Byla I-3355-644/2015
Dėl 0,1200 ha žemės sklypo SB „Raigardas“ (duomenys neskelbtini) (kad. Nr. (duomenys neskelbtini)), padalinimo į du detaliojo plano tvirtinimo“; 2) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Lazdijų, Druskininkų žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. vasario 9 d. įsakymą Nr. 4VĮ-(14.4.42) „Dėl detaliuoju planu padalinto žemės sklypo kadastro duomenų patvirtinimo“

1Kauno apygardos administracinio teismo pirmininkas Rimantas Giedraitis, susipažinęs su pareiškėjo J. D. skundu,

Nustatė

2Kauno apygardos administraciniame teisme 2015 m. birželio 3 d. buvo gautas pareiškėjo J. D. skundas, kuriuo prašoma: 1) panaikinti Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 8 d. įsakymą Nr. V35-587 „Dėl 0,1200 ha žemės sklypo SB „Raigardas“ ( - ) (kad. Nr. ( - )), padalinimo į du detaliojo plano tvirtinimo“; 2) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Lazdijų, Druskininkų žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. vasario 9 d. įsakymą Nr. 4VĮ-(14.4.42) „Dėl detaliuoju planu padalinto žemės sklypo kadastro duomenų patvirtinimo“.

3Pareiškėjo skundas neatitiko Administracinių bylų teisenos įstatyme (toliau – ABTĮ) nustatytų reikalavimų, todėl pareiškėjui buvo nustatytas terminas skundo trūkumams pašalinti.

42015 m. birželio 23 d. Kauno apygardos administraciniame teisme gautas pareiškėjo patikslintas skundas, kuriuo pareiškėjas prašė: 1) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Lazdijų, Druskininkų žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. vasario 9 d. įsakymą Nr. 4VĮ-(14.4.42)„Dėl detaliuoju planu padalinto žemės sklypo kadastro duomenų patvirtinimo“; 2) panaikinti VĮ Registrų centro Alytaus filialo 2011 m. balandžio 7 d. sprendimą įregistruoti žemės sklypą (registro (duomenys neskelbtini, kadastrinis (duomenys neskelbtini),esantį (duomenys neskelbtini ir A. D. nuosavybės teises į jį bei žemės sklypo, kurio kadastrinis numeris ( - ), (duomenys neskelbtini), įrašytą statusą „Daiktas performuotas“. Pareiškėjas prašė atnaujinti terminą skundui paduoti.

5Pareiškėjasskunde nurodė, kad 2010 m. birželio mėnesį sužinojo, kad buvusi sutuoktinėA. D. rengia sklypo detalųjį planą. Po kiek laiko jam buvo pateiktas šis planas susipažinimui, ant kurio pareiškėjas pasirašė, tačiau vėliau susipažinęs atidžiau pastebėjo, jog šiaurinė sklypo riba neteisingai pažymėta, perstumiant ją Raigardo gatvės kryptimi. Apie tai jis informavo projekto vadovą, po to kreipėsi į savivaldybės administraciją, bet problema liko neišspręsta, detalusis planas buvo patvirtintas. 2013 m. lapkričio 11 d. pareiškėjas nuvyko į Registrų centrą ir sužinojo, kad A. D. įregistravo savo sklypą atskirai, o jo dokumentai netvarkingi.VĮ Registrų centro Alytaus filialas 2013 m. gruodžio 3 d. raštu Nr. (2.1.10.) ALS-1417 informavo pareiškėją, kad pagal 2011 m. kovo 24 d. A. D. pateiktą prašymą, kadastro duomenų bylą, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Lazdijų, Druskininkų žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. vasario 9 d. įsakymą Nr. 4VI-(14.4.42)-95, Registrų centro Alytaus filialo 2011 m. balandžio 7 d. sprendimu buvo įregistruotas žemės sklypas (registro Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - )) ir nuosavybės teisės į jį.Pareiškėjas VĮ Registrų centro Alytaus filialo sprendimą, kuriuo buvo minėtas nekilnojamasis turtas (žemės sklypas) buvo įformintas registro įrašu, apskundė Centriniam registratoriui. Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2014 m. sausio 22 d. sprendimu Nr. spr. 1-19 paliko galioti Registrų centro Alytaus filialo 2011 m. balandžio 7 d. sprendimą. Pareiškėjas Registrų centro Alytaus filialo 2011 m. balandžio 7 d. sprendimą apskundė Kauno apygardos administraciniam teismui. Pažymėjo, kad teismas, įteikdamas jam šaukimą į teismo posėdį taip pat atsiuntė irA. D. prašymo, žemėskadastro duomenų bylos, žemės sklypo paženklinimo-parodymo akto ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Lazdijų, Druskininkų žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 4VĮ-(14.4.42) kopijas. Pareiškėjas tvirtino, kad ruošdamas skundą Kauno apygardos administraciniam teismui, minėtų dokumentų neturėjo, tačiau tikėjosi, kad jie bus nagrinėjami teismo posėdyje. Pažymėjo, kad neturi teisinio išsilavinimo, materialinė padėtis sunki, todėl neturėjo galimybės pasinaudoti teisininkų paslaugomis, jam pačiam buvo sunku suformuluoti teismui teisingus reikalavimus. Kauno apygardos administracinis teismas 2014 m. birželio 16 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. gegužės 18 d. sprendimu Kauno apygardos administracinio teismo sprendimą paliko galioti.

6Prašymas dėl termino atnaujinimo netenkinamas.

7Jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos (ABTĮ 33 str.).ABTĮ 34 straipsnio 1 dalis nustato, kad pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje ir ABTĮ 5 straipsnyje įtvirtinta asmens teisė kreiptis į teismą nėra absoliuti, nes ji yra neatsiejamai susijusi su asmens pareiga padaryti tai pagal įstatymų nustatytas taisykles, laikantis įstatymo numatytų kreipimosi į teismą terminų (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo bylas Nr. AS525-575/2010, Nr. AS556-341/2009, Nr. AS63-404/2009 ir kt.). Kadangi įstatymų leidėjas, nustatydamas terminus procesiniams veiksmams atlikti, siekia užtikrinti teisinių santykių stabilumą, praleistas skundo padavimo teismui terminas gali būti atnaujinamas tik išimtiniais atvejais, jeigu jo praleidimo priežastys objektyviai buvo svarbios. Svarbiomis termino praleidimo priežastimis laikytinos tik objektyvios, nuo pareiškėjo valios nepriklausiusios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo. Be to, pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, sprendžiant dėl termino atnaujinimo, teismo diskrecijai, atsižvelgiant į faktines konkrečios bylos aplinkybes, yra palikta spręsti, kokias priežastis pripažinti svarbiomis, kokias – nesvarbiomis.

8Pareiškėjas skundo padavimo termino praleidimą grindžia aplinkybėmis, kad jis neturi teisinio išsilavinimo, jo materialinė padėtis sunki, taigi neturėjo galimybės pasinaudoti teisininkų paslaugomis, o jam pačiam buvo sunku suformuluoti teismui teisingus reikalavimus. Kreipdamasis į Kauno apygardos administracinį teismą tikėjosi, kad teismas klausimą pats išspręs. Nurodė, kad ginčijamo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Lazdijų, Druskininkų žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 4VĮ-(14.4.42) (toliau – Įsakymas) iki kreipimosi į Kauno apygardos administracinį teismą (skundas Kauno apygardos administraciniame teisme gautas 2014 m. vasario 18 d.), nebuvo gavęs.

9Nagrinėjamu atveju, sprendžiant pareiškėjo nurodytų aplinkybių svarbą, būtina įvertinti pareiškėjo veiksmus po sužinojimo apie ginčijamą Įsakymą, jo pastangas skųsti šį Įsakymą, laiko tarpą, per kurį pareiškėjas kreipėsi į teismą ir kitas aplinkybes, leidžiančias daryti išvadą dėl pareiškėjo pastangų, įvykdytų per protingą laiko tarpą.

10Iš patikslinto skundo ir prie jo pridedamų dokumentų spręstina, kad apie ginčijamą Įsakymą pareiškėjui tapo žinoma iš VĮ Registrų centro Alytaus filialo 2013 m. gruodžio 3 d. rašto „Dėl žemės sklypo ir jo teisių į jį įregistravimo nekilnojamojo turto registre“, kuriuo VĮ Registrų Centro Alytaus filialasinformavo pareiškėją, kad nuosavybės teisės į žemės sklypą, esantį adresu ( - ), į jį buvo įregistruotos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Lazdijų, Druskininkų žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 4VĮ-(14.4.42) bei kitų nurodytų dokumentų pagrindu. Be to, Kauno apygardos administraciniam teismui pateiktame prašyme (2015 m. birželio 23 d. prašymas dėl termino atnaujinimo) pareiškėjas nurodė, kad ginčijamą Įsakymą kartu su teismo šaukimu buvo gavęs nagrinėjant administracinę bylą Nr. I-2478-406/2014.Taigi, teismo vertinimu, pareiškėjas su ginčijamu aktu buvo supažindintas daugiau nei prieš metus laiko. Be to, kaip pažymėjo pats pareiškėjas ir Kauno apygardos administracinis teismas 2014 m. birželio 16 d. sprendime administracinėje byloje Nr. I-2478-406/2014, su rengiamu sklypo detaliuoju planu pareiškiąs buvo supažindintas pasirašytinai, taigi pareiškėjo valia buvo išreikšta.

11Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, asmenims, praleidusiems įstatymo nustatytą terminą kreiptis į teismą, taikomas rūpestingumo, sąžiningumo ir atidumo standartas (2012 m. vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA146-18/2012). Sąžiningumo, rūpestingumo ir atidumo imperatyvai neatsiejami nuo reikalavimo aktyviai (operatyviai) siekti savo pažeistų teisių gynimo. Šio reikalavimo neatitinka suinteresuoto asmens pasyvumas ir procesinis neveikimas. Taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje teigiama, jog vien ta aplinkybė, kad pareiškėjas yra garbaus amžiaus, negali būti pagrindu atnaujinti ženkliai praleistą skundo padavimo teismui terminą (žr., pvz., 2011 m. lapkričio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-544/2011). Taip pat administracinių teismų praktikoje teisinių žinių trūkumas ar netinkamas įstatymo nuostatų suvokimas patys savaime įprastai nėra laikomi aplinkybėmis, sudarančiomis pagrindą pripažinti, jog terminas skundui paduoti praleistas dėl svarbių, nuo pareiškėjo valios nepriklausiusių priežasčių. Tokiu atveju laikoma, kad pareiškėjas, siekdamas tinkamai apginti savo galimai pažeistas teises ir teisėtus interesus, gali kreiptis pagalbos į teisines paslaugas teikiančius asmenis (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-586/2011). Esant sunkiai materialinei padėčiai galima kreiptis valstybės garantuojamos teisinės pagalbos.

12Pareiškėjo veiksmai yra pareiškėjo valia pasirinktas teisių gynimo būdas, kuris negali būti vertinamas kaip objektyvi termino skundui paduoti praleidimo priežastis, sutrukdžiusi pareiškėjui įstatymo nustatytu terminu kreiptis į teismą. Kitų objektyvių aplinkybių, dėl kurių praleistas kreipimosi į teismą terminas, nenustatyta.

13Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, prašymas atnaujinti terminą reikalavimui dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Lazdijų, Druskininkų žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 4VĮ-(14.4.42) paduoti, atmestinas (ABTĮ 34 str. 3 d.). Netenkinus pareiškėjo prašymo dėl skundo padavimo teismui termino atnaujinimo, jo skundą atsisakoma priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.).

14Antruoju patikslinto skundo reikalavimu pareiškėjas prašo panaikinti VĮ Registrų centro Alytaus filialo 2011 m. balandžio 7 d. sprendimą įregistruoti žemės sklypą, esantį ( - ), ir A. D. nuosavybės teises į jį bei žemės sklypo, kurio kadastrinis numeris ( - ), adresas ( - ), įrašytą statusą „Daiktas performuotas“.

15Administracinių bylų teisenos įstatymo37 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatyta, jog skundą atsisakoma priimti, jei yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, arba teismo nutartis priimti pareiškėjo skundo (prašymo) atsisakymą ar patvirtinti šalių taikos sutartį.

16Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, jog Kauno apygardos administraciniame teisme yra išnagrinėta administracinio teisė byla Nr. I-2478-406/2014 tarp tų pačių šalių, to pačiu dalyku ir pagrindu.Minėtoje byloje pareiškėjas prašė teismo panaikinti VĮ Registro centro Alytaus filialo 2011 m. balandžio 7 d. sprendimą įregistruoti žemės sklypą (registro ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esantį ( - )ir A. D. nuosavybės teises į jį bei žemės sklypo, kurio kadastrinis numeris ( - ), adresas ( - ), įrašytą statusą „Daiktas performuotas“. Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. birželio 16 d. sprendimu nuspręsta pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Šis sprendimas buvo apskųstas apeliacine tvarka. Lietuvos vyriausias administracinis teismas 2015 m. gegužės 18 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-604-492/2015 Kauno apygardos administracinio teismo sprendimą paliko nepakeistą. Kadangi minėtas ginčas (tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu) yra išspręstas, sprendimas įsiteisėjęs, todėl J. D. skundas šioje dalyje, t.y. dėl VĮ Registrų centro Alytaus filialo 2011 m. balandžio 7 d. sprendimo dėl žemės sklypo įregistravimo ir nuosavybės teisių statuso įrašymo, panaikinimo, atsisakytinas priimti (ABTĮ37 str. 2 d. 4 p.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 3 dalimi, 37 straipsnio 2 dalies 4 ir 8 punktais, teismas

Nutarė

18Atmesti J. D. prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą.

19Atsisakyti priimti pareiškėjo J. D. skundą.

20Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą. Teismo pirmininkasRimantas Giedraitis

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos administracinio teismo pirmininkas Rimantas Giedraitis,... 2. Kauno apygardos administraciniame teisme 2015 m. birželio 3 d. buvo gautas... 3. Pareiškėjo skundas neatitiko Administracinių bylų teisenos įstatyme... 4. 2015 m. birželio 23 d. Kauno apygardos administraciniame teisme gautas... 5. Pareiškėjasskunde nurodė, kad 2010 m. birželio mėnesį sužinojo, kad... 6. Prašymas dėl termino atnaujinimo netenkinamas. ... 7. Jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas administraciniam teismui... 8. Pareiškėjas skundo padavimo termino praleidimą grindžia aplinkybėmis, kad... 9. Nagrinėjamu atveju, sprendžiant pareiškėjo nurodytų aplinkybių svarbą,... 10. Iš patikslinto skundo ir prie jo pridedamų dokumentų spręstina, kad apie... 11. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, asmenims,... 12. Pareiškėjo veiksmai yra pareiškėjo valia pasirinktas teisių gynimo būdas,... 13. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, prašymas atnaujinti terminą... 14. Antruoju patikslinto skundo reikalavimu pareiškėjas prašo panaikinti VĮ... 15. Administracinių bylų teisenos įstatymo 16. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, jog Kauno... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 18. Atmesti J. D. prašymą 19. Atsisakyti priimti pareiškėjo J. D. skundą.... 20. Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju...