Byla 2-18-242/2010
Dėl nuosavybes teises gynimo, tretieji asmenys uždaroji akcine bendrove „ETIS“, uždaroji akcine bendrove „ITIC“, n u s t a t e:

1Ignalinos rajono apylinkes teismo teisejas Aleksandras Jakubovskis, sekretoriaujant Jolantai Zabolevicienei, dalyvaujant ieškovui A. R., atsakovo Ignalinos rajono savivaldybes administracijos atstovui V. Z., atsakovo akcines bendroves Rytu skirstomuju tinklu atstovei I. J., atsakovui V. P., atsakovo V. P. atstovui advokatui A. J., atsakovo Valstybes imones Registru centro atstovui B. J., treciojo asmens uždarosios akcines bendroves „ETIS“ atstovui E. G., parengiamajame teismo posedyje nagrinedamas civiline byla pagal A. R. ieškini Ignalinos rajono savivaldybes administracijai, akcinei bendrovei Rytu skirstomiesiems tinklams, V. P., Utenos apskrities viršininko administracijai, Valstybes imonei Registru centrui del nuosavybes teises gynimo, tretieji asmenys uždaroji akcine bendrove „ETIS“, uždaroji akcine bendrove „ITIC“, n u s t a t e:

2Ieškovas A. R. atsisake savo ieškinio reikalavimu atsakovui Utenos apskrities viršininko administracijai.

3Ieškovas A. R., atsakovai Ignalinos rajono savivaldybes administracija, akcine bendrove Rytu skirstomieji tinklai, V. P., Valstybes imone Registru centras ir tretysis asmuo uždaroji akcine bendrove „ETIS“ sudare bei pateike teismui 2010 m. kovo 1 d. taikos sutarti, praše šia taikos sutarti patvirtinti ir civiline byla nutraukti.

4Prašymas patvirtinti taikos sutarti tenkintinas, nes sudaryta taikos sutartis nepažeidžia šaliu teisiu, neprieštarauja imperatyvioms istatymu nuostatoms ar viešajam interesui, todel ši taikos sutartis gali buti patvirtinta (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (CPK) 42 straipsnio 2 dalis).

5Patvirtinus taikos sutarti, civiline byla turi buti nutraukta. Bylos nutraukimo pasekmes šalims žinomos.

6Kadangi šalys sudare taikos sutarti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalimi, ieškovui A. R. turi buti gražinti 75 procentai sumoketo žyminio mokescio sumos. Kadangi A. R. už ieškini sumokejo 127,00 Lt žyminio mokescio, todel jam gražinama 95,25 Lt žyminio mokescio.

7Remdamasis tuo, kas išdestyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 straipsniu, 293 straipsnio 5 punktu, 294 straipsniu, teismas

Nutarė

8Patvirtinti ieškovo A. R., asmens kodas ( - ), gyvenancio ( - ), ir atsakovu Ignalinos rajono savivaldybes administracijos, istaigos kodas 288768350, buveines adresas Laisves a. 70, Ignalina, atstovaujamos V. Z., veikiancio pagal 2009-07-16 igaliojima Nr. R2-1021-3.25, AB Rytu skirstomuju tinklu, imones kodas 110870890, atstovaujamos Utenos regiono teisininkes I. J., veikiancios pagal 2009-12-28 igaliojima Nr. 21000-84, V. P., asmens kodas ( - ), gyvenancio ( - ), VI Registru centro, imones kodas 124110246, buveines adresas V.Kudirkos g. 18, Vilnius, atstovaujamo B. J., veikiancio pagal 2009-12-28 igaliojima, ir treciojo asmens UAB „ETIS“, imones kodas 178662173, buveines adresas Vilniaus g. 56, Švencionys, atstovaujamos direktoriaus E. G., 2010 m. kovo 1 d. taikos sutarti:

9„1. Ieškovas atsisako savo reikalavimu pripažinti negaliojanciu 2007-07-13 Ignalinos rajono savivaldybes administracijos išduota Statybos leidima Nr. 66/NS bei ipareigoti solidariai atsakovus AB Rytu skirstomuosius tinklus, Ignalinos rajono savivaldybes administracija ir V. P. iš Žemes sklypo (kadastro Nr. ( - )) per 20 darbo dienu pašalinti nutiesta kabeliu linija ir sutvarkyti žemes sklypa taip, koks jis buvo iki elektros kabeliu linijos tiesimo.

102. Ieškovas pareiškia neprieštaraujantis, kad Atsakovui AB Rytu skirstomiesiems tinklams priklausanti požemine 10 kV elektros kabeliu linija, nutiesta Ieškovui nuosavybes teise priklausanciame žemes sklype, kadastro Nr. ( - ) (toliau – Žemes sklypas), pagal projekta Nr. 07-04-06-TP-E, liktu Žemes sklype toje vietoje, kurioje yra šios Sutarties sudarymo metu.

113. Atsakovas AB Rytu skirstomieji tinklai isipareigoja prijungti Ieškovo Objekta prie skirstomuju tinklu irengiant apskaitos skyda šiomis salygomis ir tvarka:

123.1. Ieškovas pateikia AB Rytu skirstomiesiems tinklams elektros energijos vartotoju ir gamintoju elektros irenginiu prijungimo prie tinklu paraiška (toliau – Paraiška) Žemes sklype esanciu ieškovo elektros irenginiu prijungimui prie skirstomuju tinklu trifaziu ivadu, suteikiant 10 kW leistinaja naudoti galia;

133.2. Atsakovas AB Rytu skirstomieji tinklai, gave 3.1 punkte nurodyta paraiška, teises aktu nustatyta tvarka ir terminais išduoda Ieškovui technines salygas;

143.3. Ieškovas, gaves technines salygas, projektavimo salygu savada, kartu su žemes sklypo nuosavybes dokumentu ir žemes sklypo plano kopijomis ne veliau kaip iki 2010-05-01 perduoda juos treciajam asmeniui UAB „ETIS“;

153.4. Atsakovas V. P. ne veliau kaip iki 2010-04-15 savo lešomis užsako ir gauna toponuotrauka, butina Ieškovo elektros irenginiu prijungimo prie skirstomuju tinklu darbams (iskaitant projektavimo darbus) vykdyti ir ja pateikia treciajam asmeniui UAB „ETIS“;

163.5. Tretysis asmuo UAB „ETIS“ isipareigoja savo lešomis (išskyrus naujo servituto nustatymo ir sudarymo išlaidas Žemes sklype, kurias, jei reikes, isipareigoja sumoketi AB Rytu skirstomieji tinklai) pagal Technines salygas per 40 kalendoriniu dienu nuo techniniu salygu, projektavimo salygu savado, žemes sklypo nuosavybes dokumentu, žemes sklypo planu kopiju iš Ieškovo ir 3.4 punkte nurodytos toponuotraukos iš atsakovo V. P. gavimo dienos parengti Ieškovo elektros irenginiu prijungimo prie skirstomuju tinklu projekta, ji teises aktuose nustatyta tvarka suderinti, gauti reikiamus leidimus, sutikimus bei pateikti ji vykdymui Atsakovui AB Rytu skirstomiesiems tinklams;

173.6. Ieškovas isipareigoja per 5 darbo dienas nuo Atsakovo AB Rytu skirstomuju tinklu pranešimo apie projekto parengima gavimo sudaryti su Atsakovu AB Rytu skirstomaisiais tinklais elektros energijos vartotoju elektros irenginiu prijungimo prie skirstomuju tinklu paslaugos sutarti (toliau – Prijungimo sutartis);

183.7. Atsakovas V. P. isipareigoja sumoketi Atsakovui AB Rytu skirstomiesiems tinklams 1.000,00 Lt (viena tukstanti litu) pagal Prijungimo sutarti Ieškovo moketino prijungimo paslaugos mokescio (prijungimo imokos);

193.8. Šalys susitaria, kad Ieškovo elektros irenginiu prijungimo prie skirstomuju tinklu paslauga šios Sutarties 3.1 punkte nurodytomis salygomis Ieškovui, atsižvelgiant i 3.7 punkte nurodyta salyga, suteikiama neatlygintinai, t.y., Ieškovas atleidžiamas nuo prijungimo paslaugos mokescio (prijungimo imokos) sumokejimo.

204. Atsakovas V. P. isipareigoja 3.7 punkte nurodyta suma pervesti i Atsakovo AB Rytu skirstomuju tinklu banko saskaita Nr. ( - ), esancia banke „Swedbank“, kodas 73000 per 10 (dešimt) darbo dienu nuo šios Sutarties isigaliojimo dienos.

215. Ieškovui neivykdžius ar netinkamai ivykdžius šios Sutarties 3.1 ir (ar) 3.3 punktuose nustatytu isipareigojimu, atsakovai ir tretieji asmenys atleidžiami nuo isipareigojimu pagal šia Sutarti vykdymo ir laikomi tinkamai ivykdžiusiais Sutarti.

226. Šalys - Ieškovas ir Atsakovas AB Rytu skirstomieji tinklai šia sutartimi susitaria Žemes sklypo daliai, apimanciai šios Sutarties 2 punkte nurodytos požemines elektros kabeliu linijos apsaugos zonas, kuriu plotis nustatytas LR Ukio ministro isakymu 1998-04-24 Nr. 151 patvirtintomis Elektros tinklu apsaugos taisyklemis, nustatyti neatlygintina ir neterminuota servituta. AB Rytu skirstomiesiems tinklams šia sutartimi suteikiama teise nekliudomai prieiti, privažiuoti ar kitaip patekti prie šios Sutarties 2 punkte nurodytos elektros kabeliu linijos, esancios Žemes sklype, teises aktu nustatyta tvarka atlikti jos technines priežiuros, remonto, rekonstravimo, paleidimo ir derinimo darbus, bandymus, matavimus, dispecerini bei technologini valdyma. Šalys susitaria, kad servituto neatlygintinumas šios Sutarties prasme reiškia, kad Ieškovas nepretenduos i užmokesti del servituto nustatymo.

237. Atsakovas VI Registru centras isipareigoja neatlygintinai užregistruoti šios Sutarties 6 punkte nurodyta servituta istatymu nustatyta tvarka ir terminais.

248. Šalys patvirtina, kad sudarius šia sutarti išsprendžiami visi klausimai del Civilineje byloje nagrinejamo ginco bei su juo susijusiu reikalavimu, Šalys jokiu kitu su Civilineje byloje nagrinejamu gincu susijusiu reikalavimu viena kitai neturi ir ateityje netures.

259. Atsakovai AB Rytu skirstomieji tinklai ir V. P. isipareigoja sumoketi lygiomis dalimis visas bylos pašto išlaidas, patirtas siunciant teismo procesinius dokumentus.

2610. Ieškovas prašo Teismo gražinti 75 procentus sumoketo žyminio mokescio.

2711. Šalys nereikalauja viena iš kitos kitu, nei nurodyta šios Sutarties 9 punkte, turetu bylinejimosi išlaidu atlyginimo, tame tarpe ir išlaidu už suteikta teisine pagalba.

2812. Šalims žinomas ir aiškus Lietuvos Respublikos CPK 42 str., 94 str., 140 str., 293 str. 5 p., 294 str., 584 str. 1 d. 1 p., 4 p. turinys ir teisines pasekmes. Šalys supranta, kad negali kreiptis i teisma del to paties dalyko ir tuo paciu pagrindu, jeigu yra isiteisejes teismo sprendimas (nutartis) patvirtinti šaliu taikos sutarti.

2913.Šios sutarties pasirašymu šalys išreiške savo valia.

3014.Šalys prašo Teismo civiline byla Nr. 2-139-242/2009 nutraukti ir patvirtinti šia taikos sutarti“.

