Byla 2-67-393/2018
Dėl medžiotojų būrelio 2017-03-23 valdybos susirinkimo nutarimo ir 2017-04-08 visuotinio narių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiais

1Alytaus apylinkės teismo Lazdijų rūmų teisėja Irma Blekaitienė,

2sekretoriaujant Nijolei Jarmalienei,

3dalyvaujant ieškovui Z. K., jo atstovui advokatui Raimundui Jurkai,

4atsakovui Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Lazdijų skyriaus ,,Kapčiamiesčio“ medžiotojų būrelio pirmininkui V. J., jo atstovui advokatui Arvydui Gudui,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Z. K. ieškinį atsakovui Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos (toliau – LMŽD) Lazdijų skyriaus ,,Kapčiamiesčio“ medžiotojų būreliui (toliau - būrelis) dėl medžiotojų būrelio 2017-03-23 valdybos susirinkimo nutarimo ir 2017-04-08 visuotinio narių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiais.

6Teismas

Nustatė

7Ieškovas, patikslinęs ieškinio reikalavimus, prašo pripažinti negaliojančiu 2017 m. kovo 23 d. „Kapčiamiesčio“ medžiotojų būrelio valdybos susirinkimo protokolo (Nr. 9) klausimo Nr. 4 nutarimą, kuriuo nutarta „Remiantis būrelio įstatų 28 punktu bei 29 punkto suteikiamomis teisėmis, už medžiotojų būrelio įstatų 18.2.2 p. (teikti pagalbą ir aktyviai dalyvauti būrelio veikloje) ir 18.2.3. p. (vykdyti visuotinio narių susirinkimo ir valdybos nutarimus bei būrelio pirmininko pavedimus) pažeidimą apriboti Z. K. dalyvavimą medžioklės iki kol bus grąžinti trūkstami finansinės veiklos ir raštvedybos dokumentai“.

8Pripažinti negaliojančiu 2017 m. balandžio 8 d. „Kapčiamiesčio“ medžiotojų būrelio visuotinio narių susirinkimo protokolo (Nr. 10) 9 punktą, kuriuo nutarta „Apriboti Z. K. dalyvavimą medžioklėse, kol bus grąžinti trūkstami finansinės veiklos ir raštvedybos dokumentai. Nuobauda paskirta remiantis LMŽD Lazdijų skyriaus „Kapčiamiesčio“ medžiotojų būrelio įstatų 28.1 punktu – „Dalyvavimo medžioklėse apribojimas“.

9Ieškinys grindžiamas šiais argumentais. Ieškovas Z. K. paaiškino, kad jis nesutinka su tuo, kad jis dokumentų negrąžino. Kai V. J. buvo išrinktas būrelio pirmininku buvo sutarta, kad dokumentus jis perduos kai bus nauji įstatai ir bus nauji nariai užregistruoti. Kai jam pateikė išrašą iš Registrų centro, jis perdavė V. J. visus dokumentus. Paaiškino, kad dalis dokumentų yra (finansinių dokumentų ir protokolų) yra Alytaus policijoje, kur atliekamas ikiteisminis tyrimas. Finansiniai dokumentai yra pas finansininką, nes jis liko dirbti toliau. Kai perdavė dokumentus ir antspaudą, ir kai paprašė duoti medžioklės lapą, jam medžioklės lapo nedavė. Tuomet jis paprašė raštu, kad išduotų medžioklės lapą palaukiminėse medžioklėse. Atsakymo negavo. 2016 m. lapkričio mėnesį gavo atsakymą, kad dokumentų neteikė, nes jie jam nepriklauso. Vėliau gavo raštą iš būrelio pirmininko, kad pateiktų dokumentus. 2017 metų pradžioje jis sirgo. 2017 m. vasario mėnesį prašė patikslinti kokių dokumentų jiems reikia. Būrelio įstatuose nėra numatyta kiek kartų turi būti kviečiamas valdybos susirinkimas. Visuotiniam susirinkime jis paaiškino, kad visus dokumentus perdavė. Būrelio pirmininkas iš policijos komisariato gavo dokumentus, kurie buvo pateikti policijai. Atsakovas teigia, kad vyko planinis ir neplaninis patikrinimas. Būrelio pirmininkas dokumentus pateikė pats. Todėl taikytas ribojimas dėl medžioklės jam paskirtas nepagrįstai. Gavęs atsakovo atsiliepimą į ieškinį sužinojo, kad nušalinimas priimtas valdybos būrelio nutarimu. 2017-04-08 būrelio susirinkime apie priimtą valdybos nutarimą nebuvo jokios kalbos, buvo sakoma, tik, kad pritarti. V. J. jis dokumentus perdavė savo darbo kabinete mokykloje. Dokumentų perdavimo – priėmimo aktą jis surašė, pasirašė ir patvirtino antspaudu. Iš trečio ir ketvirto ieškinio priedų matyti, kad jis teikė dokumentus policijai. To neatspindi priėmimo – perdavimo aktas. 2017 metais birželio mėnesį jis tapo įtariamuoju. Revizinės komisijos veikloje jis nedalyvavo ir jo nieks nekvietė. 2017-06-15 nutarimas dėl ikiteisminio tyrimo atsakovui tapo žinomas maždaug tuo pat metu kaip ir jam. Susirinkimo metu finansininkas nesakė, kad trūksta finansinių dokumentų. Revizinės komisijos išvadoje taip pat neminima, kad trūksta finansinių dokumentų. Įstatuose kurie buvo rengti nebuvo nustatytas terminas kiek laiko apribojamas dalyvavimas medžioklėse. Valdybos nutarimas dėl apribojimo jam medžioti nebuvo žinomas, jam susirinkimo medžiaga nebuvo pateikta. Jam buvo žinoma tik apie susirinkimo darbotvarkę.

10Ieškovo atstovas advokatas R. Jurka nurodė, kad be faktinių teisinių pagrindų, nutarimai neteisėti. Ieškovas priėmimo – perdavimo aktu perdavė dokumentus. Kurių dokumentų nebuvo tų ir neperdavė. Atsakovas taikydamas ribojimą elgėsi nepagrįstai. K. V. paaiškinimas prieštarauja sau, nes susirinkimo metu nurodė, kad dokumentų trūksta. Ieškovas negalėjo pateikti dokumentų, nes įtariamuoju tapo 2017 metų gegužės – birželio mėnesiais. K. J. galėjo kreiptis policiją ir gauti dokumentus, žinoti kokie dokumentai pateikti policijai. Kai V. J. atgavo dokumentus iš policijos, matyti, kad ir būrelis teikė dokumentus policijai, kiek ir kokių dokumentų buvo pateikta nežinoma ieškovui. Revizijos komisijos posėdžio nebuvo. Valdybos sprendimas priimtas nutarta perduoti visuotiniam narių susirinkimui svarstyti. Susirinkime jau detaliai aprašyta, kad apriboti nuspręsta. Atsakovas nepateikė įrodymų apie valdybos narių sprendimą. Ieškovui nebuvo žinoma apie valdybos sprendimą, jam tapo žinoma apie tai tik gavus atsiliepimą.

11V. J. paaiškino, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nuo 1999 metų jis yra medžiotojų būrelio nariu. Nuo 2013 m. valdybos narys. Nuo 2016 m. buvo išrinktas būrelio pirmininku. Išrinkus jį pirmininku prašė pas ieškovą Z. K. perduoti būrelio dokumentus ir turtą. Mėnesį laiko laukė. 2016 m. gegužės 19 d. perdavimo – priėmimo aktu buvo perduota tik dalis dokumentų. Sakė, kad dalis dokumentų pas finansininką, kita dalis finansinių nusikaltimų skyriuje. Dokumentų perdavimo metu neturėjo galimybės visų dokumentų peržiūrėti. Tais metais kai dokumentai buvo perduodami vyko intensyvi šernų medžioklė, reikėjo greitai perimti dokumentus. Patikrinus dokumentus matėsi, kad policijai dalis dokumentų buvo perduota. Jie kreipėsi į revizijos komisiją. Vėliau jis ir revizijos komisijos nariai kreipėsi į K. V.. K. V. sakė, kad Z. K. dokumentų neperdavė. Po revizijos komisijos atlikto patikrinimo nustatė, kad Z. K. neperdavė būreliui šių dokumentų: kasos knygos už 2005-2014 m. laikotarpį; čekių knygelės už 2005-2014 m. laikotarpį; išlaidų apskaitos knygos už 2004-2014 m. laikotarpį; didžiosios knygos už 2005-2014 m. laikotarpį; medžioklės lapų ir licenzijų ir jų registravimo žurnalo už 2014-08-01 iki 2016-04-06 laikotarpį; finansinių ataskaitų už 2005-2014 m. laikotarpį; finansinių banko išrašų už 2005-2014 m. laikotarpį; ataskaitos protokole nurodytų medžiotojų būrelio narių visuotinių susirinkimų ir būrelio valdybos posėdžių protokolų. Būrelio pirmininkas ir kiti valdybos nariai reikalavo pas Z. K. dokumentų, tačiau jis reikalavimų nepaisė. Priėmimo – perdavo metu buvo M. Ž. ir V. Ž., tačiau jie ant akto nepasirašė. Z. K. raštu apie valdybos posėdį nebuvo pranešta, tačiau žodžiu V. B. tikrai pranešė. Po posėdžio Z. K. skambino V. B. ir klausė koks sprendimas buvo priimtas. Susirinkime dar kartą svarstė Z. K. taikytos poveikio priemonės paskyrimo klausimą, nes norėjo, kad tai būtų daroma prie visų būrelio narių. Ieškovas jame dalyvavo ir pasisakė. Ieškovas teigė, kad neprisimena, kad jis gavo laišką dėl dokumentų. Sakė, kad dokumentų neatiduos nes vyksta ikiteisminis tyrimas. Susirinkimo metu ieškovas valdybos posėdžio nutarimą ir protokolą laikė rankoje. Kai dokumentai buvo Z. K. perduoti tą pačią dieną vakare 4 valdybos nariai peržiūrėjo Z. K. perduotus dokumentus. Vėliau kreipėsi į revizijos komisiją, kad nustatytų kokių dokumentų trūksta ir kokių Z. K. neperdavė būreliui.

12Teismas

konstatuoja:

13Byloje nustatyta, kad ieškovui Z. K. 2017 m. kovo 23 d. medžiotojų būrelio valdybos nutarimu, už būrelio įstatų 18.2.2 p. ir 18.2.3 p. pažeidimus, visuomeninio poveikio priemonė (Įstatų 28 p. ir 28.1 p) apriboti Z. K. dalyvavimą medžioklėse iki kol bus grąžinti trūkstami finansinės veiklos ir raštvedybos dokumentai, ir 2017 m. balandžio 8 d. visuotinio narių susirinkimo, paskirta valdybos nutarimu visuomeninio poveikio priemonė patvirtinta, buvo paskirta pagrįstai. Šios išvados grindžiamos šiais įrodymais.

14Ieškovas Z. K. yra medžiotojų būrelio narys nuo 1994 metų. Nuo 2005 metų jis buvo renkamas medžiotojų būrelio pirmininku ir juo buvo iki 2016 m. balandžio 15 d., kai būrelio narių visuotinio susirinkimo metu būrelio pirmininku buvo išrinktas V. J. ( t. 1, b. l. 55-58).

15Išrinkus naują būrelio pirmininką, iš Z. K. buvo prašoma, kad jis perduotų naujai išrinktam pirmininkui visus su medžiotojų būrelio veikla susijusius dokumentus ir turtą. Z. K. ilgą laiką neperdavė dokumentų ir turto, o 2016 m. gegužės 19 d., dalyvaujant valdybos nariams: V. Ž. ir M. Ž., perdavimo - priėmimo aktu naujam būrelio vadovui V. J. perdavė tik dalį medžiotojų būrelio dokumentų, žodžiu pasakė, kad likusios dalies būrelio dokumentų jis negali perduoti, nes dalis finansinės veiklos dokumentų yra pas būrelio finansininką K. V., o kita dalis dokumentų perduota Alytaus apskrities VPK KP Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriui.

16Būrelio pirmininkas V. J., priėmęs dokumentus, pasigedo dalies būrelio finansinių ir kitų dokumentų, kurių Z. K. nebuvo perdavęs Alytaus apskrities VPK KP Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriui, taip pat jų nebuvo ir pas būrelio finansininką K. V.. Ši aplinkybė buvo išsiaiškinta po perdavimo - priėmimo akto pasirašymo, kai buvo nustatyta, kuriuos konkrečius dokumentus Z. K. perdavė Alytaus AVPK ir kokie būrelio dokumentai yra pas K. V..

17Medžiotojų būrelio revizinė komisija ištyrė Z. K. perduotus būreliui dokumentus ir patikrino, kuriuos dokumentus jis perdavė Alytaus apskrities VPK KP Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriui pagal šio skyriaus reikalavimus jo atliekamame ikiteisminiame tyrime dėl Z. K. padarytos nusikalstamos veikos (aplaidaus buhalterinės apskaitos tvarkymo Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Lazdijų skyriaus Kapčiamiesčio medžiotojų būrelyje), numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 223 str. 1 d. Komisija taip pat pareikalavo, kad būrelio finansininkas K. V. pateiktų jo galimai turimus būrelio finansinius dokumentus.

18Finansininkas K. V. paaiškino, kad jis neturi jokių 2015 metų ir ankstesnių metų būrelio finansinių dokumentų ir kad visi tie dokumentai yra pas buvusį būrelio pirmininką Z. K.. Jis pateikė komisijai savo 2016-05-20 paaiškinimą raštu ( t. 1, b. l. 71).

19Po atlikto tyrimo revizinė komisija surašė 2016-05-23 ataskaitos protokolą Nr. 1 ( t. 1, b. l. 72-73), kuriame nurodė, kokių dokumentų Z. K. neperdavė būreliui. Iš pateikiamo akto kopijos matyti, kad Z. K. neperdavė būreliui šių dokumentų: kasos knygos už 2005-2014 m. laikotarpį; čekių knygelės už 2005-2014 m. laikotarpį; išlaidų apskaitos knygos už 2004-2014 m. laikotarpį; didžiosios knygos už 2005-2014 m. laikotarpį; medžioklės lapų ir licencijų ir jų registravimo žurnalo už 2014-08-01 iki 2016-04-06 laikotarpį; finansinių ataskaitų už 2005-2014 m. laikotarpį (kopijų); finansinių banko išrašų (kopijų) už 2005-2014 m. laikotarpį; ataskaitos protokole nurodytų medžiotojų būrelio narių visuotinių susirinkimų ir būrelio valdybos posėdžių protokolų.

20Būrelio pirmininkas V. J. ir kiti būrelio valdybos nariai daug kartų žodžiu prašė iš Z. K. perduoti būreliui likusius, jo neperduotus dokumentus. Tačiau Z. K. šių prašymų nepaisė ir atsisakė perduoti likusius būrelio dokumentus, tuo pažeisdamas būrelio įstatų 18.2.2 p. ir 18.2.3 p..

21Kadangi Z. K. gera valia reikalavimų dėl dokumentų perdavimo būreliui neįvykdė, šio klausimo svarstymas buvo perduotas medžiotojų būrelio valdybai. Būrelio valdyba 2016-10-14 posėdyje apsvarstė revizinės komisijos ataskaitą ir priėmė nutarimą: „Nusiųsti Z. K. registruotą laišką, išdėstyti jame reikalavimą grąžinti trūkstamus dokumentus arba pasiaiškinti, kodėl tokių dokumentų nėra ir jų negrąžinęs“ (t. 1, b. l. 75 - 76).

22Vykdant šį būrelio valdybos nutarimą, būrelio pirmininkas parengė raštišką prašymą, kuris 2016-10-25 registruotu paštu buvo išsiųstas Z. K.. Šiuo dokumentu buvo prašoma, kad Z. K. per 7 dienas nuo laiško gavimo dienos pateiktų rašte nurodytus dokumentus arba, jeigu minėtų dokumentų neturi, pateiktų argumentuotą pasiaiškinimą, kur šie dokumentai yra. Z. K. pripažįsta gavęs šį prašymą ir pateikė jo kopiją teismui kartu su ieškiniu. Tačiau jis ir po šio raštiško prašymo nei grąžino būreliui dokumentus, nei pateikė pasiaiškinimą, nors po to būrelio pirmininko ir valdybos narių dar kelis kartus žodžiu buvo raginamas tai padaryti. Z. K. į tokius prašymus jiems atsakė tik tiek, kad tų dokumentų jis būreliui neatiduos.

23Kadangi Z. K. piktybiškai nevykdė teisėtų būrelio valdybos reikalavimų, šis klausimas buvo perduotas svarstyti medžiotojų būrelio narių visuotiniam susirinkimui. Visuotinis susirinkimas, įvykęs 2016-12-30, nusprendė įpareigoti Z. K. iki 2017-01-15 grąžinti būreliui trūkstamus medžiotojų būrelio finansinės veiklos ir raštvedybos dokumentus ( t. 1, b. l. 81 - 82). Tačiau Z. K. ir toliau ignoravo teisėtus reikalavimus ir nepateikė nei reikalaujamų dokumentų, nei savo pasiaiškinimo.

24Todėl būrelio valdyba, 2017-03-23 posėdyje apsvarstė klausimą dėl Z. K. iškeltų reikalavimų grąžinti trūkstamus finansinės veiklos ir raštvedybos dokumentus nevykdymo ir nuobaudos skyrimo. Valdyba šiame posėdyje Nutarė „Remiantis būrelio Įstatų 28 punktu bei 29 punkto suteikiamomis teisėmis, už medžiotojų būrelio įstatų 18.2.2 p. (teikti pagalbą ir aktyviai dalyvauti būrelio veikloje) ir 18.2.3 p. (vykdyti visuotinio narių susirinkimo ir valdybos nutarimus bei būrelio pirmininko pavedimus) pažeidimą apriboti Z. K. dalyvavimą medžioklėse iki kol bus grąžinti trūkstami finansinės veiklos ir raštvedybos dokumentai“ (t. 1, b. l. 83- 84).

25Klausimas dėl dokumentų grąžinimo anksčiau (2016-12-30) buvo svarstytas būrelio narių susirinkimo ir būrelio narių susirinkimas buvo išsakęs savo nuomonę ir priėmęs nutarimą – įpareigoti Z. K. grąžinti trūkstamus finansinės veiklos ir raštvedybos dokumentus, todėl būrelio valdyba, posėdyje taip pat nutarė pasiūlyti „šį klausimą (dėl nuobaudos skyrimo) įtraukti į sekančio būrelio narių susirinkimo darbotvarkę, tokiu būdu siekiant išsiaiškinti likusių būrelio narių nuomonės dėl Z. K. ir jam pateiktų reikalavimų nevykdymo.“ Būrelio valdyba, priėmusi nutarimą apriboti Z. K. dalyvavimą medžioklėse iki jis grąžins trūkstamus finansinės veiklos ir raštvedybos dokumentus, siekdama, kad visi būrelio nariai, tame tarpe – ir pats Z. K., galėtų viešai pasisakyti, pateikti savo paaiškinimus dėl susiklosčiusios situacijos ir dėl valdybos priimto nutarimo, kreipėsi į visuotinį būrelio narių susirinkimą, siekdama pritarimo valdybos priimtam nutarimui.

262017-04-08 įvykusio būrelio narių susirinkime šis klausimas buvo apsvarstytas ir susirinkimas priėmė nutarimą „Apriboti Z. K. dalyvavimą medžioklėse, kol bus grąžinti trūkstami finansinės veiklos ir raštvedybos dokumentai“. Pažymėtina, kad susirinkime dalyvavo, su valdybos pateikta visa medžiaga susipažino ir šiuo klausimu pasisakė ir pats Z. K..

27Ieškinio atmetimo motyvai ir teisiniai argumentai.

28Ieškovas nepagrįstai teigia, kad atsakovas ieškovo atžvilgiu visuomeninio poveikio priemonę pritaikė nesant ieškovo veikime ar neveikime kaltės, be faktinio pagrindo. Šis ieškovo teiginys yra paneigtas byloje surinktais įrodymais: dokumentais, liudytojų parodymais ir atsakovo atstovo V. J. paaiškinimais.

29Ieškovo kaltė, jam pažeidus būrelio įstatų reikalavimus (Įstatų 18.2.2 p. ir 18.2.3 p.) yra akivaizdi ir įrodyta byloje surinktais įrodymais.

30Ieškovas teigia, kad būrelio pirmininkui V. J. jis perdavė visus jo turėtus medžiotojų būrelio dokumentus. Šį savo teiginį jis iš esmės grindžia ir įrodinėja ta aplinkybe, kad 2016 m. gegužės 19 d. dokumentų priėmimo - perdavimo akte nėra pažymėta, kad dalies dokumentų jis medžiotojų būrelio pirmininkui neperdavė.

31Pažymėtina, kad 2016 m. balandžio 15 d. būrelio narių susirinkimo metu būrelio pirmininku išrinkus V. J. iš buvusio būrelio pirmininko iš karto buvo prašoma grąžinti būreliui visus su medžiotojų būrelio veikla susijusius dokumentus. Tačiau Z. K. daugiau kaip mėnesį, dokumentų negrąžino. 2016 m. gegužės 19 d. perdavimo - priėmimo aktu būrelio vadovui V. J. jis perdavė tik dalį medžiotojų būrelio dokumentų paaiškinęs, kad likusios dalies būrelio dokumentų jis negali perduoti, nes dalis finansinės veiklos dokumentų yra pas būrelio finansininką K. V., kitą dalį dokumentų jis yra perdavęs Alytaus apskrities VPK KP Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriui.

32Esant šioms aplinkybėms, dokumentus perimantis naujas medžiotojų būrelio pirmininkas neturėjo jokios galimybės patikrinti ir nustatyti, ar ieškovas jam perduoda visus medžiotojų būrelio dokumentus. Tai padaryti tapo įmanoma tik vėliau, išsiaiškinus, kokie gi būrelio dokumentai yra pas finansininką K. V. ir kokius dokumentus ieškovas yra perdavęs Alytaus apskrities VPK KP Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriui.

33Dokumentų perdavimo - priėmimo aktas buvo surašytas paties ieškovo, o paties akto pasirašymas ir dokumentų perdavimas vyko ieškovo darbovietėje (jis yra Kapčiamiesčio pagrindinės mokyklos direktorius), jo darbo kabinete ir jo darbo metu. Šias faktines aplinkybes savo paaiškinimais patvirtino atsakovo atstovas V. J. bei liudytojai V. Ž. ir M. Ž. – du būrelio valdybos nariai, kurie faktiškai dalyvavo perimant dokumentus, nors ieškovas šią aplinkybę (dėl jų dalyvavimo) nepagrįstai neigia. Ta aplinkybė, kad šie asmenys nepasirašė dokumentų perdavimo - priėmimo akte, pati savaime nepaneigia to fakto, kad jie dalyvavo dokumentų perdavime ir matė visas paminėtas dokumentų perdavimo V. J. aplinkybes. Po perdavimo - priėmimo akto pasirašymo, buvo išsiaiškinta, kokie dokumentai yra pas būrelio finansininką K. V. ir kokius dokumentus Z. K. perdavė Alytaus AVPK. Buvo pasigesta dalies būrelio finansinių ir kitų dokumentų. Būrelio revizinė komisija ištyrė Z. K. perduotus būreliui dokumentus ir patikrino, kuriuos dokumentus jis perdavė Alytaus apskrities VPK KP Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriui pagal šio skyriaus reikalavimus ikiteisminiame tyrime dėl Z. K. padarytos nusikalstamos veikos. Komisija taip pat pareikalavo, kad būrelio finansininkas K. V. pateiktų jo galimai turimus būrelio dokumentus. Finansininkas K. V. pateikė paaiškinimą, kad jis neturi jokių 2006 - 2014 metų būrelio finansinių dokumentų ir kad visi tie dokumentai yra pas buvusį būrelio pirmininką Z. K.. Apklaustas liudytoju K. V. parodė, kad tuometinis būrelio pirmininkas Z. K., išrinkus K. V. būrelio finansininku, praėjus 6 mėnesiams po išrinkimo perdavė jam tik 1999 - 2005 metų būrelio finansinius dokumentus. Kitus dokumentus Z. K. pasiėmė sau. Liudytojas K. V. parodė matęs, kad Z. K. pasiėmė kasos knygas, čekių knygutes, išlaidų knygą ir kt. Jo parodymai patvirtina tą faktinę aplinkybę, kad 2006 - 2014 metų būrelio finansiniai dokumentai buvo būtent pas Z. K..

34Byloje esantis įrodymas – būrelio revizinės komisijos 2016-05-23 ataskaitos protokolas Nr. 1 įrodo ir patvirtina, kad Z. K. neperdavė būreliui jame nurodytų dokumentų. Visi šie dokumentai nebuvo nurodyti ir jau minėtame perdavimo - priėmimo akte.

35Tą faktą, kad Z. K. perdavė būreliui ne visus jo turimus būreliui priklausančius dokumentus, visiškai įrodo paties ieškovo su ieškiniu pateikti dokumentai Alytaus VPK KP Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus 2016 m. balandžio 25 d. reikalavimas Nr. 52-S-20693; 2016 m. gegužės 4 d. jo paties, kaip būrelio pirmininko, pasirašytas raštas Nr. 1 dėl dviejų AB „DNB bankas“ banko sąskaitų išrašų perdavimo minėtai institucijai. Apie šiuos dokumentus dokumentų perdavimo - priėmimo metu jis nepateikė jokios informacijos ir šių dokumentų būrelio pirmininkui minėtu aktu ar kitaip neperdavė, nors akivaizdu, kad jis šiuos būreliui priklausančius dokumentus tuo metu turėjo. Ši faktinė aplinkybė, šis įrodymas neginčijamai patvirtina ir įrodo tai, kad ieškovas neteisingai ir nepagrįstai teigia, jog jis perdavė būreliui neva visus jo turimus būrelio dokumentus.

36Be to, pats ieškovas, duodamas savo paaiškinimus apie pas jį esamus būrelio dokumentus, posėdžio metu bylos nagrinėjime, paaiškino, kad jis turėjo kasos knygas, tačiau jų būreliui neperdavė, nes jos nebuvo vedamos. Šis ieškovo paaiškinimas taip pat neginčijamai patvirtina, kad jis perdavė būreliui ne visus jo turimus, būreliui priklausančius dokumentus. Kad ieškovas perdavė būreliui ne visus jo turimus, būreliui priklausančius dokumentus, savo parodymais patvirtino ir liudytojai: K. V.. V. Ž.: „Žadėjo dokumentus atiduoti, bet neatidavė“. V. B.: „K. sakė, kad turi dokumentus, bet jų neduos, nes jam pačiam reikalingi, kol nebaigtas ikiteisminis tyrimas“. M. Ž. ir V. J.: „K. atsisakė grąžinti dokumentus“. Abu dalyvavo dokumentų perdavime – priėmime ir vėlesniame jų sutikrinime. Taip pat paties ieškovo pateikto jo telefoninio pokalbio su V. J. garso įrašo fragmentas, patvirtina atsakovo įrodinėjamas aplinkybes: ieškovui Z. K. aiškinant, kad būrelio dokumentų pas jį nėra, V. J. jam į tai atsako: „Yra yra“. V. J. teismo posėdžio metu paaiškino, kad šiais žodžiais jis sakė, jog pas ieškovą yra būreliui priklausantys, tačiau ieškovo būreliui negrąžinti dokumentai.

37Taigi, byloje įrodyta, kad ieškovas negrąžino būreliui minėtų dokumentų, nors galėjo tai padaryti.

38Nepagrįsti yra ieškovo teiginiai, kad medžiotojų būrelio pirmininkas V. J., pateikdamas ieškovui 2016-10-25 raštišką prašymą dėl dokumentų grąžinimo, elgėsi nesąžiningai, reikalaudamas papildomai pateikti ir kitus su medžiotojų būrelio veikla susijusius dokumentus, kurie nebuvo pateikti pagal 2016-05-19 perdavimo - priėmimo aktą, nes buvo perduoti visi dokumentai ir daiktai, kurie buvo aprašyti 2016 m. gegužės 19 d. perdavimo - priėmimo akte. V. J. buvo informuotas, kad visi kiti su medžiotojų būrelio veikla susiję dokumentai yra ikiteisminio tyrimo įstaigoje, su V. J. buvo sutarta, kad finansinių dokumentų, kuriais disponavo finansininko pareigas einantis K. V., atskirai perduoti nereikia.

39Su šiais ieškovo teiginiais negalima sutikti dėl aukščiau jau išdėstytų argumentų ir motyvų. Būrelio pirmininkas V. J., pateikdamas ieškovui 2016 m. spalio 25 d. raštišką prašymą dėl dokumentų gražinimo, elgėsi pagal jam nustatyta tvarka patikėtas pareigas bei vykdydamas būrelio valdybos 2016-10-14 posėdyje priimtą nutarimą.

40Be to, 2016 m. spalio 20 d. būrelio pirmininkas V. J. sulaukė telefoninio skambučio iš Alytaus apskrities VPK KP Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūno A. V.. Šio telefoninio pokalbio metu buvo aiškinamasi, kokius dokumentus iš Z. K. pasirašant perdavimo – priėmimo aktą gavo naujai išrinktas būrelio pirmininkas V. J.. Todėl visiškai pagrįstai medžiotojų būrelio pirmininkas V. J. išsiuntė ieškovui registruotą laišką su reikalavimu pateikti negrąžintus būrelio dokumentus, prašyme nurodydamas apie tokių dokumentų reikalingumą būreliui ir jų nebuvimo neigiamas pasekmes, žalą būreliui ir jo geram vardui. Pažymėtina, kad į šį raštą Z. K. būreliui neatsakė ir nepateikė dėl to jokių paaiškinimų.

412016 m. spalio 26 d. būrelio pirmininkas V. J. gavo registruotą laišką iš Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato su reikalavimu iki lapkričio 7 d. pateikti medžiotojų būrelio dokumentus, reikalingus ikiteisminiam tyrimui papildyti, nes tų dokumentų Z. K. policijos įstaigai pateikęs nebuvo. Būrelis policijai pateikė tik kai kuriuos reikalautus dokumentus, o kitų reikalautų dokumentų nepateikė, nes jų neturėjo, nes Z. K. jų būreliui neperdavė.

42Byloje įrodyta, kad Z. K. būreliui neperdavė pas jį esančių būrelio dokumentų; ne visi su medžiotojų būrelio veikla susiję dokumentai buvo jo perduoti ikiteisminio tyrimo įstaigai; finansininkui K. V. Z. K. nebuvo perdavęs 2006 – 2014 metų būrelio finansinių dokumentų, nors juos turėjo.

43Nors ieškovas teigia, kad 2016 m. gegužės 19 d. ieškovui su V. J. pasirašant perdavimo - priėmimo aktą, tariamai žodžiu jų buvo sutarta, kad kitų medžiotojų būrelio dokumentų, kuriuos tuo metu laikė ir tvarkė dar 2015 m. kovo 13 d. paskirtas finansininkas K. V., atskirai perduoti nereikia, nes minėtasis K. V. ir toliau ėjo ir šiuo metu eina būrelio finansininko pareigas, tačiau šis teiginys neatitinka tikrovės ir yra neteisingas. Ieškovas nepateikė jokių šį jo teiginį patvirtinančių įrodymų. Nei 2016 m. gegužės 19 d., nei kuriuo nors kitu metu būrelio pirmininkas su ieškovu dėl šių ieškovo nurodomų dalykų nesitarė ir nesusitarė. Tai yra visiškas ieškovo išsigalvojimas.

44Ieškovas teigia, kad K. V., 2015 metais pradėjęs eiti būrelio finansininko pareigas, medžiotojų būrelio finansinius dokumentus perėmė iš prieš tai finansininko pareigas ėjusio, tačiau mirusio R. V. sutuoktinės J. V..

45Šis ieškovo teiginys neįrodytas. Nors liudytoja J. V. parodė, kad po R. V. mirties vyro namuose laikytus būrelio dokumentus ji atidavė K. V., tačiau šių jos parodymų nepatvirtina jokie kiti įrodymai. Liudytojas K. V. kategoriškai paneigė tokius liudytojos J. V. parodymus ir parodė, kad iš R. V. sutuoktinė jam niekada neperdavė jokių medžiotojų būrelio finansinių dokumentų. Pati J. V. parodė, kad ji nežino, nematė ir negali pasakyti nei kokius dokumentus, nei kiek jų ji perdavė. Byloje nėra pateiktas joks dokumentas, kad K. V. kokie nors dokumentai J. V. buvo perduoti. Esant šioms aplinkybėms, nėra jokio pagrindo tikėti šios liudytojos parodymais apie dokumentų perdavimą.

46Iš būrelio valdybos posėdžio protokolo Nr. 9 matyti, kad visuomeninio poveikio priemonė Z. K. buvo paskirta būrelio valdybos sprendimu – 2017 m. kovo 13 d. nutarimu. Tai visiškai atitinka būrelio įstatų reikalavimus (Įstatų 29 punktas). Liudytojas V. B. paliudijo, kad jis informavo ieškovą apie vyksiantį būrelio valdybos posėdį. Tačiau ieškovas į valdybos posėdį neatvyko ir nepateikė jokio paaiškinimo. Todėl valdybos nutarimas buvo priimtas ieškovui nedalyvaujant.

47Dėl to, kad būrelio narių susirinkimas anksčiau (2016-12-30) buvo svarstęs klausimą dėl Z. K. negrąžinimo medžiotojų būreliui finansinių ir kitų dokumentų, buvo išsakęs savo nuomonę ir priimtu nutarimu įpareigojęs Z. K. grąžinti trūkstamus būrelio finansinės veiklos ir raštvedybos dokumentus, būrelio valdyba, 2017 m. kovo 13 d. posėdyje priėmusi nutarimą skirti Z. K. visuomeninio poveikio priemonę, posėdyje taip pat nutarė pasiūlyti šį klausimą įtraukti į sekančio visuotinio būrelio narių susirinkimo darbotvarkę, tokiu būdu sulaukiant aiškios ir nuoseklios visų būrelio narių nuomonės dėl Z. K. ir jam pateiktų reikalavimų nevykdymo. Būrelio valdyba kreipėsi į visuotinį būrelio narių susirinkimą siekdama pritarimo valdybos priimtam nutarimui, taip pat siekdama, kad visi būrelio nariai ir Z. K., galėtų pareikšti savo nuomonę. Ir tai valdyba padarė nepažeisdama būrelio įstatų reikalavimų.

48Liudytojas V. B. parodė, kad apie valdybos priimtą nutarimą jis pranešė ieškovui. Iš pateiktos teismui būrelio pažymos matyti, kad šie liudytojo parodymai yra teisingi, nes nuo tos datos ieškovas nebedalyvavo nei vienoje medžioklėje. Ieškovo paaiškinimai, kad jis neva nežinojo apie vykdomas medžiokles yra visiškai neįtikinami, atsižvelgiant į ieškovo labai aktyvų dalyvavimą medžioklėse iki tol, į jo ilgametę patirtį jam būnant būrelio pirmininku, bei į jam gerai žinomą būrelyje esančią praktiką, kad medžiotojai patys yra aktyvūs ir domisi medžioklėmis, patys kreipiasi dėl medžioklės lapų gavimo.

49Iš pateikto Juridinių asmenų vieši pranešimai išrašo (t. 2, b. l. 4 ir 35) matyti, kad apie šaukiamus susirinkimus būrelis pranešdavo VĮ Registrų centro informaciniame leidinyje.

50Būrelio susirinkimui buvo pateiktas medžiotojų būrelio valdybos 2017-03-23 posėdžio protokolas su minėtu valdybos priimtu nutarimu. Tai yra įrodyta aukščiau minėtų liudytojų parodymais. Todėl visi būrelio nariai ir ieškovas turėjo visas galimybes susipažinti su priimtu valdybos nutarimu, pasisakyti, ką ieškovas, asmeniškai dalyvavęs visuotiniame susirinkime, ir padarė. Šias aplinkybes patvirtino būrelio pirmininkas, o taip pat apklausti liudytojai V. Ž., K. V., M. Ž., V. J..

512017 m. balandžio 8 d. įvykusio būrelio narių visuotinio susirinkimo metu valdybos sprendimui dėl Z. K. paskirtos visuomeninio poveikio priemonės buvo pritarta ir todėl susirinkimas priėmė nutarimą apriboti Z. K. dalyvavimą medžioklėse, kol bus grąžinti trūkstami finansinės veiklos ir raštvedybos dokumentai. Pažymėtina, kad susirinkime dalyvavo ir pasisakė ir Z. K., kuris nepaneigė turintis negrąžintus būrelio dokumentus.

52Z. K. visuotiniam susirinkimui pateikė labai prieštaringus paaiškinimus: jis aiškino, kad apie dokumentų gražinimą esą niekaip nebuvo įspėtas antra vertus, jis taip pat aiškino, kad jam apie būrelio pirmininko siųstą registruotą laišką su nurodymu, kokių dokumentų nėra sugrąžinęs, jis jau ir pamiršo.

53Ieškovas teigia, kad atsakovas, priimdamas sprendimą dėl visuomeninio poveikio priemonės jam paskyrimo, nepateikė jokių įrodymų, kad Z. K. veiksmais medžiotojų būreliui padaryta žala ar sudarytos prielaidos žalai atsirasti. Su tokiu ieškovo teiginiu sutikti negalima dėl šių aplinkybių.

54Ieškovas Z. K. sugrąžino būreliui ne visus dokumentus ir tai itin trikdė būrelio veiklos organizavimą. Visuotinių narių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolų nebuvimas trikdė būrelio veiklą, kadangi tik juose buvo atspindėti ir užfiksuoti svarbūs susitarimai, aukščiausio būrelio valdymo organo (visuotinio narių susirinkimo) priimti nutarimai, apibrėžiantys atskirus medžiotojų būrelio veiklos aspektus, pvz., medžioklės lapų išdavimo būrelio nariams tvarka ir pan. Šias aplinkybes savo parodymais patvirtino liudytojai V. B., K. V., M. Ž., tai paaiškino ir būrelio pirmininkas V. J..

55Kartu pažymėtina, kad daugelis Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių medžioklės būrelių, klubų ir pan. savo veiklą aiškiai apibrėžia ir grindžia ne tik Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje įstatymu, bet ir būrelio Vidaus tvarkos taisyklėmis, kurių privalo laikytis visi būrelio nariai. Tokio dokumento buvęs pirmininkas Z. K. per 11 jo pirmininkavimo metų neparengė, nors Vidaus tvarkos taisyklių projektas būrelio narių iniciatyva buvo pradėtas ruošti, jam buvo teikiami siūlymai ir pan. Todėl esant tokiai situacijai, kuomet būrelis neturi patvirtintų Vidaus tvarkos taisyklių, organizuojant medžiokles galima ir būtina remtis tik priimtais nutarimais, kurie buvo užfiksuoti būrelio visuotinių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokoluose. Todėl tokių protokolų nebuvimas, ieškovui jų neperdavus būreliui, akivaizdžiai sunkino medžiotojų būrelio veiklą, trikdė medžioklės organizavimo procesą, tuo darė būreliui žalą. Taip pat dėl to, kad ieškovas negrąžino būreliui revizinės komisijos ataskaitoje nurodytų finansinių dokumentų, nebuvo ir nėra galimybės jų patikrinti ir ištirti visų ieškovo vykdytų finansinių operacijų teisingumo bei pagrįstumo. Pažymėtina, kad ir šiuo metu Alytaus AVPK yra atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl ieškovo galimai padaryto būreliui priklausančių piniginių lėšų nusikalstamo pasisavinimo, kuriame Z. K. yra apklaustas specialiuoju liudytoju.

56Ieškovas visiškai nepagrįstai teigia, kad sprendimas apriboti jam dalyvavimą medžioklėse kol bus grąžinti trūkstami finansinės veiklos ir raštvedybos dokumentai, tariamai neatitinka CK 2.82 straipsnio 4 dalyje nurodytų tokiam sprendimui keliamų reikalavimų – protingumo ir sąžiningumo principų. Taip pat ieškovas teigia, kad atsakovas, taikydamas visuomeninio poveikio priemonę Z. K., elgėsi nepagrįstai ir neteisėtai, nes iki 2016 m. spalio 25 d. esą nebuvo jokio reikalavimo Z. K. perduoti atsakovui neperduotus dokumentus, kad atsakovo vadovas V. J. sugebėjo pareikšti pretenzijas tik po daugiau kaip penkių mėnesių, kad tokiu būdu atsakovas, atstovaujamas pirmininko V. J., tariamai siekė susidoroti su ieškovu.

57Šie ieškovo teiginiai yra visiškai nepagristi ir neteisingi. Byloje surinktais įrodymais (dokumentais ir liudytojų parodymais) įrodyta, kad medžiotojų būrelio valdymo organai veikė gera valia, laikydamiesi sąžiningumo ir protingumo principų – ieškovas Z. K. daug kartų ir įvairiais būdais buvo raginamas sugrąžinti trūkstamus būrelio raštvedybos ir buhalterinės apskaitos dokumentus arba raštu paaiškinti tokių dokumentų negrąžinimo aplinkybes. Bet net ir to ieškovas nepadarė, t. y. nepateikė jokio raštiško pasiaiškinimo, ką neabejotinai būtų padaręs, jeigu iš tikrųjų neturėtų būreliui negrąžintų dokumentų, o sprendimas apriboti ieškovo dalyvavimą medžioklėse yra visiškai pagrįstas, motyvuotas, jam buvo žinomas.

58Atsakovo teismui pateikti dokumentai paneigia tokius ieškovo teiginius, juos taip pat savo parodymais paneigė ir teisme apklausti minėti liudytojai. Akivaizdu, kad atsakovas, taikydamas visuomeninio poveikio priemonę Z. K., elgėsi pagrįstai ir teisėtai. Iš aukščiau išdėstytų faktinių aplinkybių ir pateikiamų įrodymų matyti, kad visuomeninio poveikio priemonė Z. K. buvo paskirta tik tada, kai kitomis priemonėmis nebebuvo galima išreikalauti jo negrąžintų būrelio dokumentų. Prieš tai buvo atliktas atitinkamas darbas ir išsiaiškinta bei nustatyta, kokių dokumentų Z. K. neperdavė būreliui. Kurį laiką būrelis nesiėmė poveikio priemonių Z. K. taikymo, kadangi buvo laukta ir tikėtasi, kad Z. K. įsiklausys į prašymus, susipras ir grąžins būreliui dokumentus. Tačiau taip neįvyko, todėl šis klausimas buvo perduotas svarstyti medžiotojų būrelio valdybai, kuri 2016-10-14 posėdyje apsvarstė revizinės komisijos ataskaitą ir priėmė nutarimą: „Nusiųsti Z. K. registruotą laišką, išdėstyti jame reikalavimą grąžinti trūkstamus dokumentus arba pasiaiškinti, kodėl tokių dokumentų nėra ir jų negrąžinęs.

59Tada būrelio pirmininkas parengė raštišką prašymą, kuris 2016-10-25 registruotu paštu buvo išsiųstas Z. K..

60Kadangi Z. K. ir toliau piktybiškai nevykdė būrelio valdybos teisėtų reikalavimų, šis klausimas buvo perduotas svarstyti medžiotojų būrelio narių visuotiniam susirinkimui, kuris 2016-12-30 nutarimu įpareigojo Z. K. iki 2017-01-15 grąžinti būreliui trūkstamus medžiotojų būrelio finansinės veiklos ir raštvedybos dokumentus.

61Visos šios aplinkybės ir paminėti įrodymai įrodo, kad atsakovas neskyrė ieškovui visuomeninio poveikio priemonės staiga, skubėdamas, neišsiaiškinęs visų faktinių aplinkybių, nenustatęs jo veiksmuose įstatų pažeidimo padarymo ir jo kaltės ar nesiėmęs visų įmanomų priemonių taikiai išspręsti dėl Z. K. kaltų veiksmų susidariusią problemą.

62Iš išdėstytų aplinkybių ir faktinių bei teisinių argumentų matyti, kad ieškovas visiškai nepagrįstai teigia, kad sprendimas apriboti jam dalyvavimą medžioklėse kol bus grąžinti trūkstami finansinės veiklos ir raštvedybos dokumentai, tariamai neatitinka CK 2.82 straipsnio 4 dalyje nurodytų tokiam sprendimui keliamų reikalavimų – protingumo ir sąžiningumo principų, bei, kad atsakovas ieškovo atžvilgiu šią visuomeninio poveikio priemonę pritaikė neva visiškai be jokio racionalaus ir faktinio pagrindo. Iš išdėstytų aplinkybių akivaizdu, kad medžiotojų būrelio valdymo organai veikė gera valia, laikydamiesi sąžiningumo ir protingumo principų – ieškovas Z. K. daug kartų ir įvairiais būdais buvo raginamas sugrąžinti trūkstamus raštvedybos ir buhalterinės apskaitos dokumentus arba raštu paaiškinti tokių dokumentų nebuvimo aplinkybes, o sprendimas apriboti ieškovo dalyvavimą medžioklėse yra visiškai pagrįstas, motyvuotas, jam buvo žinomas ir suprantamas.

63Ieškovas ieškinyje teigė, kad atsakovas, atstovaujamas pirmininko V. J., siekia susidoroti su ieškovu.

64Šis ieškovo teiginys yra visiškai nepagrįstas, šio teiginio įrodymui jis nepateikė jokių įrodymų. Toks ieškovo pareikštas kaltinimas yra visiškai nepagrįstas, nes jam pritaikytina visuomeninio poveikio priemonė yra adekvati jo padarytiems įstatų pažeidimams, racionali, pagrįsta ir teisėta.

65Būtent pats ieškovas Z. K., nevykdydamas būrelio valdybos, visuotinio susirinkimo sprendimų, būrelio pirmininko teisėtų reikalavimų, kreipdamasis į teismą ir ginčydamas jam paskirtą visuomeninio poveikio priemonę, elgiasi nesąžiningai ir neadekvačiai, neįvertina savo, kaip buvusio būrelio pirmininko, būrelio nario, padarytų teisės ir būrelio įstatų pažeidimų, kaltindamas kitus ir nepripažindamas savo kaltės. Ieškovo Z. K. anksčiau padarytos veikos, akivaizdžiai prieštaraujančias geram būrelio vardui.

66Iš 2017 m. birželio 15 d. Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroro J. V. nutarimo matyti, kad atlikto ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-09929-16 Z. K. padarytuose veiksmuose buvo nustatyta BK 223 str. 1 d. numatyto nusikaltimo sudėtis (aplaidus buhalterinės apskaitos vedimas). Iš šio nutarimo spręstina, kad Z. K. savo kaltę dėl nusikaltimo padarymo visiškai pripažino ir kad prokuroras minėtu nutarimu kreipėsi į Alytaus rajono apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėją dėl ikiteisminio tyrimo prieš Z. K. nutraukimo, perduodant jį pagal laidavimą ir laidavimo terminą nustatant 1 m. 6 mėnesių laikotarpiui.

672017 m. birželio 7 d. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos valdybos pirmininkas A. K. pateikė ieškovui Z. K. jo paties prašymu rašytą charakteristiką, nes ieškovas, kaip galima daryti prielaidą, tuo metu rengėsi teikti ieškinį teismui. Tačiau gavęs jo prašomą charakteristiką, jos prie ieškinio taip ir nepateikė, nes charakteristika yra jam nenaudinga: charakteristikoje jis apibūdintas ,,kaip impulsyvus, linkęs peržengti kompetencijos ribas ir priimti vienasmenius sprendimus vadovas, nesugebėjęs užtikrinti gerų santykių tarp medžiotojų būrelio narių“ ( t. 1, b. l. 79). Iš dokumentų poėmio protokolo, surašyto vyriausiojo tyrėjo V. B., matyti, jog ieškovas Z. K. pareiškė, ,,kad pateikiu dokumentus, kurie išlikę, nes 2013 m. išrinkus R. P. apskaitininku, buhalterinė apskaita buvo perduota jam, o 2014 m. pradžioje buvo išrinktas R. V., kuris tvarkė apskaitą iki 2015 m. pradžios. Šiuo metu apskaitininku yra išrinktas K. V., kuris šiuo metu tvarko būrelio apskaitą. Kiek turiu išlikusių dokumentų Kapčiamiesčio medžiotojų būrelio, tuos buhalterinius dokumentus pateikiu.“ Tačiau akivaizdu, kad tokie ieškovo Z. K. parodymai ir teiginiai prieštarauja kitiems jo paties teiginiams: 2013 m. spalio 18 d. visuotiniame būrelio narių susirinkime ieškovas Z. K. siūlė atleisti R. P. iš būrelio finansininko pareigų, nes ,,jis realiai finansininko pareigų taip ir nepradėjo eiti, kadangi neturėjo laiko perimti finansinių dokumentų“. Vadinasi, jokių buhalterinės apskaitos dokumentų R. P. neturėjo ir negalėjo turėti, nes jų iš ankstesnio finansininko neperėmė. Tai ieškovas Z. K. gerai žinojo, bet, kaip matyti, vyriausiajam tyrėjui V. B. pamelavo, nurodydamas jam aiškiai neteisingas aplinkybes.

68Taip pat akivaizdu, kad ieškovas Z. K. elgėsi nesąžiningai, meluodamas dokumentų perdavimo - priėmimo metu naujai išrinktam būrelio pirmininkui V. J.. Jis tvirtino, kad visi kiti jo neperduoti būrelio veiklos dokumentai yra perduoti policijai bei yra pas būrelio finansininką K. V., nors, kaip paaiškėjo vėliau, tai buvo netiesa.

69Ieškovas teigia, kad visuomeninio poveikio priemonė jam paskirta neva neterminuotam laikui.

70Iš aukščiau sprendime minėtų būrelio sprendimų matyti, kad visuomeninio poveikio priemonė jam paskirta iki konkretaus termino arba fakto, t. y. iki tol, kol ieškovas įvykdys valdybos ir visuotinio narių susirinkimo sprendimą grąžinti jo turimus būrelio dokumentus.

71Dėl ieškinio senaties

72Ieškovas yra praleidęs įstatymo numatytą terminą būrelio valdybos nutarimui apskųsti. CK 2.82 straipsnio 4 dalis numato, kad tokiems ieškiniams nustatomas 3 mėnesių ieškinio senaties terminas. Ieškovas per šį terminą nepareiškė reikalavimo dėl būrelio valdybos nutarimo pripažinimo negaliojančiu. Todėl ieškovas yra praleidęs terminą būrelio valdybos nutarimui apskųsti, nes skaičiuojant nuo minėto 2017 m. balandžio 8 d. visuotinio būrelio narių susirinkimo, kuriame buvo svarstomas ir aptariamas medžiotojų būrelio valdybos 2017-03-23 nutarimas dėl visuomeninio poveikio priemonės jam paskyrimo, iki 2017 m. spalio 10 d. jo patikslinto ieškinio, yra praėję jau daugiau kaip 3 mėnesiai. Įrodyta, kad ieškovas gerai žinojo apie šį būrelio valdybos nutarimą, su juo buvo susipažinęs, pastarasis buvo pateiktas visuotiniam būrelio narių susirinkimui, kuriame, kaip minėta, dalyvavo ir pasisakė ir pats ieškovas. Todėl konstatuotina, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą valdybos nutarimui apskųsti ir nebegali šia teise pasinaudoti, nes šį terminą praleido be svarbių priežasčių. Atsakovas šiuo atveju prašo teismą taikyti ieškinio senatį šioje byloje.

73Civiliniame procese galioja šalių rungimosi principas, t. y. kiekvienai šaliai tenka pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tas aplinkybes, kuriomis ji grindžia savo reikalavimus. Ieškovas nepateikė teismui jokių aukščiau paminėtus jo teiginius patvirtinančių įrodymų, jo ieškinys yra neįrodytas ir todėl atmestinas.

74Dėl bylinėjimosi išlaidų

75Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Atmetus patikslintą ieškinį, advokato atstovavimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos ieškovui (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis). Atmetus ieškinį iš ieškovo nepriteistinos atstovavimo išlaidos, nes atsakovas nepateikė išlaidų dydį patvirtinančių dokumentų.

76Valstybės išlaidas, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu – 9,98 Eur, priteistinos iš ieškovo, nes ieškinys atmetamas, todėl jis kaltas dėl jų susidarymo (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

77Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

78Ieškinį atmesti.

79Priteisti iš ieškovo Z. K., asmens kodas ( - ) 9,98 (devynis eurus 98 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei, sumokant jas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 AB „Swedbank“, arba Nr. LT12 2140 0300 0268 0220 Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, arba Nr. LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, arba Nr. LT74 4010 0510 0132 4763 AB DNB banke, arba Nr. LT78 7290 0000 0013 0151, AB „Citadele“ banke, arba Nr. LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, arba Nr. LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, arba Nr. LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas – 5660. Jas galima sumokėti bet kuriame banke, Lietuvos pašto skyriuje ar „Perlo“ terminale.

80Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Alytaus apylinkės teismo Lazdijų rūmus.

Proceso dalyviai
1. Alytaus apylinkės teismo Lazdijų rūmų teisėja Irma Blekaitienė,... 2. sekretoriaujant Nijolei Jarmalienei,... 3. dalyvaujant ieškovui Z. K., jo atstovui advokatui Raimundui Jurkai,... 4. atsakovui Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Lazdijų skyriaus... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Z. K.... 6. Teismas... 7. Ieškovas, patikslinęs ieškinio reikalavimus, prašo pripažinti... 8. Pripažinti negaliojančiu 2017 m. balandžio 8 d. „Kapčiamiesčio“... 9. Ieškinys grindžiamas šiais argumentais. Ieškovas Z. K. paaiškino, kad jis... 10. Ieškovo atstovas advokatas R. Jurka nurodė, kad be faktinių teisinių... 11. V. J. paaiškino, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nuo 1999... 12. Teismas... 13. Byloje nustatyta, kad ieškovui Z. K. 2017 m. kovo 23 d. medžiotojų būrelio... 14. Ieškovas Z. K. yra medžiotojų būrelio narys nuo 1994 metų. Nuo 2005 metų... 15. Išrinkus naują būrelio pirmininką, iš Z. K. buvo prašoma, kad jis... 16. Būrelio pirmininkas V. J., priėmęs dokumentus, pasigedo dalies būrelio... 17. Medžiotojų būrelio revizinė komisija ištyrė Z. K. perduotus būreliui... 18. Finansininkas K. V. paaiškino, kad jis neturi jokių 2015 metų ir ankstesnių... 19. Po atlikto tyrimo revizinė komisija surašė 2016-05-23 ataskaitos protokolą... 20. Būrelio pirmininkas V. J. ir kiti būrelio valdybos nariai daug kartų... 21. Kadangi Z. K. gera valia reikalavimų dėl dokumentų perdavimo būreliui... 22. Vykdant šį būrelio valdybos nutarimą, būrelio pirmininkas parengė... 23. Kadangi Z. K. piktybiškai nevykdė teisėtų būrelio valdybos reikalavimų,... 24. Todėl būrelio valdyba, 2017-03-23 posėdyje apsvarstė klausimą dėl Z. K.... 25. Klausimas dėl dokumentų grąžinimo anksčiau (2016-12-30) buvo svarstytas... 26. 2017-04-08 įvykusio būrelio narių susirinkime šis klausimas buvo... 27. Ieškinio atmetimo motyvai ir teisiniai argumentai.... 28. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad atsakovas ieškovo atžvilgiu visuomeninio... 29. Ieškovo kaltė, jam pažeidus būrelio įstatų reikalavimus (Įstatų 18.2.2... 30. Ieškovas teigia, kad būrelio pirmininkui V. J. jis perdavė visus jo turėtus... 31. Pažymėtina, kad 2016 m. balandžio 15 d. būrelio narių susirinkimo metu... 32. Esant šioms aplinkybėms, dokumentus perimantis naujas medžiotojų būrelio... 33. Dokumentų perdavimo - priėmimo aktas buvo surašytas paties ieškovo, o... 34. Byloje esantis įrodymas – būrelio revizinės komisijos 2016-05-23... 35. Tą faktą, kad Z. K. perdavė būreliui ne visus jo turimus būreliui... 36. Be to, pats ieškovas, duodamas savo paaiškinimus apie pas jį esamus būrelio... 37. Taigi, byloje įrodyta, kad ieškovas negrąžino būreliui minėtų... 38. Nepagrįsti yra ieškovo teiginiai, kad medžiotojų būrelio pirmininkas V.... 39. Su šiais ieškovo teiginiais negalima sutikti dėl aukščiau jau išdėstytų... 40. Be to, 2016 m. spalio 20 d. būrelio pirmininkas V. J. sulaukė telefoninio... 41. 2016 m. spalio 26 d. būrelio pirmininkas V. J. gavo registruotą laišką iš... 42. Byloje įrodyta, kad Z. K. būreliui neperdavė pas jį esančių būrelio... 43. Nors ieškovas teigia, kad 2016 m. gegužės 19 d. ieškovui su V. J.... 44. Ieškovas teigia, kad K. V., 2015 metais pradėjęs eiti būrelio finansininko... 45. Šis ieškovo teiginys neįrodytas. Nors liudytoja J. V. parodė, kad po R. V.... 46. Iš būrelio valdybos posėdžio protokolo Nr. 9 matyti, kad visuomeninio... 47. Dėl to, kad būrelio narių susirinkimas anksčiau (2016-12-30) buvo svarstęs... 48. Liudytojas V. B. parodė, kad apie valdybos priimtą nutarimą jis pranešė... 49. Iš pateikto Juridinių asmenų vieši pranešimai išrašo (t. 2, b. l. 4 ir... 50. Būrelio susirinkimui buvo pateiktas medžiotojų būrelio valdybos 2017-03-23... 51. 2017 m. balandžio 8 d. įvykusio būrelio narių visuotinio susirinkimo metu... 52. Z. K. visuotiniam susirinkimui pateikė labai prieštaringus paaiškinimus: jis... 53. Ieškovas teigia, kad atsakovas, priimdamas sprendimą dėl visuomeninio... 54. Ieškovas Z. K. sugrąžino būreliui ne visus dokumentus ir tai itin trikdė... 55. Kartu pažymėtina, kad daugelis Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių... 56. Ieškovas visiškai nepagrįstai teigia, kad sprendimas apriboti jam... 57. Šie ieškovo teiginiai yra visiškai nepagristi ir neteisingi. Byloje... 58. Atsakovo teismui pateikti dokumentai paneigia tokius ieškovo teiginius, juos... 59. Tada būrelio pirmininkas parengė raštišką prašymą, kuris 2016-10-25... 60. Kadangi Z. K. ir toliau piktybiškai nevykdė būrelio valdybos teisėtų... 61. Visos šios aplinkybės ir paminėti įrodymai įrodo, kad atsakovas neskyrė... 62. Iš išdėstytų aplinkybių ir faktinių bei teisinių argumentų matyti, kad... 63. Ieškovas ieškinyje teigė, kad atsakovas, atstovaujamas pirmininko V. J.,... 64. Šis ieškovo teiginys yra visiškai nepagrįstas, šio teiginio įrodymui jis... 65. Būtent pats ieškovas Z. K., nevykdydamas būrelio valdybos, visuotinio... 66. Iš 2017 m. birželio 15 d. Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo... 67. 2017 m. birželio 7 d. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos valdybos... 68. Taip pat akivaizdu, kad ieškovas Z. K. elgėsi nesąžiningai, meluodamas... 69. Ieškovas teigia, kad visuomeninio poveikio priemonė jam paskirta neva... 70. Iš aukščiau sprendime minėtų būrelio sprendimų matyti, kad visuomeninio... 71. Dėl ieškinio senaties... 72. Ieškovas yra praleidęs įstatymo numatytą terminą būrelio valdybos... 73. Civiliniame procese galioja šalių rungimosi principas, t. y. kiekvienai... 74. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 75. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo bylinėjimosi... 76. Valstybės išlaidas, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu – 9,98... 77. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 268, 270 straipsniais, teismas... 78. Ieškinį atmesti.... 79. Priteisti iš ieškovo Z. K., asmens kodas ( - ) 9,98 (devynis eurus 98 ct)... 80. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas...