Byla 2A-154-71/2010

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Reginos Agotos Gutauskienės, kolegijos teisėjų: Danutės Matiukienės, Rasos Bartašienės, sekretoriaujant Romutei Lengvenienei, dalyvaujant ieškovo VĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro atstovams Almai Jankauskienei, Žydrūnui Rupšiui,

2kolegijos posėdyje, apeliacine žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vitgalė“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 20 dienos sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2785-77/2009 pagal ieškovo Viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vitgalė“ dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovas, Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, ieškiniu (b.l. 17-18) prašė priteisti iš atsakovo UAB „Vitgalė“ 1024,00 Lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už laikotarpį nuo 2007-01-01 iki 2009-02-28, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 64,00 Lt žyminio mokesčio ir visas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu. Ieškovas nurodė, kad LR Rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d. nustato, kad - vietinė rinkliava, tai savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, o 11 str. l d. 8 p. - kad vietinė rinkliava gali būti nustatoma už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, 3 str. - kad vietinės rinkliavos mokėtojai yra visi fiziniai ir juridiniai asmenys. Vadovaudamasi tuo, Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2006 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T- 4 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą" nuo 2007 m. sausio 1 d. Šiaulių mieste įvedė privalomą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, o 2006 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-209 patvirtino vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus (nauja redakcija patvirtinta 2008 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T- 211) bei sprendimu Nr. 210 pavedė ieškovui VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras šios vietinės rinkliavos administravimą. Minėtų Nuostatų 10 p. nustato, kad vietinę rinkliavą administruojantis administratorius, be kitų, vykdo šias vietinės rinkliavos administravimo procedūras: apskaičiuoja vietinę rinkliavą ir siunčia pranešimą mokėtojui ir kontroliuoja jos mokėjimą. Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą atsakovui UAB "Vitgalė“ skaičiuojama Nuostatų 4.2 ir 9.2 nustatyta tvarka. Pagal LR CK 6.1 straipsnį vietinės rinkliavos mokėjimas yra atsakovo prievolė, kurią LR CK 6.59 str. draudžia vienašališkai atsisakyti įvykdyti. Atsakovas UAB "Vitgalė“ viešajai įstaigai Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras yra skolinga 1024,00 Lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, tačiau gera valia skolos nemoka.

5Šiaulių miesto apylinkės teismas 2009 m. lapkričio 20 d. sprendimu (b.l. 101-103) ieškinį tenkino visiškai, priteisė iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės “Vitgalė“ 1024, 00 Lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už laikotarpį nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2009 m. vasario 28 d., 64, 00 Lt žyminio mokesčio, viso 1088,00 Lt ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 1024,00 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2009-03-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovui Viešajai įstaigai Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras. Teismas nurodė, kad pagal Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą Nuostatų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006-06-29 sprendimu Nr.T-209 ir 2008-06-26 sprendimu Nr.T-211, 4; 4.2 punktus vietinės rinkliavos mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys. Atsakovas vykdė valymo paslaugas kitiems juridiniams asmenims ieškinyje nurodytu laikotarpiu. Ginčo laikotarpiu pas atsakovą dirbo vidutiniškai 18 darbuotojų. Pagal LR rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį ir 16 straipsnio 2 dalį vietinė rinkliava yra privaloma įmoka, įskaitoma į savivaldybės biudžetą. Preziumuojama, kad visi gyventojai ir veikiantys juridiniai asmenys turi komunalinių atliekų, kurias jie išmeta į mieste esančius konteinerius. Apmokestinant juridinį asmenį vietine rinkliava už atliekų surinkimą ir tvarkymą, atskirai nenustatinėjama, kur, kada ir koks įmonės darbuotojas išmetė savo komunalines atliekas. Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatai, patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006.06.29 sprendimu Nr.T-209 ir 2008.06.26 sprendimu Nr.T-211, yra galiojantys. Pagal minėtus teisės aktus privaloma vietine rinkliava už atliekų surinkimą ir tvarkymą apmokestinami juridiniai asmenys (darbdaviai) pagal savo darbuotojų skaičių. Atsakovas yra juridinis asmuo, nuo prievolės mokėti vietinę rinkliavą už atliekų surinkimą ir tvarkymą, neatleistas, draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę, todėl atsakovas privalo šią prievolę vykdyti. Šios prievolės jam nevykdant, ieškovas turi teisę reikalauti, kad atsakovas ją įvykdytų (LR CK 6.1; 6.2, 6.4 ; 6.59 str.). Teismas nurodė, kad ieškovo paskaičiuotos skolos teisingumo atsakovas neginčijo. Ieškovui reikalaujant mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, o atsakovui atsisakius tai daryti, pastarasis laikomas pažeidusiu prievolę, todėl privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

6Atsakovas, UAB „Vitgalė“, apeliaciniu skundu (b.l. 104-106) prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 20d. sprendimą, ieškovo ieškinį atmesti, priteisti visas atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

71. Atsakovas yra valymo paslaugas teikianti įmonė. Visi atsakovo klientai, kuriems yra suteikiamos atsakovo paslaugos, yra juridiniai asmenys, mokantys minėtuose nuostatuose nustatytas rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą bei tvarkymą. Atsakovas dėl savo vykdomos veiklos pobūdžio jokių atliekų neišskiria ir nėra priskiriamas „Atliekų turėtojo“ kategorijai, todėl atsakovui negali būti taikomas atliekų tvarkymo srityje vyraujantis principas „teršėjas moka“. Atsakovui negali būti taikomi mokesčiai už atliekų pašalinimą, kadangi jis nėra „atliekų turėtojas“, nes savo veikloje atliekų neišskiria, savo veikla prie atliekų susidarymo neprisideda;

82. Kadangi atsakovas pagal savo veiklos pobūdį atliekų neišskiria, o jam rinkliava skaičiuojama nuo darbuotojų skaičiaus, už jo darbuotojų išskiriamas atliekas, akivaizdu, kad šis mokestis paskaičiuojamas du kartus. Darbuotojams, kaip fiziniams asmenims, sumokėjus atliekų tvarkymo rinkliavą, antrą kartą tą pačią rinkliavą už darbuotojų išskiriamas atliekas turi sumokėti atsakovas UAB „Vitgalė“;

93. Pagrįstų abejonių dėl ieškovo apskaičiuojamo komunalinio atliekų tvarkymo mokesčio teisėtumo kelia ir tai, jog visai neaišku, kokiais metodais remiantis nustatyti tarifai, pagal kuriuos apskaičiuojamas galimas susidaryti kiekis, taikomas „atliekų turėtojų“ grupėms. LR CPK 3 straipsnio 4 dalis numato, kad nustatęs, jog teisės norminis aktas ar jo dalis, kurio atitikimo Konstitucijai ar įstatymams kontrolė nepriklauso Konstitucinio Teismo kompetencijai, prieštarauja įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui, teismas, priimdamas sprendimą, neturi vadovautis tokiu teisės aktu. Teismas turi įvertinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006-06-29 sprendimo Nr. T-209 atitikimą aukštesnės teisinės galios aktams, bendriesiems teisės principams, tame tarpe ir proporcingumo principui.

10Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas, Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (b.l. 113-116) prašo Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti visas ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Atsiliepime motyvus nurodo šiuos:

111. Atsakovas UAB „Vitgalė“ vykdė valymo paslaugas kitiems juridiniams asmenims. Atsakovas teismui pateikė 2008-02-01 sudarytą Valymo paslaugų sutartį Nr. 08.02.01 ir 2008-03-01 sudarytą Lauko teritorijos valymo paslaugų sutartį Nr. 08.03.01., iš kurių matyti, kad atsakovas savo darbe naudodamas valymo priemones ir kt., sukuria atliekų. Atsakovo prievolė mokėti rinkliavą įtvirtinta ne tik nuostatuose, bet ir jo paties sudarytose sutartyse. Be to, atsakovas kaip ūkio subjektas ir juridinis asmuo, veda savo veiklos buhalterinę apskaitą, ruošia darbuotojų saugos ir sveikatos bei kitus dokumentus, teikia juos įgaliotoms institucijoms ir tokiu būdu sukuria popieriaus pakuotės ir spausdintuvo kasečių atliekas. Apelianto teiginys, kad jis jokių atliekų neišskiria ir nėra atliekų turėtojas, prieštarauja byloje esantiems įrodymams ir paties atsakovo paaiškinimams;

122. Apelianto teiginys, kad rinkliava skaičiuojama ne nuo jo vykdomos veiklos rūšies, o už jo darbuotojų išskiriamas atliekas, kad jam rinkliava paskaičiuojama du kartus, yra nepagrįstas. Atsakovui rinkliava skaičiuojama tik už atsakovo atliekas, susidarančias jo veiklos metu, nepriklausomai nuo jo veiklos rūšies, o priklausomai nuo atliekų susikaupimo normos vienam parametro vienetui. Todėl jo argumentas, jog rinkliava yra mokama už jo darbuotojus yra nepagrįstas;

133. Pagal Rinkliavų įstatymo bei Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatas, savivaldybių institucijų kompetencijai yra priskirta funkcija atitinkamos savivaldybės teritorijoje organizuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą bei suteikta teisė nustatyti vietinę rinkliavą už naudojimąsi šios sistemos paslaugomis. LR Vietos savivaldos įstatymo 54 str. 2 d. numato, kad savivaldybės tarybos sprendimai yra privalomi visoms savivaldybės teritorijoje esančioms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir gyventojams. Atsakovas nepateikė įrodymų, kad jis gali nevykdyti savo prievolės – mokėti rinkliavą.

14Apeliacinis skundas netenkintinas.

15Byloje esančiais Viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro duomenimis, teismas nustatė, kad atsakovas UAB „Vitgalė“ yra vietinės rinkliavos mokėtoja ir yra veikiantis ūkio subjektas. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006-06-29 sprendimu Nr. T-209, patvirtintų Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų (nauja redakcija patvirtinta 2008-06 26, sprendimu Nr. T-211) 4 ir 4.2 punktai nustatė, kad vietinės rinkliavos mokėtojai yra mieste esantys juridiniai asmenys (b.l. 19-25). Atsakovo prievolė pačiam mokėti rinkliavą už atliekas yra numatyta ne tik minėtais nuostatais, bet ir atsakovo sudarytose paslaugų tiekimo sutartyse.

16Nepagrįstas apeliacinio skundo motyvas, kad atsakovas jokių atliekų neišskiria ir jis nėra atliekų turėtojas. Atsakovas, būdamas ūkio subjektas ir juridinis asmuo, bei vykdydamas ūkinę veiklą – surinkdamas atliekas, atlikdamas patalpų valymo paslaugas, dėl savo veiklos veda buhalterinę apskaitą, sukuria popieriaus pakuotes, spausdintuvo kasečių atliekas ir šios atliekos yra tvarkomos savivaldybės atliekų tvarkymo sistemoje. Už šių atliekų tvarkymą ir privalo mokėti atsakovas. Komunalinių atliekų tvarkymas yra visai kita veiklos rūšis nei atsakovo vykdomas patalpų ir teritorijų tvarkymas. Įrodymų, kad atsakovas sušluotas jo verslo partnerių atliekas pats savo jėgomis ir priemonėmis vežtų į sąvartyną, byloje nepateikė.

17Atsakovas savo atsisakymą mokėti rinkliavą už atliekų tvarkymą, motyvuoja tuo, kad yra sudaręs sutartį su įmone UAB „Senasis dvaras“ su kuria atsakovą sieja sutartiniai verslo santykiai, turi TIPK ir yra atsakinga už atliekų surinkimą ir tvarkymą turgavietės teritorijoje. Pažymėtina, kad ieškinys pareikštas dėl rinkliavos skolos, suskaičiuotos tik už atsakovo darbuotojų, jų darbo metu susidariusių šių darbuotojų atliekų tvarkymą, o ne už įmonės UAB „Senasis dvaras“ ar kitų juridinių asmenų, kurių patalpas ir teritoriją valo atsakovas ir šios veiklos metu, sušluotos ir surinktas kitų juridinių asmenų atliekas deda į konteinerius arba atiduoda kaip makulatūrą. Ginčo dėl paskaičiuotos skolos dydžio nėra.

18Atsakovui rinkliava skaičiuojama pagal Nuostatų 9.2 punkte nurodytą priedą, kuriama rinkliavos mokėtojai diferencijuojami, tačiau nėra atleidžiami nuo rinkliavos. Atsakovas priskirtinas priedo 4 pozicijoje nurodytai mokėtojų kategorijai „Kiti ūkiniai subjektai, įstaigos, organizacijos (juridiniai asmenys), kuriems rinkliava skaičiuojama priklausomai nuo jų darbuotojų skaičiaus, o ne nuo šių juridinių asmenų veiklos rūšies. Atsakovui rinkliava skaičiuojama tik už paties atsakovo atliekas, susidarančias jo veiklos metu, nepriklausomai nuo atliekų susikaupimo normos jo vienam parametro vienetui, todėl apelianto argumentas, kad rinkliava skaičiuojama už jo darbuotojus yra nepagrįsta.

19Nepagrįstas apeliacinio skundo motyvas tai, kad apylinkės teismas, priimdamas sprendimą neturėjo teisės vadovautis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006-06 29 sprendimu Nr. T-209, nes privalėjo nustatyti ar norminis aktas atitinka aukštesnės teisinės galios aktams bei Konstitucijai. Minėtas aktas nėra nuginčytas, galiojantis ir nebuvo ginčo objektas, todėl teismas pagrįstai vadovavosi galiojančiu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu. Atsakovai dėl šio akto pripažinimo negaliojančiu į teismą nesikreipė.

20Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė LR CK 6.1, 6.59 straipsnio normas. Apeliacinio skundo argumentai, nesudaro pagrindo naikinti teisėto ir pagrįsto Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 20 dienos sprendimo, todėl jis paliktinas galioti.

21Išnagrinėjus bylą, absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, kolegija nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 dalis).

22Atmetant apeliacinį skundą iš apelianto priteistinos ieškovui bylinėjimosi išlaidos bei, išlaidos (penki litai) susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje (LR CPK 88, 92 straipsniai).

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 20 dienos sprendimą palikti nepakeistą.

25Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Vitgalė“ (į/k 145864445, Vytauto g. 67-8 ) ieškovui Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui (į/k 145787276, Ežero g. 16, Šiauliai) 300 Lt (trys šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų ir penkis litus išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, apeliacinėje instancijoje, valstybei.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos posėdyje, apeliacine žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo atsakovo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovas, Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras,... 5. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2009 m. lapkričio 20 d. sprendimu (b.l.... 6. Atsakovas, UAB „Vitgalė“, apeliaciniu skundu (b.l. 104-106) prašo... 7. 1. Atsakovas yra valymo paslaugas teikianti įmonė. Visi atsakovo klientai,... 8. 2. Kadangi atsakovas pagal savo veiklos pobūdį atliekų neišskiria, o jam... 9. 3. Pagrįstų abejonių dėl ieškovo apskaičiuojamo komunalinio atliekų... 10. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas, Viešoji įstaiga Šiaulių... 11. 1. Atsakovas UAB „Vitgalė“ vykdė valymo paslaugas kitiems juridiniams... 12. 2. Apelianto teiginys, kad rinkliava skaičiuojama ne nuo jo vykdomos veiklos... 13. 3. Pagal Rinkliavų įstatymo bei Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatas,... 14. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 15. Byloje esančiais Viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo... 16. Nepagrįstas apeliacinio skundo motyvas, kad atsakovas jokių atliekų... 17. Atsakovas savo atsisakymą mokėti rinkliavą už atliekų tvarkymą, motyvuoja... 18. Atsakovui rinkliava skaičiuojama pagal Nuostatų 9.2 punkte nurodytą priedą,... 19. Nepagrįstas apeliacinio skundo motyvas tai, kad apylinkės teismas, priimdamas... 20. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino... 21. Išnagrinėjus bylą, absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų,... 22. Atmetant apeliacinį skundą iš apelianto priteistinos ieškovui bylinėjimosi... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 24. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 20 dienos sprendimą... 25. Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Vitgalė“ (į/k 145864445,...