31Nutraukti civiline byla Nr. 2-18-242/2010 (senas Nr.2-139-242/2009) pagal A. R. ieškini Ignalinos rajono savivaldybes administracijai, akcinei bendrovei Rytu skirstomiesiems tinklams, V. P., Utenos apskrities viršininko administracijai, Valstybes imonei Registru centrui del nuosavybes teises gynimo, tretieji asmenys uždaroji akcine bendrove „ETIS“, uždaroji akcine bendrove „ITIC“.

32Gražinti ieškovui A. R., asmens kodas ( - ), 95,25 Lt (devyniasdešimt penkis litus 25 ct) žyminio mokescio, sumoketo 2009 m. sausio 28 d. AB banko Hansabankas Ignalinos KAC i Valstybines mokesciu inspekcijos saskaita.

33Nutartis per 7 dienas nuo nutarties priemimo dienos gali buti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, paduodant atskiraji skunda Ignalinos rajono apylinkes teismui.

Proceso dalyviai
1. Ignalinos rajono apylinkes teismo teisejas Aleksandras... 2. Ieškovas A. R. atsisake savo ieškinio reikalavimu... 3. Ieškovas A. R., atsakovai Ignalinos rajono savivaldybes... 4. Prašymas patvirtinti taikos sutarti tenkintinas, nes sudaryta taikos sutartis... 5. Patvirtinus taikos sutarti, civiline byla turi buti nutraukta. Bylos nutraukimo... 6. Kadangi šalys sudare taikos sutarti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos... 7. Remdamasis tuo, kas išdestyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 8. Patvirtinti ieškovo A. R., asmens kodas 9. „1. Ieškovas atsisako savo reikalavimu pripažinti negaliojanciu 2007-07-13... 10. 2. Ieškovas pareiškia neprieštaraujantis, kad Atsakovui AB Rytu... 11. 3. Atsakovas AB Rytu skirstomieji tinklai isipareigoja prijungti Ieškovo... 12. 3.1. Ieškovas pateikia AB Rytu skirstomiesiems tinklams elektros energijos... 13. 3.2. Atsakovas AB Rytu skirstomieji tinklai, gave 3.1 punkte nurodyta... 14. 3.3. Ieškovas, gaves technines salygas, projektavimo salygu savada, kartu su... 15. 3.4. Atsakovas V. P. ne veliau kaip iki 2010-04-15 savo... 16. 3.5. Tretysis asmuo UAB „ETIS“ isipareigoja savo lešomis (išskyrus naujo... 17. 3.6. Ieškovas isipareigoja per 5 darbo dienas nuo Atsakovo AB Rytu skirstomuju... 18. 3.7. Atsakovas V. P. isipareigoja sumoketi Atsakovui AB... 19. 3.8. Šalys susitaria, kad Ieškovo elektros irenginiu prijungimo prie... 20. 4. Atsakovas V. P. isipareigoja 3.7 punkte nurodyta suma... 21. 5. Ieškovui neivykdžius ar netinkamai ivykdžius šios Sutarties 3.1 ir (ar)... 22. 6. Šalys - Ieškovas ir Atsakovas AB Rytu skirstomieji tinklai šia sutartimi... 23. 7. Atsakovas VI Registru centras isipareigoja neatlygintinai užregistruoti... 24. 8. Šalys patvirtina, kad sudarius šia sutarti išsprendžiami visi klausimai... 25. 9. Atsakovai AB Rytu skirstomieji tinklai ir V. P.... 26. 10. Ieškovas prašo Teismo gražinti 75 procentus sumoketo žyminio mokescio.... 27. 11. Šalys nereikalauja viena iš kitos kitu, nei nurodyta šios Sutarties 9... 28. 12. Šalims žinomas ir aiškus Lietuvos Respublikos CPK 42 str., 94 str., 140... 29. 13.Šios sutarties pasirašymu šalys išreiške savo valia.... 30. 14.Šalys prašo Teismo civiline byla Nr. 2-139-242/2009 nutraukti ir... 31. Nutraukti civiline byla Nr. 2-18-242/2010 (senas Nr.2-139-242/2009) pagal 32. Gražinti ieškovui A. R., asmens kodas 33. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties priemimo dienos gali buti skundžiama...