šalys turi teise laisvai sudaryti... 43. Teismas konstatuoja, kad 2008 m. rugpjucio 20 d. sudaryta pirkimo pardavimo... 44. Priešieškinyje Atsakovas nurodo, jog „Atsakovas bet kokiu atveju yra... 45. Pa˛ymetina, kad Atsakovas, budamas juridinis asmuo, kuriam keliami didesni... 46. Todel šiuo atveju Atsakovo isipareigojimas bet kokiu atveju, net ir tada,... 47. Tuo pagrindu Ieškovas ir Atsakovas 2008 m. rugpjucio 20 d. sudare mineta... 48. Atsi˛velgus i išdestyta, darytina išvada, kad pareiškejo UAB „F star“... 49. Remdamasis nustatytomis aplinkybemis ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 50. I UAB ,,WOOD TEAM PRODUCTION” kreditoriu saraša itraukti UAB „F star“... 51. Atsakovo BUAB „Wood team production" administratoriaus priešieškini kaip... 52. Nutartis per 7 dienas nuo priemimo dienos gali buti skund˛iama atskiruoju...