Byla I-205-968/2017

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ryčio Krasausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Liudmilos Zaborovskos ir Halinos Zaikauskaitės, sekretoriaujant Astai Statkevičienei, dalyvaujant Skuodo rajono savivaldybės tarybos atstovei Janinai Maciūtei, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos atstovei Alicijai Aškelovič,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą administracinę bylą pagal pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą ištirti norminių administracinių aktų teisėtumą.

3Išnagrinėjęs bylą teismas

Nustatė

41. Pareiškėjas Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) pateikė prašymą ištirti norminių administracinių aktų – Trakų rajono savivaldybės tarybos 2012-11-29 Nr. S1-286, Druskininkų savivaldybės tarybos 2012-11-23 Nr. T1-223, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012-11-13 Nr. T3-412, Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2012-12-13 Nr. T-225, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012-11-29 Nr. T2-294, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012-11-28 Nr. 1-900, Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2012-11-29 Nr. 1-548, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2012-11-30 Nr. T1-350, Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012-11-29 Nr. T9-263, Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2012-10-30 Nr. (1.1)TS-394 ir Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012-10-25 Nr. T3-241 sprendimų (toliau – ir Ginčijami sprendimai), atitiktį Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 ir 4 dalies (2011-12-21 įstatymo Nr. XI-1829 redakcija) ir 2011-12-21 priimto Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-1829 2, 3 ir 4 straipsnių reikalavimams.

52. Pareiškėjas prašyme nurodo, kad, remiantis Ginčijamais sprendimais buvo nustatyti atitinkamo dydžio žemės mokesčio tarifai (nuo 0,3 iki 3 procentų) žemei, esančiai šių savivaldybių teritorijoje. Šie savivaldybių tarybų sprendimai buvo priimti įgyvendinant Žemės mokesčio įstatymo 6 straipsnio (2011-12-21 įstatymo Nr. XI-1829 redakcija) nuostatas. Žemės mokesčio įstatymas, 2011-12-21 priėmus Žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymą Nr. XI-1829, buvo išdėstytas nauja redakcija, kuri įsigaliojo nuo 2013-01-01. Iki tol galiojusi Žemės mokesčio įstatymo redakcija numatė vieningą visai Lietuvos Respublikos teritorijai žemės mokesčio tarifą, kuris sudarė 1,5 procento žemės kainos metams (žr. Žemės mokesčio įstatymo 3 straipsnį; 1992-06-25 įstatymo Nr. I-2675 redakcija). Pagal naujos redakcijos Žemės mokesčio įstatymo 6 straipsnio nuostatas yra nustatytas diferencijuotas žemės mokesčio tarifas – nuo 0,01 procento iki 4 procentų žemės mokestinės vertės, kurio konkretų dydį yra pavesta nustatyti savivaldybių taryboms. Žemės mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad „Savivaldybės taryba iki einamojo mokestinio laikotarpio birželio 1 dienos nustato konkretų mokesčio tarifą, kuris galios atitinkamos savivaldybės teritorijoje kitą mokestinį laikotarpį, neviršydama šio straipsnio 1 dalyje nustatytų ribų, jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip. Jeigu, vadovaujantis šio įstatymo 10 straipsnio 4 dalimi, nuo kito mokestinio laikotarpio žemės mokestinė vertė nustatoma atsižvelgiant į naujai atlikto masinio žemės vertinimo rezultatus, kitą mokestinį laikotarpį galiosiantį mokesčio tarifą savivaldybės taryba gali nustatyti iki einamojo mokestinio laikotarpio gruodžio 1 dienos“. To paties straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad „Jeigu savivaldybės taryba iki šio straipsnio 2 dalyje nurodytų terminų nenustato konkrečių mokesčio tarifų arba po šio straipsnio 2 dalyje nurodytų terminų keičia nustatytus mokesčio tarifus, atitinkamą mokestinį laikotarpį toje savivaldybės teritorijoje taikomas 0,01 procento mokesčio tarifas“. Iš šio teisinio reguliavimo matyti, kad savivaldybių taryboms yra suteikta teisė nustatyti konkretų mokesčio tarifą kitiems mokestiniams metams, patį sprendimą dėl konkretaus tarifo nustatymo priimant iki einamojo mokestinio laikotarpio birželio 1 dienos. Priešingu atveju, t. y. pažeidus reikalavimą nustatyti konkretų mokesčio tarifą kitiems mokestiniams metams iki einamojo mokestinio laikotarpio birželio 1 dienos, yra taikomas minimalaus dydžio žemės mokesčio tarifas – 0,01 procento nuo mokestinės žemės vertės. Iš minėtų savivaldybių tarybų sprendimų, kuriais buvo nustatyti konkretūs žemės mokesčio tarifai 2013 mokestiniams metams, matyti, kad šie sprendimai buvo priimti 2012 m. spalio–gruodžio mėnesiais, kas neatitinka Žemės mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies reikalavimo – nustatyti konkretų mokesčio tarifą kitiems mokestiniams metams iki einamojo mokestinio laikotarpio birželio 1 dienos. Žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatyme Nr. XI-1829, pereinamojo laikotarpio nuostatų, kurios sureglamentuotų žemės mokesčio tarifų nustatymo 2013 mokestiniams metams klausimus, nėra įtvirtinta (šio įstatymo 2-4 straipsniai). Toks pereinamojo laikotarpio nuostatų sureguliavimas arba jų nesureguliavimas, savo ruožtu kelia abejonių, ar savivaldybių tarybos, priimdamos aptariamus sprendimus, neveikė ultra vires (lot. viršijus įgaliojimus).

6Pareiškėjo atstovas į teismo posėdį neatvyko, jam apie posėdį pranešta tinkamai.

73. Atsakovė Trakų rajono savivaldybės taryba su pareiškėjo prašymu nesutinka ir prašo administracinę bylą nutraukti, kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai, o nusprendus prašymą nagrinėti iš esmės – atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad Žemės mokesčio pakeitimo įstatymo Nr. XI-1829 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2013-01-01. Trakų rajono savivaldybės taryba 2012-11-29 sprendimo 2 punkte numatė, kad sprendimas pradedamas taikyti apskaičiuojant žemės mokestį 2013 metų mokestiniu laikotarpiu, t. y. faktinis sprendimo įsigaliojimas buvo numatytas nuo 2013-01-01. Trakų rajono savivaldybė Lietuvos Respublikos finansų ministerijos buvo informuota apie masinį žemės vertinimo atlikimą, todėl savivaldybės taryba sprendimo dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2013 metams nepriėmė iki 2012-06-01.

8Atsakovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, jam apie posėdį pranešta tinkamai.

94. Atsakovė Druskininkų savivaldybės taryba su pareiškėjo prašymu nesutinka ir prašo administracinę bylą nutraukti, kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai, o nusprendus prašymą nagrinėti iš esmės – atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad Žemės mokesčio pakeitimo įstatymo Nr. XI-1829 nuostatos, nustatančios savivaldybėms teisę nustatyti žemės mokesčio tarifus, įsigaliojo 2013-01-01. Druskininkų savivaldybės 2012-11-23 sprendime taip pat nustatyta, kad juo numatyti tarifai įsigalioja 2013-01-01.

10Atsakovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, jam apie posėdį pranešta tinkamai.

115. Atsakovė Vilniaus rajono savivaldybės taryba su pareiškėjo prašymu nesutinka ir prašo administracinę bylą nutraukti, kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai, o nusprendus prašymą nagrinėti iš esmės – atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad Žemės mokesčio pakeitimo įstatymas Nr. XI-1829 įsigaliojo 2013-01-01, o jo 6 straipsnio 4 dalyje įtvirtintas teisinis reguliavimas taikytinas galimiems pažeidimams, atsirasiantiems, nustatant tarifus 2014 metams. Savivaldybė Finansų ministerijos buvo informuota apie masinį žemės vertinimo atlikimą, o tai reiškia, kad žemės mokesčio tarifai turėjo būti patvirtinti ne iki 2012-06-01, o iki 2012-12-01.

12Atsakovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, jam apie posėdį pranešta tinkamai.

136. Atsakovė Panevėžio rajono savivaldybės taryba su pareiškėjo prašymu nesutinka ir prašo administracinę bylą nutraukti, kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai, o nusprendus prašymą nagrinėti iš esmės – atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad Panevėžio rajono savivaldybė 2012-12-13 sprendimu nustatė žemės mokesčio tarifą nuo 2013-01-01. Savivaldybė Finansų ministerijos buvo informuota apie masinį žemės vertinimo atlikimą, o tai reiškia, kad žemės mokesčio tarifai turėjo būti patvirtinti ne iki 2012-06-01, o iki 2012-12-01.

14Atsakovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, jam apie posėdį pranešta tinkamai.

157. Atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybės taryba su pareiškėjo prašymu nesutinka ir prašo administracinę bylą nutraukti, kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai, o nusprendus prašymą nagrinėti iš esmės – atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad pagal Žemės mokesčio įstatymo nuostatas, kai žemės vertė nustatoma pagal naujai atlikto masinio vertinimo rezultatus, savivaldybės taryba žemės mokesčio tarifus gali nustatyti iki gruodžio 1 dienos.

16Atsakovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, jam apie posėdį pranešta tinkamai.

178. Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės taryba su pareiškėjo prašymu nesutinka ir prašo administracinę bylą nutraukti, kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai, o nusprendus prašymą nagrinėti iš esmės – atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad Žemės mokesčio pakeitimo įstatymas Nr. XI-1829 įsigaliojo 2013-01-01. Šio įstatymo pakeitimo paskirtis buvo nustatyti naują žemės apmokestinimo tvarką, o ne savivaldybių kompetenciją, nustatant žemės mokesčio tarifus. Priešingas aiškinimas reikštų, kad naujoji žemės apmokestinimo tvarka nuo 2013-01-01 neįsigaliotų, o pradėtų galioti tik nuo 2014-01-01. Savivaldybė Finansų ministerijos buvo įpareigota iki 2012-12-01 patvirtinti žemės mokesčio tarifus 2013 mokestiniams metams.

18Atsakovės atstovė teismo posėdyje, remdamasi atsiliepime išdėstytais argumentais, prašė pareiškėjo prašymą atmesti kaip nepagrįstą.

199. Atsakovė Tauragės rajono savivaldybės taryba su pareiškėjo prašymu nesutinka ir prašo administracinę bylą nutraukti, kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai, o nusprendus prašymą nagrinėti iš esmės – atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad Žemės mokesčio pakeitimo įstatymo Nr. XI-1829 nuostatos, nustatančios savivaldybėms teisę nustatyti žemės mokesčio tarifus, įsigaliojo 2013-01-01. Tauragės rajono savivaldybės 2012-11-29 sprendimas taip pat įsigaliojo 2013-01-01. Be to, savivaldybės tarybai buvo žinoma apie 2013 metų mokestiniu laikotarpiu galiosiantį atliktą masinį žemės vertinimą, todėl žemės mokesčio tarifas galėjo būti nustatytas iki 2012-12-01.

20Atsakovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, jam apie posėdį pranešta tinkamai.

2110. Atsakovė Mažeikių rajono savivaldybės taryba su pareiškėjo prašymu nesutinka ir prašo administracinę bylą nutraukti, kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai, o nusprendus prašymą nagrinėti iš esmės – atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad Žemės mokesčio įstatyme terminas, iki kada turėjo būti nustatyti mokesčio tarifai 2013 metams nebuvo reglamentuotas. Taryba, priimdama sprendimą dėl žemės mokesčio tarifų 2013 metams, atsižvelgė į Finansų ministerijos duomenis dėl naujai atlikto masinio žemės vertinimo. Be to, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2012-11-30 sprendimu nustatyti žemės mokesčio tarifai pradėti taikyti tik 2013 m., o ne nuo 2012 m.

22Atsakovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, jam apie posėdį pranešta tinkamai.

2311. Atsakovė Skuodo rajono savivaldybės taryba su pareiškėjo prašymu nesutinka ir prašo administracinę bylą nutraukti, kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai, o nusprendus prašymą nagrinėti iš esmės – atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad Žemės mokesčio pakeitimo įstatymo Nr. XI-1829 nuostatos, nustatančios savivaldybėms teisę nustatyti žemės mokesčio tarifus, įsigaliojo 2013-01-01. Žemės mokesčio įstatyme terminas, iki kada turėjo būti nustatyti mokesčio tarifai 2013 metams nebuvo reglamentuotas. Taryba, priimdama sprendimą dėl žemės mokesčio tarifų 2013 metams, atsižvelgė į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenis dėl naujai atlikto masinio žemės vertinimo, kuris reiškė, kad tarifai turėjo būti nustatyti iki 2012-12-01.

24Atsakovės atstovė teismo posėdyje, remdamasi atsiliepime išdėstytais argumentais, prašė pareiškėjo prašymą atmesti kaip nepagrįstą.

2512. Atsakovė Raseinių rajono savivaldybės taryba su pareiškėjo prašymu nesutinka ir prašo administracinę bylą nutraukti, kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai, o nusprendus prašymą nagrinėti iš esmės – atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad Žemės mokesčio pakeitimo įstatymo Nr. XI-1829 nuostatos, nustatančios savivaldybėms teisę nustatyti žemės mokesčio tarifus, įsigaliojo 2013-01-01. Žemės mokesčio įstatyme terminas, iki kada turėjo būti nustatyti mokesčio tarifai 2013 metams nebuvo reglamentuotas. Taryba, priimdama sprendimą dėl žemės mokesčio tarifų 2013 metams, atsižvelgė į Finansų ministerijos duomenis dėl naujai atlikto masinio žemės vertinimo, kuris reiškė, kad tarifai turėjo būti nustatyti iki 2012-12-01.

26Atsakovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, jam apie posėdį pranešta tinkamai.

2713. Atsakovė Prienų rajono savivaldybės taryba su pareiškėjo prašymu nesutinka ir prašo administracinę bylą nutraukti, kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai, o nusprendus prašymą nagrinėti iš esmės – atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad Žemės mokesčio pakeitimo įstatymo Nr. XI-1829 nuostatos, nustatančios savivaldybėms teisę nustatyti žemės mokesčio tarifus, įsigaliojo 2013-01-01. Žemės mokesčio įstatyme terminas, iki kada turėjo būti nustatyti mokesčio tarifai 2013 metams nebuvo reglamentuotas. Tarybos sprendimu nustatyti tarifai pradėti taikyti ne 2012 m., o 2013 m., t. y. kai jau galiojo Žemės mokesčio pakeitimo įstatymas.

28Atsakovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, jam apie posėdį pranešta tinkamai.

29Teismas

konstatuoja:

30Prašymas atmestinas

3114. Pareiškėjas prašo ištirti, ar Ginčijami sprendimai neprieštarauja Žemės mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 ir 4 daliai (2011-12-21 įstatymo Nr. XI-1829 redakcija) ir Žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-1829 2, 3 ir 4 straipsniams.

3215. Įvertinus Ginčijamų sprendimų turinį (1 t., b. l. 18, 35, 51, 68, 96, 120–121, 138, 146, 162–163, 172, 182–183), nustatyta, kad jie priimti 2012 m. spalio–gruodžio mėnesiais. Šiuose sprendimuose nustatyti žemės mokesčio tarifai 2013-iesiems mokestiniams metams, kurių dydis svyruoja nuo 0,1 iki 4 procentų žemės mokestinės vertės. Ginčijamus sprendimus savivaldybių tarybos priėmė vadovaudamosi tuo metu aktualios redakcijos Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir šių sprendimų priėmimo metu dar neįsigaliojusiu Žemės mokesčio įstatymo 6 straipsniu (2011-12-21 įstatymo Nr. XI-1829 redakcija), kuriame buvo sureglamentuoti žemės mokesčio tarifai ir jų nustatymo tvarka.

3315.1. Aktualios redakcijos Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punkte nustatyta, kad išimtinei savivaldybės tarybos kompetencijai, be kita ko, priskirta vietinių rinkliavų ir mokesčių tarifų nustatymas įstatymų nustatyta tvarka.

3415.2. Žemės mokesčio įstatymo 6 straipsnyje (2011-12-21 įstatymo Nr. XI-1829 redakcija) nustatyta, kad: mokesčio tarifas – nuo 0,01 procento iki 4 procentų žemės mokestinės vertės, jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip (1 dalis); savivaldybės taryba iki einamojo mokestinio laikotarpio birželio 1 dienos nustato konkretų mokesčio tarifą, kuris galios atitinkamos savivaldybės teritorijoje kitą mokestinį laikotarpį, neviršydama šio straipsnio 1 dalyje nustatytų ribų, jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip, o jeigu, vadovaujantis šio įstatymo 10 straipsnio 4 dalimi, nuo kito mokestinio laikotarpio žemės mokestinė vertė nustatoma atsižvelgiant į naujai atlikto masinio žemės vertinimo rezultatus, kitą mokestinį laikotarpį galiosiantį mokesčio tarifą savivaldybės taryba gali nustatyti iki einamojo mokestinio laikotarpio gruodžio 1 dienos (2 dalis); savivaldybės taryba gali nustatyti ir kelis konkrečius mokesčio tarifus, kurie diferencijuojami tik atsižvelgiant į vieną arba kelis iš šių kriterijų: 1) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, 2) žemės sklypo naudojimo būdą ir pobūdį, 3) žemės sklypo naudojimą arba nenaudojimą, 4) žemės sklypo dydį, 5) mokesčio mokėtojų kategorijas (dydį ar teisinę formą, ar socialinę padėtį), 6) žemės sklypo buvimo savivaldybės teritorijoje vietą (pagal strateginio planavimo ir teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus prioritetus) (3 dalis); jeigu savivaldybės taryba iki šio straipsnio 2 dalyje nurodytų terminų nenustato konkrečių mokesčio tarifų arba po šio straipsnio 2 dalyje nurodytų terminų keičia nustatytus mokesčio tarifus, atitinkamą mokestinį laikotarpį toje savivaldybės teritorijoje taikomas 0,01 procento mokesčio tarifas (4 dalis).

3515.3. Žemės mokesčio įstatymo 6 straipsnis 2011-12-21 įstatymo Nr. XI-1829 redakcija išdėstytas Seimui 2011-12-21 priėmus Žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymą Nr. XI-1829. Žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-1829 1 straipsnyje Žemės mokesčio įstatymas išdėstytas nauja redakcija. Žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-1829 2 straipsnyje įtvirtintos pereinamojo laikotarpio nuostatos, pagal kurias: jeigu, palyginti su 2012 metų mokestiniu laikotarpiu, 2013 metų mokestiniu laikotarpiu žemės ploto vieneto (aro) mokestinė vertė padidėjo, iš šios mokestinės vertės 2013 metų mokestiniu laikotarpiu atimama 0,8, 2014 metų mokestiniu laikotarpiu – 0,6, 2015 metų mokestiniu laikotarpiu – 0,4, 2016 metų mokestiniu laikotarpiu – 0,2 šio žemės ploto vieneto (aro) mokestinės vertės padidėjimo sumos (1 dalis); mokesčio už žemės ūkio paskirties žemę, išskyrus apleistas žemės ūkio naudmenas ir mėgėjų sodo bei sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemę, suma 2013–2017 metų mokestiniais laikotarpiais visais atvejais neviršija vieno lito už vieną arą (2 dalis); mokesčio mokėtojų skundai dėl turto vertinimo įmonės nustatytos žemės vidutinės rinkos vertės, naudojamos mokestinėms vertėms apskaičiuoti, ir prašymai žemės mokestine verte laikyti žemės vertę, nustatytą atlikus individualų žemės vertinimą, 2013 metų mokestiniu laikotarpiu gali būti pateikiami per 6 mėnesius nuo šio mokestinio laikotarpio pradžios (3 dalis). Žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-1829 3 straipsnyje „Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas“ nustatyta, kad šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2013-01-01 (1 dalis), Vyriausybė iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos parengia ir patvirtina šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus (2 dalis). Žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-1829 4 straipsnyje nustatyta, kad, įsigaliojus šiam įstatymui, netenka galios Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992-06-25 nutarimas Nr. I-2676 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo įsigaliojimo“ (Žin., 1992, Nr. 21-613) ir Lietuvos Respublikos Seimo 1995-06-20 nutarimas Nr. I-954 „Dėl Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo įsigaliojimo“ pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 53-1307).

3616. Iš prašymo turinio matyti, kad pareiškėjas jame išdėstytą abejonę dėl Ginčijamų sprendimų atitikties nurodytoms Žemės mokesčio įstatymo (2011-12-21 įstatymo Nr. XI-1829 redakcija) ir Žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-1829 nuostatoms iš esmės grindžia dviem argumentais. Pirmasis – Ginčijami sprendimai dėl žemės mokesčio tarifų 2013-iems metams priimti pažeidžiant Žemės mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies (2011-12-21 įstatymo Nr. XI-1829 redakcija) nuostatą, pagal kurią savivaldybių taryboms yra suteikta teisė nustatyti konkretų mokesčio tarifą kitiems mokestiniams metams, patį sprendimą dėl konkretaus tarifo nustatymo priimant iki einamojo mokestinio laikotarpio birželio 1 dienos, kadangi savivaldybių tarybos šiuos sprendimus priėmė 2012 m. spalio – gruodžio mėnesiais. Antrasis – Ginčijamus sprendimus dėl žemės mokesčio tarifų 2013-iems metams savivaldybių tarybos priėmė 2012-aisiais metais, vadovaudamosi tuo metu dar neįsigaliojusiu Žemės mokesčio įstatymo 6 straipsniu (2011-12-21 įstatymo Nr. XI-1829 redakcija); tokiu būdu jos pažeidė Žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-1829 2, 3 ir 4 straipsniuose įtvirtintą šio įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarką ir veikė ultra vires (lot. viršijus įgaliojimus), nes Žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-1829 įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkoje nebuvo nurodytos šio įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo išimtys, susijusios su savivaldybių tarybų teise, nustatant žemės mokesčių tarifus 2013-iems mokestiniams metams, taip pat nebuvo nustatyta pereinamuoju laikotarpiu taikytina tokių tarifų šiam mokestiniam laikotarpiui nustatymo procedūra.

3717. Siekdama atsakyti, ar priimant Ginčijamus sprendimus dėl žemės mokesčio tarifų 2013-iems metams nebuvo pažeista Žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatyme Nr. XI-1829 įtvirtinta šio įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarka ir ar dėl to savivaldybių tarybos neveikė ultra vires (lot. viršijus įgaliojimus), teisėjų kolegija 2016-02-29 nutartimi (2 t., b. l. 27–37) kreipėsi į Konstitucinį Teismą, prašydama ištirti Žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-1829 (Žin., 2011, Nr. 163-7743) 3 straipsnio tiek, kiek jame nenustatytas Žemės mokesčio įstatymo 6 straipsnyje (2011-12-21 įstatymo Nr. XI-1829 redakcija) įtvirtintos savivaldybių tarybų teisės nustatyti žemės mokesčio tarifus realizavimo mechanizmas 2013-iesiems mokestiniams metams, atitiktį Konstitucijai. Konstitucinis Teismas 2016-12-07 priėmė nutarimą Nr. KT30-N16/2016 (toliau – Konstitucinio Teismo 2016-12-07 nutarimas), kuriuo pripažino, kad Žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnis (Žin., 2011, Nr. 163-7743) tiek, kiek jame eksplicitiškai nenustatyti iš visuminio teisinio reguliavimo, nustatyto Žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje, šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje, Žemės mokesčio įstatymo (2011-12-21 redakcija) 6 straipsnyje, Vietos savivaldos įstatymo (2008-09-15 redakcija) 16 straipsnio 2 dalies 37 punkte, kylantys savivaldybių tarybų įgaliojimai nustatyti žemės mokesčio tarifus 2013 metų mokestiniam laikotarpiui, prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui. Šiame nutarime Konstitucinis Teismas expressis verbis (lot. aiškiais žodžiais; tiesiogiai) konstatavo (žr. pvz., Konstitucinio Teismo 2016-12-07 nutarimo konstatuojamosios dalies IV skyriaus 23.3, 23.4 punktus), kad:

38– „iš visuminio teisinio reguliavimo, nustatyto Žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje, šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje, Žemės mokesčio įstatymo (2011-12-21 redakcija) 6 straipsnyje, Vietos savivaldos įstatymo (2008-09-15 redakcija) 16 straipsnio 2 dalies 37 punkte, kyla savivaldybių tarybų įgaliojimai nustatyti žemės mokesčio tarifus 2013 metų mokestiniam laikotarpiui“;

39– „Žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta tiksli įstatymo įsigaliojimo data, taikant loginį ir sisteminį aiškinimą bei atsižvelgiant į įstatymų leidėjo ketinimus, negali būti pagrindas daryti akivaizdžiai neracionalią, žemės apmokestinimo žemės mokesčiu reformą paneigiančią išvadą, kad žemės mokesčio mokėtojai žemės mokestį, apskaičiuotą taikant žemės mokesčio tarifą, nustatytą pagal Žemės mokesčio įstatymo (2011-12-21 redakcija) 6 straipsnyje įtvirtintą žemės mokesčio tarifo nustatymo mechanizmą „kitam mokestiniam laikotarpiui“, esą privalėjo mokėti tik praėjus metams nuo Žemės mokesčio įstatymo (2011-12-21 redakcija) įsigaliojimo, t. y. nuo 2014 metų mokestinio laikotarpio, ir kad 2013 metų mokestiniu laikotarpiu žemės mokestis iš viso neturėjo būti mokamas, nes Žemės mokesčio įstatyme (1992-06-25 redakcija) nustatytas fiksuoto dydžio žemės mokesčio tarifas (1,5 procento žemės kainos) 2013 metų mokestiniu laikotarpiu jau negalėjo būti taikomas, arba turėjo būti mokamas taikant Žemės mokesčio įstatymo (2011-12-21 redakcija) 6 straipsnio 4 dalyje numatytą 0,01 procento mokesčio tarifą, taikomą tuo atveju, kai savivaldybės taryba iki nustatytų terminų nepatvirtina konkrečių mokesčio tarifų arba po nustatytų terminų keičia nustatytus mokesčio tarifus“;

40– „pagal aptartąjį teisinį reguliavimą savivaldybių tarybos turėjo įgaliojimus nustatyti žemės mokesčio tarifus 2013 metų mokestiniam laikotarpiui, nors jie ir nebuvo eksplicitiškai nustatyti Žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnyje. <...> minėtas teisinis reguliavimas nesudarė prielaidų susiformuoti žemės mokesčio mokėtojų lūkesčiams, kad 2013 metų mokestiniu laikotarpiu žemės mokesčio iš viso nereikės mokėti ar kad žemės mokestis bus apskaičiuojamas taikant 0,01 procento mokesčio tarifą. <...> tai, kad šiuo Konstitucinio Teismo nutarimu Žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnis tiek, kiek nurodyta, yra pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai vien dėl teisinio reguliavimo aiškumo ir apibrėžtumo stokos, nereiškia ir negali būti interpretuojama kaip pagrindas peržiūrėti jau priimtus ir įvykdytus savivaldybių tarybų sprendimus, kuriais patvirtinti žemės mokesčio tarifai 2013 metų mokestiniam laikotarpiui“.

4118. Teisėjų kolegija, iš esmės remdamasi Konstitucinio Teismo 2016-12-07 nutarime išdėstyta teisine pozicija aiškinant aktualų nagrinėjamai administracinei bylai teisinį reguliavimą, susijusį su savivaldybių tarybų teise nustatyti žemės mokestį 2013-iesiems mokestiniams metams (jos realizavimu), ir jos nebekartodama, konstatuoja, jog nėra jokio teisinio ir faktinio pagrindo teigti, kad Ginčijami sprendimai dėl žemės mokesčio tarifų 2013-iems metams priimti pažeidžiant Žemės mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalį (2011-12-21 įstatymo Nr. XI-1829 redakcija), Žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-1829 2, 3 ir 4 straipsnius, ir kad savivaldybių tarybos priimdamos Ginčijamus sprendimus veikė ultra vires (lot. viršijus įgaliojimus). Šiame kontekste paminėtina, kad Konstitucinio Teismo teisinė pozicija (ratio decidendi) atitinkamose konstitucinės justicijos bylose turi precedento reikšmę (žr. pvz., Konstitucinio Teismo 2007-10-22 nutarimą), taigi precedento reikšmę turi ir nurodyta Konstitucinio Teismo 2016-12-07 nutarime suformuota teisinė pozicija. Kartu pabrėžtina, kad nagrinėjamai administracinei bylai aktualaus teisinio reguliavimo turinį Konstitucinis Teismas aiškino spręsdamas Žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-1829 (Žin., 2011, Nr. 163-7743) 3 straipsnio konstitucingumo klausimą, kilusį ją nagrinėjant.

4219. Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Ginčijami sprendimai neprieštarauja Žemės mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 ir 4 dalies (2011-12-21 įstatymo Nr. XI-1829 redakcija) ir Žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-1829 2, 3 ir 4 straipsniams, jie yra teisėti. Todėl pareiškėjo prašymas atmestinas.

43Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymo 8 straipsniu, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2016-07-01) 115 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (redakcija, galiojanti nuo 2016-07-01) 132, 133 straipsniais, teismas

Nutarė

44Pripažinti, kad Trakų rajono savivaldybės tarybos 2012-11-29 Nr. S1-286, Druskininkų savivaldybės tarybos 2012-11-23 Nr. T1-223, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012-11-13 Nr. T3-412, Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2012-12-13 Nr. T-225, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012-11-29 Nr. T2-294, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012-11-28 Nr. 1-900, Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2012-11-29 Nr. 1-548, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2012-11-30 Nr. T1-350, Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012-11-29 Nr. T9-263, Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2012-10-30 Nr. (1.1)TS-394 ir Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012-10-25 Nr. T3-241 sprendimai neprieštarauja Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 ir 4 dalies (2011-12-21 įstatymo Nr. XI-1829 redakcija) ir 2011-12-21 priimto Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-1829 2, 3 ir 4 straipsnių reikalavimams, todėl yra teisėti.

45Pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą atmesti.

46Sprendimas apeliacine tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą administracinę... 3. Išnagrinėjęs bylą teismas... 4. 1. Pareiškėjas Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau –... 5. 2. Pareiškėjas prašyme nurodo, kad, remiantis Ginčijamais sprendimais buvo... 6. Pareiškėjo atstovas į teismo posėdį neatvyko, jam apie posėdį pranešta... 7. 3. Atsakovė Trakų rajono savivaldybės taryba su pareiškėjo prašymu... 8. Atsakovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, jam apie posėdį pranešta... 9. 4. Atsakovė Druskininkų savivaldybės taryba su pareiškėjo prašymu... 10. Atsakovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, jam apie posėdį pranešta... 11. 5. Atsakovė Vilniaus rajono savivaldybės taryba su pareiškėjo prašymu... 12. Atsakovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, jam apie posėdį pranešta... 13. 6. Atsakovė Panevėžio rajono savivaldybės taryba su pareiškėjo prašymu... 14. Atsakovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, jam apie posėdį pranešta... 15. 7. Atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybės taryba su pareiškėjo prašymu... 16. Atsakovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, jam apie posėdį pranešta... 17. 8. Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės taryba su pareiškėjo prašymu... 18. Atsakovės atstovė teismo posėdyje, remdamasi atsiliepime išdėstytais... 19. 9. Atsakovė Tauragės rajono savivaldybės taryba su pareiškėjo prašymu... 20. Atsakovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, jam apie posėdį pranešta... 21. 10. Atsakovė Mažeikių rajono savivaldybės taryba su pareiškėjo prašymu... 22. Atsakovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, jam apie posėdį pranešta... 23. 11. Atsakovė Skuodo rajono savivaldybės taryba su pareiškėjo prašymu... 24. Atsakovės atstovė teismo posėdyje, remdamasi atsiliepime išdėstytais... 25. 12. Atsakovė Raseinių rajono savivaldybės taryba su pareiškėjo prašymu... 26. Atsakovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, jam apie posėdį pranešta... 27. 13. Atsakovė Prienų rajono savivaldybės taryba su pareiškėjo prašymu... 28. Atsakovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, jam apie posėdį pranešta... 29. Teismas... 30. Prašymas atmestinas... 31. 14. Pareiškėjas prašo ištirti, ar Ginčijami sprendimai neprieštarauja... 32. 15. Įvertinus Ginčijamų sprendimų turinį (1 t., b. l. 18, 35, 51, 68, 96,... 33. 15.1. Aktualios redakcijos Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies... 34. 15.2. Žemės mokesčio įstatymo 6 straipsnyje (2011-12-21 įstatymo Nr.... 35. 15.3. Žemės mokesčio įstatymo 6 straipsnis 2011-12-21 įstatymo Nr. XI-1829... 36. 16. Iš prašymo turinio matyti, kad pareiškėjas jame išdėstytą abejonę... 37. 17. Siekdama atsakyti, ar priimant Ginčijamus sprendimus dėl žemės... 38. – „iš visuminio teisinio reguliavimo, nustatyto Žemės mokesčio... 39. – „Žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje... 40. – „pagal aptartąjį teisinį reguliavimą savivaldybių tarybos turėjo... 41. 18. Teisėjų kolegija, iš esmės remdamasi Konstitucinio Teismo 2016-12-07... 42. 19. Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja,... 43. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 44. Pripažinti, kad Trakų rajono savivaldybės tarybos 2012-11-29 Nr. S1-286,... 45. Pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą atmesti.... 46. Sprendimas apeliacine tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo gali būti...