Byla 2A-967-392/2007

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko (pranešėjo)

2Virginijaus Kairevičiaus, teisėjų

3Almos Urbanavičienės,

4Rasos Gudžiūnienės, Sekretoriaujant R.Sindikaitei, dalyvaujant ieškovo atstovui R.Bakšai, atsakovų atstovui adv. V.Petravičiui, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2007 m. birželio 20 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ ieškinį atsakovams R. V. ir R. V. dėl žalos atlyginimo. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti žalą padarytą vartojant neapskaitinę elektros energiją.

6Ieškovas AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ pateiktame ieškinyje nurodė, jog 2005-05-13 tikrinant namo, esančio ( - ), elektros apskaitą buvo pastebėta, kad elektros skaitiklio Nr. 69641868, tipas MM2600xhdf3 gaubto Valstybinės metrologines patikros plombos falsifikuotos ir minėtame name naudojamasi neapskaitine elektros energija. Vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų LR ūkio ministro 2001-12-29 įsakymu Nr. 398 (toliau - Taisyklės) 67.4 punktu, buvo surašytas neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr.000585 (toliau tekste - Aktas). Ieškovas nurodo, jog elektros tiekimo atsakovui R. V. pagrindas – 1996-07-02 sudaryta Elektros energijos tiekimo - vartojimo sutartis, teigia, jog vadovaujantis Taisyklių 52.4 punktu už visų plombų apsaugą atsako valdomos teritorijos, kurioje įrengti elektros skaitikliai, savininkai. Ši nuostata preziumuoja vartotojo kaltę nustačius, kad falsifikuotos plombos, ir toks pažeidimas laikomas neteisėtu elektros energijos naudojimu. Nustačius pažeidimą, ieškovui, vadovaujantis Taisyklių 64 punktu atsirado pagrindas apskaičiuoti atsakovų padarytą žalą. Vadovaujantis Taisyklų 67.4 punktu bei jų priedu Nr.1 buvo perskaičiuotas elektros energijos kiekis, suvartotas atsakovų name adresu ( - ) laikotarpiu nuo 2002 m. gegužės 13 d. iki 2005 m. gegužės 13 d. Ieškovas prašė teismo priteisti solidariai iš Atsakovų R. V. ir R. V. 9.993,09 Lt (devynis tūkstančius devynis šimtus devyniasdešimt tris Lt 09 ct) žalai atlyginti, 5 % palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas.

7Atsakovai R.V. ir R. V. pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame teigė, jog ieškinys yra nepagrįstas, su ieškinio reikalavimais atsakovai nesutiko ir prašė ieškinį atmesti. Pateiktame atsiliepime nurodė, jog žala buvo konstatuota Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktu Nr. 000585/109, kuriame nurodytas įtarimas dėl namų valdoje esančio elektros skaitiklio Valstybinės metrologijos patikros plombų padirbinėjimo, tačiau ieškovas ieškinyje nenurodė akto ar dokumento, patvirtinančio, kad plomba tikrai buvo falsifikuota. Teigė, jog 1996 m. sutartyje numatytus įsipareigojimus atsakovai vykdė tinkamai. Nurodė, jog tik įtarimas, kad plombos falsifikuotos, negalėtų būti neginčijamu pagrindu suvartotos elektros energijos perskaičiavimui. Atsakovai nurodė, jog elektros energijos suvartojimas per visą sutarties galiojimo laiką buvo tolygus ir vienodas, nekito ir po tikro ar tariamo plombos falsifikavimo fakto užfiksavimo, pakeitus skaitiklį. Nurodė, jog atsakovų ir ieškovo santykius apsprendžia nurodyta dvišalė 1996-07-02 sutartis, o ne Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės. Teigė, jog žala atlyginama tik tuo atveju, kai yra kaltė, kuri šiuo atveju nenustatyta.

8Ieškovas AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ pateikė teismui dubliką, kuriame palaikė savo poziciją, teigė, jog atsakovų atsiliepimas į ieškinį yra nepagrįstas. Dublike teigiama, jog Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 000585/109 atspindi ne įtarimą falsifikavimu, bet patį falsifikavimo faktą, todėl ir Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių pažeidimas yra akivaizdus. Ieškovas nurodė, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, nustačius, kad pažeistos (falsifikuotos) elektros energijos skaitiklio plombos, toks pažeidimas laikomas neteisėtu elektros energijos naudojimu. Tokiais atvejais įrodinėjimo pareiga, kad žala padaryta ne dėl vartotojo kaltės, priklauso elektros energijos vartotojui, t.y. atsakovams. Nurodė, kad šalių tarpusavio santykius apsprendžia ne tik tarp šalių 1996-07-02 sudaryta Elektros energijos tiekimo-vartojimo sutartis, bet ir Elektros tiekimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos vėliau nei sudaryta sutartis.

9Atsakovai R. V. ir R. V. pateikė teismui tripliką, kuriame palaikė savo išsakytą poziciją, teigė, jog su dubliko argumentais nesutinka. Triplike teigiama, jog ieškovo teiginys, kad Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 000585/109 atspindi ne įtarimą falsifikavimu, bet patį falsifikavimo faktą ir atsakovų kaltė yra preziumuojama, neatitinka tikrovės. Nurodė, kad ieškovas nepateikė teismui jokių įrodymų, pagrindžiančių atsakovų veiksmų priešingumą teisei. Nurodė, jog žalos atlyginimo atveju, pareiga įrodyti žalą tenka kreditoriui.

10Prie bylos buvo prijungta 2005-11-12 Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvada Nr. 11-1828 (05), 11-2068 (05). Išvada pateikta tiriant iš atsakovo kratos metu paimtą elektros skaitiklį su plombomis.

11Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2007-06-20 sprendimu ieškinį atmetė. Sprendime vadovaujamasi Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001-12-29 įsakymu Nr. 398, 8 punkto c papunktyje (galiojusiame Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr.000585 surašymo metu) įtvirtintu neteisėtu elektros energijos naudojimo apibrėžimu, šios tvarkos 52 punkte nustatyta elektros prietaisų plombavimo tvarka bei 52.4 punkte apibrėžta plombų apsaugos tvarka. Sprendime nurodomi sekantys motyvai:

12Pagal Lietuvos teismo ekspertizės centro specialistų išvadą, nustatyta, kad tyrimui pateikto elektros energijos apskaitos skaitiklio, kurio gamyklinis numeris Nr. 69641868, jungčių dėžutės dangtelis yra su dirbtinėmis išlaužomis, dėl kurių buvo galimybė keisti skaitiklio rodmenis. Nustatyti ar skaitiklio gaubto ir apskaitos skydelio plombos yra originalios, specialistai neturėjo galimybės, kadangi nepateikta lyginamajam tyrimui plombų originalai.

13Teismas nurodo, jog šalys turi įrodinėti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Atsižvelgiant į tai, įrodyti elektros plombų falsifikavimo faktą tenka ieškovui. Kadangi plombų suklastojimo faktas neįrodytas, liko neįrodytas ir pačios žalos atsiradimo faktas. Atsakovų poziciją patvirtina ir atsakovų elektros energijos suvartojimo knygelė (priedas prie bylos), pagal kurią jų elektros energijos suvartojimas per visą sutarties galiojimo laikotarpį iš esmės buvo tolygus ir vienodas. Ieškovas turi įrodyti ne tik žalos dydį, bet ir patį žalos atsiradimo faktą, kuris yra sąlyga pačiai žalai atsirasti ir jos dydžiui apskaičiuoti. Ieškovas, akcentuodamas atsakovų kaltę tik kaip objektyvų atsakomybės pagrindą, ją sutapatino su neteisėtais veiksmais, tačiau nepateikė teismui įrodymų, pagrindžiančių atsakovų veiksmų priešingumą teisei. Vien tik įtarimas skaitiklio plombų falsifikavimu negali būti pagrindas žalai atlyginti.

14Apeliantas AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ pateikė teismui apeliacinį skundą. Skunde apeliantas dar kartą patvirtina savo poziciją ir pakartoja savo reikalavimus, nurodo, jog pirmos instancijos teismas, priimdamas sprendimą pažeidė materialinės ir procesinės teisės normas, neatsižvelgdamas į esminius bylos faktus ir šie pažeidimai turi reikšmės vienodam teisės aiškinimui ir taikymui bei neteisėto sprendimo priėmimui, todėl prašo priimti naują sprendimą ir ieškinį patenkinti. Apeliantas grindžia skundą sekančiais argumentais:

15Atsakovams aktą surašę ieškovo darbuotojai konstatavo plombų padirbinėjimą ir jiems dėl to jokių abejonių nekilo. Plombų falsifikavimo faktą patvirtina ir tai, jog VSD pareigūnai A. M. ir A. M. pateikė įtarimą dėl valstybės metrologijos plombų falsifikavimo.

16Teismas visiškai nepasisakė ir nevertino fakto, užfiksuoto ekspertizės išvadoje, kad tyrimui pateikto elektros energijos apskaitos skaitiklio MM2600xhdf3 Nr. 69641868, skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnai buvo pašaliniu įrankiu jėga priverstinai persukami. Neįvertintas liko ir faktas, jog apskaitos skaitiklis MM2600xhdf3 Nr. 69641868 sumontavimo metu buvo visiškai naujas, o intervencija į skaitiklį ekspertų buvo nustatyta vienareikšmiai, nes nustatyta, kad skaitiklio jungčių dėžutės dangtelis yra su dirbtinėmis išlaužomis (tai įrodo, jog plombos nebuvo originalios) ir nagrinėjamu atveju buvo galimybė elektriniais būdais keisti skaitiklio rodmenis. Be to specialisto išvadoje užfiksuota, kad skaitiklio apačioje esančios jungčių dėžutės varžtelių galvučių griovelių briaunos deformuotos. Tai rodo, kad varžteliai buvo sukinėjami.

17Pirmos instancijos teismas neteisingai paskirstė įrodinėjimo pareigą. Taisyklių nuostatos dėl atsakomybės, preziumuoja vartotojo kaltę. Šalis, kuri remiasi pagal įstatymus preziumuojamais faktais, jeigu šie nepaneigti priešingos šalies pateiktų įrodymų, atleidžiamas nuo pareigos tuos faktus įrodinėti.

18Atsakovai pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą. Atsiliepime nurodoma, jog pirmos instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas ir nekeistinas. Atsakovai remiasi sekančias argumentais:

19Nurodo, jog apeliantas klaidina teismą teigdamas, kad įtarimą dėl plombų falsifikavimo patvirtina ir specialisto, atlikusios ekspertizę, išvados bei eksperto paaiškinimai teisme. Ekspertinėje išvadoje nurodoma, kad elektros energijos apskaitą galima klastoti tik pažeidus gaubto plombas ir jokiais kitokiais būdais.

20Teigia, kad apeliaciniame skunde keliamas naujas reikalavimas dėl tariamai neteisėtų atsakovų veiksmų, susijusių su mechaniniu poveikiu, todėl jis neturėtų būti svarstomas apeliacinės instancijos teisme.

21Atsakovai neneigia, kad yra padarytos skaitiklio jungčių dėžutės išlaužos ir sukinėti varžteliai, tačiau niekaip negali suprasti, ką jie turi bendro su šiais faktais, nes atsakovų profesijos yra: plastikos chirurgas ir bendrovės direktorė, ir daro išvadą, jog išlauža šoninėje dangtelio dalyje buvo padaryta iki to, kada atsakovams elektros energiją tiekianti įmonė pakeitė elektros skaitiklį.

22Nesant nustatyto ir Taisyklėse numatyto pažeidimo, negali būti ir kalbos apie preziumuojamą kaltę, todėl šiuo atveju atsakovų veikos priešingumą teisei reikėjo įrodyti ieškovui. Byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad atsakovų R. V. ir R. V. veika buvo susijusi su nustatytos pareigos nevykdymu arba draudžiamų veiksmų atlikimu, arba bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimu.

23Apeliacinis skundas tenkintinas.

24Byloje nustatyta, kad ieškovo AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ darbuotojai atliko elektros apskaitos patikrinimą name, esančiame ( - ). Patikrinimo metu buvo pastebėta, kad elektros skaitiklio Nr. 69641868, tipas MM2600xhdf3 korpusas yra su dirbtinėmis išlaužomis. Buvo įtarta, jog gaubto Valstybinės etnologines patikros plombos yra falsifikuotos ir minėtame name naudojamasi neapskaitine elektros energija. Vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų LR ūkio ministro 2001-12-29 įsakymu Nr. 398 67.4 punktu, ieškovas surašė neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą Nr.000585, vėliau - neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto svarstymo protokolą Nr.447, kurių pagrindu buvo paskaičiuotas neapskaitinis elektros suvartojimas 9.993,09 Lt sumai. Atsakovai R.V. ir R. V. tvirtina, jog neapskaitinio elektros vartojimo nebuvo, elektros suvartojimas visą laiką buvo tolygus. Lietuvos teismo ekspertizės centro specialistų išvadoje konstatuojama, jog skaitiklio jungčių dėžutės dangtelis yra su dirbtinėmis išlaužomis, dėl kurių buvo galimybė keisti skaitiklio rodmenis, skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnai buvo pašaliniu įrankiu jėga persukami. Pagal išvadą nenustatyta ar skaitiklio gaubto ir apskaitos skydelio plombos yra originalios. Pirmos instancijos teismas ieškovo ieškinį atmetė.

25Kolegija nesutinka su apeliacinio skundo teiginiu, kad aktą surašę ieškovo darbuotojai galėjo vienasmeniškai konstatuoti plombų padirbinėjimą. Plombų falsifikavimo fakto nepatvirtina ir ta aplinkybė, kad VSD pareigūnai pateikė įtarimą dėl valstybės metrologijos plombų falsifikavimo. Plombų falsifikavimo faktą būtų galima konstatuoti tik tada, jei tai nustatytų ekspertizė, o aplinkybė, jog VSD pareigūnai pareiškė įtarimą dėl plombų falsifikavimo, šiuo atveju nereikšminga. Asmuo pripažįstamas kaltu tik įsiteisėjus apkaltinamajam teismo nuosprendžiui, o ne įtarimų pagrindu. Taigi konstatuotina, jog šiuo atveju plombų falsifikavimo faktas liko neįrodytas ir apeliantas nepagrįstai bando teigti esant kitaip.

26Tačiau kolegija negali sutikti su pirmos instancijos teismo padarytomis išvadomis, jog kadangi liko neįrodytas plombų falsifikavimo faktas, liko neįrodytas ir pačios žalos atsiradimo faktas bei kad ieškovas nepateikė teismui įrodymų, pagrindžiančių atsakovų veiksmų priešingumą teisei, todėl nėra pagrindo spręsti civilinės atsakomybės klausimą, nes kaltė neįrodyta.

27Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai susiaurino neteisėto elektros vartojimo konstatavimo aplinkybes vien iki elektros apskaitos prietaisų plombų pažeidimo ar falsifikavimo. Kaip teisingai nurodo apeliantas, teismas nevertino fakto, kad atsakovams buvo įrengtas naujas elektros skaitiklis (b.l. 49), o ekspertizės išvadoje užfiksuota, jog intervencija į skaitiklį buvo atlikta, nes nustatyta, kad skaitiklio jungčių dėžutės dangtelis yra su dirbtinėmis išlaužomis ir buvo galimybė elektriniais būdais keisti skaitiklio rodmenis, skaitiklio jungčių dėžutėje trūksta kai kurių varžtelių, nesant tokiems varžteliams perjungimai, įskaitant ir tikslu suklastoti suvartotos elektros energijos rodmenis, galimi (b.l. 64), be to, apskaitos skaitiklio skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnai buvo pašaliniu įrankiu jėga priverstinai persukami (b.l. 69). Šie argumentai nėra naujas reikalavimas, kaip kad bando parodyti atsakovai atsiliepime į skundą, ieškovas šiomis aplinkybėmis rėmėsi ir pirmosios instancijos teisme (b.l. 129). Atsakovai atsiliepime teigia, jog niekaip negali suprasti, ką jie turi bendro su faktu, kad skaitiklis pažeistas. Elementaru ir suprantama, kad prietaiso pažeidimai atsirado dėl pašalinio poveikio, naujas elektros skaitiklis buvo įrengtas atsakovų namo rūsyje, taigi prieiti prie skaitiklio galėjo tik atsakovai ar kiti asmenys su atsakovų leidimu. Skaitiklis buvo pažeistas taip, kad dėl pažeidimų buvo galima keisti energijos suvartojimo rodmenis. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse nustatyta, kad elektros energijos vartotojas atsako ne tik už elektros apskaitos prietaisų plombų saugumą, bet ir už pačių prietaisų saugumą, jų nesugadinimą, nesulaužymą (54.2 p.). Taigi konstatuotina, jog elektros energijos vartojimo taisyklės buvo pažeistos (Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 54 p.). Nustačius elektros energijos vartojimo taisyklių pažeidimą, elektros energijos vartotojo kaltė preziumuojama. Tokiais atvejais įrodinėjimo pareiga, kad žala padaryta ne dėl elektros vartotojo kaltės, priklauso elektros energijos vartotojui, šiuo atveju atsakovams, o pastarieji to neįrodė.

28Pirmosios instancijos teismas nurodo, jog atsakovų poziciją patvirtina atsakovų elektros energijos suvartojimo knygelė (priedas prie bylos), pagal kurią jų elektros energijos suvartojimas per visą sutarties galiojimo laikotarpį iš esmės buvo tolygus ir vienodas. Teismas neatkreipė dėmesio, jog energijos suvartojimas nebuvo visiškai tolygus ir vienodas. Pavyzdžiui, 2003 m., 2004 m. lapkričio ir gruodžio mėnesiais, t.y. iki patikrinimo, naktiniu tarifu buvo sunaudojama nuo 550 iki 750 kilovatvalandžių elektros energijos, tuo tarpu 2005 m. lapkričio ir gruodžio mėnesiais, t.y. po patikrinimo, naktiniu tarifu buvo sunaudota 1744 ir 1755 kilovatvalandžių (bylos priedas – atsiskaitymo knygelė). Tai daugiau nei akivaizdus skirtumas.

29Vadovaujantis išdėstytu pirmos instancijos teismo sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas.

30Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325, 326 str. 1 d. 2 p., kolegija

Nutarė

312007-06-20 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimą panaikinti.

32Priimti naują sprendimą.

33AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ ieškinį dėl žalos atlyginimo tenkinti.

34Priteisti ieškovui AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ (į.k. 1087089) iš atsakovų R. V. (a.k. ( - ) ir R. V. (a.k. ( - ) solidariai 9.993,09 Lt (devynis tūkstančius devynis šimtus devyniasdešimt tris Lt 09 ct) Lt 5 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2006-03-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 599,58 Lt turėtų bylinėjimosi (žyminio mokesčio) išlaidų.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti... 2. Virginijaus Kairevičiaus, teisėjų... 3. Almos Urbanavičienės,... 4. Rasos Gudžiūnienės, Sekretoriaujant R.Sindikaitei, dalyvaujant ieškovo... 5. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti žalą... 6. Ieškovas AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ pateiktame ieškinyje nurodė, jog... 7. Atsakovai R.V. ir R. V. pateikė teismui atsiliepimą į... 8. Ieškovas AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ pateikė teismui dubliką, kuriame... 9. Atsakovai R. V. ir R. V. pateikė teismui tripliką,... 10. Prie bylos buvo prijungta 2005-11-12 Lietuvos teismo ekspertizės centro... 11. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2007-06-20 sprendimu ieškinį atmetė.... 12. Pagal Lietuvos teismo ekspertizės centro specialistų išvadą, nustatyta, kad... 13. Teismas nurodo, jog šalys turi įrodinėti aplinkybes, kuriomis grindžia savo... 14. Apeliantas AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ pateikė teismui apeliacinį... 15. Atsakovams aktą surašę ieškovo darbuotojai konstatavo plombų... 16. Teismas visiškai nepasisakė ir nevertino fakto, užfiksuoto ekspertizės... 17. Pirmos instancijos teismas neteisingai paskirstė įrodinėjimo pareigą.... 18. Atsakovai pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą. Atsiliepime nurodoma,... 19. Nurodo, jog apeliantas klaidina teismą teigdamas, kad įtarimą dėl plombų... 20. Teigia, kad apeliaciniame skunde keliamas naujas reikalavimas dėl tariamai... 21. Atsakovai neneigia, kad yra padarytos skaitiklio jungčių dėžutės... 22. Nesant nustatyto ir Taisyklėse numatyto pažeidimo, negali būti ir kalbos... 23. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 24. Byloje nustatyta, kad ieškovo AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ darbuotojai... 25. Kolegija nesutinka su apeliacinio skundo teiginiu, kad aktą surašę ieškovo... 26. Tačiau kolegija negali sutikti su pirmos instancijos teismo padarytomis... 27. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai susiaurino neteisėto elektros... 28. Pirmosios instancijos teismas nurodo, jog atsakovų poziciją patvirtina... 29. Vadovaujantis išdėstytu pirmos instancijos teismo sprendimas naikintinas ir... 30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325, 326 str. 1 d.... 31. 2007-06-20 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimą panaikinti.... 32. Priimti naują sprendimą.... 33. AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ ieškinį dėl žalos atlyginimo tenkinti.... 34. Priteisti ieškovui AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ (į.k. 1087089) iš...