Byla e2-3880-567/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Neringa Švedienė, sekretoriaujant Robertai Valkauskienei, dalyvaujant ieškovo BUAB „Autocredo“ atstovui bankroto administratoriui R. M.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Autocredo“ ieškinį atsakovui R. J. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

41.

5Ieškovas BUAB „Autocredo“, atstovaujamas bankroto administratoriaus R. M., pateikė ieškinį, prašydamas priteisti iš atsakovo R. J. 50 899,14 Eur ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą BUAB ,,Autocredo“, bankroto administratoriumi paskyrė R. M.. Patikrinus BUAB ,,Autocredo“ bankų išrašus, buvo nustatyta, kad nuo 2013 m. rugpjūčio 19 d. iki 2014 m. rugpjūčio 7 d. buvo paimta 36 486,33 Eur grynųjų pinigų iš AB Swedbank esančios sąskaitos Nr. ( - ), o nuo 2014 m. rugsėjo 12 d. iki 2014 m. spalio 23 d. – iš AB Šiaulių banke esančios sąskaitos Nr. ( - ) buvo paimta 14 402,81 Eur grynųjų pinigų, iš viso – 50 899,14 Eur. Nuo 2013 m. rugpjūčio 2 d. iki 2014 m. gruodžio 1 d. atsakovas R. J. dirbo UAB ,,Autocredo“ direktoriaus pareigose. Vadovas atsako už apskaitos organizavimą ir už apskaitos dokumentų saugojimą. Atsakovas nepateikė dokumentų, patvirtinančių iš bendrovės sąskaitų paimtų pinigų panaudojimą. Darytina išvada, kad bendrovei yra padaryta 50 899,14 Eur žala, kurią privalo atlyginti atsakovas (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., 6.263 str., Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 str.).

62.

7Atsakovas R. J. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškinys su priedais, Vilniaus apygardos 2018 m. gegužės 18 d. nutartis, pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo ir šaukimas į teismo posėdį atsakovui tinkamai įteikti atitinkamai 2018 m. liepos 24 d. ir 2018 m. rugsėjo 11 d. (popierinės bylos l. 1–2).

8Ieškinys tenkintinas visiškai. Byloje nustatytos reikšmingos ginčui išspręsti aplinkybės:

93.

102013 m. rugpjūčio 2 d. Juridinių asmenų registre įregistruota UAB „Autocredo“. Bendrovės vadovu nuo 2013 m. rugpjūčio 2 d. iki 2017 m. rugsėjo 14 d. buvo R. J., kuris nuo 2015 m. gegužės 22 d. - UAB „Autocredo“ vienintelis akcininkas (CPK 179 str. 3 d.).

114.

12AB Swedbank esančios UAB „Autocredo“ sąskaitos Nr. ( - ) išraše nurodyta, kad nuo 2013 m. rugpjūčio 2 d. iki 2014 m. rugpjūčio 7 d. iš sąskaitos buvo paimta iš viso 37 077,15 Eur suma.

135.

14AB Šiaulių banke esančios UAB „Autocredo“ sąskaitos Nr. ( - ) išraše nurodyta, kad nuo 2014 m. rugsėjo 12 d. iki 2014 m. spalio 23 d. iš sąskaitos buvo paimta iš viso 14 402,80 Eur suma.

156.

162017 m. rugsėjo 12 d. įsiteisėjo Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. eB2-896-590/2018 iškelti bankroto bylą UAB „Autocredo“, bankroto administratoriumi buvo paskirtas R. M., o įmonės valdymo organai įpareigoti per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. 2017 m. lapkričio 27 d. nutartimi patvirtintas BUAB „Autocredo“ kreditorių finansinių reikalavimų sąrašas bendrai 8 773,18 Eur sumai (CPK 179 str. 3 d.).

177.

18Nagrinėjamu atveju ieškovas BUAB „Autocredo“ prašė priteisti iš buvusio bendrovės vadovo R. J. 50 899,14 Eur sumą, kurią atsakovas, kaip vadovas, vadovavimo bendrovei laikotarpiu, paėmė š bendrovės sąskaitų bankuose. Ieškovas nurodė, kad atsakovas nepagrindė paimtos sumos panaudojimą bendrovės veiklos tikslais ir paimtos sumos negrąžino bendrovei po bankroto bylos iškėlimo, tokiu būdu padarydamas bendrovei žalą. Darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju taikytinos bendrosios civilinės atsakomybės sąlygos ir jų įrodinėjimo naštos paskirstymas (CK 6.246–6.249 str.), pagal kurį ieškovas privalo įrodyti žalą, neteisėtus veiksmus ir priežastinį ryšį, o atsakovas R. J. privalo paneigti jo kaltės prezumpciją.

198.

20Bendrovės vadovo deliktinė atsakomybė yra nustatyta CK 2.87 str. 1–3 dalyse, kuriose nurodyta, kad valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, laikytis lojalumo juridiniam asmeniui pareigos privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams. Tai, ar akcinės bendrovės valdymo organo narys elgiasi sąžiningai ir protingai, sudarydamas tam tikrus sandorius bendrovės vardu, vertinama pagal tai, ar nėra tokio nario ir bendrovės interesų konflikto, ar nėra painiojamas nario asmeninis ir bendrovei priklausantis turtas, ar sandoriu nepadaroma aiški žala bendrovei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-290/2013).

219.

22Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad bendrovės vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, jog jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus, laikytųsi nustatytų jos veiklos apribojimų. Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo santykiai, nuo pat tapimo įmonės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar įmonės vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio standartą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-581/2013).

2310.

24CK 2.87 str. 7 d. nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip. Bendrovės vadovo veiksmai sudarant ir vykdant sandorius turi užtikrinti, kad bendrovei nebūtų padaryta žalos. Vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246 str. – 6.249 str.).

2511.

26Bylose, kuriose reiškiamas reikalavimas bendrovės vadovui atlyginti padarytą žalą, iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus vadovo veiksmus, padarytos žalos (nuostolių) faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turi bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009).

2712.

28Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 7–8, 10 d., 12 d. 1–2 d. numatyta, kad bendrovės vadovas organizuoja kasdienę bendrovės veiklą vadovaudamasis įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, pareiginiais nuostatais, jis veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, atsako už finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 4 str. ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama; 2) pateikiama laiku; 3) išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams, o pagal šio įstatymo 6 str. 2 d. į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, o už apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą atsako ūkio subjekto vadovas (Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 str. 1 d., 21 str.).

2913.

30Nurodytas reglamentavimas lemia, kad kiekviena bendrovės atliekama ūkinė–finansinė operacija turi būti įtraukta į bendrovės apskaitą ir pagrįsta atitinkamu finansiniu dokumentu, o už šių veiksmų tinkamą atlikimą yra atsakingas bendrovės vadovas.

3114.

32Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 1 p. įsiteisėjus nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai privalo perduoti įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus.

3315.

34Teismas, įvertinęs nustatytas aplinkybes ir BUAB „Autocredo“ bankroto administratoriaus ieškinyje nurodytus argumentus, konstatuoja, kad atsakovas R. J. atliko neteisėtus veiksmus, kurie sukėlė žalą ieškovui BUAB „Autocredo“, nes atsakovas neperdavė bendrovės bankroto administratoriui turto ir dokumentų, tame tarpe pagrindžiančių iš bendrovės sąskaitų, esančių AB Swedbank ir AB Šiaulių banke, laikotarpiu nuo 2013 m. rugpjūčio 2 d. iki 2014 m. spalio 23 d. paimtų lėšų panaudojimo paskirtį. Bendrovės lėšos buvo paimtos atsakovo vadovavimo bendrovei laikotarpiu. Atsakovas jokių prieštaravimų dėl bendrovei negrąžintų lėšų nepateikė nei ieškovo bankroto administratoriui, nei teismui, nors tiek bankroto administratoriaus raštas dėl lėšų grąžinimo, tiek teismo procesiniai dokumentai (pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo, šaukimas į teismo posėdį) atsakovui buvo įteikti tinkamai. Darytina išvada, kad atsakovas neginčija lėšų paėmimo ir panaudojimo ne UAB „Autocredo“ veiklos tikslais aplinkybių. Teismas pažymi, kad bendrovės dokumentai ir turtas, vadovaujantis Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 30 d. bankroto bylos iškėlimo bendrovei nutartimi, turėjo būti perduoti bankroto administratoriui dar iki 2017 m. spalio 3 d. Ieškovo bankroto administratorius nurodė, kad buvęs UAB „Autocredo“ vadovas R. J. įmonės dokumentų ir turto neperdavė iki šiol. Teismas konstatuoja, kad atsakovas, kaip atskaitingas bendrovei asmuo, ne tik pažeidė šio sprendimo 9–10 punktuose nurodytų teisės aktų reikalavimus, bet ir CK 2.87 str. bendrovės vadovui nustatytas pareigas veikti sąžiningai ir protingai savo vadovaujamos bendrovės atžvilgiu bei vengti situacijos, kai vadovo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams. Teismo vertinimu, didelės vertės bendrovės lėšų paėmimas iš bendrovės sąskaitų kredito įstaigose ir jų panaudojimo bendrovės veikloje nepagrindimas bei neperdavimas bankroto administratoriui pagrindžia atsakovo, kaip buvusio bendrovės vadovo, neteisėtus veiksmus (Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 9 str., 27 str. 1 d. 2 p.; CPK 185 str.).

3516.

36Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad konstatuotas asmens veiksmų neteisėtumas ir jo kaltė savaime nepagrindžia žalos padarymo, todėl asmuo, kuris reikalauja atlyginti žalą, turi įrodyti tiek žalos faktą, tiek jos dydį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-145-415/2017).

3717.

38Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2013 m. rugpjūčio 2 d. iki 2014 m. spalio 23 d. iš UAB „Autocredo“ sąskaitų buvo paimta iš viso 51 479,95 Eur suma (37 077,15 Eur iš AB Swedbank sąskaitos, 14 402,80 Eur – iš AB Šiaulių banko). Ieškovo bankroto administratorius nurodė, kad UAB „Autocredo“ buhalterinės apskaitos dokumentais nepagrįstas 50 899,14 Eur (36 486,33 Eur iš AB Swedbank sąskaitos, 14 402,81 Eur – iš AB Šiaulių banko), t. y. mažesnės nei nurodyta išrašuose, sumos paėmimas. Tai reiškia, kad ieškovo nurodomas žalos dydis gali būti laikomas pagrįstu, kadangi ieškiniu prašoma priteisti mažesnę sumą, negu buvo paimta iš bendrovės sąskaitų. Nors atsakovas nepateikė jokių prieštaravimų dėl paimtos sumos dydžio, teismas pažymi, kad priešingai nei nurodo bankroto administratorius, iš AB Šiaulių banko sąskaitos buvo paimta ne 14 402,81 Eur, o 14 402,80 Eur suma, t. y. skirtumas atsirado dėl netinkamo valiutos konvertavimo iš lito į eurą (1 euras lygu 3,4528 lito) ir sudaro vieną euro centą. Atsižvelgiant į tai, teismas daro išvadą, kad įrodymais pagrįstas žalos dydis yra 50 899,13 Eur ir konstatuoja priežastinį ryšį tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos. Atsakovas nepateikė įrodymų, paneigiančių jo kaltę dėl žalos bendrovei atsiradimo, todėl laikytina, kad jo, kaip bendrovės vadovo, kaltės prezumpcija nebuvo paneigta (CPK 178 str.).

3918.

40Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju atsakovui R. J., kaip buvusiam UAB „Autocredo“ vadovui, už 50 899,13 Eur sumos neperdavimą bankroto administratoriui taikytina deliktinė civilinė atsakomybė, priteisiant 50 899,13 Eur žalą (CK 6.245–6.249 str.; CPK 7 str., 8 str., 12 str., 177–179 str., 185 str.).

4119.

42Ieškovo bankroto administratorius pagal CK 6.37 str. 2 d. ir CK 6.210 str. 1 d. pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismo vertinimu, ieškinio reikalavimas priteisti procesines palūkanas yra asmeninė R. J. atsakomybė už tai, kad jis žalos neatlygino geruoju, dėl to BUAB „Autocredo“ turėjo kreiptis į teismą. Per bylinėjimosi laiką atsakovas, nesumokėdamas žalos atlyginimo geruoju, gavo iš to naudos, tuo pažeisdamas ieškovo interesus ir pagal CK 6.37 str. 2 d. turi mokėti palūkanas, kurios vertinamos kaip minimalūs ieškovo nuostoliai. Nagrinėjamu atveju neturi teisinės reikšmės, kad atsakovo prievolė grąžinti priteistą sumą atsirado dėl žalos atlyginimo, nes procesinių palūkanų mokėjimas, kaip civilinė atsakomybė, kyla iš atsakovo neteisėtų veiksmų – pinigų nesumokėjimo geruoju.

4320.

44Ieškovas BUAB „Autocredo“ nuo bylinėjimosi išlaidų yra atleistas CPK 83 str. 1 d. 8 p. pagrindu, todėl iš atsakovo R. J. valstybės naudai priteistina 988 Eur žyminio mokesčio už ieškinį, pateiktą EPP būdu (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str., 96 str. 1 d.).

4521.

46Teismas išaiškina, kad pagal CPK 140 str. 4 d. per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjus teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese CPK 595 straipsnio tvarka.

4722.

48Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 18 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės paliekamos galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CPK 150 str. 3 d.).

49Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 str., 263 str., 268 str., 270 str.,

Nutarė

50Ieškinį patenkinti visiškai.

51Priteisti iš atsakovo R. J. ieškovo BUAB „Autocredo“ naudai 50 899,13 Eur žalos atlyginimą ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (50 899,13 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. gegužės 18 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

52Priteisti iš atsakovo R. J. valstybės naudai 988 Eur žyminio mokesčio.

53Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Neringa... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Ieškovas BUAB „Autocredo“, atstovaujamas bankroto administratoriaus R. M.,... 6. 2.... 7. Atsakovas R. J. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškinys su priedais,... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai. Byloje nustatytos reikšmingos ginčui... 9. 3.... 10. 2013 m. rugpjūčio 2 d. Juridinių asmenų registre įregistruota UAB... 11. 4.... 12. AB Swedbank esančios UAB „Autocredo“ sąskaitos Nr. ( - ) išraše... 13. 5.... 14. AB Šiaulių banke esančios UAB „Autocredo“ sąskaitos Nr. ( - ) išraše... 15. 6.... 16. 2017 m. rugsėjo 12 d. įsiteisėjo Vilniaus apygardos teismo 2017 m.... 17. 7.... 18. Nagrinėjamu atveju ieškovas BUAB „Autocredo“ prašė priteisti iš... 19. 8.... 20. Bendrovės vadovo deliktinė atsakomybė yra nustatyta CK 2.87 str. 1–3... 21. 9.... 22. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad bendrovės vadovas privalo dirbti... 23. 10.... 24. CK 2.87 str. 7 d. nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys,... 25. 11.... 26. Bylose, kuriose reiškiamas reikalavimas bendrovės vadovui atlyginti padarytą... 27. 12.... 28. Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 7–8, 10 d., 12 d. 1–2 d. numatyta,... 29. 13.... 30. Nurodytas reglamentavimas lemia, kad kiekviena bendrovės atliekama... 31. 14.... 32. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 1 p. įsiteisėjus nutarčiai... 33. 15.... 34. Teismas, įvertinęs nustatytas aplinkybes ir BUAB „Autocredo“ bankroto... 35. 16.... 36. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad konstatuotas asmens veiksmų... 37. 17.... 38. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2013 m. rugpjūčio 2 d. iki... 39. 18.... 40. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu... 41. 19.... 42. Ieškovo bankroto administratorius pagal CK 6.37 str. 2 d. ir CK 6.210 str. 1... 43. 20.... 44. Ieškovas BUAB „Autocredo“ nuo bylinėjimosi išlaidų yra atleistas CPK 83... 45. 21.... 46. Teismas išaiškina, kad pagal CPK 140 str. 4 d. per 30 dienų nuo šio... 47. 22.... 48. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 18 d. nutartimi pritaikytos... 49. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 str., 263 str., 268 str.,... 50. Ieškinį patenkinti visiškai.... 51. Priteisti iš atsakovo R. J. ieškovo BUAB „Autocredo“ naudai 50 899,13 Eur... 52. Priteisti iš atsakovo R. J. valstybės naudai 988 Eur žyminio mokesčio.... 53. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas...