Byla I-2882-562/2012
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rosita Patackienė, dalyvaujant atsakovės atstovei Jurgitai Stefanovičienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB ,,Prentas“ skundą atsakovei Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, ir

Nustatė

2Pareiškėja UAB ,,Prentas“ su skundu kreipėsi į teismą prašydama: 1) panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos (toliau – VMI) 2012-03-02 sprendimą Nr. (23.1-08)-RNA-9571; 2) įpareigoti atsakovę priimti naują sprendimą (b. l. 1-3).

3Pareiškėja skunde nurodė, kad atsakovė ginčijamu sprendimu atsisakė atidėti trims mėnesiams sprendimo išieškoti iš bendrovės turto mokestinę nepriemoką 34 178,78 Lt vykdymo perdavimą antstoliui. Vienintelis likvidus turtas, kuriuo disponuoja bendrovė yra jai priklausantis 12 ha žemės sklypas Maišiagalos miestelyje, Vilniaus raj. Bendrovė nuo 2007 metų yra detaliojo plano rengimo organizatorius, tikslu pakeisti tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į komercinę. Dėl visuotinai žinomų priežasčių toks procesas yra pakankamai ilgalaikis, tuo labiau Vilniaus rajone. Už ankstesnius įsiskolinimus VMI jau yra perdavusi išieškoti iš bendrovės turto antstolei, kuri yra areštavusi aukščiau minėtą sklypą, bet negali toliau vykdyti išieškojimo, nes sklypas yra įkeistas hipotekoje. Dar vienas to paties išieškotojo areštas nieko iš esmės nepakeis, tik apsunkins detaliojo plano rengimą bei padidins bendrovės kaštus, bei sumažins galimybę atsiskaityti su biudžetu. Atidėti trims mėnesiams sprendimo vykdymo perdavimą antstoliui prašė, nes turimomis žiniomis (dalyvavo svarstant) Vilniaus rajono savivaldybės taryba 2012-03-30 patvirtino minimo žemės sklypo detalųjį planą ir leido keisti tikslinę žemės paskirtį iš žemės ūkio į komercinę. Liko sulaukti minėto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012-03-30 sprendimo ir perregistruoti žemės sklypą Registrų centre bei parduoti šį sklypą ir atsiskaityti su visais kreditoriais. Siūlymas pasinaudoti MAĮ 88 str. netinka, nes bendrovė neatitinka šio straipsnio antros dalies kriterijų. Bendrovė planuoja iš karto atsiskaityti su visais kreditoriais (tame tarpe ir su biudžetu) po turimo sklypo pardavimo

4Pareiškėja į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai.

5Atsakovė Valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime į pareiškėjos skundą su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 27-28). Atsiliepime nurodė, kad pareiškėja prašymą tris mėnesius neperduoti vykdyti antstoliui sprendimo dėl turto išieškojimo, argumentuoja tuo, kad UAB „Prentas“ šiuo metu baigia patvirtinti sklypo detalųjį planą, tuo tarpu perdavimas antstoliui procesą labai apsunkintų.. Su prašymu pateikė 2012-01-20 prašymą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui dėl detaliojo plano tvirtinimo. Kadangi pareiškėjos atžvilgiu antstoliai vykdo išieškojimą, pareiškėjos turtas yra areštuotas, bei nustatyta hipoteka, VMI pagrįstai atsakė netenkinti pareiškėjos prašymo. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A2-1284/2006, yra pažymėjęs, kad Mokesčių administravimo įstatymo 27 straipsnyje įtvirtintas mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo bendradarbiavimo principas, apimantis ir mokesčių administratoriaus pareigą stengtis, kad būtų pasiektas savitarpio supratimas su mokesčių mokėtoju, nereiškia, jog mokesčių administratorius visus prašymus turi besąlygiškai spręsti mokesčio mokėtojo naudai. Administruodamas mokesčius ir priimdamas atitinkamus sprendimus, mokesčių administratorius turi vadovautis įstatymais bei poįstatyminiais teisės aktais, nustatančiais atskirus mokesčius bei mokesčių administravimo procedūras (2006 m. rugsėjo 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2-1284/2006). Kadangi mokesčių administratoriaus sprendimą priverstinai išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto vykdo antstoliai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, VMI viršininko 2012-01-10 sprendimas išieškoti mokestinę nepriemoką iš pareiškėjos turto buvo pateiktas vykdyti antstoliui.

6Teismo posėdyje atsakovės atstovė su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti remiantis atsiliepime nurodytais argumentais.

7Skundas atmestinas.

8Pareiškėja UAB ,,Prentas“ su skundu kreipėsi į teismą prašydama: panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos (toliau – VMI) 2012-03-02 sprendimą Nr. (23.1-08)-RNA-9571; įpareigoti atsakovę priimti naują sprendimą (b. l. 1-3).

9Byloje nustatyta, kad Valstybinė mokesčių inspekcija 2012-01-10 sprendimu Nr. (23.17-08)-320-1805 nusprendė išieškoti iš UAB ,,Prentas“ turto mokestinę nepriemoką 34 178,78 Lt (b. l. 31).

10Valstybinė mokesčių inspekcija 2012-02-15 raštu Nr. (23.28-08)-RNA-6606 ,,Dėl mokestinės nepriemokos išieškojimo“ informavo pareiškėją, kad nesumokėjus minėtos nepriemokos per 30 dienų, sprendimas bus perduotas vykdyti antstoliui CPK nustatyta tvarka (b. l. 41).

11Valstybinė mokesčių inspekcija 2012-02-22 gavo pareiškėjos prašymą tris mėnesius neperduoti antstoliui vykdyti sprendimo dėl turto išieškojimo. Paaiškino, UAB „Prentas“ šiuo metu baigia patvirtinti sklypo detalųjį planą, po plano patvirtinimo sklypą parduos ir padengs visus įsiskolinimus (b. l. 34). Pridėjo prašymą Vilniaus rajono savivaldybei dėl detaliojo plano tvirtinimo (b. l. 35).

12Valstybinė mokesčių inspekcija 2012-03-02 raštu Nr. (23.1-08)-RNA-9571 ,,Dėl sprendimo pateikimo vykdyti antstoliui“ informavo pareiškėją, kad įvertinant faktą, kad VMI nėra vienintelis kreditorius, kurio naudai antstoliai vykdo išieškojimą iš bendrovės turto, VMI viršininko 2012-01-10 sprendimo Nr. (23.17-08)-320-1805 nepateikti antstoliams vykdyti nėra pagrindo. Išaiškino pareiškėjai teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimą arba išdėstymą. Nurodė, kad bendrovė gali siūlyti ir kitus skolos padengimo būdus, pvz.: mokestinės nepriemokos perėmimas, kito mokesčių mokėtojo sumokėjimas už skolininką (b. l. 29-30).

13Ginčas administracinėje byloje kilo dėl atsakovės atsisakymo mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo.

14Ginčui teisinius santykius reglamentuoja Mokesčių administravimo įstatymas (toliau – MAĮ) ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 1998 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 268 patvirtintos Mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklių (toliau –Taisyklės) nuostatos, reglamentuojančios mokestinės nepriemokos sumokėjimo išdėstymo esmę ir tvarką.

15Pagal MAĮ 88 straipsnio 1 dalį, mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminą finansų ministro nustatyta tvarka mokesčių administratorius gali atidėti arba išdėstyti. Mokestinės nepriemokos mokėjimas atidedamas arba išdėstomas mokesčių administratoriaus sprendimu. Šio sprendimo pagrindu sudaroma mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus mokestinės paskolos sutartis.

16MAĮ 88 straipsnio 2 dalis įtvirtina, jog sprendimas atidėti mokestinės nepriemokos mokėjimą ar jį išdėstyti gali būti priimtas tik nustačius, kad nedelsiant ją sumokėjus mokesčių mokėtojo finansinė būklė taptų kritine arba mokesčių mokėtojas turėtų didelių sunkumų vykdydamas kitus savo finansinius įsipareigojimus, tačiau šios mokestinės nepriemokos mokėjimo atidėjimas ar išdėstymas suteiktų jam galimybę stabilizuoti savo finansinę būklę ir sumokėti mokestinę nepriemoką vėliau.

17MAĮ 88 straipsnio 3 dalis numato, jog sprendimas atidėti mokestinės nepriemokos mokėjimo terminą ar jį išdėstyti gali būti priimtas tik tuomet, jeigu mokesčių mokėtojas kartu su prašymu pateikia dokumentus, pagrindžiančius, kad turi realių galimybių atsiskaityti per prašomą suteikti mokestinės nepriemokos atidėjimo laikotarpį.

18Iš MAĮ 88 straipsnio 1 dalies seka, kad vien mokesčių mokėtojo prašymas išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą besąlygiškai nelemia tokio prašymo tenkinimo. Įstatymų leidėjas minėta teisės norma mokesčių administratoriui suteikė tam tikrą diskreciją atidėti arba atsisakyti atidėti mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos sumokėjimą.

19Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas kaip ne kartą savo praktikoje pažymėjo (žr. pvz., LVAT 2004 m. vasario 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A1 – 362/2004, LVAT 2006 m. gruodžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A6 – 2202/2006, LVAT 2010 m. spalio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756 – 1229/2010 ir kt.), kad viešojo administravimo subjektui (šiuo atveju – mokesčių administratoriui) suteikta diskrecija nėra neribojama. Todėl įgyvendindamas jam suteiktą diskreciją dėl mokestinės nepriemokos sumokėjimo išdėstymo, mokesčių administratorius turi įvertinti mokesčių surinkimo ir mokestinės nepriemokos išdėstymo tikslus, atsižvelgti į aktualius sprendžiamu klausimu teisės aktuose nustatytus reikalavimus (pvz., MAĮ 88 straipsnio 2, 3 dalis, Taisyklių 18-22 punktus), bendruosius teisės (draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, kt.) ir gero administravimo (objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, kt.), apmokestinimo teisinio reglamentavimo ir taikymo (mokesčių mokėtojų lygybės, teisingumo ir visuotinio privalomumo, kt.) principus.

20Taisyklių 6 punktas nustato, kad sprendimas atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą gali būti priimtas tik nustačius, kad, nedelsiant ją sumokėjus, mokesčių mokėtojo finansinė būklė taptų kritiška arba mokesčių mokėtojas turėtų didelių sunkumų vykdydamas kitus savo finansinius įsipareigojimus, tačiau šios mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimas arba išdėstymas suteiktų jam galimybę stabilizuoti savo finansinę būklę ir sumokėti ją vėliau – per vietos mokesčių administratoriaus sprendime nustatytą laikotarpį. Priimant sprendimą atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, vertinama mokesčių mokėtojo finansinė būklė pagal Mokesčių mokėtojo finansinės būklės vertinimo rekomendacijas, nustatytas Centrinio mokesčių administratoriaus. Sprendimas atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminą gali būti priimtas tik tuomet, jeigu mokesčių mokėtojas kartu su prašymu pateikia dokumentus, įrodančius, kad turi realių galimybių atsiskaityti per prašomą suteikti mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo arba išdėstymo laikotarpį.

21Taisyklių 14 punktas nustato, kad mokesčių mokėtojas prie prašymo turi pridėti dokumentus (atsižvelgiant į konkretaus mokesčių mokėtojo veiklos apimtis ir pobūdį, prašomos atidėti mokestinės nepriemokos dydį – rašytinius laisvos formos paaiškinimus ar mokesčių mokėtojo įsipareigojimus sumokėti mokestinę nepriemoką ateityje, sutartis, ketinimo protokolus, verslo planą ir (arba) kita), kuriais įrodoma, kad jis turi realių galimybių atsiskaityti su biudžetu tuo atveju, jeigu jo mokestinės nepriemokos sumokėjimas būtų atidėtas arba išdėstytas.

22Taisyklių 18 punktas nustato, kad vietos mokesčių administratorius per 30 dienų nuo mokesčių mokėtojo prašymo ir visų prašymui nagrinėti reikiamų dokumentų pateikimo dienos išnagrinėja šį prašymą, surenka papildomą informaciją ir priima sprendimą. Tuo atveju, jeigu mokesčių mokėtojas pateikia prašymą atidėti arba išdėstyti dar nesusidariusią mokestinę nepriemoką, sprendimas negali būti priimtas anksčiau kaip mokestinės nepriemokos susidarymo dieną. Sprendimas įteikiamas mokesčių mokėtojui.

23Taisyklių 22 punktas nustato, kad, išnagrinėjęs mokesčių mokėtojo prašymą, įvertinęs su prašymu pateiktą bei surinktą papildomą informaciją, vietos mokesčių administratorius gali priimti sprendimą atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą ir trumpesniam, negu prašo mokesčių mokėtojas, laikotarpiui. Iš minėtų teisės normų seka, kad mokestinės nepriemokos atidėjimas ir išdėstymas galimas tik esant tam tikroms sąlygoms, be to, šių sąlygų buvimą dokumentais turi pagrįsti pati pareiškėja.

24Kaip minėta pareiškėja nesutinka su VMI sprendimu neatidėti nepriemokos išieškojimo. Paties VMI 2012-01-10 sprendimo išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto pareiškėja neginčija, pripažįsta esantį įsiskolinimą.

25Pareiškėja prašyme dėl mokestinės nepriemokos išieškojimo atidėjimo (b. l.34, 35) nurodė, kad išieškojimo perdavimas antstoliui labai apsunkintų bendrovę. Paaiškino, kad netrukus bus patvirtintas bendrovei priklausančio žemės sklypo detalusis planas. Pardavus sklypą, įsipareigoja padengti visus įsiskolinimus. Kartu su prašymu pareiškėja pateikė prašymą Savivaldybei dėl detaliojo plano tvirtinimo.

26VMI atliko pareiškėjos pateiktų dokumentų analizę ir įvertino bendrovės finansinę būklę. Rašytiniai įrodymai patvirtina, kad iš pareiškėjos turto antstoliai jau vykdo išieškojimus kreditoriams Vilniaus apskrities VMI, VSDFV Vilniaus m., UAB ,,Citadele faktoringas ir lizingas“ (b. l. 38-40). Atsakovė nėra vienintelė kreditorė, kurios naudai antstoliai vykdo išieškojimą iš pareiškėjos turto. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenys patvirtina, kad pareiškėjai priklausantis žemės sklypas nuo 2009-12-24 yra areštuotas, nustatyta hipoteka (b. l. 36-37). Teismas įvertinęs šias aplinkybes, daro išvadą, kad pareiškėja neįrodė, kad ji turi realių galimybių atsiskaityti su VMI tuo atveju, jeigu jo mokestinės nepriemokos sumokėjimas būtų atidėtas. Pareiškėjos pridėtas prašymas Savivaldybei dėl detaliojo plano tvirtinimo, nėra dokumentas užtikrinantis mokestinės nepriemokos sumokėjimą. Atsakovė pagrįstai, nustačiusi, kad pareiškėja turi ir kitų mokestinių įsiskolinimų, bendrovei priklausantis žemės sklypas yra areštuotas, pagrįstai atsisakė atidėti mokestinės nepriemokos sumokėjimą ir neperduoti išieškojimo vykdyti antstoliui.

27Teismas, įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyto reglamentavimo pagrindu, konstatuoja, kad VMI tinkamai įvertino pareiškėjos pateiktus dokumentus ir pagrįstai priėmė sprendimą neatidėti mokestinės nepriemokos sumokėjimą.

28Vertinat pareiškėjos skundo argumentus dėl MAĮ nustatyto bendradarbiavimo principo bei vadovavimosi protingumo ir teisingumo kriterijų nesilaikymo, pažymėtina, kad Mokesčių administravimo įstatymo 27 straipsnyje įtvirtintas mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo bendradarbiavimo principas, apimantis ir mokesčių administratoriaus pareigą stengtis, kad būtų pasiektas savitarpio supratimas su mokesčių mokėtoju, nereiškia, jog mokesčių administratorius visus prašymus turi besąlygiškai spręsti mokesčio mokėtojo naudai. Administruodamas mokesčius ir priimdamas atitinkamus sprendimus, mokesčių administratorius turi vadovautis įstatymais bei poįstatyminiais teisės aktais, nustatančiais atskirus mokesčius bei mokesčių administravimo procedūras (2006 m. rugsėjo 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2-1284/2006).

29Apibendrinant išdėstytus argumentus, teismas sprendžia, kad nėra pagrindo tenkinti pareiškėjos reikalavimo panaikinti skundžiamą atsakovės sprendimą, kartu nėra pagrindo ir įpareigoti atsakovę priimti naują sprendimą. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjos UAB ,,Prentas“ skundas atmetamas kaip nepagrįstas (ABTĮ 88 str.1 p.).

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str. 1 d., 129 str.,

Nutarė

31Pareiškėjos UAB ,,Prentas“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

32Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rosita Patackienė,... 2. Pareiškėja UAB ,,Prentas“ su skundu kreipėsi į teismą prašydama: 1)... 3. Pareiškėja skunde nurodė, kad atsakovė ginčijamu sprendimu atsisakė... 4. Pareiškėja į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdžio vietą ir laiką... 5. Atsakovė Valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime į pareiškėjos... 6. Teismo posėdyje atsakovės atstovė su pareiškėjos skundu nesutiko ir... 7. Skundas atmestinas.... 8. Pareiškėja UAB ,,Prentas“ su skundu kreipėsi į teismą prašydama:... 9. Byloje nustatyta, kad Valstybinė mokesčių inspekcija 2012-01-10 sprendimu... 10. Valstybinė mokesčių inspekcija 2012-02-15 raštu Nr. (23.28-08)-RNA-6606... 11. Valstybinė mokesčių inspekcija 2012-02-22 gavo pareiškėjos prašymą tris... 12. Valstybinė mokesčių inspekcija 2012-03-02 raštu Nr. (23.1-08)-RNA-9571... 13. Ginčas administracinėje byloje kilo dėl atsakovės atsisakymo mokestinės... 14. Ginčui teisinius santykius reglamentuoja Mokesčių administravimo įstatymas... 15. Pagal MAĮ 88 straipsnio 1 dalį, mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminą... 16. MAĮ 88 straipsnio 2 dalis įtvirtina, jog sprendimas atidėti mokestinės... 17. MAĮ 88 straipsnio 3 dalis numato, jog sprendimas atidėti mokestinės... 18. Iš MAĮ 88 straipsnio 1 dalies seka, kad vien mokesčių mokėtojo prašymas... 19. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas kaip ne kartą savo praktikoje... 20. Taisyklių 6 punktas nustato, kad sprendimas atidėti arba išdėstyti... 21. Taisyklių 14 punktas nustato, kad mokesčių mokėtojas prie prašymo turi... 22. Taisyklių 18 punktas nustato, kad vietos mokesčių administratorius per 30... 23. Taisyklių 22 punktas nustato, kad, išnagrinėjęs mokesčių mokėtojo... 24. Kaip minėta pareiškėja nesutinka su VMI sprendimu neatidėti nepriemokos... 25. Pareiškėja prašyme dėl mokestinės nepriemokos išieškojimo atidėjimo (b.... 26. VMI atliko pareiškėjos pateiktų dokumentų analizę ir įvertino bendrovės... 27. Teismas, įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyto... 28. Vertinat pareiškėjos skundo argumentus dėl MAĮ nustatyto bendradarbiavimo... 29. Apibendrinant išdėstytus argumentus, teismas sprendžia, kad nėra pagrindo... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 31. Pareiškėjos UAB ,,Prentas“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 32. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...