Byla 1S-873-315-2008
Dėl Vilniaus apygardos prokuraturos 3-ojo sunkiu nusikaltimu ikiteisminio tyrimo organizavimo skyriaus prokurores Jorunes Žeberskienes 2008-09-01 nutarimo panaikinimo, n u s t a t e :

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamuju bylu skyriaus teisejas Arunas Kisielius, sekretoriaujant Daliai Kanopienei, teismo posedyje išnagrinejo UAB ( - ) generalinio direktoriaus V. D. skunda del Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2008 m. spalio 7 d. nutarties, kuria buvo atmestas pareiškejo skundas, del Vilniaus apygardos prokuraturos 3-ojo sunkiu nusikaltimu ikiteisminio tyrimo organizavimo skyriaus prokurores Jorunes Žeberskienes 2008-09-01 nutarimo panaikinimo, n u s t a t e :

2Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2008 m. spalio 7 d. nutartimi buvo atmestas UAB ( - ) generalinio direktoriaus V. D. skundas del Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2008 m. spalio 7 d. nutarties, kuria buvo atmestas pareiškejo skundas, del Vilniaus apygardos prokuraturos 3-ojo sunkiu nusikaltimu ikiteisminio tyrimo organizavimo skyriaus prokurores Jorunes Žeberskienes 2008-09-01 nutarimo panaikinimo.

3Skundu pareiškejas V. D. prašo panaikinti Vilniaus apygardos prokuraturos 3-ojo sunkiu nusikaltimu ikiteisminio tyrimo organizavimo skyriaus prokurores Jorunes Žeberskienes 2008-09-01 nutarima bei Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2008-10-07 nutarti. Taip pat prašo ipareigoti Vilniaus apygardos prokuratura pradeti ikiteismini tyrima del UAB ( - ) veikos.

4Skunde pareiškejas nurodo, jog Vilniaus apygardos prokuraturos prokurore Jorune Žeberskiene savo nutarime nepasisake ir nevertino, ar nurodytos UAB ( - ) veikos požymiai atitinka nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 183 str. ar 184 str., požymius. Prokurore savo nutarime koncentravosi i žalos atlyginimo klausima, taciau UAB ( - ) 2008-08-27 pateiktame pranešime del nusikaltimo prašoma ivertinti UAB ( - ) veikos atitikima LR BK 183 str. bei 184 str. UAB ( - ) nuomone prokuraturai pateikti duomenys leidžia pagristai manyti, kad buvo padaryta veika, už kuria atsakomybe numatyta LR BK 183 str. 2d. arba 184 str. 2 d.

5Prokurore savo nutarime taip pat pažymi, kad gincai, kylantys iš lizingo sutarciu, turi buti sprendžiami derybu keliu arba civilinio proceso nustatyta tvarka. UAB ( - ) nuomone galimybe prisiteisti patirta žala civilinio proceso nustatyta tvarka visiškai neturi itakos kvalifikuojant veika kaip nusikalstama, tai yra, neapsprendžia nusikalstamos veikos buvimo ar nebuvimo. Todel nepaisant to ar yra galimybe prisiteisti patirtos žalos atlyginima civilinio proceso tvarka, prokuroras privalo ištirti ar UAB ( - ) veika neturi buti kvalifikuojamos kaip nusikalstama veika, numatytos LR BK 183 str. ar 184 str.

6Taip pat pažymi, jog sudarant sutartis del materialiniu vertybiu tarp juridiniu asmenu paprastai atsiranda civiliniai teisiniai santykiai. Jie gali peraugti i baudžiamuosius teisinius santykius tik esant tam tikroms papildomoms salygoms. Tos salygos sietinos su sudarytu civiliniu sutarciu vykdymo objektyviu apsunkinimu, vienos iš sutarties šaliu samoningais veiksmais, užkertanciais kelia vykdyti sutarti. UAB ( - ) bei UAB ( - ) sudare lizingo sutarti Nr. ( - ), pagal kuria UAB ( - ) perdave l (viena) automobili RENAULT TRAFIC, kebulo nr.: ( - ), pagaminimo metai 2005 valdyti ir naudotis UAB ( - ).

7Mano, kad perduotas turtas nuosavybes teise priklauso UAB ( - ), o UAB ( - ) turejo tik aiškiai apibrežtas teises ir pareigas jai perduoto turto atžvilgiu. UAB ( - ) nutraukus lizingo sutarti ir pareikalavus gražinti turta, UAB ( - ) neivykde savo pareigos ir turto negražino, taip UAB ( - ) buvo padaryta 41.178,52 Lt (keturiasdešimt vienas tukstantis vienas Šimtas septyniasdešimt aštuoni litai, 52 et) žala. Negražinto turto buvimo vieta nežinoma, UAB ( - ) ir jos vadovas nebendrauja su jos valdomo turto savininko (UAB ( - ) atstovais. Visa tai apsunkina sutarties vykdyma vienos iš sutarties šaliu samoningais, piktybiškais veiksmais. Todel mano, jog UAB ( - ) atsisakymas gražinti transporto priemone vertintinas kaip samoningas, piktybiškas, tycinis veiksmas, objektyviai apsunkinantis civilines sutarties vykdyma, užkertantis kelia vykdyti sutarti ir vertintinas kaip nusikalstama veika, už kuria LR BK 183 str. 2 d. numatyta baudžiamoji atsakomybe.

8Pareiškejas nurodo, jog Vilniaus miesto l apylinkes teismas 2008-10-07 nutartyje nurode, jog kiles gincas yra civilines teises dalykas ir UAB ( - ) gali savo interesus ginti civilinio proceso nustatyta tvarka. Su šiuo teismo teiginiu pareiškejas nesutinka, kadangi UAB ( - ) kreipesi i Vilniaus apygardos prokuratura ne su prašymu pradeti ikiteismini tyrima del ginco, kylancio iš lizingo sutarties, o su prašymu pradeti ikiteismini tyrima del svetimo turto (automobilio) pasisavinimo arba iššvaistymo. Taigi pranešimas apie nusikaltima prokuraturai buvo pateiktas del to, kad UAB ( - ) jai patiketa turta neteisetai paverte savu turtu, t.y. neteisetai užvalde svetima turta ir juo iki šiol neatlygintinai naudojasi (arba perleido tretiesiems asmenims). Tokia UAB ( - ) veika UAB ( - ) nuomone turetu buti kvalifikuojama kaip nusikalstama veika, už kuria LR BK 183 str. 2 d. ar 184 str.2 d. numatyta baudžiamoji atsakomybe, taciau nuspresti ar toks UAB ( - ) veikos kvalifikavimas yra tinkamas, imanoma tik surinkus ir ištyrus visus imanomus irodymus, atlikus faktiniu aplinkybiu tyrima bei atlikus kitus reikiamus procesinius veiksmus, t.y. atlikus ikiteismini tyrima. Be to, nukentejusysis asmuo turi pasirinkimo teise ginti savo pažeistas teises ne tik civilinio proceso tvarka, bet ir pasinaudoti baudžiamojo proceso kodekso teikiama galimybe reikšti civilini ieškini baudžiamajame procese.

9Skundas atmestinas.

10Apeliacines instancijos teismas susipažines su bylos medžiaga nustate, jog 2008-08-29 Vilniaus apygardos prokuraturoje buvo gautas UAB ( - ) mokejimu priežiuros ir turto realizavimo skyriaus vadovo J. T. pranešimas apie nusikaltima, kuriame nurodoma, kad 2008-05-20 UAB ( - ), vykdydamas 2008-05-07 lizingo sutarties Nr. ( - ) salygas, iš UAB ( - ) isigijo ir V. G. personalinei imonei perdave automobili R. T.. Pagal sutarti V. G. personaline imone sumokejo pirmaja Turto išpirkimo imoka - 20 % turto kainos - 10 552,45 Lt, 527,62 Lt sutarties sudarymo mokesti, o likusia automobilio kaina 42 209,24 Lt isipareigojo sumoketi per 48 menesius, kas menesi mokant nustatyto dydžio turto išpirkimo imokas ne veliau kaip iki 30 kiekvieno menesio dienos. 2008-06-30 UAB ( - ) gavo pranešima del V. G. personalines imones pertvarkymo i UAB ( - ). Po sutarties sudarymo klientas sumokejo 2008-06-30 imoka ir dali 2008-07-30 imokos. 2008-08-20 UAB ( - ) pranešimu Nr. ( - ) „Del vienašališko sutarties nutraukimo" nutrauke sutarti su UAB ( - ) ir pareikalavo gražinti turta lizingo bendrovei UAB ( - ) bei sumoketi skola, taciau tai padaryta nebuvo, telefoninio pokalbio metu UAB ( - ) direktorius ir akcininkas S. K. paaiškino, kad turto negražins.

11Lietuvos Respublikos BPK 2 straipsnis ipareigoja prokurora bei ikiteisminio tyrimo pareigunus reaguoti i kiekviena informacija apie galimai padaryta nusikalstama veika ir atlikti visus reikalingus proceso veiksmus bei priimti visus reikalingus sprendimus, kad nusikalstama veika butu atskleista. Pradedant procesa turi buti isitikinama, jog nera priežasciu, del kuriu procesas negali buti vykdomas. Lietuvos Respublikos BPK 3 str. l d. l p. nustatyta, kad baudžiamasis procesas negali buti pradedamas, o pradetas turi buti nutrauktas, jeigu nepadaryta veika, (turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymiu.

12Pirmos instancijos teismas teisingai konstatavo, jog prokurore teisingai pažymejo savo priimtame nutarime ta aplinkybe, jog tarp UAB ( - ) ir UAB( - ) yra susikloste prievoliniai teisiniai santykiai. Prievoliniai teisiniai santykiai reguliuoja prievoliu vykdyma ir ju neivykdymo teisines pasekmes, o vadovaujantis LR CPK asmuo turetu savo teises ginti civilines teisenos tvarka. Tokio pobudžio gincas, kuomet klientas veluoja atsiskaityti su lizingo bendrove ar nevykdo sutarties, sudarytos tarp lizingo paslaugas teikiancios bendroves jo kliento, salygu, nera baudžiamosios teisenos objektas ir negali buti pagrindas pradeti baudžiamaji persekiojima.

13Apeliacines instancijos teismas pažymi, kad UAB ( - ) veiksmuose nera nusikaltimo sudeties požymiu. Tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) susikloste santykiai yra civiliniai teisiniai santykiai, sprestini civilinio proceso tvarka. Taigi, pirmos instancijos teismas teisingai konstatavo, jog V. D. skundas del prokuraturos nutarimo atsisakyti pradeti ikiteismini tyrima – atmestas pagristai.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 442 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

15atmesti UAB ( - ) generalinio direktoriaus V. D. skunda ir palikti galioti Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2008 m. spalio 7 d. nutarti.

16Nutartis galutine ir neskundžiama.

Proceso dalyviai