Byla e2-373-755/2018
Dėl viešojo pirkimo būdu paslaugų teikimo sutarties Nr.5-128, sudarytos Nr.2015-04-24, vienašališko nutraukimo nepagrįstumo, skolos, palūkanų priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėjas Eigirdas Činka, sekretoriaujant Rimutei Markelevičienei, šalių ir trečiojo asmens atstovams nedalyvaujant, teismo posėdyje žodinio proceso tvarka nagrinėdamas civilinę bylą pagal UAB“ATEA“ ieškinį Visagino savivaldybės administracijai,

Nustatė

2UAB “ATEA“ pateikė ieškinį Visagino savivaldybės administracijai dėl viešojo pirkimo būdu paslaugų teikimo sutarties Nr.5-128, sudarytos Nr.2015-04-24, vienašališko nutraukimo nepagrįstumo, skolos, palūkanų priteisimo.

3Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašė jį atmesti. Pasirengimas bylos nagrinėjimui nustatytas parengiamųjų dokumentų būdu ( CPK 227 straipsnis ). Šalys juos pateikė.

4Abi šalys pateikė teismui taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti, o bylą nutraukti .

5Prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkinamas.

6Baigti bylą taikos sutartimi yra šalių teisė, numatyta įstatyme ir šalių atstovams suteikta atstovavimo dokumentuose (CPK 42 straipsnio 1 dalis). Ji neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 straipsnio 2 dalis). Iš taikos sutarties sąlygų matyti, kad jos nepažeidžia šalių ir trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, nes šalys sutarė dėl sutartinių santykių pabaigos, atsiskaitymų.

7Taikos sutartyje nurodoma, kad šalims žinomos CPK 94, 140, 293, 294 straipsniuose, CK 6.985 straipsniuose numatytos taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo pasekmės, tad tvirtinti taikos sutartį nėra kliūčių.

8Kadangi patvirtinus taikos sutartį civilinė byla nutraukiama, ieškovei grąžinama dalis-75 proc. sumokėto teikiant ieškinį žyminio mokesčio ( CPK 87 straipsnio 2 dalis). Mokesčio sumokėta 417 Eur , grąžinama 312,75 Eur.

9Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 87 straipsnio 2 dalimi, 290, 291 straipsniais, 293 straipsnio 4,5 punktais, 294 straipsniu, teismas

Nutarė

10patvirtinti ieškovės UAB“ATEA“ ir atsakovės Visagino savivaldybės administracijos sudarytą taikos sutartį civilinėje byloje Nr.e2-373-755/2018 pagal šias sąlygas:

11„Taikos sutartis

12Ši taikos sutartis, kuri toliau tekste vadinama „Taikos sutartimi“, sudaryta 2018 m. gegužės 28 d., Vilniuje, tarp: UAB „Atea“, juridinio asmens kodas 122588443, buveinės adresas J. R. g. 6, Vilnius (toliau - Ieškovė), atstovaujama advokato K. S., veikiančio pagal atstovavimo sutartį,ir Visagino savivaldybės administracijos, juridinio asmens kodas 188711925, buveinės adresas Parko g. 14, Visaginas (toliau - Atsakovė), atstovaujamos direktoriaus S. M., veikiančio pagal Visagino savivaldybės administracijos nuostatus, Ieškovė ir Atsakovė toliau šioje Taikos sutartyje kartu vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“. Atsižvelgdamos į tai, kad:

 1. Tarp šalių kilo ginčas dėl pagal Paslaugų teikimo sutartį turimų suteikti paslaugų - Visagino miesto vaizdo stebėjimo sistemos techninės priežiūros ir profilaktikos darbų - bei kitų sutartinių įsipareigojimų vykdymo bei dėl to, atitinkamai, vienašališkai nutrauktos Paslaugų teikimo sutarties.
 2. Ieškovė pateikė Panevėžio apygardos teismui ieškinį, prašydama (i) pripažinti neteisėtu ir panaikinti Atsakovės sprendimą vienašališkai nutraukti 2015 m. balandžio 24 d. Paslaugų teikimo sutartį Nr. 5-128 (toliau - Paslaugų teikimo sutartis), apie kurį Ieškovas buvo informuotas Atsakovės 2017 m. lapkričio 15 d. raštu Nr. (4.11 E) 1-4910 „Dėl sutarties nutraukimo“ ir 2017 m. gruodžio 20 d. raštu Nr. (4.11 E) 1-5388, (ii) priteisti iš Atsakovės Ieškovės naudai 11 737,79 Eur skolą už Paslaugų teikimo sutarties pagrindu suteiktas paslaugas laikotarpiu nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 18d., 111,2 Eur delspinigius ir 8 % dydžio metines palūkanas, už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;
 3. Ieškovės ieškinio pagrindu šiuo metu Panevėžio apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-373-755/2018 (toliau - Civilinė byla);
 4. Šalys įvertino Paslaugų teikimo sutarties vykdymo eigos ypatumus, taip pat Viešųjų pirkimų tarnybos išvadoje dėl Paslaugų teikimo sutarties vykdymo pateiktą Paslaugų teikimo sutarties vykdymo vertinimą;
 5. Šalys, siekdamos taikiai išspręsti tarp Šalių kilusį ginčą ir atsižvelgdamos į tai, jog Ieškovo atžvilgiu neturėtų būti konstatuojamas esminio Paslaugų teikimo sutarties pažeidimas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.217 str. prasme, kadangi šių aplinkybių nenustatė ir Viešųjų pirkimų tarnyba savo išvadoje, šia Taikos sutartimi siekia išspręsti tarp Šalių kilusį ginčą, o taip pat siekia užkirsti kelią bet kokiems kitiems ginčams dėl Paslaugų teikimo sutarties vykdymo bei jos nutraukimo kilti ateityje;
 6. Šalys supranta, kad taikos sutartis - tai ginčo šalių tarpusavio kompromisas, susitarimas, kuriuo jos, atsisakydamos tam tikrų oponuojančių argumentų, nustato abipusiškai priimtinas jų ginčo sprendimo sąlygas, taip pat, kad Taikos sutartis neturi faktų konstatuojamosios galios, o savanoriškas konflikto sureguliavimas įmanomas tik abipusių nuolaidų būdu;

13Vadovaudamosi CK 6.983-6.986 straipsniais, CPK 140 straipsnio 3 dalimi, šalys sudaro šią taikos sutartį ir susitaria:

14Šalys, UAB „Atea“, juridinio asmens kodas 122588443, buveinės adresas J. R. g. 6, Vilnius (toliau - Ieškovė), atstovaujama advokato K. S., veikiančio pagal atstovavimo sutartį, ir Visagino savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188711925, buveinės adresas Parko g.14, Visaginas (toliau - Atsakovė), atstovaujama direktoriaus S. M., veikiančio pagal Visagino savivaldybės administracijos nuostatus, susitaria:

151.Susitarimas dėl tarp šalių kilusio ginčo išsprendimo

  1. Pasirašydamos Taikos sutartį, Šalys patvirtina, kad visi iki šios Taikos sutarties sudarymo dienos kilę ginčai tarp Šalių dėl Paslaugų teikimo sutarties yra išsprendžiami šia Taikos sutartimi.
  2. Šalys šia Taikos sutartimi susitaria, jog Paslaugų teikimo sutartis yra pasibaigusi. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad atsisako viena kitos atžvilgiu bet kokių su Paslaugų teikimo sutartimi susijusių pretenzijų ar reikalavimų ir nereikš jų ateityje, išskyrus reikalavimus vykdyti šią Taikos sutartį. Šalys įsipareigoja bendradarbiauti ir dėti visas pastangas, kad šią Taikos sutartį pavyktų tinkamai ir laiku įgyvendinti.
  3. Ieškovė sutinka atsisakyti ieškinyje reikalautų sumų atlyginimo. Šis Ieškovės sutikimas yra visiškai neutralus juridinis faktas Ieškovės atžvilgiu, kuris nėra bei negali būti aiškinamas kaip pripažinimas, jog, pavyzdžiui (bet tuo neapsiribojant), Ieškovė tinkamai ar netinkamai vykdė Paslaugų teikimo sutartį, suteikė ar nesuteikė paslaugų pagal Paslaugų teikimo sutartį ir (ar) yra kalta dėl Paslaugų teikimo sutarties nutraukimo.
  4. Ieškovė pareiškia, patvirtina ir garantuoja, kad nebeturi jokių reikalavimų ir pretenzijų Atsakovei dėl aplinkybių, kurios sudarė ieškinio pagrindą, t. y. kylančių iš Paslaugų teikimo sutarties vykdymo bei nutraukimo ir (ar) su tuo susijusių aplinkybių, bei nereikš Atsakovei nei tiesiogiai, nei netiesiogiai, tiek civiline, tiek kitokia tvarka, jokių turtinių ar bet kokių kitų reikalavimų bei pretenzijų, susijusių su minėtomis aplinkybėmis.
  5. Atsakovė pareiškia ir patvirtina, kad, atsižvelgiant į tai, jog Paslaugų teikimo sutartis yra laikoma pasibaigusia šios Taikos sutarties 1.2 p. pagrindu, Atsakovė neinicijuos jokių teisminių ar neteisminių procesų Ieškovės atžvilgiu, pavyzdžiui (bet tuo neapsiribojant), Atsakovė aiškiai įsipareigoja nesiimti jokių veiksmų dėl Ieškovės įtraukimo į Nepatikimų tiekėjų sąrašą dėl aplinkybių, susijusių su Paslaugų teikimo sutarties vykdymu bei nutraukimu, bei nereikš Ieškovei nei tiesiogiai, nei netiesiogiai, tiek civiline, tiek kitokia tvarka, jokių turtinių ar bet kokių kitokių reikalavimų bei pretenzijų, susijusių su minėtomis aplinkybėmis, iš jų ir dėl nuostolių (tiesioginių ar netiesioginių) atlyginimo.
  6. Šalys įsipareigoja padengti kiekviena savo šioje civilinėje byloje turėtas visas bylinėjimosi išlaidas (įskaitant ir išlaidas advokatų ar advokatų padėjėjų pagalbai apmokėti) ir bet kokias kitas su šios bylos nagrinėjimu, šios Taikos sutarties sudarymu ir vykdymu susijusias išlaidas ir nereikalaus jų atlyginimo iš kitos Šalies.
  7. Ieškovė įsipareigoja padengti visas teismo turėtas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu.
 1. Taikos sutarties patvirtinimas
  1. Šalys prašo Panevėžio apygardos teismo patvirtinti šią Taikos sutartį ir nutraukti Panevėžio apygardos teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. e2-373-755/2018.
  2. Šalys sutinka, kad šią Taikos sutartį Panevėžio apygardos teismas patvirtintų rašytinio proceso tvarka nedalyvaujant šią Taikos sutartį pasirašiusioms Šalims ar jų atstovams.
  3. Šalys taip pat pareiškia bei sutinka, kad bet kuriai iš Šalių vienašališkai pateikus šią Taikos sutartį tvirtinti Panevėžio apygardos teismui, papildomas priešingos Šalies informavimas ar sutikimas nėra reikalingas.
  4. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad joms yra žinomas ir suprantamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 94 straipsnio 2 dalies, 137 straipsnio 2 dalies 4 punkto, 140 straipsnio 3 dalies, 293 straipsnio 5 punkto, 294 straipsnio 2 dalies bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 straipsnio 1 dalies turinys ir taikymo pasekmės, t. y., kad sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtins bei, nutraukus dėl to civilinę bylą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama, o teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi res judicata galią. Šalys patvirtina, kad pirmiau nurodytos teisinės pasekmės atitinka tikrąją jų valią, išreikštą sudarant Taikos sutartį.
 2. Baigiamosios nuostatos
  1. Šalys patvirtina, jog:
   1. Šios Taikos sutarties pasirašymas nepažeidžia Šalių teisių ir teisėtų interesų, Šalių kreditorių ir kitų trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Šalims yra aiškiai žinomi visi faktai, susiję su šios Taikos sutarties sudarymu ir (ar) nulėmę šios Taikos sutarties sudarymą būtent tokiomis sąlygomis, kokios yra išdėstytos šioje Taikos sutartyje;
   2. Šalys susitarė dėl visų sąlygų, kurios buvo būtinos tam, kad ši Taikos sutartis kiekvienos iš Šalių būtų laikoma sudaryta. Šalys nėra pasilikę sąlygų, susijusių su šios Taikos sutarties vykdymu, kurios turėtų būti nustatomos išreiškiant Šalių valią tolesnių derybų (tarp Šalių dėl šios Taikos sutarties) metu ir (arba) kurios yra pavestos nustatyti tretiesiems asmenims;
   3. Šalys nėra pažeidusios arba nepažeidžia jokių įstatymų ar susitarimų (sutarčių), kurių įgyvendinimas reikšmingai paveiktų Šalių įsipareigojimų vykdymas pagal šią Taikos sutartį. Šalys veikia apdairiai ir yra tinkamai, visapusiškai bei pakankamai informuotos dėl šios Taikos sutarties turinio bei jos esmės.
  2. Šalys įsipareigoja atlikti visus nuo jų valios priklausančius veiksmus, kad ši Taikos sutartis būtų patvirtinta teisme ir Šalims įgytų galutinio sprendimo (res judicata) galią.
  3. Ši Taikos sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius. Ši Taikos sutartis sudaroma lietuvių kalba, 3 (trimis) vienodos teisinės galios egzemplioriais, kurių po vieną perduodama Šalims, o likęs perduodamas Panevėžio apygardos teismui ir paliekamas saugoti civilinėje byloje Nr. e2-373- 755/2018.
  4. Šalys įsipareigoja laikyti šios Taikos sutarties sąlygas konfidencialiomis ir neatskleisti jos sąlygų jokioms trečiosioms šalims be Šalių rašytinio sutikimo, išskyrus kiek tai privaloma pagal taikytinus teisės aktus (tokiu atveju informaciją atskleidžianti Šalis turi nedelsiant raštu informuoti kitą Šalį).
  5. Šalys susitaria jokiu būdu viešai neskelbti, nekomentuoti ir neatskleisti informacijos jokiems tretiesiems asmenims apie civilinėje byloje Ieškovės pareikštus reikalavimus, Šalių procesiniuose dokumentuose nurodytas faktines aplinkybes ir teisinius argumentus, Šalių ginčo aplinkybes ir bet kokios kitos informacijos, išskyrus kiek tai privaloma pagal taikytinus teisės aktus (tokiu atveju, informaciją atskleidžianti Šalis turi nedelsiant raštu informuoti kitą Šalį).

   16Civilinę bylą Nr. e2-373-755/2018 nutraukti, šalims sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus, ieškovei sutikus atsisakyti nuo ieškinyje reikalautų sumų atlyginimo CPK 293 straipsnio 4 ir 5 punktų pagrindais.

   17Sugrąžinti UAB“ATEA“ , kodas 122588443, 312,75 Eur žyminio mokesčio iš jos sumokėto 2018-01-04 nurodymu Nr.34427 per Nordea banką. Mokesčio grąžinimą pavesti VMI.

   18Nutarties nuorašą išsiųsti ieškovei, atsakovams, trečiajam asmeniui.

   19Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti apskųsta Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai