Byla Ik-782-422/2012
Dėl protokolinio sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rimanto Giedraičio, Dainos Kukalienės ir Janinos Vitunskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2sekretoriaujant Anželikai Kuicaitei,

3dalyvaujant pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ atstovei advokatei Rasai Stankauskienei, atsakovų Jurbarko rajono savivaldybės administracijos ir Jurbarko rajono savivaldybės tarybos atstovei Rūtai Vasiliauskienei, trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinės miškų tarnybos atstovams Leandrui Deltuvai ir Živilei Žilėnienei, trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento atstovams Gražinai Urbonavičienei ir Donatai Bliūdžiuvienei, trečiojo suinteresuoto asmens Valstybės įmonės Jurbarko miškų urėdijos atstovui Kęstučiui Kaučikui,

4nedalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovui ir trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos atstovui,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ skundą atsakovams Jurbarko rajono savivaldybės tarybai ir Jurbarko rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinei miškų tarnybai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui, Valstybės įmonei Jurbarko miškų urėdijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos dėl protokolinio sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

6Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „( - )“ kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą skundu (b. l. 5-10) prašydama: 1) panaikinti Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 13 d. sprendimą Nr. T1-2, priimtą 2012 m. vasario 29 d. posėdyje 10 klausimu „Dėl detaliojo plano rengimo“; 2) įpareigoti Jurbarko rajono savivaldybės tarybą patenkinti UAB „( - )“ prašymą dėl detalaus plano rengimo ir pritarti detalaus plano Jurbarko rajono savivaldybėje, Jurbarkų seniūnijoje, Dainių kaime, rengimui durpyno įrengimui; 3) įpareigoti Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorių Jurbarko rajono savivaldybėje, Jurbarkų seniūnijoje, Dainių kaime parengti [teismo posėdžio metu patikslino – organizuoti] detalųjį planą durpyno įrengimui.

7Skunde nurodoma, kad Jurbarko rajono apylinkės teismas 2007 m. birželio 7 d. sprendimu inter alia įpareigojo Tauragės apskrities viršininko administraciją suformuoti 179,4 ha žemės sklypą Jurbarko kadastrinėje vietovėje Dainių durpyno teritorijoje pagal pateikiamą planą ir sudaryti su UAB „( - )“ suformuoto 179,4 ha žemės sklypo, esančio Jurbarko kadastrinėje vietovėje Dainių durpyno teritorijoje nuomos sutartį laikotarpiui iki 2031 m. sausio 29 d. Įsiteisėjus šiam sprendimui UAB „( - )“ ne kartą kreipėsi į valstybinės žemės patikėtinį dėl šio žemės sklypo nuomos, tačiau reikiamas žemės sklypas nebuvo nei suformuotas, nei išnuomotas. 2011 m. gruodžio 12 d. raštu Nr. 1SS-(3.5)-3189 Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pareiškėją informavo, kad žemės sklypas, kurį numatoma naudoti durpių išteklių naudojimui, prieš sudarant valstybinės žemės nuomos sutartį turi būti suprojektuotas rengiant detalųjį planą ir pasiūlė pareiškėjui UAB „( - )“ kreiptis į detaliojo plano organizatorių – Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorių. Taip pat rašte buvo nurodyta, kad tik gavęs parengtą ir patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą ir jo pagrindu suformuotą žemės sklypo planą ir kadastro duomenų bylą, Nacionalinės žemės tarnybos Jurbarko žemėtvarkos skyrius įregistruos šį žemės sklypą Nekilnojamojo turto registre ir su UAB „( - )“ sudarys žemės sklypo nuomos sutartį. Atsižvelgiant į tai, pareiškėja UAB „( - )“ 2012 m. sausio 5 d. raštu Nr. 12/01 Jurbarko rajono savivaldybės tarybai pateikė prašymą leisti rengti 179,4 ha ploto žemės sklypo suformavimo detalųjį planą Jurbarko rajono Jurbarkų kadastro vietovės Dainių durpyno teritorijoje. Jurbarko rajono savivaldybės administracija parengė Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą ir pateikė jį svarstyti 2012 m. vasario 29 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdyje, tačiau taryba, apsvarsčiusi šį klausimą, nusprendė nepriimti sprendimo „Dėl detaliojo plano rengimo“, t. y. iš esmės nepritarė detaliojo plano rengimui. Pareiškėjos manymu, šiuo sprendimu buvo pažeistos jos teisės ir teisėti interesai, kadangi pareiškėjui buvo užkirstas kelias išsinuomoti žemės sklypą, kurį išsinuomoti UAB „( - )“ turi teisę pagal įsiteisėjusį teismo sprendimą ir naudojantis turimu ir galiojančiu leidimu šį žemės sklypą naudoti durpių eksploatavimo tikslais, todėl šis sprendimas turi būti panaikintas. Pareiškėja pažymėjo, jog UAB „( - )“, siekdama vykdyti durpių gavybos veiklą Dainių durpyne, savo lėšomis atliko poveikio aplinkai vertinimą, o ataskaita teisės aktais nustatyta tvarka buvo pateikta Aplinkos ministerijai, kuri 2003 m. spalio 9 d. priėmė teigiamą sprendimą Nr. 1-15-7088 dėl planuojamos veiklos galimumo, t. y. pritarė durpių gavybai Dainių durpyne. Be to, pareiškėjos nuomone, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos galiojimas neturi jokios reikšmės priimant sprendimus dėl detaliojo plano rengimo, nes Teritorijų planavimo įstatymo 25 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad tais atvejais, kai pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą turi būti atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas, bet jis nėra atliktas, šis vertinimas atliekamas detaliojo plano rengimo metu. Ši nuostata aiškiai nustato, kad priimant sprendimą dėl detalaus plano rengimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas gali būti iš viso neatliktas, nes pagal poreikį jis bus atliktas detalaus plano rengimo metu, todėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos reikalavimas, kad priimant sprendimą dėl detalaus plano rengimo turi būti pateikta galiojanti planuojamos ūkinės veiklos vertinimo ataskaita, yra nepagrįstas ir neteisėtas.

