Byla A-3110-492/2015
Dėl įsakymo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Stasio Gagio ir Virginijos Volskienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 8 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dėl įsakymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „VAATC“ su skundu (I t., b. l. 1?5) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – ir Agentūra) direktoriaus 2013 m. gegužės 29 d. įsakymą Nr. T1-91 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, grąžinimo“ (toliau – ir Įsakymas).

5Atsakovas Agentūra pateikė atsiliepimą į skundą (I t., b. l. 55–60), kuriame prašė pareiškėjo skundą atmesti.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. lapkričio 11 d. sprendimu (I t., b. l. 137–142) pareiškėjo UAB „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras“ skundą atmetė. Tokį sprendimą pareiškėjas apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, kuris 2014 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi (I t., 179–187) pareiškėjo apeliacinį skundą patenkino iš dalies, panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. lapkričio 11 d. sprendimą ir perdavė bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. birželio 8 d. sprendimu (III t., b. l. 15–18) pareiškėjo UAB „VAATC“ skundą atmetė kaip nepagrįstą.

8Pareiškėjas UAB „VAATC“ apeliaciniu skundu (III t., b. l. 23–33) prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 8 d. sprendimą ir priimti naują – panaikinti Įsakymą.

9Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimu pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ apeliacinį skundą patenkino. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 8 d. sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ skundą patenkino, panaikino Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2013 m. gegužės 29 d. įsakymą Nr. T1-91 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, grąžinimo“.

10II.

11Pareiškėjas 2015 m. gruodžio 30 d. padavė teismui prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, prašydamas priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

12Atsakovas Agentūra pateikė atsiliepimą, prašydamas sumažinti pareiškėjo prašomas priteisti išlaidas. Agentūros vertinimu, teismas taip pat turėtų įvertinti pareiškėjo atstovo D. K., kuris nėra advokatas ar advokato padėjėjas, teisinių paslaugų užmokesčio priteisimą. Atsakovas mano, kad prašymo 5 ir 6 punktuose nurodyta suma už papildomų įrodymų rinkimą nėra pagrįsta. Atsakovas taip pat nurodo, kad papildomuose paaiškinimuose (prašymo 7 p.) nėra nurodyta jokių naujų aplinkybių, kurios nebūtų nurodytos pareiškėjo apeliaciniame skunde, todėl išlaidų priteisimas už šiuos paaiškinimus nėra būtinas. Atsakovas pažymi, kad ekspertų paslaugų išlaidų atlyginimas galimas tik tuomet, kai ekspertai buvo teismo įpareigoti atlikti ekspertizę.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14III.

15Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalis numato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 2 dalimi, tais atvejais, kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas. To paties straipsnio 6 dalyje numatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas.

16Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas.

17Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį, šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip nustatyta Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos).

18Pareiškėjas prašo teismo priteisti jam iš atsakovo: 613,29 Eur už apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. lapkričio 11 d. sprendimo parengimą, 490,63 Eur už apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 8 d. sprendimo parengimą, 245,32 Eur už prašymo Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo parengimą, 122,66 Eur už papildomų paaiškinimų Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui parengimą, 775,20 Eur už papildomų įrodymų rinkimą, 122,66 Eur už papildomų įrodymų rinkimą ir 1 051,32 Eur už ekspertinio tyrimo aktą.

19Prie prašymo pareiškėjas pridėjo PVM sąskaitas-faktūras, atliktų darbų išklotines, sąskaitų išrašus, paslaugų sutartį dėl ekspertinio tyrimo atlikimo, sąskaitą už eksperto paslaugas, mokėjimo nurodymą, teisinių paslaugų sutartis.

20Pareiškėjas 2012 m. gegužės 22 d. atstovavimo sutartį su teise perįgalioti sudarė su advokatu Dainiumi Urbonu, 2009 m. spalio 16 d. atstovavimo sutartį sudarė su advokatų kontora Balčiūnas ir partneriai. Teisines paslaugas byloje teikė advokatų Dainiaus Urbono ir Zenono Naus įgaliotas asmuo D. K.. Iš mokėjimo dokumentų nustatyta, kad už atstovų suteiktas teisines paslaugas pareiškėjas atsiskaitė su advokatu Gintaru Balčiūnu. Nustatyta, kad teisinės paslaugos pareiškėjui teiktos ne tik remiantis minėtomis atstovavimo sutartimis, sudarytomis su pareiškėju, bet ir 2012 m. balandžio 5 d. tarp advokatų kontoros Balčiūnas ir Grajauskas ir advokatų profesinės bendrijos Naus, Urbono, Žentelis ir partneriai sudaryta teisinių paslaugų teikimo sutartimi, pagal kurią advokatų profesinė bendrija Naus, Urbono, Žentelis ir partneriai įsipareigojo teikti paslaugas bei vykdyti pareiškėjo UAB ,,VAATC“ pavedimus, o advokatų kontora Balčiūnas ir Grajauskas įsipareigojo už tinkamai suteiktas paslaugas apmokėti atlyginimą šioje sutartyje nustatyta tvarka. Taigi pripažintina, kad pareiškėjas patyrė realias atstovavimo išlaidas, jas sumokėdamas advokatui Gintarui Balčiūnui.

21Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjo prašymas paduotas nepraleidus ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje nustatyto 14 dienų termino.

22Šiuo atveju apskaičiuojant bylinėjimosi išlaidas atsižvelgtina į Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio; Teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymą Nr. 1R-77, įsigaliojusį nuo 2015 m. kovo 20 d., kuriuo Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio buvo išdėstytos nauja redakcija (toliau – ir nauja Rekomendacijų redakcija).

23Aktualiu laikotarpiu minimali mėnesinė alga buvo reglamentuota Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1543, kuriuo nuo 2013 m. sausio 1 d. buvo patvirtinta 1 000 Lt minimali mėnesinė alga; Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. 972, kuriuo nuo 2014 m. spalio 1 d. buvo patvirtinta 1 035 Lt minimali mėnesinė alga, o nuo 2015 m. sausio 1 d. – 300 eurų minimali mėnesinė alga.

24Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nuosekliai laikosi pozicijos, kad priteistinos tik būtinos, pagrįstos ir suinteresuotos šalies realiai turėtos bylinėjimosi išlaidos (2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-460/2009; 2011 m. sausio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-34/2011; 2012 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-49/2012).

25Teisėjų kolegija konstatuoja, kad prašomos priteisti išlaidos už papildomų įrodymų rinkimą (prašymo 5 ir 6 punktai) nėra pagrįstos byloje esančiais įrodymais. Pateiktose atliktų darbų išklotinėse nurodyta, kad paslaugos suteiktos atitinkamai 2014 m. vasario 3 d. ir 2014 m. kovo 17 d., tačiau byloje nėra duomenų, kad šiuo laikotarpiu į bylą būtų pateikti atitinkami įrodymai, todėl nėra pagrindo šių išlaidų priteisimui.

26Remiantis Rekomendacijų 8.10 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1543 patvirtinta minimalia mėnesine alga, maksimali už apeliacinio skundo parengimą priteistina suma, jeigu advokatas dalyvavo pirmosios instancijos teisme yra 579,24 Eur (2 000 Lt). Pareiškėjas už 2013 m. lapkričio 25 d. parengtą apeliacinį skundą prašo priteisti 613,29 Eur.

27Remiantis Rekomendacijų 8.15 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. 972, kuriuo nuo 2014 m. spalio 1 d. buvo patvirtinta 1 035 Lt minimali mėnesinė alga, maksimali priteistina suma už kito dokumento, kuriame rašytinio proceso metu pareikštas prašymas, reikalavimas (šiuo atveju prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo) yra 149,88 Eur (517,50 Lt). Pareiškėjas už 2014 m. sausio 10 d. parengtą prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo prašo priteisti 245,32 Eur, o už 2014 m. liepos 31 d. papildomų paaiškinimų parengimą prašo priteisti 122,66 Eur.

28Remiantis naujos Rekomendacijų redakcijos 18.10 punktu ir Statistikos departamento duomenimis, pagal kuriuos šiuo atveju taikytinas 714,50 Eur vidutinis mėnesinis bruto, už apeliacinio skundo parengimą maksimali priteistina išlaidų suma yra 1214,65 Eur. Pareiškėjas už 2015 m. birželio 5 d. parengtą apeliacinį skundą prašo priteisti 490,63 Eur.

29Remdamasi Rekomendacijų 2 punkte įtvirtintais kriterijais, atsižvelgdama į bylos sudėtingumą, taip pat teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus, teisėjų kolegija vertina, kad pareiškėjui už apeliacinio skundo parengimą (prašymo 3 p.) ir prašymų (prašymo 4 ir 7 punktai) parengimą priteistina 50 proc. maksimalios rekomenduojamos sumos, t. y. 439,50 Eur, o už apeliacinio skundo parengimą (prašymo 9 p.) priteistina pareiškėjo prašoma suma, t. y. 490,63 Eur. Viso pareiškėjui už atstovavimą priteistina 930,13 Eur.

30Kaip jau minėta, pareiškėjas taip pat prašo priteisti išlaidas už ekspertinės išvados parengimą (1051,32 Eur.).

31Vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika išlaidos, patirtos dėl ekspertinio tyrimo rengimo, nesant teismo nutarties skirti ekspertizę, gali būti priskirtos prie kitų išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu. Tokiu atveju sprendžiant dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, turi būti įvertintos visos bylai reikšmingos aplinkybės, bylinėjimosi išlaidų būtinumas, racionalumas bei pagrįstumas rašytiniais įrodymais (2012 m. birželio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-398/2012).

32Teisėjų kolegija vertina, kad bylos pobūdis, joje spręsti klausimai, kurie reikalavo tam tikros specifinės srities žinių, patvirtina tokio ekspertinio tyrimo atlikimo būtinybę taigi ir su šiuo tyrimu susijusios išlaidos, kurios yra pagrįstos rašytiniais įrodymais, pripažintinos būtinomis, proporcingomis, todėl priteistinos iš atsakovo.

33Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

34Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ prašymą tenkinti iš dalies.

35Priteisti pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei „VAATC“ iš atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 1 981,45 Eur (vieną tūkstantį devynis šimtus aštuoniasdešimt vieną eurą 45 ct ) bylinėjimosi išlaidų.

36Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „VAATC“ su... 5. Atsakovas Agentūra pateikė atsiliepimą į skundą (I t., b. l. 55–60),... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. lapkričio 11 d. sprendimu... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. birželio 8 d. sprendimu... 8. Pareiškėjas UAB „VAATC“ apeliaciniu skundu (III t., b. l. 23–33)... 9. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimu... 10. II.... 11. Pareiškėjas 2015 m. gruodžio 30 d. padavė teismui prašymą dėl... 12. Atsakovas Agentūra pateikė atsiliepimą, prašydamas sumažinti pareiškėjo... 13. Teisėjų kolegija... 14. III.... 15. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 16. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos... 17. Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį, šalies išlaidos, susijusios su advokato ar... 18. Pareiškėjas prašo teismo priteisti jam iš atsakovo: 613,29 Eur už... 19. Prie prašymo pareiškėjas pridėjo PVM sąskaitas-faktūras, atliktų darbų... 20. Pareiškėjas 2012 m. gegužės 22 d. atstovavimo sutartį su teise... 21. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjo prašymas paduotas nepraleidus... 22. Šiuo atveju apskaičiuojant bylinėjimosi išlaidas atsižvelgtina į Lietuvos... 23. Aktualiu laikotarpiu minimali mėnesinė alga buvo reglamentuota Lietuvos... 24. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos vyriausiasis... 25. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad prašomos priteisti išlaidos už... 26. Remiantis Rekomendacijų 8.10 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012... 27. Remiantis Rekomendacijų 8.15 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014... 28. Remiantis naujos Rekomendacijų redakcijos 18.10 punktu ir Statistikos... 29. Remdamasi Rekomendacijų 2 punkte įtvirtintais kriterijais, atsižvelgdama į... 30. Kaip jau minėta, pareiškėjas taip pat prašo priteisti išlaidas už... 31. Vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika išlaidos,... 32. Teisėjų kolegija vertina, kad bylos pobūdis, joje spręsti klausimai, kurie... 33. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44... 34. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ prašymą tenkinti iš... 35. Priteisti pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei „VAATC“ iš atsakovo... 36. Nutartis neskundžiama....