Byla 2-14049-794/2013
Dėl antstolio veiksmų

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Vaclovas Paulikas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjos (skolininkės) S. K. skundą suinteresuotiems asmenims antstolei Brigitai Tamkevičienei, (išieškotojui) Palangos kredito unijai dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į antstolę su 2013-10-08 skundu, prašydama pripažinti antstolės Brigitos Tamkevičienės 2013 m. rugsėjo 20 d. patvarkymą dėl turto įkainojimo Nr. S2-13026024, neteisėtu ir jį panaikinti. Taip pat pareiškėja prašė įpareigoti antstolę Brigitą Tamkevičienę skolininkei S. K. priklausančio įkeisto turto vertei nustatyti skirti pakartotinę ar papildomą ekspertizę, turto vertintojo kandidatūrą suderinant su skolininke. Pareiškėja skunde nurodė, kad antstolė nustatė areštuoto turto vertę, atsižvelgdama į savo paskirto nekilnojamojo turto vertintojo UAB „Inreal“ išvadą dėl nekilnojamojo turto vertės. Pagal šią išvadą skolininkei priklausančio turto vertė įvertinta 284.000,00 Lt, nors pagal VĮ Registrų centro duomenis žemės sklypo, esančio ( - ), vidutinė rinkos vertė 446.000,00 Lt. Pareiškėja nurodė, kad žemės sklypas yra Palangoje, komercinės paskirties, o tokių žemės sklypų pasiūlos Palangoje nėra, todėl ši aplinkybė taip pat didina ginčo nekilnojamojo turto kainą.

3Suinteresuotas asmuo antstolė B. T. pareiškėjos skundo netenkino ir vadovaudamasis 510 str., skundą nagrinėti persiuntė Klaipėdos miesto apylinkės teismui. Antstolė nurodė, kad skolininkė savo teiginius dėl turto vertės nepagrindžia jokiais objektyviais įrodymais. Taip pat pareiškėja nenurodė kiek jos manymu laisvoje rinkoje galėtų kainuoti sutartine hipoteka įkeistas žemės sklypas. Antstolė pažymėjo, kad VĮ Registrų centras turto vertę nustato masinio vertinimo būdu, todėl VĮ Registrų centro pateikiama išvada dėl galimos turto kainos nėra objektyvesnė ar tikslesnė lyginant su kaina, kuri nustatyta konkrečiu ekspertizės aktu. Antstolė nurodė, kad skolininkė nepateikė įrodymų, kad atlikta ekspertizė būtų ydinga, prieštarautų konkretiems teisės aktų reikalavimams ar ja būtų nustatyta ne turto rinkos, bet kokia nors kita vertė. Teigė, kad pareiškėjai buvo sudarytos sąlygos aktyviai dalyvauti įkeisto turto vertės nustatymo procese, tačiau skolininkė nesidomėjo vykdymo eiga.

4Suinteresuotas asmuo (išieškotojas) Palangos kredito unija per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į pareiškėjos skundą nepateikė, procesiniai dokumentai įteikti tinkamai.

5Skundas atmestinas.

6Iš vykdomosios bylos Nr. 0005/13/00734 medžiagos nustatyta, kad antstolė B. T. vykdo Klaipėdos miesto 2-ojo notaro biuro 2013 m. balandžio 17 d. vykdomąjį įrašą Nr. GB-2693 dėl 603.886,16 Lt skolos ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės S. K. išieškotojo Palangos kredito unijos naudai išieškojimą nukreipiant į sutartine hipoteka įkeistą nekilnojamąjį turtą. 2013-04-17 patvarkymu Nr. 0005/13/00734 antstolė priėmė vykdyti išieškotojo Palangos kredito unijos 2013-04-17 pateiktą vykdomąjį įrašą. 2013-06-27 antstolė surašė turto arešto aktą, kuriuo areštavo S. K. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-1487-4785, esantį adresu ( - ). Antstolė 2013-06-27 taip pat priėmė patvarkymą dėl nuomonės pareiškimo įkainojant turtą Nr. S-13017744, kuriuo proceso šalims suteikė galimybę pareikšti nuomonę dėl sutartine hipoteka įkeisto žemės sklypo vertės. 2013-07-25 patvarkymu dėl eksperto skyrimo Nr. S-13020448 antstolė paskyrė turto vertės nustatymo ekspertizę bei įpareigojo skolininkę raštu informuoti antstolę, kurį turto vertintoją skolininkė pasirinko turto vertės nustatymo darbams atlikti, taip pat informavo skolininkę, jog skolininkei nepasirinkus ir raštu nepranešus apie pasirinktą turto vertintoją, turto vertintojas bus parinktas antstolės iniciatyva. 2013-08-05 patvarkymu dėl eksperto skyrimo Nr. S-13021325 antstolė apžiūrėjimo ir vertės nustatymo darbus pavedė atlikti turto vertintojui UAB „Inreal“. 2013-09-20 antstolė priėmė patvarkymą dėl turto įkainojimo Nr. S-13026024, kuriuo žemės sklypą, esantį ( - ), unikalus Nr. 4400-1487-4785, įkainojo 284.000,00 Lt bei išaiškino, kad skolininkas ar išieškotojas gali per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo antstolio patvarkymą dėl turto įkainojimo, pareikšti motyvuotus prieštaravimus dėl išvaržomo turto įkainojimo.

7CPK 681 straipsnyje nustatytose areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklėse reikalaujama, kad skolininko turtas būtų įkainotas rinkos kaina, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę. Taigi, pagal įstatymą vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto rinkos kainai. Areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija, o teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – antstolio pareiga, nuo kurios tinkamo vykdymo priklauso išieškotojo reikalavimų patenkinimas kuo didesne apimtimi per kuo trumpesnį laiką, sukeliant kiek galima mažesnių neigiamų padarinių skolininkui. Antstolis privalo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko interesus. Šių interesų pusiausvyros išlaikymas įpareigoja antstolį elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai. Net ir nesant skolininko ar išieškotojo prieštaravimų, jeigu antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Taigi, CPK 681 straipsnio 1 dalyje numatyti du savarankiški pagrindai skirti ekspertizę areštuojamo turto vertei nustatyti: skolininko ar išieškotojo prieštaravimas antstolio atliktam vertinimui ir antstolio abejonė dėl turto vertės. Iš vykdomosios bylos Nr. 0005/13/00734 duomenų matyti, kad 2013-07-25 patvarkymu dėl eksperto skyrimo Nr. S-13020448 antstolė, abejodama dėl nustatytos turto vertės, atsižvelgdama į Lietuvos A. T. formuojamą praktiką dėl turto įkainojimo svarbos bei vykdydama antstolio pareigą teisingai ir pagal įstatymo reikalavimus įkainoti skolininko turtą, paskyrė turto vertės nustatymo ekspertizę sutartine hipoteka įkeistam turtui – žemės sklypui, kurio plotas 1,3368 ha, esančiam ( - ), unikalus Nr. 4400-1487-4785. Aukščiau minėtu patvarkymu antstolė B. T. įpareigojo skolininkę raštu informuoti ją, kurį turto vertintoją skolininkė pasirinko turto vertės nustatymo darbams atlikti, tačiau skolininkė S. K. šia suteikta teise nepasinaudojo, nors 2013-07-25 patvarkymas jai buvo įteiktas. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes laikytina, kad skolininkės argumentas jog, antstolė nustatė areštuoto turto vertę atsižvelgdama į savo paskirto nekilnojamojo turto vertintojo UAB „Inreal“ išvadą, nepagrįstas. S. S. K. nepasinaudojo suteikta procesine teise pasirinkti turto vertintoją, todėl antstolė turto vertintoją parinko savo iniciatyva bei 2013-08-05 patvarkymu dėl eksperto skyrimo Nr. S-13021325 įkeisto žemės sklypo apžiūrėjimo ir vertės nustatymo darbus pavedė atlikti mažiausią kainą šiems darbams atlikti pasiūliusiam turto vertintojui. CPK 681 straipsnio 4 dalis numato, jog jeigu turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė. Antstolis eksperto nustatyta turto verte privalo vadovautis, kadangi turto vertinimo ekspertizes atlieka turto vertinimo kvalifikaciją turintys turto vertintojai. Iš vykdomosios bylos Nr. 0005/13/00734 duomenų matyti, kad įkeisto žemės sklypo turto vertinimą atliko turto vertintoja UAB „Inreal“, turinti turto vertinimo kvalifikaciją, todėl antstolė pagrįstai 2013-09-20 patvarkyme dėl turto įkainojimo Nr. S-13026024 įkainojant įkeistą žemės sklypą vadovavosi turto vertintojos UAB „Inreal“ ekspertizės akte nustatyta žemės sklypo rinkos verte, kuri yra 284.000,00 Lt.

8Pareiškėja S. K. skunde dėl antstolio veiksmų taip pat nurodė, kad žemės sklypas yra Palangoje, komercinės paskirties, o tokių žemės sklypų pasiūlos Palangoje nėra, todėl ši aplinkybė taip pat padidina ginčo nekilnojamojo turto kainą. Nagrinėjamu atveju antstolė B. T. pagrįstai konstatavo, kad pareiškėja savo teiginius, kad įkeistas žemės sklypas yra daug vertingesnis, nepagrindžia jokiais objektyviais įrodymais, nenurodė, kiek jos manymu laisvoje rinkoje galėtų kainuoti įkeistas žemės sklypas, nepateikė jokių įrodymų, kad nustatyta turto vertė turėtų būti laikoma neteisinga ir neatspindinti rinkos vertės bei kelia abejonių, taip pat nepateikė įrodymų, kad atlikta ekspertizė būtų ydinga, prieštarautų konkretiems teisės aktų reikalavimams. Kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų pagrindu, tačiau pareiškėja šiuo atveju nepateikė konkrečių įrodymų, kad žemės sklypo kaina turėtų būti didesnė nei nustatyta ekspertizės aktu (CPK 12 straipsnis, CPK 178 straipsnis).

9Pareiškėja S. K. skundu dėl antstolės Brigitos Tamkevičienės veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0005/13/00734 prašo įpareigoti antstolę Brigitą Tamkevičienę skolininkei S. K. priklausančio įkeisto turto vertei nustatyti skirti pakartotinę ar papildomą ekspertizę, turto vertintojo kandidatūrą suderinant su skolininke. Papildoma ar pakartotinė ekspertizė turto vertei nustatyti antstolio gali būti skiriama tik esant išieškotojo ar skolininko motyvuotiems prieštaravimams dėl ekspertizės išvadų (CPK 682 straipsnio 2 dalis). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pareiškėja 2013-09-24 gavusi 2013-09-20 patvarkymą dėl turto įkainojimo Nr. S-13026024 turėjo teisę CPK 682 straipsnio nustatyta tvarka pareikšti motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados, tačiau, kaip matyti iš vykdomojoje byloje esančios medžiagos, skolininkė suteiktomis teisėmis nepasinaudojo, o pateikė skundą dėl 2013-09-20 patvarkymo. Nagrinėjamu atveju antstolė pagrįstai konstatavo, kad skolininkė S. K. nevykdė CPK 644 str. 4 d. numatytos pareigos, t.y. aktyviai nesidomėjo vykdymo eiga. Visus antstolės Brigitos Tamkevičienės priimtus patvarkymus dėl atitinkamų vykdymo proceso veiksmų skolininkė gavo, tačiau elgėsi pasyviai. Skolininkė nepareiškė nuomonės dėl hipoteka įkeisto turto vertės, nenurodė, kuris turto vertintojas vertinant įkeistą turtą jai būtų priimtiniausias, nepareiškė nušalinimo antstolės iniciatyva paskirtam turto vertintojui, nepareiškė jokių motyvuotų prieštaravimų dėl nustatytos įkeisto turto kainos.

10Konstatuotina, jog antstolė vykdydama Klaipėdos miesto 2-ojo notaro biuro 2013 m. balandžio 17 d. vykdomąjį įrašą Nr. GB-2693 dėl 603.886,16 Lt skolos ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės S. K. išieškotojo Palangos kredito unijos naudai išieškojimą nukreipiant į sutartine hipoteka įkeistą nekilnojamąjį turtą, esminių pažeidimų nepadarė, jos veiksmai pripažintini teisėtais ir atitinkančiais CPK reikalavimus. Dėl šių priežasčių pareiškėjos S. K. skundas dėl antstolio veiksmų atmestinas.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 681, 682 straipsniais, 706 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

12pareiškėjos skundą atmesti.

13Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti antstolei Brigitai Tamkevičienei vykdomąją bylą Nr. 0005/13/00734.

14Nutartis per septynias dienas nuo kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai