Byla eAS-679-602/2018

1

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas), Veslavos Ruskan (pranešėja) ir Ramutės Ruškytės,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Bremena“ atskirąjį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2018 m. liepos 31 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Bremena“ skundą atsakovui Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos (iki 2018 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas) (trečiasis suinteresuotas asmuo – Aplinkos apsaugos agentūra) dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Bremena“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašė panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir atsakovas, Departamentas) 2018 m vasario 19 d. sprendimą Nr. (11.7)-LV10-459 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ (toliau – ir Sprendimas).

6Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmai 2018 m. gegužės 14 d. sprendimu pareiškėjo skundą tenkino ir panaikino skundžiamą Departamento Sprendimą.

7Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmuose 2018 m. birželio 26 d. gautas pareiškėjo prašymas priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas – 191,90 Eur.

8Atsakovas Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos atsiliepime su pareiškėjo prašymu nesutiko, prašė jo netenkinti.

9Nurodė, kad pareiškėjo skundo tenkinimą lėmė ne Departamento neteisėtų veiksmų atlikimas, o teismo pasinaudojimas jam suteikta teise, kad sankcija asmeniui neturi būti taikoma, kai dėl tam tikrų itin svarbių aplinkybių ji yra akivaizdžiai neproporcinga (neadekvati) padarytam pažeidimui ir dėl to neteisinga. Todėl Departamentas negali būti laikomas atsakingu už pareiškėjo patirtas bylos nagrinėjimo išlaidas.

10II.

11Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmai 2018 m. liepos 31 d. nutartimi pareiškėjo prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo netenkino.

12Teismas nustatė, kad byloje skundžiamu Departamento Sprendimu buvo patvirtinta už nedeklaruotą viršnormatyvinę taršą (be leidimo, N=0) 2016 metais iš stacionarių taršos šaltinių apskaičiuota mokėtina mokesčio didesniu tarifu suma – 393 Eur. Teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo skundą įvertino, kad imperatyvių reikalavimų aplinkos apsaugos srityje nevykdymas šiuo atveju nelaikytinas sąmoningu, tikslingai siekiant ekonominės naudos, todėl sprendė, kad pareiškėjui apskaičiuojant mokėtiną mokestį už aplinkos teršimą, Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta nuostata skaičiuojant mokestį padidintu tarifu pritaikyta pagrįstai, tačiau ji yra neadekvati padarytam pažeidimui. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo ginčyto Sprendimo panaikinimą nulėmė ne atsakovo neteisėti veiksmai (byloje nebuvo konstatuotas skundžiamo Sprendimo neatitikimas teisės aktų reikalavimams, atsakovo neteisėti veiksmai mokesčio nustatymo ar jo dydžio aspektais), o teismo pasinaudojimas teise nuspręsti, kad sankcija asmeniui neturi būti taikoma, jei dėl tam tikrų svarbių aplinkybių ji yra akivaizdžiai neproporcinga (neadekvati) padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisinga. Todėl atsakovas negali būti laikomas atsakingu dėl pareiškėjo išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, atsiradimo ir šios išlaidos iš atsakovo negali būti priteisiamos.

13III.

14Pareiškėjas UAB „Bremena“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2018 m. liepos 31 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – priteisti pareiškėjui iš atsakovo 191,90 Eur bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

15Nurodo, kad nagrinėjamoje byloje panaikintas atsakovo Sprendimas buvo priimtas po kitoje administracinėje byloje Nr. eI-771-386/2017 priimto Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 10 d. sprendimo, kuriame teismas, be kita ko, konstatavo, jog Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai pavaldi institucija nesiskubino vertinti paraiškos išduoti leidimą, o tuo pačiu metu kita Aplinkos ministerijos institucija – Departamentas – baudė pareiškėją už veiklą be taršos leidimo. Teismas minėtoje byloje iš esmės identiškomis aplinkybėmis (skiriasi tik laikotarpis ir apskaičiuotas mokestis) panaikino Departamento sprendimą, konstatavęs, jog aktas prieštarauja teisingumo, proporcingumo ir teisinio saugumo principams. Nepaisydamas šio teismo sprendimo, atsakovas priėmė dar vieną naują šioje byloje skųstą Sprendimą, nereagavo į pareiškėjo dėl to pateiktas pastabas. UAB „Bremena“ įsitikinimu, atsakovas turėjo visas galimybes įvertinti jau ankstesnėje byloje teismo priimtą sprendimą ir nepriimti ginčijamo Sprendimo. Tokia atsakovo veikla negali būti laikoma teisėta. Pareiškėjo skundo teismui surašymą lėmė būtent atsakovo veiksmai, atsakovas iš anksto žinojo tiek apie būsimą teisminį ginčą, tiek apie jo rezultatą, tačiau nesutiko panaikinti Sprendimo ar sudaryti taikos sutartį, todėl pareiškėjui turėtų būti priteistas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV.

18Ginčas nagrinėjamu atveju kilo dėl pareiškėjo prašomų atlyginti bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

19Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo netenkino vadovaudamasis aplinkybe, kad pareiškėjo skundo tenkinimą (ginčyto Sprendimo panaikinimą) nulėmė ne atsakovo neteisėti veiksmai, o teismo pasinaudojimas teise nuspręsti, kad sankcija asmeniui neturi būti taikoma, jei dėl tam tikrų svarbių aplinkybių ji yra akivaizdžiai neproporcinga (neadekvati) padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisinga.

20Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme (toliau – ir ABTĮ) nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą (40 str. 1 d.). Taigi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą turi proceso šalis, kurios naudai priimamas sprendimas. Išlaidos priteisiamos tai šaliai, kuri laimi bylą, t. y. kurios atžvilgiu priimtas teismo baigiamasis aktas yra palankus (patenkinti materialiniai reikalavimai). Toks laimėjimas siejamas su kitos šalies veiksmų (neveikimo) neteisėtumo pripažinimu (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. kovo 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A4-244/2004, 2010 m. rugpjūčio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-485/2010). Todėl tais atvejais, kai skundo reikalavimai tenkinami, tačiau atsakovo veika nepripažinta neteisėta ir skundo reikalavimų patenkinimą iš esmės nulemia ne jo veiksmai, o kitos aplinkybės, toks atsakovas negali būti laikomas atsakingu dėl pareiškėjo teismo išlaidų atsiradimo ir šios išlaidos iš atsakovo negali būti priteisiamos (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. birželio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS438-390/2009, 2010 m. balandžio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-281/2010, 2016 m. gruodžio 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1797-822/2016, 2018 m. kovo 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-142-525/2018 ir kt.).

21Byloje nustatyta, kad skundžiamu Sprendimu Departamentas pareiškėjui už nedeklaruotą viršnormatyvinę taršą (be leidimo N=0) 2016 metais iš stacionarių taršos šaltinių apskaičiavo mokėtiną didesniu tarifu sumą – 393 Eur. Įsiteisėjusiu Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2018 m. gegužės 14 d. sprendimu, kuriuo buvo vertintas Departamento Sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas, konstatuota, kad ginčo tarp šalių dėl to, jog pareiškėjas ginčo laikotarpiu eksploatavo stacionarius taršos šaltinius neturėdamas taršos leidimo, taip pat dėl Sprendimu apskaičiuoto mokesčio už aplinkos teršimą taikant didesnį tarifą dydžio byloje nebuvo.

22Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme nustatyta, kad už išmestą iš stacionarių taršos šaltinių normatyvus viršijantį teršalų kiekį ar nuslėptą teršalų ir (ar) sunaudotų degalų, sąvartyne pašalintų atliekų ir (ar) apmokestinamųjų gaminių bei pripildytos gaminių apmokestinamosios pakuotės kiekį mokestis už aplinkos teršimą mokamas taikant didesnį tarifą (9 str. 3 d.). Mokestis už aplinkos teršimą taikant didesnį tarifą apskaičiuojamas normatyvus viršijantį ir (ar) nuslėptą teršalų kiekį, išmestą iš stacionarių taršos šaltinių, dauginant iš mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių tarifo, pateikto šio Įstatymo 1 priedėlyje, ir iš mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių tarifo koeficiento, nurodyto šio įstatymo 2 priedėlyje (9 str. 4 d. 1 p.). Atitinkamai Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 1 ir 2 prieduose mokesčio tarifai (Eur/t) bei teršalų koeficientai yra nustatyti konkrečiais dydžiais (t. y. ne tam tikromis minimaliomis ir maksimaliomis ribomis).

23Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-370/1K-230 patvirtinto Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo 3 ir 4 punktuose nustatyta, kad mokestis taikant didesnį tarifą už išmestą ar išleistą į aplinką teršalo kiekį per mokestinį laikotarpį, viršijusį TIPK ir (ar) taršos leidime nustatytą leistinos taršos normatyvą, įskaitant ir normatyvą viršijusį teršalo kiekį, išmestą į aplinką, kuris susidaro naudojant biokurą, o neturint TIPK ir (ar) taršos leidimo su jame nustatytais teršalų išmetimo ar išleidimo į aplinką normatyvais, kai toks leidimas įstatymų ar kitų teisės aktų nustatytais atvejais yra privalomas, visas be TIPK ir (ar) taršos leidimo išmestas teršalo kiekis, įskaitant teršalo kiekį išmestą į aplinką, kuris susidaro naudojant biokurą, yra viršnormatyvinis N=0, apskaičiuojamas pagal formulę Mp = Qnp ×T × b × I × [k], kurioje: Qnp – normatyvą viršijantis teršalo kiekis (t), viršijus TIPK ir (ar) taršos leidime nustatytą per mokestinį laikotarpį leistiną išmesti ar išleisti į Aplinką teršalo kiekį (t), kuris yra lygus faktinio ir normatyvinio teršalo kiekio skirtumui (Q – N); T – teršalo tarifas (Eur/t), nustatytas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 1 priedėlyje; b – tarifo koeficientas, nustatytas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 2 priedėlyje; I – mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas, nustatomas pagal Lietuvos statistikos departamento vartotojų kainų indeksą, apskaičiuotą pagal Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 53, padalijus iš 100; [k] – koeficientas (lygus 1,2), kuris, vadovaujantis Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, taikomas apskaičiuojant mokestį už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių už teršalus, kuriems TIPK ir (ar) taršos leidime yra nustatytas laikinai leistinos taršos normatyvas.

24Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. D1-213 patvirtinto Mokesčio už aplinkos teršimą kontrolės tvarkos aprašo 10 punkte įtvirtinta, kad jei nustatoma, kad buvo nuslėpti į aplinką išmesti teršalai ir (ar) jų kiekis, ir (ar) sunaudoti degalai ir (ar) jų kiekis mobiliuose taršos šaltiniuose, ir (ar) į Lietuvos vidaus rinką išleisti apmokestinamieji gaminiai, ir (ar) pakuotė ir (ar) neteisingai taikyti mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifų koregavimo koeficientai, mokėtina mokesčio už aplinkos teršimą suma už nuslėptą į aplinką išmestą teršalų ir (ar) sunaudotų degalų mobiliuose taršos šaltiniuose, ir (ar) į Lietuvos vidaus rinką išleistų apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės kiekį apskaičiuojama vadovaujantis 2008 m. liepos 9 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. D1-370/1K-230 „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ ir įforminama Patikrinimo akte vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo 128 straipsniu. Patikrinimo aktas patvirtinamas Mokesčių administravimo įstatyme nustatytais terminais regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu dėl patikrinimo akto patvirtinimo, kurio forma patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. D1-692 „Dėl sprendimo dėl patikrinimo akto patvirtinimo formos patvirtinimo“. Sprendimo kopiją su nurodyta mokėtina mokesčio už aplinkos teršimą suma ir mokėjimo terminais departamentas per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos persiunčia mokėtojui ir apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, kurioje yra registruotas mokėtojas.

25Iš pateikto teisinio reguliavimo matyti, kad Departamentui, kaip mokesčio už aplinkos teršimą kontrolę vykdančiai institucijai, teisės aktais nėra suteikta diskrecija teršėjams nustatyti kitokią mokėtiną tokio mokesčio sumą nei įtvirtinta mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose, arba tokio mokesčio iš viso neapskaičiuoti. Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimą ir mokėjimą reguliuojančios normos yra imperatyvaus pobūdžio. Todėl pareiškėjo atskirojo skundo argumentai, esą atsakovas turėjo visas galimybes nepriimti ginčijamo Sprendimo, atmestini kaip nepagrįsti.

26Kritiškai vertintini ir pareiškėjo atskirojo skundo motyvai, kad priimdamas skundžiamą Sprendimą Departamentas privalėjo atsižvelgti į Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 10 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. eI-771-386/2017, kuriame teismas iš esmės identiškomis aplinkybėmis panaikino Departamento sprendimą, konstatavęs, jog aktas prieštarauja teisingumo, proporcingumo ir teisinio saugumo principams. Pažymėtina, kad Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 10 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-771-386/2017 yra apskųstas apeliacine tvarka, t. y. nėra įsiteisėjęs. Be to, nagrinėjamu atveju įsiteisėjusiu Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2018 m. gegužės 14 d. sprendimu, kuriuo buvo panaikintas Departamento Sprendimas (administracinė byla Nr. eI-3284-583/2018), konstatuota, jog tarp šios bylos ir administracinės bylos Nr. eI-771-386/2017 nėra prejudicinio ryšio, kadangi byloje Nr. eI-3284-583/2018 nagrinėjamam ginčui reikšmingi faktai ar aplinkybės administracinėje byloje Nr. eI-771-386/2017 nebuvo nustatinėjamos. Taigi atsakovo veiksmai, priimant administracinėje byloje Nr. eI-771-386/2017 ginčytus sprendimus, niekaip nėra susijęs su administracinėje byloje Nr. eI-3284-583/2018 ginčytu Departamento Sprendimu.

27Įvertinusi byloje nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, jog nagrinėjamu atveju pareiškėjo ginčyto Departamento Sprendimo panaikinimą nulėmė ne atsakovo neteisėti veiksmai (byloje nebuvo konstatuota skundžiamo Sprendimo neatitiktis teisės aktų reikalavimams), o teismo pasinaudojimas jam suteikta diskrecijos teise, įvertinus reikšmingas aplinkybes, skirti mažesnę, nei įstatyme nustatyta, poveikio priemonę (šiuo atveju – jos apskritai neskirti). Kaip minėta, atsakovas neturėjo teisės apskaičiuoti mažesnio mokesčio už aplinkos teršimą nei buvo apskaičiavęs ir patvirtinęs skundžiamu Sprendimu, todėl pirmosios instancijos teismo išvada, kad toks mokestis yra per didelis ir neadekvatus padarytam pažeidimui, nesuponuoja atsakovo veiksmų, apskaičiuojant minėtą mokestį, neteisėtumo.

28Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjas negali būti nelaikomas proceso šalimi, kurios naudai buvo priimtas Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2018 m. gegužės 14 d. sprendimas, ABTĮ 40 straipsnio prasme, todėl jis neįgauna teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

29Apibendrindama byloje nustatytas faktines ir teisines aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmai pagrįstai bei teisėtai 2018 m. liepos 31 d. nutartimi pareiškėjo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo atmetė. Todėl pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas, o šiuo skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista.

30Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

31Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Bremena“ atskirąjį skundą atmesti.

32Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2018 m. liepos 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

33Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Bremena“... 6. Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmai 2018 m. gegužės... 7. Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmuose 2018 m. birželio... 8. Atsakovas Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos... 9. Nurodė, kad pareiškėjo skundo tenkinimą lėmė ne Departamento neteisėtų... 10. II.... 11. Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmai 2018 m. liepos 31... 12. Teismas nustatė, kad byloje skundžiamu Departamento Sprendimu buvo... 13. III.... 14. Pareiškėjas UAB „Bremena“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Regionų... 15. Nurodo, kad nagrinėjamoje byloje panaikintas atsakovo Sprendimas buvo priimtas... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV.... 18. Ginčas nagrinėjamu atveju kilo dėl pareiškėjo prašomų atlyginti... 19. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo prašymo dėl bylinėjimosi... 20. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme (toliau – ir... 21. Byloje nustatyta, kad skundžiamu Sprendimu Departamentas pareiškėjui už... 22. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme... 23. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų... 24. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr.... 25. Iš pateikto teisinio reguliavimo matyti, kad Departamentui, kaip mokesčio už... 26. Kritiškai vertintini ir pareiškėjo atskirojo skundo motyvai, kad priimdamas... 27. Įvertinusi byloje nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, jog... 28. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjas negali būti nelaikomas... 29. Apibendrindama byloje nustatytas faktines ir teisines aplinkybes, teisėjų... 30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 31. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Bremena“ atskirąjį skundą... 32. Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2018 m. liepos 31... 33. Nutartis neskundžiama....