Byla 2-2750-169/2008

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Violeta Erlickienė, sekretoriaujant posėdžių sekretorei Vilijai Rukšėnienei, dalyvaujant ieškovo atstovei prokurorei Astai Kudrauskienei, trečiajam asmeniui A. S., išvadą duodančio asmens Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Ingai Raupienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Mažeikių rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro, ginant nepilnamečio M. N. interesus, ieškinį atsakovui R. N., trečiajam asmeniui A. S. dėl tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos ir gyvenamosios vietos nustatymo, globėjo paskyrimo bei išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4ieškovas Mažeikių rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras, ginant nepilnamečio M. N. interesus, kreipdamasis į teismą ir ieškinyje nurodęs, jog prokuratūroje gautas A. S. prašymas dėl kreipimosi į teismą, kad R. N. būtų apribota tėvo valdžia jo sūnaus M. N., gimusio ( - ) atžvilgiu, nes jo tėvas R. N. 2007 m. vasario 15 d. Šiaulių apygardos teismo nuosprendžiu nuteistas laisvės atėmimu 17 metų už M. motinos S. S. itin žiaurų nužudymą ir todėl mažametis M. N. liko be tėvų globos, prašė neterminuotai apriboti tėvų valdžią atsakovui R. N. jo sūnaus M. N., gimusio ( - ) atžvilgiu, nustatyti jam nuolatinę globą, globėja ir turto administratore paskiriant jo seserį A. S., nustatyti gyvenamąją vietą pas globėją ir priteisti iš atsakovo R. N. išlaikymą kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 130,00 Lt kas mėnesį iki jo pilnametystės.

5Ieškovo atstovė A. Kudrauskienė ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti ieškinyje nurodytais motyvais. Ji paaiškino, jog M. N. yra likęs be tėvų globos, nes jo mama mirė, o tėvas nuteistas laisvės atėmimu septyniolikai metų už vaiko motinos itin žiaurų nužudymą, todėl broliu rūpinasi ir jį prižiūri sesuo A. S., kuri yra tinkama būti globėja. Be to, nurodė, jog M. tėvas niekada sūnumi nesirūpino, nes ir būdamas laisvėje nedirbo, girtavo, išlaikymo jam neteikė. Amoraliu elgesiu darė sūnui žalingą įtaką, nes sūnaus akivaizdoje dažnai mušdavo M. motiną, taip pat žiauriai elgėsi ir sūnaus atžvilgiu, dėl sumušimo jam yra tekę net gydytis ligoninėje. Todėl vaikas tėvo atžvilgiu jaučia tik neigiamus jausmus, nieko nenori apie jį girdėti, atsisako skaityti jo laiškus, dėl tėvo įvykdyto žiauraus nusikaltimo buvo labai sukrėstas, jam reikėjo psichologų pagalbos. Dėl paminėtų aplinkybių mano, jog atsakovui tėvų valdžia turėtų būti apribota neterminuotai.

6Atsakovas R. N., kuriam apie posėdžio laiką ir vietą buvo pranešta tinkamai, į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

7Trečiasis asmuo A. S. paaiškino, jog ji gyvena kartu su broliu jiems abiems nuosavybės teise priklausančiame bute, ji dirba ir mokosi, nuo pat motinos mirties rūpinasi broliu, jį auklėja ir prižiūri bei nori ir toliau jį globoti.

8Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė I. Raupienė paaiškino, jog A. S. laikinosios globėjos pareigas atlieka tinkamai, palaiko ryšius su M. klasės auklėtoja, padeda jam įveikti mokymosi ir elgesio sunkumus, todėl jo elgesys gerėja.

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Iš ieškovo atstovės bei trečiojo asmens paaiškinimų, byloje esančių rašytinių įrodymų: 2007-02-15 Šiaulių apygardos teismo nuosprendžio kopijos, iš kurios matyti, jog R. N. už tyčinį itin žiaurų S. S. nužudymą nubaustas laisvės atėmimu septyniolikai metų (b. l. 7-11); S. S. mirties 2006-07-01 liudijimo kopijos (b. l. 14); Mažeikių „Vyturio“ pradinės mokyklos charakteristikos (b. l. 18); A. S. charakteristikos darbe bei pažymos apie jos mokymąsi Žemaitijos kolegijos Telšių menų ir pedagogikos fakultete (b. l. 22, 28); 2006-09-29 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr.A1-1056 „Dėl M. N. laikinosios globos (rūpybos) nustatymo“ kopijos (b. l. 24); 2006-08-03 A. S. buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktu (b. l. 37); 2007-06-12 globojamo M. N. aplankymo aktu (b. l. 48); Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvada (b. l. 70) teismas byloje neabejotinai nustatė, jog atsakovas R. N., nuo 2006 m. liepos 2 d. atliekantis terminuoto laisvės atėmimo bausmę už savo sūnaus M. N. motinos S. S. itin žiaurų nužudymą, būdamas laisvėje amoraliu elgesiu darė sūnui žalingą įtaką, nes sūnaus akivaizdoje dažnai mušdavo M. motiną, taip pat žiauriai elgėsi ir sūnaus atžvilgiu, dėl tokio asocialaus ir nusikalstamo gyvenimo būdo, netinkamo požiūrio į vaiko auklėjimą ir jo poreikius jis netinkamai vykdė savo pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti sūnų, rūpintis jo sveikata, išlaikyti jį ir neužtikrino jam gyvenimo sąlygų, būtinų jo fiziniam, protiniam, dvasiniam bei doroviniam vystymuisi.

11Tėvų valdžia iš esmės yra skirta prigimtinėms vaiko teisėms įgyvendinti, ji apima tėvų su savo vaikais susijusias ne tik teises, bet ir pareigas. Todėl ji yra privaloma ir nė vienas iš tėvų neturi teisės atsisakyti pareigos įgyvendinti tėvų valdžią (LR CK 3.159 straipsnis).

12Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.180 straipsnyje nustatyta, jog kai tėvai vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus, piktnaudžiauja tėvų valdžia, žiauriai elgiasi su vaikais, daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu arba nesirūpina vaikais, teismas gali priimti sprendimą dėl laikino ar neterminuoto tėvų valdžios apribojimo. Todėl, įvertinus byloje surinktus duomenis, teismas daro išvadą, jog yra pakankamas pagrindas atsakovui taikyti neterminuotą tėvų valdžios apribojimą jo nepilnamečio sūnaus M. N., gimusio ( - ) atžvilgiu, nes atsakovas vengia atlikti savo pareigas auklėti sūnų, daro žalingą įtaką jam savo amoraliu elgesiu, visiškai juo nesirūpina ir nedalyvauja auklėjant, neišlaiko bei nėra jokių duomenų, kad padėtis gali pasikeisti (CK 3.180 straipsnis).

13Išklausant teisme M. N. nuomonę bei požiūrį tėvų valdžios apribojimo klausimu, jis paaiškino, jog sesuo juo rūpinasi, jie gerai sutaria ir jis nori gyventi su sese.

14Vaikas, kuris laikinai arba visam laikui yra netekęs savo šeimos aplinkos arba kuris dėl savo interesų negali toje aplinkoje būti, turi teisę į ypatingą valstybės teikiamą apsaugą ir paramą (Vaiko teisių apsaugos konvencijos 20 straipsnio 1 punktas).

15Nustatant vaikui globą (rūpybą), būtina vadovautis įstatyme numatytais globos (rūpybos) nustatymo principais (CK 3.249 straipsnis), t. y. : vaiko interesų pirmumas; pirmumo teisę tapti rūpintojais turi vaiko artimieji giminaičiai, jei tai atitinka vaiko interesus; vaiko globa (rūpyba) šeimoje; brolių ir seserų neišskyrimas, išskyrus atvejus, kai tai pažeidžia vaiko interesus. Vaiko interesai – tai vaiko teisės, numatytos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme ir galimybės šias teises įgyvendinti konkrečioje situacijoje.

16Byloje surinktais duomenimis nustatyta, kad M. N. yra netekęs tėvų globos, nes jo tėvui šiuo sprendimu apribojama tėvų valdžia jo atžvilgiu, o vaiko motina mirusi.

17Todėl, atsižvelgiant į viešąjį interesą, atitinkantį vaiko interesus, M. N., gimusiam ( - ) likusiam be tėvų globos, nustatytina nuolatinė globa (rūpyba) ir globėja (rūpintoja) paskirtina jo sesuo A. S., vaiko globos (rūpybos) vietą nustatant globėjos (rūpintojos) gyvenamojoje vietoje – ( - ) (LR CK 3.249, 3.256, 3.257, 3.265, 3.268 straipsniai).

18Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, nustatantis pagrindines vaiko teises, laisves ir pareigas, šių teisių ir laisvių apsaugos bei gynimo svarbiausias garantijas, įpareigoja tėvus užtikrinti vaikui gyvenimo sąlygas, būtinas jo fiziniam, protiniam, dvasiniam bei doroviniam vystymuisi (Įstatymo 1 straipsnio 2 dalis, 11 straipsnis). Kartu įstatymas numato, kad jog abu tėvai vienodai privalo rūpintis vaikų auklėjimu, tinkamai juos prižiūrėti, materialiai išlaikyti, aprūpinti gyvenamuoju būstu (Įstatymo 21 str. 2 d.). Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.192 straipsnis taip pat numato tėvų pareigą išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Kai ši pareiga nevykdoma, priteisiamas CK 3.196 str. nustatytos formos ir dydžio išlaikymas.

19Lietuvos Respublikos CK 3.195 straipsnyje numatyta, jog tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir atskyrus vaikus nuo tėvų arba apribojus tėvų valdžią, išskyrus atvejus, kai vaikas įvaikinamas.

20Kadangi bylos duomenimis neginčytinai nustatyta, jog atsakovas R. N. nevykdo ir savo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnametį sūnų, ieškinį pilnai tenkinant iš atsakovo priteistinas išlaikymas jo nepilnamečiui sūnui M. N., gimusiam ( - ) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 130,00 Lt nuo ieškinio pateikimo dienos - 2008 m. spalio 29 d. iki vaiko pilnametystės.

21Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.275 straipsnyje nustatyta, jog globojamam vaikui išlaikyti skirtomis lėšomis disponuoja vaiko globėjas (rūpintojas) ir tik vaiko interesais šio kodekso ketvirtosios knygos normų, reglamentuojančių turto administravimą, nustatyta tvarka.

22Todėl šiuo teismo sprendimu M. N. globėja (rūpintoja) paskirta A. S. skirtina ir globotinio (rūpintinio) turto administratore (CK 3.202, 3.275 straipsniai).

23M. N. išlaikyti skirtų lėšų tvarkytoja paskirtina jo globėja (rūpintoja) A. S. (CK 3.275 straipsnis).

24Ieškovas (prokuroras) nuo žyminio mokesčio mokėjimo įstatymo yra atleidžiamas (CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 punktas), todėl, patenkinus ieškinį, bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškotinos iš atsakovo į valstybės biudžetą, proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai – 191,00 Lt (127,00 Lt ir pagal bendrą išmokų už vienerius metus sumą - 130,00 Lt x 12 mėn. = 1.560,00 Lt x 3%, bet ne mažiau kaip 64,00 Lt). Be to, iš atsakovo priteistina 23,40 Lt pašto išlaidų į valstybės biudžetą (CPK 83, 85 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 88 ,96 straipsniai).

25Teismo sprendimas dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo vykdytinas skubiai (CPK 282 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270, 271, 282, 400-407 straipsniais, teismas

Nutarė

27ieškinį patenkinti visiškai.

28Neterminuotai apriboti tėvų valdžią atsakovui R. N., gimusiam ( - ) liepos 8 d., asmens kodas ( - ), jo sūnaus M. N., gimusio ( - ) atžvilgiu.

29Nustatyti nuolatinę globą (rūpybą) M. N., gimusiam ( - )

30M. N., gimusio ( - ) globėja (rūpintoja) bei turto administratore paskirti A. S., asmens kodas ( - ), nustatant vaiko globos (rūpybos) vietą globėjos (rūpintojos) A. S. gyvenamojoje vietoje - ( - )

31Priteisti iš atsakovo R. N., gimusio ( - ) asmens kodas ( - ), išlaikymą jo nepilnamečiui sūnui M. N., gimusiam ( - ) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 130,00 Lt nuo ieškinio pateikimo dienos, t. y. 2008 m. spalio 29 d. iki vaiko pilnametystės.

32M. N. išlaikyti skirtų lėšų tvarkytoja paskirti jo globėją (rūpintoją) A. S., asmens kodas ( - ).

33Priteisti iš atsakovo R. N. 191,00 Lt (šimtą devyniasdešimt vieną litą) žyminio mokesčio ir 23,40 Lt (dvidešimt tris litus 40 ct) pašto išlaidų į valstybės biudžetą;

34Sprendimą dalyje dėl išlaikymo vaikui priteisimo vykdyti skubiai.

35Teismo sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Violeta... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. ieškovas Mažeikių rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras,... 5. Ieškovo atstovė A. Kudrauskienė ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti... 6. Atsakovas R. N., kuriam apie posėdžio laiką ir vietą... 7. Trečiasis asmuo A. S. paaiškino, jog ji gyvena kartu su... 8. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. Iš ieškovo atstovės bei trečiojo asmens paaiškinimų, byloje esančių... 11. Tėvų valdžia iš esmės yra skirta prigimtinėms vaiko teisėms... 12. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.180 straipsnyje nustatyta, jog kai... 13. Išklausant teisme M. N. nuomonę bei požiūrį tėvų... 14. Vaikas, kuris laikinai arba visam laikui yra netekęs savo šeimos aplinkos... 15. Nustatant vaikui globą (rūpybą), būtina vadovautis įstatyme numatytais... 16. Byloje surinktais duomenimis nustatyta, kad M. N. yra... 17. Todėl, atsižvelgiant į viešąjį interesą, atitinkantį vaiko interesus,... 18. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, nustatantis... 19. Lietuvos Respublikos CK 3.195 straipsnyje numatyta, jog tėvų pareiga... 20. Kadangi bylos duomenimis neginčytinai nustatyta, jog atsakovas 21. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.275 straipsnyje nustatyta, jog... 22. Todėl šiuo teismo sprendimu M. N. globėja (rūpintoja)... 23. M. N. išlaikyti skirtų lėšų tvarkytoja paskirtina jo... 24. Ieškovas (prokuroras) nuo žyminio mokesčio mokėjimo įstatymo yra... 25. Teismo sprendimas dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo vykdytinas... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270,... 27. ieškinį patenkinti visiškai.... 28. Neterminuotai apriboti tėvų valdžią atsakovui R. N.,... 29. Nustatyti nuolatinę globą (rūpybą) M. N., gimusiam 30. M. N., gimusio ( - ) globėja... 31. Priteisti iš atsakovo R. N., gimusio 32. M. N. išlaikyti skirtų lėšų tvarkytoja paskirti jo... 33. Priteisti iš atsakovo R. N. 191,00 Lt (šimtą... 34. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo vaikui priteisimo vykdyti skubiai.... 35. Teismo sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...