Byla I-3917-331/2016
Dėl nesumėtos vietinės rinkliavos priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Henrikas Sadauskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ skundą atsakovei UAB „Baltic faber“ dėl nesumėtos vietinės rinkliavos priteisimo,

Nustatė

2pareiškėja skundu kreipėsi į teismą ir prašo priteisti iš atsakovės UAB „Baltic faber“ Druskininkų savivaldybės administracijos naudai 167,22 Eur nesumokėtos vietinės rinkliavos.

3Paaiškino, kad UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ teisės aktų nustatyta tvarka buvo pavesta administruoti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą. Atsakovė nėra sumokėjusi pareiškėjui 167,22 Eur dydžio vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, susidariusios per laikotarpį nuo 2008-01-31 iki 2010-09-30. Druskininkų savivaldybės tarybos 2007-12-20 sprendimu Nr. T1-247 patvirtinti Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai (toliau - Nuostatai) yra privalomi visiems Druskininkų savivaldybės teritorijoje nekilnojamojo turto turintiems fiziniams bei juridiniams asmenims. Pažymėjo, kad Nuostatų 22 p. nustato, kad nesumokėtą vietinę rinkliavą iš rinkliavos mokėtojų išieško paslaugos teikėjas, pagal 2007-12-14 paslaugos sutartį Nr. 26-07-496 (5.1.6 p.), 2007-2014 m. laikotarpiu paslaugos teikėju buvo UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant neteisminį ir teisminį skolų išieškojimą, naudojantis skolų išieškojimo įmonių paslaugomis.

4Sutartis su atsakove dėl komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo nėra sudaryta, nes prievolė mokėti už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nustatyta norminių teisės aktų pagrindu. Atsakovė privalo mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, nes nurodytuoju nesumokėtos vietinės rinkliavos laikotarpiu, nuosavybės teise turėjo nekilnojamojo turto objektą, esantį Druskininkų savivaldybėje, adresais: (duomenys neskelbtini). Aplinkybė, jog asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas, gyvenamąją vietą yra deklaravęs kitoje vietoje bei/ar faktiškai gyvena kitur, neatleidžia asmens nuo pareigos mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

5Atsakovei 2010-02-04, 2010-07-28, 2015-07-22 buvo siųsti vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimai ir 2015-07-22 įspėjimas dėl skolos, kuri susidarė dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą. Atsakovė į įspėjimus nereagavo, su pareiškėju nesusisiekė. Atsakovė laikotarpiu nuo 2008-01-31 iki 2010-09-30 nėra sumokėjusi pareiškėjui 167,22 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, nors vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą surinkimo sistema apima mokėjimo pranešimų paslaugos gavėjams išsiuntimą ne rečiau kaip 4 kartus per metus. Atsakovei vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą buvo paskaičiuota remiantis Nuostatų 16-21 punktuose nustatyta vietinės rinkliavos nustatymo juridiniams asmenims tvarka, atsižvelgiant į Nuostatų prieduose nustatytus dydžius. Atsakovės atžvilgiu, Druskininkų savivaldybės Taryba nėra priėmusi sprendimo dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatos taikymo.

6Atsakovė UAB „Baltic faber“ atsiliepimo nepateikė. Jai apie skundo įteikimą, teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta viešo paskelbimo būdu (b. l. 33-36, 39-41, 43).

7Teismo posėdyje bylos šalys nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, todėl nėra kliūčių bylai nagrinėti ir sprendimui priimti (Administracinių bylų teisenos įstatymo 78 str., b. l. 33-36, 39-44).

8S k u n d a s t e n k i n t i n a s i š d a l i e s.

9Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už laikotarpį nuo 2008-01-31 iki 2010-09-30.

10Ginčo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, Atliekų tvarkymo įstatymas bei su jų įgyvendinimu susiję kiti teisės aktai.

11Pagal Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį vietinė rinkliava suprantama, kaip savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje. Minėto įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktas suteikia teisę savivaldybės tarybai jos teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Šio įstatymo 12 straipsnio 1-2 punktai taip pat numato, kad savivaldybės taryba savo sprendimu nustato vietinę rinkliavą ir tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus. Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad savivaldybės organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijoje susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti. Šiose sistemose gali būti tvarkomos visos atliekos, išskyrus atliekas įmonių, kurių leidimuose nustatyti atliekų tvarkymo reikalavimai negali būti įvykdyti savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose. Taigi vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra įstatymo pagrindu ir savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka į savivaldybės biudžetą.

12Druskininkų savivaldybės taryba 2007-12-20 sprendimu Nr. T1-247 patvirtintuose Nuostatuose nustatyta, kad vietinė rinkliava yra Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka (2 punktas); vietinės rinkliavos mokėtojai – atliekų turėtojai, visi fiziniai ir juridiniai asmenys, valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamuoju turtu savivaldybės teritorijoje (3 punktas); Nuostatų 1 priede nustatyti vietinės rinkliavos dydžiai (Nuostatų 14 punktas). Druskininkų savivaldybės taryba 2014-11-28 sprendimu Nr. T1-188, įsigaliojusiu nuo 2015-01-01, pakeitė Nuostatų 14 punktą ir nustatė, kad vietinės rinkliavos dydis nustatomas ir patvirtinamas eurais už vienerius kalendorinius metus. Pagal Nuostatų 15 punktą, pagal vietinės rinkliavos registro duomenis UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ parengia mokėjimo pranešimą apie apskaičiuotas mokėtinas vietinės rinkliavos įmokas už einamąjį ketvirtį ir mokėjimo terminus, rinkliavos dydį bei pateikia komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikėjui, kuris jį iki kiekvieno ketvirčio antro mėnesio dešimtos dienos pateikia kiekvienam vietinės rinkliavos mokėtojui. Iš esmės analogiškos nuostatos išliko ir Nuostatų 2009-12-18 redakcijoje (16 punktas). Pagal Nuostatų 18 punktą – vietinė rinkliava turi būti sumokama iki kiekvieno ketvirčio paskutinės dienos.Remiantis Nuostatų 9 p. pareiškėjas yra paslaugos teikėjas. Pagal 2007-12-14 paslaugų sutarties Nr. 26-07-496, sudarytos tarp Druskininkų miesto administracijos bei UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ir UAB „Parama“ (b. l. 9-17), 5.1.6 p. UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ privalo vykdyti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą išieškojimą.

13Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) jurisprudencijoje, aiškinant vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo teisinį reglamentavimą, pažymėta, kad, skirtingai nuo Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje pateikiamos valstybinės rinkliavos, kuri apima privalomas įmokas už vietos savivaldos institucijų, įstaigų, tarnybų ar organizacijų teikiamas paslaugas, apibrėžimo, vietinės rinkliavos įstatymų leidėjas nesieja su atitinkamomis paslaugomis. Vietinės rinkliavos objektas iš esmės yra siejamas su atitinkamos teisės vietinės rinkliavos mokėtojui suteikimu, t. y. asmuo, norėdamas įgyti (naudotis) atitinkamą teisę, o ne gauti atitinkamas paslaugas, privalo sumokėti atitinkamą vietinę rinkliavą. LVAT 2010-03-29 nutartyje administracinėje byloje Nr. A525-471/2010 išaiškino, kad vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą vertintina kaip atliekų turėtojo privaloma įmoka už atliekas, kurios tvarkomos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Todėl aptariama vietinė rinkliava ir jos dydis nėra siejama su konkrečios paslaugos suteikimu. LVAT minėtoje nutartyje akcentavo ir tai, jog vietinės rinkliavos privalomasis pobūdis (Rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d.) ir paskirtis lemia, kad rinkliava nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas, ir ji reglamentuojama viešosios, o ne privatinės teisės normomis. Aptariamos vietinės rinkliavos objektas negali būti laikomas komunaline paslauga (šiukšlių išvežimu) CK 6.584 straipsnio 1 dalies prasme. Toks vietinės rinkliavos aiškinimas iš esmės atitinka ir formuojamą praktiką kitose LVAT bylose (administracinėse bylose: Nr. A442-2210/2011; Nr. A442-1035/2011), kuriose pažymėta, kad vietinė rinkliava yra viešosios teisės nustatytas privalomasis mokėjimas, o ne privatinės (civilinės) teisės reguliavimo srities sutartinio pobūdžio įsipareigojimas. Pareiga mokėti minėtą rinkliavą atsiranda pagal tokias sąlygas, kurios yra numatytos ją nustatančiuose teisės aktuose.

14Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad UAB „Baltic faber“ nuosavybės teise nuo 2007-09-13 iki 2010-10-06 priklausė nekilnojamasis turtas adresu (duomenys neskelbtini) (šiuo metu gyvenamoji (butų) paskirtis (pakeista 2012 m.), bendras plotas 58,34 kv.m.). Iš vietinės rinkliavos mokėjimų pranešimų, siųstų 2010-02-04, 2010-07-28matyti, kad atsakovei paskaičiuota 167,26 Eur (577,50 Lt), susidariusių jai nemokant vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. 2015-07-22 pareiškėja atsakovei siuntė įspėjimą dėl 167,22 Eur skolos sumokėjimo (b. l. 18-20)

15Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas analogiško pobūdžio bylose ne kartą yra konstatavęs, jog Rinkliavų įstatyme nuostatos dėl senaties terminų nėra įtvirtintos, todėl šiam klausimui spręsti turi būti vadovaujamasi Mokesčių administravimo įstatymo nuostatomis bei kad mokestiniuose ginčuose mokesčio apskaičiavimo ir perskaičiavimo senatį teismas privalo taikyti ex officio (savo iniciatyva) (LVAT administracinėse bylose: Nr. A438-2346/2012; Nr. A438-2405/ 2012, Nr. A-1498-442/2015).

16Mokesčių administravimo įstatymo 68 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu kitaip nenustatyta atitinkamo mokesčio įstatyme, mokesčių mokėtojas ar mokesčių administratorius mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti gali ne daugiau kaip už einamuosius ir penkerius praėjusius kalendorinius metus, skaičiuojamus atgal nuo tų metų, kada pradedama mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti, sausio 1 dienos.

17Pareiškėja 2015-08-13 paštu išsiuntė teismui skundą dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo. Vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo 68 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, vietinė rinkliava šiuo atveju galėjo būti apskaičiuojama už einamuosius (2015 m.) ir penkerius praėjusius kalendorinius metus, skaičiuojamus atgal nuo 2015 m. sausio 1 d., t. y. už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d.

18Iš mokėjimų pranešimų matyti, kad atsakovei kiekvieną mėnesį buvo priskaičiuojama 17,50 Lt vietinės rinkliavos. Vietinės rinkliavos dydžiai nustatyti Nuostatų priede, kuriuo remiantis mėnesinis vietinės rinkliavos dydis litais už 100 kv. m. viešbučių paskirties pastato buvo 30 Lt (už 1 kv. m. viešbučių paskirties pastato – 0,30 Lt). Kaip minėta, UAB „Baltic faber“ nekilnojamojo turto plotas buvo 58,34 kv. m., vadinasi per mėnesį atsakovė turėjo sumokėti 17,50 Lt (58,34x 0,30 Lt). Taigi nuo 2010-01-01 iki 2010-09-30, kai atsakovė buvo turto savininkė, pareiškėjai turėjo sumokėti 157,50 Lt (9 mėn. x 17,50 Lt), o tai sudaro 45,62 Eur, vietinę rinkliavą.

19Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, pareiškėjos skundas tenkintinas iš dalies ir iš atsakovo pareiškėjai priteistina 45,62 Eur nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, susidariusios laikotarpiu nuo 2010-01-01 iki 2010-09-30 (Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 1 d. 2 p.).

20Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 ? 87 str., 88 str. 1 d. 4 p., 127 str., teismas

Nutarė

21pareiškėjos UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ skundą tenkinti iš dalies.

22Priteisti iš atsakovės UAB „Baltic faber“ pareiškėjos Druskininkų savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188776264, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT197300010002224894 AB Swedbank, banko kodas 73000) naudai 45,62 Eur (keturiasdešimt penkis eurus ir šešiasdešimt du euro centus) nuo 2010-01-01 iki 2010-09-30 nesumokėtos vietinės rinkliavos.

23Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Henrikas Sadauskas,... 2. pareiškėja skundu kreipėsi į teismą ir prašo priteisti iš atsakovės UAB... 3. Paaiškino, kad UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ teisės aktų... 4. Sutartis su atsakove dėl komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo nėra... 5. Atsakovei 2010-02-04, 2010-07-28, 2015-07-22 buvo siųsti vietinės rinkliavos... 6. Atsakovė UAB „Baltic faber“ atsiliepimo nepateikė. Jai apie skundo... 7. Teismo posėdyje bylos šalys nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir... 8. S k u n d a s t e n k i n t i n a s i š d a l i e s.... 9. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl vietinės rinkliavos už komunalinių... 10. Ginčo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas,... 11. Pagal Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį vietinė rinkliava suprantama,... 12. Druskininkų savivaldybės taryba 2007-12-20 sprendimu Nr. T1-247... 13. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT)... 14. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad UAB „Baltic faber“ nuosavybės... 15. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas analogiško pobūdžio bylose ne... 16. Mokesčių administravimo įstatymo 68 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu... 17. Pareiškėja 2015-08-13 paštu išsiuntė teismui skundą dėl nesumokėtos... 18. Iš mokėjimų pranešimų matyti, kad atsakovei kiekvieną mėnesį buvo... 19. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, pareiškėjos skundas tenkintinas iš... 20. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 21. pareiškėjos UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ skundą tenkinti iš... 22. Priteisti iš atsakovės UAB „Baltic faber“ pareiškėjos Druskininkų... 23. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...