8Pareiškėja taip pat nurodo, kad skundžiamu sprendimu nebuvo nustatyti jokie žemės sklypo planavimo tikslų prieštaravimai įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams ar galimi detalaus plano sprendinių prieštaravimai bendrųjų ar specialiųjų planų sprendiniams, todėl skundžiamas sprendimas prieštarauja ir teritorijų planavimą reglamentuojantiems teisės aktams. Pareiškėjos manymu, skundžiamo sprendimo argumentas dėl to, kad buvo pažeista poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos viešo svarstymo procedūra yra nereikšmingas, kadangi šios ataskaitos pagrindu išduotas leidimas naudoti žemės gelmes ir išteklius yra galiojantis ir nenuginčytas, o šios ataskaitos privalomumas priimant sprendimą dėl detalaus plano rengimo nenurodytas teisės aktuose. Be to, detalus planas bus svarstomas viešai, todėl Jurbarkų seniūnijos gyventojai galės teikti savo pastabas ir prieštaravimus. Siekiant išvengti galimo atsakovų piktnaudžiavimo priimant naują sprendimą, kuriuo pareiškėjo prašymas būtų atmestas, tikslinga įpareigoti Jurbarko rajono savivaldybės tarybą patenkinti UAB „( - )“ prašymą dėl detalaus plano rengimo ir pritarti detalaus plano durpyno įrengimui Jurbarko rajono savivaldybėje, Jurbarkų seniūnijoje, Dainių kaime, rengimui, o Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorių, kaip planavimo organizatorių, įpareigoti organizuoti detaliojo plano rengimą. Pareiškėjos atstovė teismo posėdžio metu nurodė, jog ginčijamas sprendimas turėtų būti panaikintas, nes yra neaiškus, nemotyvuotas, jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, įtvirtintos ABTĮ 89 straipsnio 1dalies 3punkte, atsakovo nurodomi argumentai dėl miško žemės toje vietoje Tarybos posėdyje net nebuvo svarstyti ir sprendime neaptarti.

9Atsakovės Jurbarko rajono savivaldybės administracija ir Jurbarko rajono savivaldybės taryba atsiliepime į skundą ir minėtų institucijų atstovė teismo posėdžio metu prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad pareiškėjo skundas neatitinka Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 23 straipsnio 2 dalies 5 punkto reikalavimų, kadangi jame turi būti nurodytas konkretus skundžiamas aktas, jo priėmimo data, o nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašo panaikinti 2012 m. kovo 13 d. sprendimą Nr. T1-2, priimtą 2012 m. vasario 29 d. posėdyje 10 klausimu, tačiau minėtame posėdyje ginčo klausimu joks administracinis aktas (sprendimas) nebuvo priimtas. Atsakovės manymu, šiuo atveju teismui galėtų būti skundžiamas ne Jurbarko rajono savivaldybės tarybos priimtas administracinis aktas, kuris nebuvo priimtas, o Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiksmas – sprendimo „Dėl detaliojo plano rengimo“ nepriėmimas. Pažymėjo, kad sprendimas nebuvo priimtas, kadangi UAB „( - )“ 2003 metais atliktas poveikio aplinkai vertinimas nenustatė ir negalėjo nustatyti planuojamos ūkinės veiklos Dainių durpių telkinyje, Jurbarkų seniūnijoje, Jurbarko rajone, poveikio aplinkai, nes toks vertinimas iš viso nebuvo atliktas. Ūkinė veikla buvo planuojama ir jos poveikis aplinkai vertinamas visai kitoje teritorijoje – Eržvilko seniūnijoje, Jurbarko rajone. Su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita nebuvo supažindinta ir ta visuomenės dalis, kuriai tiesiogiai įtaką darytų planuojama ūkinė veikla. Dėl šių priežasčių pareiškėjui, prieš rengiant Dainių durpyno Jurbarkų seniūnijoje Jurbarko rajono savivaldybėje detalųjį planą, buvo pasiūlyta nustatyta tvarka atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Be to, numatomo durpyno teritorija yra miško žemėje, kuri teisės aktų nustatyta tvarka nėra paversta kitomis naudmenomis, o pareiškėjas, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos prašydamas leisti rengti detalųjį planą, prašymo leisti miško žemę paversti kitomis naudmenomis iš viso nepateikė. Atkreipė dėmesį taip pat į viešojo intereso apsaugą, užtikrinant gamtinio karkaso formavimą, o tuo pačiu – ir visuomenės teisę į saugią ir sveiką gyvenamąją aplinką. Pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija yra nurodžiusi, jog rengiant Jurbarko rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimą, būtų tikslinga Dainių mišką priskirti valstybinės reikšmės miškams.

10Tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepime į skundą bei jo atstovės teismo posėdžio metu iš esmės sutiko su pareiškėjo pozicija. Nurodė, jog pareiškėjos 2003 m. spalio 19 d. atliktas poveikio aplinkai vertinimas šiuo metu nebegalioja, kadangi pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 10 straipsnio 8 dalį, atsakingos institucijos priimtas sprendimas galioja 5 metus nuo jo priėmimo. Be to, institucija, tvirtinanti detalųjį planą, sprendimą miško žemę paversti kitomis naudmenomis naudingųjų iškasenų (durpių) eksploatavimo teritorijai formuoti miško žemėje gali tik vadovaudamasi Lietuvos Respublikos miškų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 1131 patvirtintomis „Miškų žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo“ nuostatomis bei Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos išduota pažyma ir tik tuo atveju, jei akivaizdžiai įrodyta, kad visoje šalies teritorijoje nėra galimybės tokią teritoriją formuoti ne miško žemėje.Pareiškėja šiuose teisės aktuose nurodytų veiksmų nesiėmė. Be to, visais atvejais turi būti atsižvelgta į viešąją visuomenės nuomonę.

11Trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinės miškų tarnybos atstovai teismo posėdžio metu prašė skundą atmesti.

12Tretysis suinteresuotas asmuo Valstybės įmonė Jurbarko miškų urėdija atsiliepime į skundą ir jos atstovas teismo posėdžio metu nurodė, jog minėta institucija jokių interesų šioje administracinėje byloje neturi, kadangi Dainių miškas, dėl kurio vyksta ginčas, VĮ Jurbarko miškų urėdijai nepriklauso.

13Tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos atsiliepime į skundą nurodė, jog skundžiami Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiksmai įtakos Tarnybos teisėms ar pareigoms neturi, todėl prašo teismo sprendimą dėl skundo priimti savo nuožiūra.

14Tretysis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos savo pozicijos dėl skundo teismui nepateikė.

15Skundas iš dalies tenkinamas.

16Bylos duomenimis nustatyta, kad Jurbarko rajono apylinkės teismas 2007 m. birželio 7 d. sprendimu inter alia įpareigojo Tauragės apskrities viršininko administraciją suformuoti 179,4 ha žemės sklypą Jurbarko kadastrinėje vietovėje Dainių durpyno teritorijoje pagal pateikiamą planą ir sudaryti su UAB „( - )“ suformuoto 179,4 ha žemės sklypo, esančio Jurbarko kadastrinėje vietovėje Dainių durpyno teritorijoje nuomos sutartį laikotarpiui iki 2031 m. sausio 29 d. (b. l. 16-19). Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2011 m. gruodžio 12 d. raštu Nr. 1SS-(3.5)-3189 informavo pareiškėją, kad žemės sklypas, kurį numatoma naudoti durpių išteklių naudojimui, prieš sudarant valstybinės žemės nuomos sutartį, turi būti suprojektuotas rengiant detalųjį planą ir pasiūlė pareiškėjui UAB „( - )“ kreiptis į detaliojo plano organizatorių – Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorių. Taip pat rašte nurodyta, kad tik gavęs parengtą ir patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą ir jo pagrindu suformuotą žemės sklypo planą ir kadastro duomenų bylą, Nacionalinės žemės tarnybos Jurbarko žemėtvarkos skyrius įregistruos šį žemės sklypą Nekilnojamojo turto registre ir su UAB „( - )“ sudarys žemės sklypo nuomos sutartį (b. l. 20-21). Pareiškėja UAB „( - )“ 2012 m. sausio 5 d. raštu Nr. 12/01 kreipėsi į Jurbarko rajono savivaldybės tarybą su prašymu leisti rengti 179,4 ha ploto žemės sklypo suformavimo detalųjį planą Jurbarko rajono Jurbarkų kadastro vietovės Dainių durpyno teritorijoje (b. l. 22). Jurbarko rajono savivaldybės taryba 2012 m. vasario 29 d. posėdyje svarstė klausimą dėl detaliojo plano rengimo, tačiau protokole nurodė, jog nuspręsta balsų dauguma nepriimti sprendimo „Dėl detaliojo plano rengimo“ (b. l. 62-63).

17Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas, patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-135, (toliau – ir Reglamentas) nustato savivaldybės tarybos, jos suformuotų institucijų (savivaldybės mero, mero pavaduotojo, tarybos komitetų, savivaldybės komisijų, frakcijų) ir atskirų tarybos narių veiklos tvarką. Šio Reglamento III skyrius reglamentuoja tarybos posėdžius, jų organizavimo ir darbo tvarką. Pagal Reglamento 76 ir 77 punktus, baigus diskusijas dėl kiekvieno svarstomo klausimo, balsavimu yra priimamas vienas iš šių sprendimų: pritarti pateiktam tarybos sprendimo projektui, atmesti tarybos sprendimo projektą, atidėti tarybos sprendimo projekto svarstymą (redaguoti jį arba surinkti papildomos informacijos) (b. l. 135).

18Nagrinėjamu atveju Jurbarko rajono savivaldybės tarybai buvo pateiktas sprendimo projektas, kuriuo buvo siūloma pritarti UAB „( - )“ kitos paskirties, naudingųjų iškasenų teritorijos, naudingųjų iškasenų gavybos atvirų kasinių (karjerų) 179,4 ha ploto žemės sklypo suformavimo laisvoje valstybinėje žemėje durpyno įrengimui Jurbarko rajono savivaldybėje, Jurbarkų seniūnijoje, Dainių kaime, detaliojo plano rengimui ( b. l. 23). Šis sprendimo projektas buvo svarstomas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. posėdyje 10 darbotvarkės klausimu, tačiau balsų dauguma nuspręsta nepriimti sprendimo „Dėl detaliojo plano rengimo“, t. y. Taryba nepriėmė nė vieno iš Reglamento 77 punkte numatytų sprendimų.

19Jurbarko rajono savivaldybės taryba yra viešojo administravimo subjektas, kuris privalo laikytis Viešojo administravimo įstatymu įtvirtintų nuostatų, savivaldybės tarybos veiklą, sprendimų priėmimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

20Pagal Viešojo administravimo įstatymo 34 straipsnio 1 dalį, administracinė procedūra baigiama administracinės procedūros sprendimo priėmimu. Šio įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nustatyta, kad administracinis sprendimas – administracinis aktas ar nustatyta tvarka priimtas kitas nustatytos formos dokumentas, kuriame išreikšta viešojo administravimo subjekto valia, to paties straipsnio 9 dalyje nurodoma, kad individualus administracinis aktas – vienkartis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam asmeniui ar nurodytai asmenų grupei.

21Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje administracinė procedūra, pradėta pagal pareiškėjos UAB „( - )“ 2012 m. sausio 5 d. prašymą nebuvo baigta, kadangi Jurbarko rajono savivaldybės taryba, svarstydama pareiškėjos prašymą, nepriėmė jokio sprendimo.

22Viešojo administravimo įstatymas (2 str.11 d., 34 str. 1d.) įpareigoja viešojo administravimo subjektą pagal pareiškėjo prašymą priimti administracinį aktą, kuriam yra privalomi bendri teisėtumo ir pagrįstumo reikalavimai. Minėto įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, t. y. jis turi būti motyvuotas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuojantis teisės taikymo praktiką, yra pažymėjęs, kad „viešojo administravimo sistemai priklausančių kompetentingų institucijų sprendimai turi būti aiškūs, tikslūs, nedviprasmiški, leidžiantys suinteresuotam subjektui suvokti, kokios priežastys lėmė vienokį ar kitokį valdžios institucijos sprendimą" (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. A-556-1395/2008);

23Pagal ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1punktą administraciniai teismai sprendžia bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, dėl šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus.

24Teisėjų kolegijos nuomone, viešojo administravimo subjekto -Jurbarko rajono savivaldybės tarybos- administracinis veiksmas, įformintas 2012-03-13 Jurbarko rajono savivaldybės tarybos protokolu Nr. T1-2, kuriuo svarstant 10 darbotvarkės klausimą buvo nuspręsta nepriimti sprendimo „Dėl detaliojo plano rengimo“ pažeidžia pareiškėjo teises ir jam sukelia teisines pasekmes, nes klausimas pagal pareiškėjo prašymą dėl detaliojo plano rengimo iš esmės liko neišspręstas, situacija šiuo metu dviprasmiška, neaiški, todėl minėto veiksmo nepanaikinimas toliau sąlygotų situacijos neapibrėžtumą, pareiškėjo interesų į teisės aktais reglamentuojamais reikalavimais pagrįstą prašymo išnagrinėjimą, pažeidimus. Teisėjų kolegija, įvertinusi nustatytas faktines aplinkybes ir esamus įrodymus, daro išvadą, jog Jurbarko rajono savivaldybės taryba, nuspręsdama nepriimti sprendimo „Dėl detaliojo plano rengimo“, nesilaikė Reglamento 77 punkto reikalavimų, pažeidė administracinės procedūros nagrinėjimo tvarką, įtvirtintą Viešojo administravimo įstatyme, o tai sudaro minėtą administracinį veiksmą panaikinti, kaip priimtą pažeidus pagrindines procedūras, neužtikrinus objektyvaus visų aplinkybių įvertinimo (ABTĮ 89 str. 1 d. 3 p.). Atsakovė Jurbarko rajono savivaldybės taryba įpareigotina iš naujo įstatymo nustatytu terminu išnagrinėti uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ 2012 m. sausio 5 d. prašymą Nr. 12/01, Jurbarko rajono savivaldybėje gautą 2012 m. sausio 9 d. (reg. Nr. T25-11), priimant motyvuotą teisės aktų reikalavimais pagrįstą sprendimą.

25Atsižvelgiant į tai, kad Taryba iš esmės neišsprendė klausimo, nepriėmė sprendimo dėl pareiškėjos prašymo leisti rengti 179,4 ha ploto žemės sklypo suformavimo detalųjį planą Jurbarko rajono Jurbarkų kadastro vietovės Dainių durpyno teritorijoje, todėl dėl pareiškėjos argumentų, susijusių su sprendimo nepagrįstumu, t.y. dėl galimybės toje vietoje suformuoti detalųjį planą, dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūrų pagrįstumo, dėl miško žemės paskirties ir pan. nepasisakytina.

26Pažymėtina, jog administracinio akto priėmimas yra viešojo administravimo subjekto prerogatyva, akto priėmimo motyvai pagal įstatymą privalo būti nurodomi pačiame administraciniame akte, todėl teismas, įpareigodamas atsakovę iš naujo išnagrinėti pareiškėjos prašymą, neturi pagrindo nurodyti atsakovei, kokį sprendimą ji turėtų priimti. Remiantis išdėstytais argumentais, pareiškėjos reikalavimas dėl įpareigojimo Jurbarko rajono savivaldybės tarybą patenkinti UAB „( - )“ prašymą dėl detalaus plano rengimo ir pritarti detalaus plano Jurbarko rajono savivaldybėje, Jurbarkų seniūnijoje, Dainių kaime, rengimui durpyno įrengimui netenkinamas. Tačiau Jurbarko rajono savivaldybės tarybai iš naujo išnagrinėjus pareiškėjos 2012 m. sausio 5 d. prašymą, neužkertamas kelias nesutinkant su juo vėl kreiptis į teismą dėl administracinio akto nuginčijimo.

27Įpareigojus atsakovę pareiškėjos prašymą išnagrinėti iš naujo, pareiškėjos skundo reikalavimas dėl įpareigojimo organizuoti detaliojo plano rengimą yra išankstinio pobūdžio, iš esmės jo tenkinimas priklauso nuo tarybos sprendimo (ne)leisti rengti žemės sklypo suformavimo detalųjį planą, t. y. nuo ginčo, susijusio su aukščiau nurodytu reikalavimu, baigties, todėl esamu momentu taip pat negali būti tenkinamas. Pažymėtina, kad minėto reikalavimo netenkinimas netrukdo ateityje pareiškėjai kreiptis į atsakovę su šiuo reikalavimu, kai bus galutinai išspręstas ginčas dėl leidimo rengti detalųjį planą.

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

29Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ skundą tenkinti iš dalies.

30Panaikinti Jurbarko rajono savivaldybės tarybos administracinį veiksmą, įformintą 2012 m. kovo 13 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos protokolu Nr. T1-2, kuriuo svarstant 10 darbotvarkės klausimą buvo nuspręsta nepriimti sprendimo „Dėl detaliojo plano rengimo“.

31Įpareigoti Jurbarko rajono savivaldybės tarybą iš naujo įstatymo nustatytu terminu išnagrinėti uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ 2012 m. sausio 5 d. prašymą Nr. 12/01, Jurbarko rajono savivaldybėje gautą 2012 m. sausio 9 d. (reg. Nr. T25-11).

32Dėl kitos reikalavimų dalies skundą atmesti.

33Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Anželikai Kuicaitei,... 3. dalyvaujant pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „ 4. nedalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 6. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „( - )“ kreipėsi į Kauno... 7. Skunde nurodoma, kad Jurbarko rajono apylinkės teismas... 8. Pareiškėja taip pat nurodo, kad skundžiamu sprendimu nebuvo nustatyti jokie... 9. Atsakovės Jurbarko rajono savivaldybės administracija ir Jurbarko rajono... 10. Tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno... 11. Trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinės miškų tarnybos atstovai teismo... 12. Tretysis suinteresuotas asmuo Valstybės įmonė Jurbarko miškų urėdija... 13. Tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos... 14. Tretysis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 15. Skundas iš dalies tenkinamas.... 16. Bylos duomenimis nustatyta, kad Jurbarko rajono apylinkės teismas 2007 m.... 17. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas, patvirtintas... 18. Nagrinėjamu atveju Jurbarko rajono savivaldybės tarybai buvo pateiktas... 19. Jurbarko rajono savivaldybės taryba yra viešojo administravimo subjektas,... 20. Pagal Viešojo administravimo įstatymo 21. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje administracinė... 22. Viešojo administravimo įstatymas (2 str.11 d., 34 str. 1d.) įpareigoja... 23. Pagal ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1punktą administraciniai teismai sprendžia... 24. Teisėjų kolegijos nuomone, viešojo administravimo subjekto -Jurbarko rajono... 25. Atsižvelgiant į tai, kad Taryba iš esmės neišsprendė klausimo, nepriėmė... 26. Pažymėtina, jog administracinio akto priėmimas yra viešojo administravimo... 27. Įpareigojus atsakovę pareiškėjos prašymą išnagrinėti iš naujo,... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 29. Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ skundą tenkinti iš... 30. Panaikinti Jurbarko rajono savivaldybės tarybos administracinį veiksmą,... 31. Įpareigoti Jurbarko rajono savivaldybės tarybą iš naujo įstatymo nustatytu... 32. Dėl kitos reikalavimų dalies skundą atmesti.... 33. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...