Byla P-444-15-13
Dėl įsakymo panaikinimo (tretieji suinteresuotieji asmenys A. S., J. J., J. A., D. B., S. V., Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Valstybinė miškų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos)

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko (kolegijos pirmininkas), Arūno Sutkevičiaus ir Virgilijaus Valančiaus (pranešėjas)

2rašytiniame teismo posėdyje išnagrinėjo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos prašymą dėl proceso atnaujinimo administracinėje byloje Nr. I-985-171/2012 pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, pareiškimą atsakovui Druskininkų savivaldybės administracijai dėl įsakymo panaikinimo (tretieji suinteresuotieji asmenys A. S., J. J., J. A., D. B., S. V., Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Valstybinė miškų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos).

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5pareiškėjas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras, ginantis viešąjį interesą (toliau – ir pareiškėjas), kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą pareiškimu (I t., b. l. 1-8), kuriame prašė panaikinti Druskininkų savivaldybės administracijos (toliau – ir atsakovas) direktoriaus 2010 m. kovo 31 d. įsakymą Nr. V35-193. Pareiškimą grindė tuo, kad ginčo žemės sklypo dalies, detaliajame plane pažymėtos Nr. 6, plotas sudaro 0,5404 ha, o į jį patenkančios miško žemės dalis sudaro 0,5 ha. Tai rodo, kad miško naudmenos žemės sklype, kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), sudaro daugiau kaip 90 procentų visų naudmenų, todėl, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1569 „Dėl įsiterpusių į žemės ūkio paskirties žemėnaudas miškų priskyrimo miškų ūkio paskirties žemei“ 2 punktu, tokiam žemės sklypui privalėjo būti nustatyta miškų ūkio, o ne žemės ūkio paskirtis. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad detaliuoju planu formuojamo žemės sklypo dalyje, pažymėtoje Nr. 6, yra neteisėtai suteikiama teisė statyti inžinerinius statinius, o tai prieštarauja Lietuvos Respublikos miškų įstatymo (toliau – ir Miškų įstatymas) 2 straipsniui, kuris miško žemėje leidžia statyti tik tokius statinius, kurie yra siejami su miškų ūkio veikla.

6Pareiškėjas 2012 m. sausio 20 d. pateikė teismui pareiškimo dėl Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo panaikinimo atsisakymą (II t., b. l. 1–4), kuriame nurodė, kad atsisako pareiškime keliamo reikalavimo panaikinti Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. kovo 31 d. įsakymą Nr. V35-193, kuriuo patvirtintas 1,21 ha žemės sklypo (kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini)) detalusis planas ir jo sprendiniai, bei prašė administracinę bylą nutraukti. Paaiškino, kad atsakovas elektroniniu paštu Vilniaus apygardos prokuratūrai pateikė Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. V35-17 „Dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis žemės sklype, Jaskonių k., Druskininkų sav. (kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini))“ nuorašą bei su šio įsakymo priėmimu susijusius dokumentus, iš kurių matyti, kad 2012 m. sausio 9 d. savivaldybėje buvo gautas trečiųjų suinteresuotų asmenų prašymas dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis. Nurodytu įsakymu ginčo žemės sklype, detaliuoju planu projektuojamoje sklypo dalyje, pažymėtoje Nr. 6, 12100 m2 miško žemės plotas buvo paverstas kitomis naudmenomis ir nustatyta 1287 Lt piniginė kompensacija už minėto miško žemės ploto pavertimą kitomis naudmenomis. Pareiškėjas nurodė, kad, atsakovui priėmus minėtą sprendimą ir nesant teisinių pagrindų jį pripažinti niekiniu ir negaliojančiu, ginčijamu detaliuoju planu nustatyta galimybė žemės sklypo dalyje, pažymėtoje Nr. 6, statyti inžinerinius statinius neprieštarauja galiojantiems teisės aktų reikalavimams.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. sausio 23 d. nutartimi (II t., b. l. 29-31) pareiškėjo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, prašymą tenkino ir administracinę bylą nutraukė.

9Nurodęs, jog atsakovo priimti sprendimai lėmė, kad ginčijamas detalusis planas šiuo metu galiojančių teisės aktų reikalavimų nepažeidžia, todėl pareiškėjas atsisakė pareiškimo reikalavimų ir prašė administracinę bylą nutraukti, pabrėžė, jog aplinkybių, leidžiančių tvirtinti, jog bylos nutraukimas prieštarauja įstatymui ar viešajam interesui arba pažeidžia kieno nors teises ar įstatymų saugomus interesus, nenustatyta, teismas administracinę bylą Nr. I-985-171/2012 (proceso Nr. 3-61-3-01856-2011-7) nutraukė.

10III.

11Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – ir Inspekcija) pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo administracinėje byloje Nr. I-985-171/2012 Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 153 straipsnio 2 dalies 8 ir 10 punktuose numatytais pagrindais (II t., b. l. 65–69).

12Inspekcijos vertinimu, teismas nenurodė teisės normų bei motyvų, kuriais remdamasis padarė išvadą, jog Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriui priėmus 2012 m. sausio 9 d. sprendimą miško žemę paversti kitomis naudmenomis, Detaliuoju planu nustatyta galimybė žemės sklypo dalyje Nr. 6, statyti inžinerinius statinius neprieštarauja galiojantiems teisės aktų reikalavimams. Teismas tik deklaratyviai nurodė, jog šią išvadą patvirtina valstybės institucijų raštai. Mano, kad ABTĮ 56 straipsnio 2 dalis įpareigoja teismą itin atidžiai nagrinėti prašymus dėl pareiškimo atsisakymo bylose dėl viešo intereso gynimo, sprendimus priimti tik įsitikinus, kad jie neprieštaraus viešajam interesui ir juos tinkamus motyvuoti. Inspekcijos nuomone, šiuo atveju teismas nenurodė jokių motyvų, kuriais remdamasis padarė išvadą, kad nėra aplinkybių, leidžiančių tvirtinti, jog bylos nutraukimas prieštarauja įstatymui ar viešajam interesui arba pažeidžia kieno nors teises ir įstatymų saugomus interesus.

13Mano, kad procesas atnaujintinas ir ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punkto pagrindu, kadangi teismas padarė esminį materialinės teisės pažeidimą. Teigia, kad teismas padarė esminį Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 11 straipsnio 1, 4 ir 5 dalyse bei Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemę kitomis naudmenomis tvarkos aprašo 18 punkte bei Detaliajame plane įtvirtintų materialinių teisės normų pažeidimą.

14Inspekcijos nuomone jai teisę paduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo suteikia Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (toliau – ir Teritorijų planavimo įstatymas) 32 straipsnio 4 dalis, kurioje įtvirtinta Inspekcijos, kaip teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos, teisė kreiptis į teismą dėl administracinio sprendimo dėl teritorijos planavimo dokumento patvirtinimo panaikinimo, taip pat Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-831/3D-868 (toliau – ir Aprašas) 3.1 punktas bei Inspekcijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 349 (toliau – ir Inspekcijos nuostatai) 2 ir 10 punktai.

15Pabrėžia, kad nagrinėjama administracinė byla yra susijusi su teritorijų planavimo procedūromis miško žemėje, joje buvo ginčytas sprendimas dėl detaliojo plano patvirtinimo. Akcentuoja, jog Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2005 m. gegužės 13 d. nutarime nurodė, kad žemė, miškai, vandens telkiniai nuosavybės teisės atžvilgiu yra ypatingi objektai, todėl mano, kad detaliojo plano pažeidimai laikytini esminiais, atsižvelgiant į ypatingą nuosavybės pobūdį.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17III.

18Prašymas dėl proceso atnaujinimo netenkintinas.

19Proceso atnaujinimo pagrindinis tikslas – užtikrinti teisingumo vykdymą bei tinkamą teisės į teisminę gynybą įgyvendinimą, siekiant patikrinti, ar įsiteisėję teismų procesiniai sprendimai nepažeidžia įstatymų saugomų asmenų teisių ir interesų, taip pat padėti išvengti galimo neteisėto teismo procesinio sprendimo teisinių pasekmių (žr. pvz. 2010 m. birželio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P63-159/2010, 2012 m. sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P261-20/2012 ir kt.). Atsižvelgiant į tai, kad proceso atnaujinimo stadija galima tik esant įsiteisėjusiam teismo procesiniam sprendimui ir siekiant, kad nebūtų trikdomas įsiteisėjusio teismo sprendimo (nutarimo, nutarties) pagrindu susiklosčiusių teisinių santykių stabilumas, įstatymų leidėjas proceso atnaujinimo stadiją sukūrė ne kaip įprastinę, o kaip išimtinę teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės formą, apsaugančią visos teisėtvarkos darną ir pastovumą (žr. pvz. 2012 m. kovo 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P146-17/2012).

20ABTĮ 158 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad nagrinėdamas prašymą dėl proceso atnaujinimo, teismas patikrina, ar prašymas paduotas nepraleidus šio įstatymo 156 straipsnyje nustatytų terminų ir ar jis pagrįstas šio įstatymo 153 straipsnio 2 dalyje numatytais proceso atnaujinimo pagrindais. Vadovaujantis ABTĮ 159 straipsnio 1 dalimi, tais atvejais, kai teisėjų kolegija konstatuoja, jog yra praleisti įstatymo nustatyti terminai prašymui paduoti arba prašymas nepagrįstas įstatymo numatytais proceso atnaujinimo pagrindais, teismas nutartimi atsisako atnaujinti procesą. Tokia teismo nutartis yra neskundžiama.

21Be aukščiau paminėtų procesinių reikalavimų – t. y. prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo įstatymo nustatytais terminais ir šio prašymo pagrindimo įstatyme numatytais proceso atnaujinimo pagrindais, taip pat ABTĮ 155 straipsnio 1 dalyje ir 157 straipsnyje įtvirtintų reikalavimų, keliamų prašymo dėl proceso atnaujinimo turiniui ir formai bei jo padavimo tvarkai, ABTĮ 154 straipsnis numato papildomus procesinius reikalavimus, susijusius su prašymą (teikimą) atnaujinti procesą padavusiu asmeniu. ABTĮ 154 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad prašymą atnaujinti procesą turi teisę paduoti bylos šalys bei jų atstovai pagal įstatymą, neįtraukti į bylos nagrinėjimą asmenys, jeigu įsiteisėjęs sprendimas, nutarimas ar nutartis pažeidžia jų teises ar įstatymų saugomus interesus, taip pat prokuroras bei viešojo administravimo subjektai, kad būtų apgintas viešasis interesas ar apgintos valstybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai.

22Prašymą dėl proceso atnaujinimo padavusi Inspekcija šioje byloje nebuvo bylos proceso dalyvis. Prašymą dėl proceso atnaujinimo ji padavė kaip neįtrauktas į bylos nagrinėjimą asmuo.

23Iš ABTĮ 154 straipsnio 1 dalies normos taip pat matyti, kad viešojo administravimo subjektų teisė betarpiškai susijusi su pastarųjų pareiga apginti viešąjį interesą ar valstybės ir asmenų teises bei įstatymų saugomus interesus, kas matyti sistemiškai aiškinant ABTĮ 154 straipsnio 1 dalies nuostatas visų šio įstatymo normų, reglamentuojančių viešojo intereso gynimą, kontekste. (žr. pvz. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. birželio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P146–110/2009). Subjektų teisė ginti viešąjį interesą numatyta ABTĮ 5 straipsnio 3 dalies 3 punkte bei to paties įstatymo 56 straipsnio 1 dalyje. Šios įstatymo normos nustato, kad siekdami apginti valstybės ar kitą viešąjį interesą, į teismą gali kreiptis tik tam tikri asmenys, ir tik tada, kai tai tiesiogiai nurodyta įstatyme. Todėl sprendžiant, ar atitinkamas viešojo administravimo subjektas, padavęs prašymą atnaujinti procesą, yra tinkamas subjektas, būtina nustatyti, ar teisė ginti viešąjį interesą numatyta įstatyme, ir jei tai neįtvirtinta įstatyme, laikytina, kad prašymas paduotas netinkamo subjekto.

24Inspekcijos nuomone jai teisę paduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo suteikia Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 4 dalis, kurioje įtvirtinta Inspekcijos, kaip teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos, teisė kreiptis į teismą dėl administracinio sprendimo dėl teritorijos planavimo dokumento patvirtinimo panaikinimo, taip pat Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-831/3D-868 3.1 punktas bei Inspekcijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 349 2 ir 10 punktai.

25Teritorijų planavimo įstatymo (2012 m. gegužės 24 d. įstatymo Nr. XI-2034 redakcija) 32 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog kreiptis į teismą dėl neteisėtai priimto administracinio sprendimo panaikinimo turi teisę: asmenys, kurių teisės ir teisėti interesai yra pažeidžiami; suinteresuota visuomenė; valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekanti institucija ir kiti viešojo administravimo subjektai – jeigu jie kreipėsi į neteisėtai priėmusį administracinį sprendimą subjektą dėl administracinio sprendimo panaikinimo administracine tvarka, tačiau šis subjektas raštu atsisakė panaikinti administracinį sprendimą; prokuratūra – kai dėl neteisėtai priimto administracinio sprendimo yra pažeistas visuomenės (viešasis) interesas ir jį būtina apginti.

26Tvarkos aprašo 3.1 punktas nustato, jog Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija yra teritorijų planavimo priežiūros subjektas.

27Inspekcijos nuostatų 2 punkte nurodyta, kad Inspekcijos paskirtis – pagal kompetenciją vykdyti teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, 10 punktas įtvirtinta Inspekcijos tikslus: užtikrinti, kad teritorijų planavimas būtų vykdomas teisėtai; užtikrinti, kad statinių statyba būtų vykdoma teisėtai; užtikrinti, kad administracinės paslaugos statybos srityje būtų teikiamos skaidriai.

28Teisėjų kolegija pažymi, kad Inspekcijos nurodytose teisės normose įtvirtinti bendrieji Inspekcijos uždaviniai, o teisė ginti viešąjį interesą, kaip minėta pirmiau, yra specifinė ir jos suteikimas atitinkama subjektui turi būti suteiktas įstatymu. Pažymėtina, kad Teritorijų planavimo įstatyme expressis verbis nurodyta, kad į teismą dėl viešojo intereso gynimo turi teisę kreiptis prokuratūra, o ne Inspekcija.

29Kadangi teisė ginti viešąjį interesą Inspekcijai įstatymu nesuteikta, ji negali būti laikoma tinkamu subjektu pateikti prašymą dėl proceso atnaujinimo ginant viešąjį interesą. Todėl prašymas dėl proceso atnaujinimo netenkinamas.

30Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

31Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos prašymo dėl proceso atnaujinimo netenkinti.

32Atsisakyti atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. I-985-171/2012 pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, pareiškimą atsakovui Druskininkų savivaldybės administracijai dėl įsakymo panaikinimo (tretieji suinteresuotieji asmenys A. S., J. J., J. A., D. B., S. V., Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Valstybinė miškų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos).

33Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. rašytiniame teismo posėdyje išnagrinėjo Valstybinės teritorijų planavimo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. pareiškėjas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras, ginantis viešąjį... 6. Pareiškėjas 2012 m. sausio 20 d. pateikė teismui pareiškimo dėl... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. sausio 23 d. nutartimi (II... 9. Nurodęs, jog atsakovo priimti sprendimai lėmė, kad ginčijamas detalusis... 10. III.... 11. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos... 12. Inspekcijos vertinimu, teismas nenurodė teisės normų bei motyvų, kuriais... 13. Mano, kad procesas atnaujintinas ir ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punkto... 14. Inspekcijos nuomone jai teisę paduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo... 15. Pabrėžia, kad nagrinėjama administracinė byla yra susijusi su teritorijų... 16. Teisėjų kolegija... 17. III.... 18. Prašymas dėl proceso atnaujinimo netenkintinas.... 19. Proceso atnaujinimo pagrindinis tikslas – užtikrinti teisingumo vykdymą bei... 20. ABTĮ 158... 21. Be aukščiau paminėtų procesinių reikalavimų – t. y. prašymo dėl... 22. Prašymą dėl proceso atnaujinimo padavusi Inspekcija šioje byloje nebuvo... 23. Iš ABTĮ 154 straipsnio 1 dalies normos taip pat matyti, kad viešojo... 24. Inspekcijos nuomone jai teisę paduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo... 25. Teritorijų planavimo įstatymo (2012 m. gegužės 24 d. įstatymo Nr. XI-2034... 26. Tvarkos aprašo 3.1 punktas nustato, jog Valstybinė teritorijų planavimo ir... 27. Inspekcijos nuostatų 2 punkte nurodyta, kad Inspekcijos paskirtis – pagal... 28. Teisėjų kolegija pažymi, kad Inspekcijos nurodytose teisės normose... 29. Kadangi teisė ginti viešąjį interesą Inspekcijai įstatymu nesuteikta, ji... 30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 31. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos... 32. Atsisakyti atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. I-985-171/2012... 33. Nutartis neskundžiama....