Byla B2-842-450/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Radzevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal M. S. pareiškimą atsakovui UAB „Vilbesta“, tretysis asmuo L. S., dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2M. S., kaip bendrovės vadovas, kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Vilbesta“ bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Valnetas“. Nurodė, kad susiklosčius sunkiai finansinei situacijai, UAB „Vilbesta“ šiuo metu pilnai nebegali ir ateityje negalės atsiskaityti su esamais kreditoriais, nes bendrovės įsiskolinimai kreditoriams 2013-09-24 buvo 4 017 352 Lt. Pažymėjo, kad įmonės padelstų įsipareigojimų suma daugiau nei dvigubai viršija įmonės turtą, kuris yra 1 281 063 Lt. Nurodė, kad UAB „Vilbesta“ nėra ir nebus pajėgi padengti savo įsiskolinimų.

3Atsakovas UAB „Vilbesta“ pateikė atsiliepimą, kuriuo sutinka su ieškovo pareiškimu iškelti įmonei bankroto bylą. Nurodė, kad atsakovas turi didelių sunkumų atsiskaitydamas su kreditoriais, didelė dalis įsipareigojimų yra pradelsti.

4Atsakovui UAB „Vilbesta“ keltina bankroto byla.

5LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 str. 7 d. numato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimą arba 2) įmonė viešai paskelbė ar kitaip pranešė kreditoriams, kad negali atsiskaityti su kreditoriais ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

6Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašė iškelti atsakovui UAB „Vilbesta“ bankroto bylą tuo pagrindu, kad atsakovas yra nemokus.

7ĮBĮ 2 str. 8 p. numato, kad įmonės nemokumas yra įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.), ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balanso įrašyto turto vertės. Byloje esantys rašytiniai įrodymai leidžia spręsti, kad atsakovas yra nemokus.

8Teismas, spręsdamas bankroto bylos iškėlimo klausimą atsakovui UAB „Vilbesta“, vadovaujasi ieškovo ir atsakovo pateiktais duomenimis apie UAB „Vilbesta“ turtinę ir finansinę padėtį. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina aplinkybes apie pradelstus atsakovo UAB „Vilbesta“ įsiskolinimus, kurių bendra skolos suma sudaro 3 802 041 Lt. Pagal atsakovo pateikto 2013 m. rugsėjo 29 d. balanso duomenis bendrovės balansinio turto vertė sudarė 1 281 063 Lt (iš kurių trumpalaikis turtas – 1 280 562 Lt), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė 4 017 374 Lt. Pagal Pelno (nuostolių) ataskaitą nuo 2013-01-01 iki 2013-09-29 įmonė veikė nuostolingai, t. y. grynasis nuostolis sudarė 560 506 Lt. Pažymėtina, kad 2012 m. įmonė dirbo taip pat nuostolingai – 840 401 Lt gryno nuostolio. VĮ Registrų centro duomenimis atsakovas Registro centro tvarkytojui neteikia metinės finansinės atskaitomybės dokumentų nuo 2012 m. Atsakovas taip pat pateikė duomenis apie vykdomus išieškojimus iš atsakovo ne ginčo tvarka, kurių bendra suma sudaro 212 654,16 Lt. Taip pat nurodė, kad dalis jo turto yra areštuota. Taigi, lyginant atsakovo turto bei pradelstų įsiskolinimų sumas, darytina išvada, kad įmonės pradelsti įsiskolinimai daugiau nei tris kartus viršija viso įmonės balansinio turto vertę, todėl konstatuotina, kad atsakovo finansinė padėtis atitinka nemokios įmonės turtinę padėtį ĮBĮ 2 str. 8 p. prasme, o tai sudaro teisinį pagrindą iškelti UAB „Vilbesta“ bankroto bylą. Teismo nuomone, būtent dėl nemokumo atsakovas negali atsiskaityti su kreditoriais. Visapusiškai vertinant visus byloje esančius rašytinius įrodymus, nėra pagrindo manyti, kad atsakovas bus finansiškai pajėgus ateityje atsiskaityti su savo kreditoriais ir atstatyti savo mokumą. Teismo įsitikinimu, atsakovas nevykdo ūkinės - komercinės veiklos, atsakovo atstovai nesiėmė jokių aktyvių priemonių dėl finansinių įsipareigojimų patenkinimo, veiksmų, siekiant išvengti bankroto bylos įmonei iškėlimo.

9Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, UAB „Vilbesta“ keltina bankroto byla, skirtinas įmonės administratorius.

10Pagal LR ĮBĮ 11 str. 1 d. įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka.

11Pareiškėjas pateikė administratoriaus UAB „Valnetas“ kandidatūrą, tretysis asmuo siūlė administratoriumi skirti UAB „Kitoks sprendimas“. Iš bylos duomenų matyti, kad administratorius UAB „Valnetas“ ir administratorius UAB „Kitoks sprendimas“ sutiko administruoti BUAB „Vilbesta“ ir nors abi administratorių kandidatūros atitinka įstatymų reikalavimus, joms pritaria LR Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos, tačiau pasinaudodamas LR ĮBĮ 11 str. 1-2 d. numatyta teismo diskrecija pasirinkti administratorių, kuris geriausiai užtikrintų bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesus, o taip pat atsižvelgdamas į tai, kad siekiant išvengti galimo interesų konflikto tarp kreditorių bei taip užtikrinti bankroto proceso nešališkumą ir objektyvumą, teismas BUAB „Vilbesta“ administratoriumi skiria UAB „Kitoks sprendimas“. Ši įmonė patirties administruojant bankrutuojančias bendroves ir teismas neturi pagrindo abejoti šios įmonės kompetentingumu bei gebėjimu tinkamai ir efektyviai atlikti įmonės administratoriaus funkcijas, užtikrinti bankrutuojančios bendrovės, jos kreditorių interesų, o taip pat ir įmonės turto, apsaugą.

12Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 9 str. 5 d. 1 p., 10 str. 1 d., 4 d.,

Nutarė

13iškelti bankroto bylą UAB „Vilbesta“ (į. k. (duomenys neskelbtini, buveinės adresas: duomenys neskelbtini).

14Paskirti įmonės administratoriumi UAB „Kitoks sprendimas“ (leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 110).

15Areštuoti visą atsakovo UAB „Vilbesta“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas, esančias banko sąskaitose, iki nutarties įsiteisėjimo dienos.

16Įpareigoti administratorių atlikti veiksmus, numatytus LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., o šiai nutarčiai įsiteisėjus – veiksmus, numatytus šio įstatymo 10 str. 7 d. 8 p.

17Įpareigoti administratorių surinkti ir nedelsiant pateikti teismui informaciją apie kituose teismuose nagrinėjamas bylas, kuriose bankrutuojančiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, taip pat baudžiamąsias bylas, kuriose bankrutuojančiai įmonei pareikšti kreditorių civiliniai ieškiniai, apie baudžiamosiose bylose areštuotą bankrutuojančios įmonės turtą, taip pat apie antstolių kontoras, kurioms yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš šios įmonės ar dėl jos turto arešto.

18Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo.

19Nustatyti 15 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

20Įpareigoti administratorių per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą su lėšų suma, kurią administratorius turės teisę naudoti bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms apmokėti, kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą.

21Įpareigoti administratorių sudaryti ir pateikti teismui tvirtinti visų įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą ir pavesti jam sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

22Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Radzevičienė, rašytinio proceso... 2. M. S., kaip bendrovės vadovas, kreipėsi į teismą su... 3. Atsakovas UAB „Vilbesta“ pateikė atsiliepimą, kuriuo sutinka su ieškovo... 4. Atsakovui UAB „Vilbesta“ keltina bankroto byla. ... 5. LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 str. 7 d. numato, kad... 6. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašė iškelti atsakovui UAB „Vilbesta“... 7. ĮBĮ 2 str. 8 p. numato, kad įmonės nemokumas yra įmonės būsena, kai... 8. Teismas, spręsdamas bankroto bylos iškėlimo klausimą atsakovui UAB... 9. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, UAB „Vilbesta“ keltina bankroto... 10. Pagal LR ĮBĮ 11 str. 1 d. įmonės bankroto administratorius – tai teismo... 11. Pareiškėjas pateikė administratoriaus UAB „Valnetas“ kandidatūrą,... 12. Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 9 str. 5 d.... 13. iškelti bankroto bylą UAB „Vilbesta“ (į. k. (duomenys neskelbtini,... 14. Paskirti įmonės administratoriumi UAB „Kitoks sprendimas“ (leidimo teikti... 15. Areštuoti visą atsakovo UAB „Vilbesta“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį... 16. Įpareigoti administratorių atlikti veiksmus, numatytus LR Įmonių bankroto... 17. Įpareigoti administratorių surinkti ir nedelsiant pateikti teismui... 18. Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per... 19. Nustatyti 15 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per... 20. Įpareigoti administratorių per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti... 21. Įpareigoti administratorių sudaryti ir pateikti teismui tvirtinti visų... 22. Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju...