Byla eAS-140-629/2019
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Arūno Dirvono ir Mildos Vainienės (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo J. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. sausio 7 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo J. K. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas J. K. (toliau – ir pareiškėjas) 2018 m. lapkričio 16 d. kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją (toliau – ir atsakovas): 1) įteikti Jungtinėms Amerikos Valstijoms (toliau – ir JAV) protesto notą dėl žmogaus teisių pažeidimų pareiškėjo atžvilgiu ir JAV pareikalauti įgyvendinti teisę į susipažinimą su teisminio nagrinėjimo medžiaga, teisę į teisingą teismą; 2) įteikti JAV protesto notą, kurioje būtų reikalaujama suteikti išsamią informaciją apie pareiškėjo įkalinimo sąlygas; 3) įteikti JAV protesto notą, reikalaujant iš JAV netaikyti mirties bausmės pareiškėjui; 4) pateikti JAV teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos vardu parengtą procesinį dokumentą „Amicus Curia“ dėl pareiškėjo; 5) pradėti teisminį procesą Tarptautiniame Teisingumo Teisme prieš JAV dėl Vienos konvencijos dėl konsulinių santykių pažeidimo pareiškėjo atžvilgiu bei reikalauti taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl mirties bausmės vykdymo sustabdymo.

6Pareiškėjas teigė, kad 2018 m. rugpjūčio 27 d. buvo kreiptasi į Ministeriją dėl diplomatinės ir konsulinės gynybos priemonių taikymo. 2018 m. spalio 16 d. buvo gautas Ministerijos atsakymas Nr. (21.3.49)3–4546, iš kurio turinio pareiškėjas sprendė, jog Ministerija nevisiškai supranta diplomatinės ir konsulinės gynybos priemonių taikymą baudžiamajame procese. Skundą dėl vilkinimo atlikti atsakovo kompetencijai priskirtus veiksmus pareiškėjas grindė tuo, kad atsakovas vengia baudžiamojo proceso, vykstančio JAV, metu pateikti procesinį dokumentą „Amicus Curia“. Pareiškėjo nuomone, JAV buvo pažeistos jo procesinės teisės, jis yra laikomas netinkamomis sąlygomis, tačiau Lietuvos valstybė nesiima jokių teisinių priemonių, kurios galėtų apginti pareiškėjo pažeistas teises, užkirsti kelią Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir Konvencija) Protokolo Nr. 13 1 straipsnyje įtvirtinto mirties bausmės panaikinimo pažeidimui.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. lapkričio 23 d. nutartimi pareiškėjui nustatė terminą iki 2018 m. gruodžio 4 d. skundo trūkumams pašalinti, t. y. pateikti įrodymus, kad su reikalavimais, išdėstytais skunde, pareiškėjas yra kreipęsis į atsakovą, o šis yra priėmęs sprendimą dėl tokių pareiškėjo prašymų, taip pat pareiškėjui išaiškino, kad, jei atsakovas yra priėmęs sprendimą dėl tokių formuluojamų prašymų, pareiškėjas turėtų reikšti reikalavimą dėl jo.

8Teismas, įvertinęs gautą skundą, konstatavo, kad pareiškėjo reikalavimas neatitinka Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme (toliau – ir ABTĮ) skundo reikalavimui keliamų aiškumo ir konkretumo kriterijų, nes jame nėra nurodyta, kokiais atsakovo veiksmais (neveikimu) ar priimtu aktu pareiškėjas grindžia savo teisių pažeidimą. Iš pareiškėjo pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog jis 2018 m. rugpjūčio 27 d. prašymu kreipėsi į atsakovą, prašydamas reikalauti JAV įgyvendinti pareiškėjo teisę į teisingą teismą ir kitas procesines garantijas; siekiant užtikrinti pareiškėjo teisę į gyvybę, reikalauti JAV netaikyti mirties bausmės; imtis veiksmų dėl pareiškėjo malonės prašymo pateikimo prezidentui D. T. palaikymo; pradėti teisminį procesą Tarptautiniame Teisingumo Teisme prieš JAV dėl Vienos konvencijos dėl konsulinių santykių 36 straipsnio pažeidimo. Tačiau pareiškėjas nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių, kad jis kreipėsi į atsakovą su reikalavimais, kuriuos jis suformulavo skunde kaip įpareigojimus atsakovui, o atsakovas atsisakė pareiškėjo prašomus veiksmus atlikti. Priešingai, atsakovas 2018 m. spalio 16 d. rašte Nr. (21.3.49)3-4546 paaiškino, kad jis kartu su Lietuvos Respublikos ambasada JAV aktyviai teikia ir toliau teiks pareiškėjui visą minėtuose teisės aktuose nustatytą konsulinę pagalbą ir imsis visų kitų galimų priemonių; informavo, kad pareiškėjo malonės prašymas JAV prezidentui buvo perduotas JAV Valstybės departamentui 2018 m. spalio 9 d. Taigi, teismo vertinimu, atsakovas neatsisako pareiškėjui teikti visą įmanomą teisės aktuose nustatytą konsulinę pagalbą bei kitas įmanomas priemones. Teismas pabrėžė, kad, nereiškiant reikalavimo dėl administracinio akto panaikinimo (kuriuo buvo atsisakyta atlikti prašomus veiksmus), negali būti reiškiamas ir reikalavimas įpareigoti atlikti veiksmus.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. sausio 7 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo J. K. skundą.

11Teismas nustatė, kad 2019 m. sausio 4 d. per Elektroninių paslaugų portalo (EPP) sistemą pareiškėjo atstovas teismui pateikė prašymą, kuriame nurodė kreipęsis į Ministeriją su prašymu atlikti veiksmus, kuriuos prašo teismo įpareigoti atlikti atsakovą, bet iki šiol negavęs atsakymo. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjas tik po 2018 m. lapkričio 23 d. teismo nutarties su prašymu kreipėsi į atsakovą, prašydamas atlikti veiksmus, kuriuos prašo teismo įpareigoti atlikti atsakovą, kad kol kas atsakovas nėra priėmęs sprendimo dėl pareiškėjo kreipimosi, nusprendė, jog nagrinėjamu atveju tarp šalių nėra kilusio ginčo. Pareiškėjo atstovo argumentai, kad atsakovas galbūt nepateiks sprendimo, teismo vertinimu, yra visiškai nepagrįsti. Nesant atsakovo atsisakymo atlikti pareiškėjo pageidaujamus veiksmus, nėra galimas ir tokio reikalavimo nagrinėjimas teisme, nes iš esmės nėra ginčo. Pareiškėjo skundą atsisakyta priimti ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu.

12III.

13Pareiškėjas J. K. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. sausio 7 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės.

14Pareiškėjo teigimu, teismo išvada, jog tarp pareiškėjo ir atsakovo nėra ginčo, neatitinka faktinių aplinkybių. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad ginčas yra kilęs ir būtent atsakovo neveikimas apsunkina pareiškėjo galimybes ginti savo pažeistas teises. Pareiškėjas mano pašalinęs 2018 m. lapkričio 23 d. teismo nutartyje nustatytus skundo trūkumus, t. y. pateikęs įrodymus, jog buvo kreiptasi į atsakovą su reikalavimu priimti teisės aktą, bet šis aktas nebuvo priimtas (pareiškėjo 2018 m. rugpjūčio 27 d. raštas ir 2018 m. spalio 16 d. gautas Ministerijos raštas). Teismui buvo papildomai pateiktas pareiškėjo 2018 m. gruodžio 4 d. raštas, kuriame Ministerijos prašyta suteikti papildomą informaciją. Be to, pati Ministerija yra nurodžiusi, jog nenori imtis papildomų veiksmų pareiškėjo padėčiai spręsti, nors, jo nuomone, ji privalo imtis skunde nurodytų veiksmų. Pareiškėjo vertinimu, jis skundą pateikė įstatymuose nustatyta tvarka ir terminais. Jis paaiškina, kad administracinio ginčo dalyką sudaro atsakovo atsisakymas taikyti prašomas priemones. Teismo atsisakymas priimti skundą reikštų pareiškėjo teisės kreiptis į teismą pažeidimą bei Konvencijos Nr. 13 nuostatų pažeidimą.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16IV.

17Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje, Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta kiekvieno suinteresuoto subjekto teisė įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Asmens teisė kreiptis į teismą priklauso nuo procesinio pobūdžio aplinkybių – teisės kreiptis į teismą buvimo prielaidų. Viena iš ABTĮ numatytų teisės kreiptis į teismą buvimo prielaidų yra ginčo priskirtinumas teismui. Pagal ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punktą, teismas turi atsisakyti priimti skundą (prašymą), kai skundas (prašymas) nenagrinėtinas teismų administracinio proceso tvarka. Taigi, byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju pagrįstai nusprendė, jog pareiškėjo keliamas reikalavimas negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku.

18Remiantis ABTĮ 17 straipsnio 1 dalies 1 punktu, administracinių teismų kompetencijai yra priskirta nagrinėti bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų (neveikimo) teisėtumo, taip pat dėl šių subjektų vilkinimo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus. ABTĮ 23 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad Skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto teisės akto ar veiksmo (neveikimo), taip pat dėl viešojo administravimo subjekto vilkinimo atlikti veiksmus turi teisę paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo administravimo subjektai, įskaitant valstybės tarnautojus ir pareigūnus, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Atsižvelgiant į tai, administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų (administracinių aktų), taip pat veiksmų (neveikimo), kurie lemia konkrečių asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus, teisėtumo. Todėl teismine tvarka gali būti ginčijama ne bet kokia valstybinio administravimo subjekto veikla, o tik tokia, kuri atitinka ABTĮ 17 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 23 straipsnio 1 dalies reikalavimus. Kai skundžiamas aktas ar veiksmas akivaizdžiai jokių teisinių pasekmių nesukelia, jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu. Nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir patenkinus skundą, asmens teisių ir pareigų apimtis (jo teisių ir pareigų bei įstatymo saugomų interesų gynimo požiūriu) nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-540/2008, 2010 m. spalio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-560/2010).

19Pareiškėjas skunde prašė įpareigoti Ministeriją atlikti veiksmus, susijusius su jo procesinių teisių ir teisės į tinkamas laikymo sąlygas užtikrinimu, taip pat jam skirtos mirties bausmės netaikymu. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra ne kartą pažymėta, jog savarankiškas reikalavimas dėl įpareigojimo atlikti veiksmus paprastai reiškiamas tada, kai atitinkama institucija neatlieka savo veiksmų pagal kompetenciją, vilkina ar atsisako juos atlikti. Tokiu atveju paprastai iš esmės yra skundžiamas tam tikras institucijos neveikimas (žr., pvz., 2006 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS6-351/2006, 2013 m. balandžio 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS444-387/2013).

20Šiuo aspektu pabrėžtina, kad pareiškėjas nurodė, jog skundą pateikė dėl atsakovo vilkinimo atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus. Pareiškėjo teigimu, dėl netinkamai formuojamos Ministerijos ir jai pavaldžių institucijų, t. y. Lietuvos Respublikos ambasados Vašingtone bei Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Čikagoje, pozicijos jam gali būti įvykdyta mirties bausmė. Jo nuomone, Ministerija nevisiškai supranta diplomatinės ir konsulinės gynybos priemonių taikymą baudžiamajame procese, ignoruoja Vienos konvencijos dėl konsulinių santykių nuostatas. Įvertinusi pareiškėjo argumentus ir keliamus reikalavimus, teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog šiuo atveju nėra ginčo, kadangi nagrinėjamu atveju pareiškėjas iš esmės skundžia Ministerijos neveikimą viešojo administravimo srityje, tvirtindamas, kad tai jam sukelia teisines pasekmes. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad toks pareiškėjo skundo reikalavimas yra priskirtinas administracinių teismų kompetencijai. Taigi, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytą atsisakymo priimti skundą pagrindą.

21Teisėjų kolegija papildomai pastebi, kad pirmosios instancijos teismas 2018 m. lapkričio 23 d. nutartyje iš dalies vertino pareiškėjo reikalavimų pagrįstumą, tačiau šie veiksmai turėtų būti atliekami bylą nagrinėjant iš esmės. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausimą, iš esmės turėjo vertinti jo atitikimą ABTĮ 24 ir 25 straipsniuose įtvirtintiems reikalavimams, todėl, 2018 m. lapkričio 23 d. nutartyje nustatydamas pareiškėjo skundo trūkumus, t. y. įpareigodamas pareiškėją pateikti teismui įrodymus, pagrindžiančius, kad su reikalavimais, išdėstytais skunde, jis yra kreipęsis į atsakovą, o šis yra priėmęs sprendimą dėl tokių pareiškėjo prašymų, pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju iš esmės prašė perteklinės informacijos ir gilinosi į aplinkybes, kurios skundo priėmimo stadijoje nėra vertintinos.

22Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas, todėl nepagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo skundą ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo nutartis panaikinama, o pareiškėjo atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

24Pareiškėjo J. K. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

25Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. sausio 7 d. nutartį panaikinti ir perduoti pareiškėjo skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas J. K. (toliau – ir pareiškėjas) 2018 m.... 6. Pareiškėjas teigė, kad 2018 m. rugpjūčio 27 d. buvo kreiptasi į... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. lapkričio 23 d. nutartimi... 8. Teismas, įvertinęs gautą skundą, konstatavo, kad pareiškėjo reikalavimas... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. sausio 7 d. nutartimi... 11. Teismas nustatė, kad 2019 m. sausio 4 d. per Elektroninių paslaugų portalo... 12. III.... 13. Pareiškėjas J. K. atskirajame skunde prašo panaikinti... 14. Pareiškėjo teigimu, teismo išvada, jog tarp pareiškėjo ir atsakovo nėra... 15. Teisėjų kolegija... 16. IV.... 17. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje, Administracinių bylų... 18. Remiantis ABTĮ 17 straipsnio 1 dalies 1 punktu, administracinių teismų... 19. Pareiškėjas skunde prašė įpareigoti Ministeriją atlikti veiksmus,... 20. Šiuo aspektu pabrėžtina, kad pareiškėjas nurodė, jog skundą pateikė... 21. Teisėjų kolegija papildomai pastebi, kad pirmosios instancijos teismas 2018... 22. Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 24. Pareiškėjo J. K. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 25. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. sausio 7 d. nutartį... 26. Nutartis neskundžiama....