Byla I-1905-644/2015
Dėl įsakymų dalių panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Grauželio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Jolantos Medvedevienės, Algio Markevičiaus,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo K. V. A. skundą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, tretieji suinteresuoti asmenys AB „Litgrid“ ir VĮ Valstybės žemės fondas, dėl įsakymų dalių panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

3Pareiškėjas K. V. A. kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2014 m. spalio 30 d. įsakymų Nr. 10VĮ-(14.10.2)-925 ir Nr. 10VĮ-(14.10.2.)-926 2.5 punktus bei įpareigoti Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos iš naujo nustatyti pareiškėjui kompensacijos, mokamos už naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu servitutu, dydį.

42015 m. kovo 30 d. Kauno apygardos administraciniame teisme gautas trečiojo suinteresuotojo asmens AB „Litgrid“ prašymas Nr. SD-1337 patvirtinti tarp K. V. A., Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir AB „Litgrid“ sudarytą taikos sutartį, administracinę bylą nutraukti ir pareiškėjui grąžinti 50 procentų jo sumokėto žyminio mokesčio.

5Tarp pareiškėjo, atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens sudaryta taikos sutartis tvirtintina, o administracinė byla nutrauktina.

6ABTĮ 521 straipsnio 1 dalis numato administracinės bylos baigimą taikos sutartimi bet kurioje proceso stadijoje, jeigu taikos sutartį sudaryti galima atsižvelgiant į ginčo pobūdį. Taikos sutartis turi neprieštarauti imperatyvioms įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms, viešajam interesui, nepažeisti trečiųjų suinteresuotų asmenų teisių ar teisėtų interesų. Pagal ABTĮ 101 straipsnio 4 punktą administracinė byla nutraukiama jeigu teismas patvirtina šalių sudarytą taikos sutartį.

7Šalių sudaryta ir pasirašyta taikos sutartis išreiškia pareiškėjo K. V. A., atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir trečiojo suinteresuoto asmens AB „Litgrid“ valią taikiai išspręsti šioje byloje kilusį ginčą, ji neprieštarauja imperatyvioms įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatoms, viešajam interesui, nepažeidžia trečiųjų suinteresuotų asmenų teisių ar teisėtų interesų, todėl taikos sutartis tvirtintina, o ją patvirtinus administracinė byla nutrauktina (CK 6.983 str., ABTĮ 521 str., 101 str. 4 p.). Taikos sutartyje nurodyta, kad šalims yra žinomos ir suprantamos bylos nutraukimo teisinės pasekmės, t. y. administracinę bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (ABTĮ 102 str. 3 d.)

8Teismui pateiktame prašyme patvirtinti taikos sutartį prašoma pareiškėjui grąžinti 50 procentų sumokėto žyminio mokesčio. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2014 m. lapkričio 28 d. AB „Lietuvos paštas“ mokėjimo nurodymu į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą pareiškėjas sumokėjo 100 Lt žyminį mokestį (2014 m. lapkričio 28 d. AB „Lietuvos paštas“ kvitas Nr. 018542). ABTĮ 42 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu teismas nutartimi patvirtina šalių sudarytą taikos sutartį, grąžinama 50 procentų sumokėto žyminio mokesčio, todėl ši prašymo dalis tenkintina.

9Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 521 straipsnio 1 dalimi, 101 straipsnio 4 punktu teisėjų kolegija

Nutarė

10Patvirtinti tarp pareiškėjo K. V. A., atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir trečiojo suinteresuoto asmens AB „Litgrid“ 2015 m. kovo 30 d. pasirašytą tokio turinio taikos sutartį:

11K. V. A., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ) (toliau - Pareiškėjas),

12LITGRID AB, juridinio asmens kodas ( - ), registruotos buveinės adresas A. J. g. 13, Vilnius (toliau – Trečiasis asmuo), atstovaujamas teisininko D. S., veikiančio pagal ( - ), ir

13Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, buveinės adresas Gedimino pr. 19, Vilnius (toliau-Atsakovas), atstovaujama Nacionalines žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyriaus vyriausiosios specialistės Astos Muliuolienės,

14toliau visi kartu vadinami Šalimis, sudarė šią taikos sutartį (toliau - Taikos sutartis) ir susitarė taip:

  1. Pareiškėjas pareiškia, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyriaus vedėjos 2014 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 10VĮ-(14.10.2.)-925 ir 2014 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 10VĮ-(14.10.2)-926 2.5 papunkčiuose kompensacijos dydžiai už naudojimąsi administraciniais aktais nustatytais servitutais apskaičiuoti teisingai ir atsisako Skundo reikalavimų dėl pirmiau minėtų įsakymų 2.5 papunkčių panaikinimo bei Atsakovo įpareigojimo iš naujo nustatyti Pareiškėjui kompensacijų, mokamų už naudojimąsi administraciniais aktais sustatytais servitutais, dydžius dėl Trečiojo asmens pasiūlytos padidintos kompensacijos.
  2. Trečiasis asmuo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo teismo nutarties, kuria patvirtinama Taikos sutartis ir administracinė byla Nr. 1-1905-644/2015 nutraukiama, įsiteisėjimo perveda į Pareiškėjo banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią banke Swedbank, banko kodas 73000, 2807 Eur (du tūkstančius aštuonis šimtus septynis eurus) pareiškėjo nuostoliams, susijusiems su servitutų nustatymu Trečiojo asmens naudai Pareiškėjui priklausančiuose žemės sklypuose Un. Nr( - ) ir Un. Nr. ( - ), atlyginti.
  3. Pareiškėjas patvirtina, kad bendra 2807 Eur (dviejų tūkstančių aštuonių šimtų septynių eurų) kompensacijos suma yra jį tenkinanti galutinė kompensacija už Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyriaus vedėjos V. A. 2014 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 10VĮ-(14.10.2.)-925 ir 2014 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 10VĮ-(14.10.2)-926 1.1 punktais nustatytus servitutas ir apima tiek minėtų įsakymų 2.5 punktuose nurodytas pinigų sumas ((3722 Lt (1077,97 Eur) + 1,20 (0,35 Eur)), tiek Pareiškėjo nuostolius dėl paramos lėšų pagal 2006 m. balandžio 12 d. paramos sutartį Nr. AAP-AM/S-052D1003394251, sudarytą tarp Pareiškėjo ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, netekimo, tiek ir bet kokius kitus Pareiškėjo nuostolius ryšium su nustatytais servitutais Trečiojo asmens naudai Pareiškėjui priklausančiuose žemės sklypuose Un. ( - ) ir Un. Nr. ( - ).
  4. Šalys susitaria, kad savo patirtas bylinėjimosi išlaidas padengia pačios ir nereiškia jokių pretenzijų dėl jų atlyginimo.
  5. Šalims yra žinomos Taikos sutarties sudarymo pasekmės, t y. kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama, o teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią.
  6. Šalys sutaria, kad prašymą patvirtinti Šalių sudarytą Taikos sutartį ir nutraukti administracinę bylą Nr. I-1905-644/2015 Kauno apygardos administraciniam teismui pateiks Trečiasis asmuo bei neprieštarauja, kad taikos sutarties tvirtinimo bei bylos nutraukimo klausimas būtų išspręstas rašytinio proceso tvarka.
  7. Taikos sutartis sudaroma keturiais vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai ir teismui.

15Administracinę bylą Nr. I-1905-644/2015 pagal pareiškėjo K. V. A skundą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, tretieji suinteresuoti asmenys AB „Litgrid“ ir VĮ Valstybės žemės fondas, dėl įsakymų dalių panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, nutraukti.

16Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti pareiškėjui K. V. A. (a.k( - ) 14,48 Eur (50 Lt) žyminio mokesčio.

17Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai