Byla eI-2349-473/2018

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Violetos Balčytienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Jūratės Gaidytės-Lavrinovič ir Irenos Paulauskienės,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal M. I. A. P. K. skundą atsakovei Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai ir trečiajam suinteresuotam asmeniui viešajai įstaigai ( - ) universitetui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjas M. I. A. P. K. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos ambasados I. R. ir B. L. Respublikai (toliau – ir Ambasada) 2018 m. vasario 23 d. sprendimą „Dėl atsisakymo išduoti nacionalinę vizą“ ir įpareigoti Ambasadą pareiškėjo prašymą išduoti nacionalinę vizą nagrinėti iš naujo.

5Paaiškino, kad pateikė prašymą išduoti nacionalinę vizą, grindžiant jį tuo, jog ketina studijuoti ( - ) universitete. Tačiau vizą atsisakyta išduoti, nurodant, jog pareiškėjas negali pagrįsti numatomo buvimo tikslo ir sąlygų. Iš skundžiamo sprendimo pareiškėjui nėra aišku, kokios aplinkybės Ambasados tarnautojams sukėlė abejonę dėl pareiškėjo numatomo buvimo tikslo ir sąlygų susijusių su studijomis ( - ) universitete. Pareiškėjo teigimu skundžiamas sprendimas yra nemotyvuotas, taigi neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų. Pažymėjo, kad tai, jog Ambasada naudoja nustatytą standartinę forma, nereiškia, kad sprendimą atsisakyti išduoti vizą priimanti institucija neturi pareigos tinkamai ir aiškiai jo pagrįsti. Manytina, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjui nebuvo sudarytos tinkamos sąlygos visapusiškai ir išsamiai pagrįsti numatomo buvimo Lietuvos Respublikoje tikslo ir sąlygų

6Atsakovė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – ir atsakovė, Ministerija) atsiliepime į pareiškėjo skundą su juo nesutiko ir prašė atmesti kaip nepagrįstą.

7Nurodė, kad Konsulatas iš pareiškėjo pateiktų dokumentų ir pokalbio Ambasadoje metu gautos informacijos analizės padarė išvadą, jog pareiškėjas negali pagrįsti numatomo buvimo tikslo ir sąlygų, nes informacija, kuri pareiškėjo buvo pateikta siekiant pagrįsti numatomo buvimo tikslus ir sąlygas yra prieštaringa ir nepatikima, o visos aplinkybės, susijusios su prašymu gauti vizą pateikimu, leidžia manyti, kad pareiškėjo tikslas yra ne studijos Lietuvoje. Kadangi pareiškėjas nepateikė jokių leistinų ir patikimų duomenų apie savo ilgalaikius ryšius su buvimo valstybe Indija (apie šeimą – pareiškėjas yra nevedęs, turimą nekilnojamąjį ir kitokį turtą, apie darbovietę). Pareiškėjas nepateikė pakankamai finansinių duomenų, pagrindžiančių jo finansinę padėtį. Anketoje pareiškėjas pažymėjo, kad visas kelionės ir pragyvenimo buvimo metu išlaidas padengs jis pats, bet kartu pateikė savo tėvo įsipareigojimą remti jį finansiškai, tačiau nepateikė tėvo banko sąskaitos išrašo, turto nuosavybės dokumentų ir pan. Pareiškėjas prastai kalba angliškai, o yra priimtas studijoms anglų kalba. Atkreipė dėmesį, kad pagal oficialius duomenis pavasario semestro studijos ( - ) universitete prasideda nuo vasario 1 d., tuo tarpu dėl vizos jis kreipėsi tik vasario 20 d., nors prašymus vizai gauti pateikti galima likus 3 mėnesiams iki planuojamos kelionės datos. Pareiškėjas nepaaiškino, kaip jis atidirbtų praleistas mėnesio trukmės paskaitas. ( - ) universiteto raštas Ambasadai, kuriuo jis įsipareigoja vizos galiojimo laikotarpiu prireikus padengti pareiškėjo gyvenimo bei grįžimo, išsiuntimo ar grąžinimo į kilmės valstybę išlaidas neturi jokios juridinės galios, nes akivaizdžiai neatitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.70 straipsnio ir 6.90 straipsnio reikalavimų. Pažymėjo, kad pareiškėjas nepaisė teisės normų reikalavimo, kad pats prašantis vizą išduoti asmuo privalo pateikti reikiamus, patikimus ir objektyvius įrodymus apie buvimo Lietuvoje, kaip Europos Sąjungos (toliau – ir ES) šalyje, tikslą, pagrindžiančius buvimo Lietuvoje, kaip ES šalyje, sąlygas, dėl ketinimo išvykti iš valstybių narių teritorijos iki prašomos išduoti vizos galiojimo laikotarpio pabaigos.

82017 m. balandžio 30 d. pareiškėjas teismui pateikė papildomus paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad nesutinka su atsakovės teiginiu, jog neva pareiškėjo teikti duomenys apie jo finansinę būklę yra nepakankami. Pareiškėjo teigimu, aplinkybės kokio sandorio pagrindu jis gavo lėšas, šiuo atveju nėra reikšmingos. Skolos ar kredito sandoriu gautų lėšų naudojimas studijoms finansuoti yra įprasta praktika Lietuvos Respublikoje. Taip pat nėra reikšminga ir aplinkybė, jog pareiškėjas dėl vizos kreipėsi praėjus 20 dienų nuo studijų pradžios. Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose yra įprasta praktika praleidus kelias studijų savaites pasivyti bendramokslius studijuojant aukštosios mokyklos bibliotekoje. Atsakovė yra neteisi teigdama, kad ( - ) universiteto išduota garantija neturi jokios juridinės galios. Manytina, kad ši garantija atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus.

9Teismas

konstatuoja:

10Byloje ginčas kilo dėl Ambasados 2018 m. vasario 23 d. sprendimo „Dėl atsisakymo išduoti nacionalinę vizą“ (1 t., b. l. 10) teisėtumo ir pagrįstumo.

11Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2018 m. vasario 9 d. ( - ) universiteto rektoriaus įsakymu Nr. TS-417 pareiškėjas buvo priimtas į Socialinių mokslų fakulteto pirmosios pakopos Vadybos (kodas 6121LX060) studijų programos nuolatinių studijų pirmo kurso valstybės nefinansuojamų studijų vietą nuo 2018 m. kovo 8 d. iki 2022 m. sausio 30 d. bei skyrė gyvenamąją vietą bendrabutyje ( - ), nuo 2018 m. kovo 8 d. iki 2022 m. sausio 30 d. (1 t., b. l. 11).

122018 m. vasario 9 d. ( - ) universitetas pateikė Ambasadai kvietimą, kuriame nurodė, kad pareiškėjas yra priimtas į ( - ) universitete Socialinių mokslų fakulteto vykdomą vadybos pirmosios pakopos nuolatinių studijų programą nuo 2018 m. kovo 8 d. iki 2022 m. sausio 30 d. (preliminari studijų baigimo data) (1 t., b. l. 12).

132018 m. vasario 9 d. ( - ) universitetas pateikė Ambasadai tarpininkavimo raštą Nr. 4-347 „Dėl daugkartinės ilgalaikės (D) vizos išdavimo“, kuriuo prašė pareiškėjui išduoti daugkartinę ilgalaikę vizą (D) nuo 2018 m. kovo 8 d. iki 2019 m. kovo 8 d. Lietuvos Respublikoje studijuoti ( - ) universitete Socialinių mokslų fakulteto pirmosios pakopos nuolatinių studijų Vadybos studijų programos pirmo kurso valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje. Nurodė, jog finansavimo šalinis yra asmeninės studento lėšos. Studijų mokestį už pirmuosius studijų metus 1 800 Eur pareiškėjas yra sumokėjęs. Pareiškėjo buvimo laikas – nuo 2018 m. kovo 8 d. iki 2022 m. sausio 30 d. Buvimo adresas ( - ) (pastato savininkas – ( - ). Paaiškino, kad įsipareigoja prireikus padengti pareiškėjo grįžimo į valstybę, į kurią jis turi teisę išvykti, išlaidas (1 t., b. l. 13).

142018 m. vasario 20 d. pareiškėjas pateikė prašymą išduoti nacionalinę vizą. Nurodė, kad numatoma atvykimo į Lietuvą data yra 2018 m. vasario 28 d., o išvykimo 2019 m. vasario 27 d. Su prašymu pateikė kelionės dokumentą, kvietimą, dokumentus patvirtinančius apie pragyvenimo lėšas (1 t., b. l. 68–71).

152018 m. vasario 23 d. Ambasada priėmė sprendimą „Dėl atsisakymo išduoti nacionalinę vizą“, kuriuo atsisakė išduoti pareiškėjui nacionalinę vizą, nurodant, kad jis neatitinka Šengeno vizų kodekse nustatytos atvykimo sąlygos – negali pagrįsti numatomo buvimo tikslo bei sąlygų (1 t., b. l. 10).

16Vizų išdavimo sąlygas, atsisakymo išduoti vizą ir vizos panaikinimo pagrindus bei kitus su vizomis susijusius klausimus nustato Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. liepos 13 d. reglamento (EB) Nr. 810/2009, nustatančio Bendrijos vizų kodeksą (toliau – ir Vizų kodeksas), nuostatos.

17Vizų kodekso 21 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad nagrinėjant prašymą išduoti vienodą vizą, nustatoma, ar prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo atitinka Šengeno sienų kodekso 5 straipsnio 1 dalies a, c, d ir e punktuose nustatytas atvykimo sąlygas.

18Šengeno sienų kodekso 5 straipsnio 1 dalies c punkte įtvirtina, kad ne ilgiau kaip tris mėnesius per šešių mėnesių laikotarpį trunkančiam buvimui trečiųjų šalių piliečiams nustatoma sąlyga, kad jie turi pagrįsti numatomo buvimo tikslą bei sąlygas ir kad turi pakankamai pragyvenimo lėšų numatomo buvimo laikotarpiui ir grįžimui į kilmės šalį arba vykimui tranzitu į trečiąją šalį, į kurią tikrai būtų įleisti, arba gali teisėtai gauti tokių lėšų.

19Vizų kodekso 21 straipsnio 7 dalis nustato, kad prašymo nagrinėjimas visų pirma grindžiamas pateiktų dokumentų autentiškumu bei patikimumu ir prašymą išduoti vizą pateikusio asmens padarytų pareiškimų tikrumu bei patikimumu. Vizų kodekso 32 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktyje nustatyta, kad vizą išduoti atsisakoma, jei užsienietis nepagrindžia numatomo buvimo tikslo ir sąlygų. Vizų kodekso 32 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad sprendimas dėl atsisakymo, nurodant jo priežastis, prašymą išduoti vizą pateikusiam asmeniui pranešamas naudojant VI priede nustatytą standartinę formą.

20Kaip matyti iš skundžiamo sprendimo, pareiškėjui viza neišduota tuo pagrindu, kad jis nepagrindė numatomo buvimo tikslo ir sąlygų. Pareiškėjo nuomone, ginčijamas sprendimas yra nepagrįstas.

21Pažymėtina, kad, remiantis VAĮ 8 straipsnio 1 dalimi, individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Taigi, sprendimus (taip pat ir atsisakymą išduoti vizą) kompetentinga institucija turi priimti remdamasi turima informacija ir atsižvelgdama į konkrečią kiekvieno pareiškėjo padėtį, taigi atitinkamai pagrįsti tiek nustatytais faktais, tiek ir teisės aktų normomis. Tačiau Vizų kodekso 32 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog sprendimas dėl atsisakymo išduoti Šengeno vizą yra priimamas naudojant Vizų kodekso VI priede nustatytą standartinę formą, kurioje yra pažymimos atsisakymo išduoti vizą priežastys. Taigi, priimant sprendimą neišduoti vizos yra naudojama standartinė forma, kurioje nėra pateikiama išsamios informacijos apie nustatytas aplinkybes. Taigi, nors pats sprendimas neišduoti vizos turi būti objektyviai pagrįstas, tačiau asmuo apie tai yra informuojamas naudojant nustatytą standartinę formą, kurioje pažymimi atsisakymo pagrindai. Todėl sprendžiant, ar sprendimas yra pagrįstas, vertinamos aplinkybės, kuriomis remiantis buvo darytos atitinkamos išvados.

22Remiantis byloje nustatytomis aplinkybėmis ir atsakovės pateiktais dokumentais, matyti, jog skundžiamas sprendimas buvo priimtas įvertinus pareiškėjo prašymą ir su juo pateiktus dokumentus, todėl pareiškėjo teiginiai, kad jam nebuvo suteikta teisė pagrįsti savo atvykimo tikslą ir sąlygas vertintini kritiškai.

23Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad viena iš aplinkybių, kurios pagrindu buvo atsisakyta pareiškėjui išduoti nacionalinę vizą buvo tai, jog pareiškėjas prašymą ją išduoti padavė praėjus beveik mėnesiui po studijų semestro ( - ) universitete pradžios. Teismas neturi pagrindo nesutikti su šia Ambasados pozicija, kadangi iš byloje nustatytų faktinių aplinkybių bei teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad studijos pavasario semestre ( - ) universitete prasideda nuo 2018 m. vasario 1 d. (1 t., b. l. 47), o pareiškėjo prašymas išduoti nacionalinę vizą buvo pateiktas 2018 m. vasario 20 d., t. y. tuomet, kai studijos jau buvo prasidėjusios. Pareiškėjas teismui pateiktuose papildomuose paaiškinimuose nurodo, kad ši aplinkybė neturi reikšmės, kadangi pagal Lietuvos Respublikoje esančią praktiką praleidus pirmas studijų savaites galima prisivyti bendramokslius mokantis bibliotekoje. Teismas atmeta šiuos pareiškėjo teiginius kaip abstrakčius bei nekonkrečius. Pareiškėjas yra neteisus teigdamas, kad aplinkybė, jog jis praleido keletą studijų savaičių neturi teisinės reikšmės, kadangi šiuo atveju pareiškėjas būtent studijų ( - ) universitete pagrindu siekia gauti nacionalinę vizą, todėl jam kyla pareiga įrodyti savo suinteresuotumą šiomis studijomis. Įvertinus tai, jog prašymas dėl nacionalinės vizos išdavimo buvo pateiktas po kelių savaičių nuo pavasario semestro pradžios kelia pagrįstų abejonių dėl pareiškėjo atvykimo į Lietuvos Respubliką tikslo.

24Taip pat nacionalinę vizą išduoti atsisakyta remiantis ir ta aplinkybe, jog pareiškėjo pateikti dokumentai dėl pragyvenimo lėšų buvo prieštaringi, t. y. prašyme išduoti nacionalinę vizą pareiškėjas nurodė, kad kelionės ir pragyvenimo buvimo metu patirtas išlaidas padengs jis pats, bet kartu pateikė savo tėvo įsipareigojimą remti jį finansiškai, tačiau nepateikė tėvo banko sąskaitos išrašo, turto nuosavybės dokumentų ir pan. Pareiškėjas teismui pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose nurodo, kad šiuo atveju teisinės reikšmės neturi, kokiu pagrindu pareiškėjas gaus lėšas pragyvenimui. Be to, kartu su paaiškinimais pateikė tiek savo, tiek tėvo banko sąskaitų išrašus. Teismas atmeta šiuos pareiškėjo argumentus kaip nepagrįstus. Pažymėtina, kad įrodymus pagrindžiančius savo finansinę būklę pareiškėjas privalėjo pateikti Ambasadai, kartu su prašymu išduoti nacionalinę vizą, o ne teismui. Pareiškėjas yra neteisus, teigdamas, kad kokiu pagrindu yra gautos lėšos, nagrinėjamoje situacijoje neturi teisinės reikšmės, kadangi viena iš Šengeno sienų kodekse nustatytų užsieniečio atvyko sąlygų – pagrįsti, jog turi pakankamai lėšų pragyvenimo kitoje valstybėje laikotarpiui, todėl šiuo atveju pareiškėjas privalėjo tiksliai nurodyti, kieno ir kokiomis lėšomis jis naudosis gyvendamas Lietuvos Respublikoje. Įvertinus tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad Ambasada pagrįstai nustatė, jog pareiškėjas nepateikė pakankamai duomenų apie savo pragyvenimo lėšas.

25Atsakovė teismui pateiktame atsiliepime nurodo, kad nacionalinę vizą buvo atsisakyta išduoti ir dėl to, jog pareiškėjas prastai kalba angliškai. Pareiškėjas, siekdamas paneigti šią nurodoma aplinkybę, teismui pateikė IELTS testo rezultatų pažymėjimą, patvirtinantį pareiškėjo anglų kalbos lygį. Iš šio pažymėjimo matyti, kad pareiškėjo anglų kalbos (klausymas, skaitymas, rašymas ir kalbėjimas) lygis yra B2. Taip pat iš pažymėjimo matyti, kad pareiškėjo anglų kalbėjimo lygis yra įvertintas 5 balais. Tačiau, teismo vertinimu, šis pažymėjimas negali būti laikomas pakankamu įrodymu, paneigiančiu nurodytą Ambasados išvadą. Jokių kitų įrodymų, pagrindžiančių pareiškėjo anglų kalbos įgūdžius, teismui nebuvo pateikta.

26Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties” 19 straipsnyje nustatyti atvejai, kada atsisakoma išduoti nacionalinę vizą. Šio straipsnio 1 punktas įtvirtina, kad nacionalinę vizą užsieniečiui atsisakoma išduoti, jeigu jis neatitinka Šengeno sienų kodekse nustatytų atvykimo sąlygų. Kaip minėta, pagal Šengeno sienų kodekso 5 straipsnio 1 dalies c punktą užsienietis turi pagrįsti numatomo buvimo tikslą bei sąlygas. Nagrinėjamu atveju teismas sutinka su Ambasados išvada, kad pareiškėjas nepagrindė savo atvykimo į Lietuvą tikslo bei sąlygų, todėl egzistavo pagrindai atsisakyti išduoti pareiškėjui daugkartinę nacionalinę vizą. Vien tik pareiškėjo pateikta ( - ) universiteto studijų garantija, šiuo atveju, nepatvirtina, pareiškėjo atvykimo į Lietuvą tikrojo tikslo.

27Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad Ambasados 2018 m. vasario 23 d. sprendimas „Dėl atsisakymo išduoti nacionalinę vizą“ yra teisėtas ir pagrįstas, todėl nėra pagrindo jo naikinti ir tenkinti pareiškėjo išvestinį skundo reikalavimą įpareigoti Ambasadą iš naujo išnagrinėti pareiškėjo prašymą, taigi pareiškėjo skundas atmetamas kaip nepagrįstas.

28Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84 straipsniu, 86–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 133 straipsniu, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 140 straipsnio 4 dalimi,

Nutarė

29Pareiškėjo M. I. A. P. K. skundą atmesti.

30Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal M. I. A. P.... 3. Teismas... 4. Pareiškėjas M. I. A. P. K. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą... 5. Paaiškino, kad pateikė prašymą išduoti nacionalinę vizą, grindžiant jį... 6. Atsakovė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – ir... 7. Nurodė, kad Konsulatas iš pareiškėjo pateiktų dokumentų ir pokalbio... 8. 2017 m. balandžio 30 d. pareiškėjas teismui pateikė papildomus... 9. Teismas... 10. Byloje ginčas kilo dėl Ambasados 2018 m. vasario 23 d. sprendimo „Dėl... 11. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2018 m. vasario 9 d.... 12. 2018 m. vasario 9 d. ( - ) universitetas pateikė Ambasadai kvietimą, kuriame... 13. 2018 m. vasario 9 d. ( - ) universitetas pateikė Ambasadai tarpininkavimo... 14. 2018 m. vasario 20 d. pareiškėjas pateikė prašymą išduoti nacionalinę... 15. 2018 m. vasario 23 d. Ambasada priėmė sprendimą „Dėl atsisakymo išduoti... 16. Vizų išdavimo sąlygas, atsisakymo išduoti vizą ir vizos panaikinimo... 17. Vizų kodekso 21 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad nagrinėjant prašymą... 18. Šengeno sienų kodekso 5 straipsnio 1 dalies c punkte įtvirtina, kad ne... 19. Vizų kodekso 21 straipsnio 7 dalis nustato, kad prašymo nagrinėjimas visų... 20. Kaip matyti iš skundžiamo sprendimo, pareiškėjui viza neišduota tuo... 21. Pažymėtina, kad, remiantis VAĮ 8 straipsnio 1 dalimi, individualus... 22. Remiantis byloje nustatytomis aplinkybėmis ir atsakovės pateiktais... 23. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad viena iš aplinkybių, kurios pagrindu buvo... 24. Taip pat nacionalinę vizą išduoti atsisakyta remiantis ir ta aplinkybe, jog... 25. Atsakovė teismui pateiktame atsiliepime nurodo, kad nacionalinę vizą buvo... 26. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl... 27. Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad Ambasados 2018... 28. Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 29. Pareiškėjo M. I. A. P. K. skundą atmesti.... 30. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali...