Byla Ik-594-142/2013
Dėl sprendimo panaikinimo ir neišmokėtos valstybinės pensijos dalies priteisimo atsakovėms Vidaus reikalų ministerijai ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Vidaus reikalų ministerijos, trečiasis suinteresuotas asmuo Sveikatos priežiūros tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Ragulskytės-Markovienės, Liudmilos Zaborovskos ir Halinos Zaikauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo A. Z. skundą dėl sprendimo panaikinimo ir neišmokėtos valstybinės pensijos dalies priteisimo atsakovėms Vidaus reikalų ministerijai ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Vidaus reikalų ministerijos, trečiasis suinteresuotas asmuo Sveikatos priežiūros tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos,

Nustatė

2A. Z. (A. Z., toliau – pareiškėjas) padavė teismui skundą ir patikslintą skundą (b. l. 1-6, 26-28), kuriuose prašo: 1) panaikinti Vidaus reikalų ministerijos (toliau – atsakovė, VRM) 2011 m. gegužės 17 d. sprendimą Nr. 1D-3532(2); 2) priteisti solidariai iš atsakovių VRM ir Lietuvos valstybės nuo 2010 m. balandžio 1 d. neišmokėtą valstybinės pareigūnų pensijos dalį. Teismui 2012 m. gruodžio 28 d. pateiktame patikslintame skunde (b. l. 55-58) pareiškėjas prašo neišmokėtą valstybinės pensijos dalį priteisti iš atsakovės Lietuvos valstybės.

3Taip pat pareiškėjas prašė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (toliau - Laikinasis įstatymas) nuostatų, susijusių su valstybinių pensijų mažinimu, konstitucingumą. Dėl šio pareiškėjo prašymo byla buvo sustabdyta, kol įsigalios Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, kuriomis reguliuojamas pensijų perskaičiavimas ir mokėjimas valstybėje susidarius itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ (b. l. 38-39).

4Pareiškėjas nesutinka su jam sumažinta valstybine pareigūnų pensija. Paaiškina, kad VRM 2010 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. 11SP-1313 jam nuo 2010 m. kovo 15 d. paskirta 848,60 Lt valstybinė pensija, taip pat buvo paskirtas valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio priedas. Iš viso pareiškėjui paskirta mokėti neterminuotai 1208,60 Lt. Tačiau pareiškėjui buvo mokama sumažinta valstybinė pensija, t. y. 1002,65 Lt. Pareiškėjas mano, kad Laikinojo įstatymo nuostatos, kuriomis remiantis ir buvo sumažinta jo valstybinė pensija bei nenumatytas pensijos kompensavimas, prieštarauja Konstitucijai, pažeidžia pareiškėjo teises ir interesus, teisėtus lūkesčius. Valstybei nustačius neteisėtą teisinį reguliavimą, pareiškėjas negavo ir negauna dalies valstybinės pensijos, t. y. pajamų, kurias būtų gavęs, jeigu neteisėtas valstybės teisinis reguliavimas nebūtų buvęs nustatytas. Tai reiškia, kad pareiškėjas patyrė nuostolių, kurių dydis lygus negautoms pajamoms – neišmokėtai valstybinės pensijos daliai. Dėl to galima valstybės civilinė atsakomybė.

5Pareiškėjas 2012 m. gruodžio 28 d. patikslintame skunde nurodo, kad valstybė, nepaisydama Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimo ir neatstatydama socialinio teisingumo (nenustatydama praradimų kompensavimo), savo neveikimu pažeidžia konstitucinį piliečių lygybės principą ir toliau diskriminuoja ir skurdina pareiškėją.

6Į teismo posėdį pareiškėjas neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai (b. l. 61). Teismui 2012 m. gruodžio 28 d. pateiktame skundo patikslinime pareiškėjas prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant (b. l. 58).

7Vidaus reikalų ministerija, kartu atstovaudama ir atsakovę Lietuvos valstybę, atsiliepimuose (b. l. 14-16, 45-46) su pareiškėjo skundu nesutinka.

8Paaiškina, kad VRM neturėjo teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymą išmokėti pareigūnų ir karių valstybinės pensijos nepriemoką, kadangi Laikinasis įstatymas, kuriuo remiantis buvo perskaičiuota pareiškėjo valstybinė pensija, galiojo ir nebuvo pripažintas prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Todėl pareiškėjo skundžiamas 2011 m. gegužės 17 d. sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Taip pat nurodo, kad pareigūnų ir karių pensija pareiškėjui buvo perskaičiuota ir išmokėta vadovaujantis Laikinojo įstatymo nuostatomis ir nustatyta tvarka, atsakovės veiksmai yra teisėti ir pagrįsti įstatymu. Todėl nėra pagrindo taikyti civilinę atsakomybę dėl žalos atlyginimo.

9Atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai (b. l. 62-63).

10Sveikatos priežiūros tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) atsiliepimuose (b. l. 17-18, 42-43) prašo pareiškėjo skundą atmesti. Paaiškino, kad Tarnyba neturi teisinio pagrindo elgtis kitaip, negu nustato įstatymas.

11Atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį pranešta tinkamai (b. l. 64).

12Skundas netenkintinas.

13Pareiškėjas kelia ginčą dėl sumažintos jo valstybinės pensijos. Nustatyta, kad VRM kanclerio 2010 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. 11SP-1313 (b. l. 19) pareiškėjui nuo 2010 m. balandžio 1 d. neterminuotai paskirta 848,60 Lt valstybinė pensija, o 2010 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. 11SP-1314 nurodyta mokėti pareiškėjui valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio priedą (b. l. 20). Dėl mokamos sumažintos valstybinės pensijos pareiškėjas 2011 m. kovo 28 d. prašymu kreipėsi į Tarnybą (b. l. 21), nesutikdamas su Tarnybos atsakymu (b. l. 22), 2011 m. gegužės 4 d. skundu kreipėsi į VRM (b. l. 23). Prašė išmokėti nepriemoką ir toliau mokėti paskirtą pensiją. Atsakovė atsakė pareiškėjui 2011 m. gegužės 17 d. raštu Nr. 1D-3532(2) (b. l. 24). Paaiškino, kad pareiškėjo pensija buvo perskaičiuota remiantis Laikinuoju įstatymu, t. y. šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi, pagal 1 priede nurodytą formulę pritaikius koeficientą 0,8296 (1208,60 Lt * 0,8296 = 1002,65 Lt). Nurodė, kad Laikinajame įstatyme nenumatytas sumažintų pareigūnų ir karių valstybinių pensijų kompensavimas. Remdamasi tuo atsakovė padarė išvadą, kad nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymą.

14Pareiškėjo pensija perskaičiuota pagal Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalį. VRM pateikė teismui 2012 m. lapkričio 15 d. pažymą Nr. 11D(P)-5415 apie pareiškėjui mokėtą valstybinę pensiją ir paaiškino, kad pareiškėjui paskirta valstybinė pensija pagal nuo 2010 m. sausio 1 d. galiojusios Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies redakciją nebuvo ribojama (b. l. 53-54). Teismui nėra pagrindo abejoti pateiktos pažymos duomenimis, nes institucijos atsakingi darbuotojai pateiktų duomenų teisingumą patvirtino savo parašais, pareiškėjas ir neginčija jam mokėtos valstybinės pensijos dydžio.

15Laikinasis įstatymas, kaip konstatuota jo preambulėje, buvo priimtas siekiant apriboti ekonomikos krizės nulemtą valstybės ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų deficito didėjimą, jame buvo nustatyta socialinių išmokų (tarp jų ir pareigūnų ir karių valstybinių pensijų) perskaičiavimo tvarka, suponuojant inter alia paskirtų socialinių išmokų laikiną sumažinimą. askirtos ir Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka apribotos valstybinės pensijos (pareigūnų ir karių – kartu su mokamu valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio priedu) ir rentos, nurodytos šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, bei valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos perskaičiuojamos taikant atitinkamą koeficientą, apskaičiuotą pagal šio įstatymo 1 priede nurodytą formulę. Jeigu tas pats asmuo gauna dvi arba daugiau šioje dalyje nurodytų išmokų, apskaičiuojant naują mokėtiną kiekvienos išmokos dydį, visos gaunamos išmokos sumuojamos ir perskaičiuojamos, išmokų sumai taikant atitinkamą koeficientą, apskaičiuotą pagal šio įstatymo 1 priede nurodytą formulę.

16Laikinojo įstatymo 4 straipsnio atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai tyrė Konstitucinis Teismas ir 2012 m. vasario 6 d. nutarime „Dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, kuriomis reguliuojamas pensijų perskaičiavimas ir mokėjimas valstybėje susidarius itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ pažymėjo, kad pagal Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalį perskaičiuojant asmeniui paskirtą valstybinę pensiją, taip pat kelių valstybinių pensijų arba valstybinių pensijų ir rentų, valstybinių socialinio draudimo našlių pensijų bendrą sumą tiek tais atvejais, kai ši išmoka (išmokų suma) apribota Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, tiek tais atvejais, kai ji neapribota, atsižvelgiant į minėtų tam asmeniui paskirtų išmokų dydį, gauta išmoka (išmokų suma) pagal nustatytą formulę gali būti mažinama ne daugiau nei 20 procentų. Konstitucinis Teismas konstatavo, kad pagal Konstituciją, inter alia jos 23, 29, 52 straipsnius, konstitucinį teisinės valstybės principą, susidarius ypatingai situacijai (inter alia dėl ekonomikos krizės) mažinant valstybines pensijas įstatymų leidėjui pareiga numatyti susidariusių praradimų kompensavimo asmenims, kuriems valstybinė pensija buvo paskirta ir mokama, mechanizmą atsiranda tuomet, kai valstybinė pensija mažinama dideliu mastu. Atsižvelgdamas į tai, kad asmeniui paskirta valstybinė pensija, taip pat kelių valstybinių pensijų arba valstybinių pensijų ir rentų, valstybinių socialinio draudimo našlių pensijų bendra suma pagal Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalį sumažinta ne daugiau nei 20 procentų, Konstitucinis Teismas padarė išvadą, kad nėra pagrindo konstatuoti, jog dėl šioje dalyje nustatyto teisinio reguliavimo valstybinės pensijos sumažintos dideliu mastu; tai konstatavus, nėra pagrindo teigti, kad Laikinajame įstatyme nenustačius mechanizmo, pagal kurį būtų kompensuojami praradimai tiems asmenims, kuriems dėl ginčijamoje šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatyto valstybinės pensijos, taip pat kelių valstybinių pensijų arba valstybinių pensijų ir rentų, valstybinių socialinio draudimo našlių pensijų bendros sumos perskaičiavimo (sumažinimo) sumažėjo iki tokio perskaičiavimo (sumažinimo) paskirtos valstybinės pensijos, nukrypta nuo iš Konstitucijos 23, 29, 52 straipsnių, konstitucinio teisinės valstybės principo kylančių reikalavimų. Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad tai, jog nutarime pripažinta, kad Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalis (2009 m. gruodžio 8 d., 2010 m. lapkričio 12 d. redakcijos) tiek, kiek ji apima šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nustatytas valstybines pensijas, prieštaravo (-auja) Konstitucijos 23, 29, 52 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui, savaime nereiškia, kad Konstitucijai prieštarauja ir Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalis tiek, kiek joje nustatyta, kad perskaičiuojamos Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka apribotos valstybinės pensijos. Konstitucinis Teismas padarė išvadą, kad Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalis tiek, kiek joje nustatytas valstybinių pensijų perskaičiavimas, neprieštarauja Konstitucijos 23, 29, 48, 52 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui.

17Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimas leidinyje „Valstybės žinios“ paskelbtas 2012 m. rugsėjo 21 d.

18Konstituciniam Teismui pripažinus, kad Laikinojo įstatymo 4 straipsnis, pagal kurį ir buvo sumažinta pareiškėjo valstybinė pensija, neprieštarauja Konstitucijai, darytina išvada, kad nėra teisinio pagrindo priteisti iš atsakovės pareiškėjo prašomą valstybinės pensijos nepriemoką ir panaikinti skundžiamą VRM sprendimą. VRM, apskaičiuodama pensijų dydžius, vadovavosi galiojančiais teisės aktais.

19yloje tarp šalių yra susiklostę ne civiliniai prievoliniai, bet atitinkami valstybinių pareigūnų ir karių pensijų mokėjimo teisiniai santykiai. Ginčas iš esmės kilęs dėl pareiškėjai neišmokėtos valstybinės pensijos dalies priteisimo, todėl jam spręsti turi būti taikomos šių pensijų teisinius santykius, o ne civilinę deliktinę atsakomybę reglamentuojančios teisės normos. Būtent iš valstybinių pareigūnų ir karių pensijų mokėjimo teisinio santykio, iš šio santykio kylančių abipusių teisių ir pareigų, o ne iš žalos padarymo fakto, kaip deliktinės civilinės atsakomybės atveju, kyla pareiškėjo reikalavimas. Todėl pareiškėjo argumentai, kad dėl valstybinės pensijos dalies neišmokėjimo jam buvo padaryta turtinė žala, yra nepagrįsti.

20Vadovaujantis minėtu Konstitucinio Teismo nutarimu nepagrįsti yra ir pareiškėjo 2012 m. gruodžio 28 d. patikslinto skundo argumentai dėl valstybės neveikimo, t. y. kad nesiūloma Vyriausybei parengti ir patvirtinti sumažintų valstybinių pensijų kompensavimo mechanizmą. Konstitucinio Teismo nutarime aiškiai pasisakyta, kad pensijų bendra suma pagal Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalį sumažinta ne daugiau nei 20 procentų, todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad dėl šioje dalyje nustatyto teisinio reguliavimo valstybinės pensijos sumažintos dideliu mastu. Tuo tarpu įstatymų leidėjas turi pareigą nustatyti susidariusių praradimų kompensavimo mechanizmą tik tuomet, kai valstybinės pensijos sumažinamos dideliu mastu.

21Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 127 straipsniu

Nutarė

22Pareiškėjo A. Z. skundą atmesti.

23Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. A. Z. (A. Z., toliau – pareiškėjas)... 3. Taip pat pareiškėjas prašė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į... 4. Pareiškėjas nesutinka su jam sumažinta valstybine pareigūnų pensija.... 5. Pareiškėjas 2012 m. gruodžio 28 d. patikslintame skunde nurodo, kad... 6. Į teismo posėdį pareiškėjas neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai (b.... 7. Vidaus reikalų ministerija, kartu atstovaudama ir atsakovę Lietuvos... 8. Paaiškina, kad VRM neturėjo teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymą... 9. Atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai (b. l.... 10. Sveikatos priežiūros tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau –... 11. Atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį pranešta tinkamai (b. l.... 12. Skundas netenkintinas.... 13. Pareiškėjas kelia ginčą dėl sumažintos jo valstybinės pensijos.... 14. Pareiškėjo pensija perskaičiuota pagal Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1... 15. Laikinasis įstatymas, kaip konstatuota jo preambulėje, buvo priimtas siekiant... 16. Laikinojo įstatymo 4 straipsnio atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai... 17. Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimas leidinyje „Valstybės... 18. Konstituciniam Teismui pripažinus, kad Laikinojo įstatymo 4 straipsnis, pagal... 19. yloje tarp šalių yra susiklostę ne civiliniai prievoliniai, bet atitinkami... 20. Vadovaujantis minėtu Konstitucinio Teismo nutarimu nepagrįsti yra ir... 21. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87... 22. Pareiškėjo A. Z. skundą atmesti.... 23. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...