Byla 2S-740-395/2010
Dėl pažeistų nuosavybės teisių gynimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Albino Čeplinsko, kolegijos teisėjų Dalės Burdulienės, Algimanto Kukalio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo J. G. atskirąjį skundą dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2010 m. sausio 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-28-359/2010 pagal ieškovo J. G. ieškinį atsakovui Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai dėl pažeistų nuosavybės teisių gynimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

4Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2009 m. spalio 28 d. nutartimi priimtas ieškovo J. G. patikslintas ieškinys, kuriuo prašoma apginti jo nuosavybės teisę į statinį, stoginę, plane pažymėta indeksu 1211 g, esančią ( - ), pripažįstant, kad nurodytas statinys buvo Kauno apskrities viršininko 2002-08-07 įsakymu Nr.01-332 paskirtos komisijos 2006-03-30 surašytu Statinio pripažinimu tinkamu naudotis aktu „J. G. ( - ), ūkinio pastato rekonstravimas ir priestato statyba“ pripažintas tinkamu naudotis ir įpareigoti Kauno apskrities viršininko administraciją nustatyta tvarka papildyti 2006-03-30 Statinio pripažinimo naudotis aktą „J. G. ( - ), ūkinio pastato rekonstravimas ir priestato statyba“ papildomai nurodant, kad šiuo aktu buvo pripažintas tinkamu naudotis ir statinys – stoginė, plane pažymėta 1211 g, 153,73 k.m. ploto, esanti ( - ).

5Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2010 m. sausio 28 d. parengiamajame teismo posėdyje priėmė nutartį, kuria nutarė civilinę bylą perduoti nagrinėti pagal teismingumą Kauno apygardos administraciniam teismui. Teismas nutartyje nurodė, kad kaip matyti iš patikslinto ieškinio, ieškovas J. G. tiesiogiai ginčija valstybės administravimo subjekto – t. y. Kauno apskrities viršininko 2002-08-07 įsakymu Nr.01-332 paskirtos komisijos 2006-03-30 surašytą Statinio pripažinimu tinkamu naudotis aktą bei prašo jį papildyti atitinkamais įrašais apie statinio –stoginės, plane pažymėtos indeksu 1211 g, esančios ( - ), pripažinimą tinkamu naudotis. Tai iš esmės ieškovas įvardija kaip nuosavybės teisės gynimo būdą į nekilnojamąjį turtą, t.y. statinį. Tačiau patikslinto ieškinio pavadinimas ginčo esmės nekeičia. Iš pateiktų duomenų akivaizdžiai matyti, kad ieškovas ginčija valstybinio administravimo subjekto priimto dokumento – komisijos akto pilnumą, o ne gina tariamą savo nuosavybės teisę į statinį. Byloje pateikti duomenys, kad minėtas statinys 2008 m. sausio 17 d. savavališkos statybos aktu Nr. 2-SSA-08-01 pripažintas savavališku statiniu. Šis aktas iki šiol teismine tvarka nėra nuginčytas. Dėl to akivaizdu, kad šis ginčas yra būtent dėl valstybinio administravimo subjekto priimto akto, o ne dėl nuosavybės teisės gynimo. Tokiu būdu teismas sprendė, kad priėmus patikslintą ieškinį paaiškėjo, kad jis buvo priimtas pažeidžiant teismingumo taisykles, todėl bylą perdavė nagrinėti pagal teismingumą Kauno apygardos administraciniam teismui (CPK 34 str. 2 d. 4 p.).

6Atskiruoju skundu ieškovas prašo Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2010 m. sausio 28 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti Kaišiadorių rajono apylinkės teismui. Nurodo, kad teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nepilnai išsiaiškino patikslintu ieškiniu pareikštų reikalavimų turinį bei esmę, neatsižvelgė į Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios ir kompetencijos ir administracinio teismo spręsti praktiką bei išaiškinimus, taip pat netinkamai nustatė teisinį santykio turinį ir ginčo esmę bei pasekmes. Ginčas kyla būtent dėl nuosavybės teisinių santykių ir jų gynimo, jų atsiradimo pagrindo, ginčo pasėkoje sukeliamos civilinės teisinės pasekmės. Administracinis aktas, kuris šioje byloje nors ir nėra skundžiamas, traktuotinas tik kaip nuosavybės teisinių santykių atsiradimo ir patvirtinimo pagrindas. Statinys, esantis ( - ), kurio nuosavybės teisė nuo pažeidimo yra ginama, buvo sukurtas statybos procese (CK 4.47 str. 1 d. 4 p.). Statinių statybai buvo išduotas 2005-09-14 statybos leidimas Nr. 122. Statiniai buvo pripažinti tinkamais naudoti 2006-03-30 aktu, kurio pagrindu statiniai, taip pat ir stoginė 12I1g, buvo įregistruoti nekilnojamojo turto registre J. G.. Tačiau paaiškėjo, jog 2006-03-30 statinių pripažinimo tinkamais naudoti akte dengtas kiemas - stoginė 12I1g, nėra nurodyta. To pasėkoje atsakovas laiko, jog ji yra pastatyta savavališkai ir dėl to 2008-01-17 priėmė statinio Savavališkos statybos aktą Nr. 2-SSA-08-01, pareikalavo stoginę nugriauti. Tokie atsakovo veiksmai ieškovui sukelia civilines teisines pasekmes. Atsakovui statinį pripažinus savavališka statyba taikomi CK 4.103 str. numatyti savavališkos statybos padariniai. Nepagrįstai pripažinus statinį savavališka statyba dėl to, jog jis nenurodytas akte, pažeidžiamos ieškovo, kaip statytojo, nuosavybės teisės. Specialioji teisėjų kolegija yra nurodžiusi, jog bylos dėl savavališkų statybų padarinių šalinimo teismingos bendrosios kompetencijos teismui. Taip pat ieškovas nurodo, kad jis ieškiniu prašo pripažinti, jog 2006-03-30 aktu statinys 12I1g stoginė - dengtas kiemas, buvo pripažintas tinkamu naudoti. Patenkinus šį ieškinio reikalavimą, būtų patvirtinta jo nuosavybės teisė į statinį ir tokiu būdu ji būtų apginta, pripažįstant, jog statinys nėra pastatytas savavališkai. Dėl šios priežasties, teismas neteisingai nutartyje nurodė, jog ieškovas skundžia 2006-03-30 statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktą. Tačiau, net ir pripažinus, jog šis aktas yra skundžiamas, ginčas vis tiek kyla dėl nuosavybės teisinių santykių. Apelianto nuomone, nurodytos aplinkybės patvirtina, jog ginčas kilęs iš nuosavybės teisinių santykių ir dėl nuosavybės teisės į statinius gynimo ieškinyje nurodytu būdu, taip pat dėl nuosavybės teisių atsiradimo ir patvirtinimo. Apgynus šias teises ir ieškinį patenkinus, teismo sprendimu būtų sukeltos civilinės teisinės pasekmės. Tokio pobūdžio ginčai priskiriami nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad iš pateiktų ieškovo reikalavimų, akivaizdu, kad ginčijamas valstybinio administravimo subjekto priimtas administracinis aktas, kuris atitinka viešojo administravimo akto sąvokos požymius, ir prašoma įpareigoti valstybinį administravimo subjektą atlikti tam tikrus veiksmus. Ieškovo nuomone, viešojo administravimo subjekto sudaryta komisija nepagrįstai neįrašė į administracinį aktą pripažintino tinkamu naudoti statinio, taip pažeisdama statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarką. Atsakovas pažymi, kad Statybos techniniame reglamente STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka", patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 242 (Žin., 2002, Nr. 60-2475) 39 p. nurodyta, kad ginčus dėl statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarkos pažeidimų, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, pagal kompetenciją sprendžia apskrities viršininkas ir Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (pagal administracinės procedūros taisykles) arba (specializuotas administracinis) teismas. Šios nuostatos patvirtina, kad kilęs ginčas turi būti sprendžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka. Ieškovas iki pateikdamas 2009-10-27 patikslintą ieškinį bendrosios kompetencijos teismui, neginčijo nei komisijos veiksmų 2006-03-30 pripažįstant statinius tinkamais naudoti, nei priimto 2006-03-30 statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto, nei komisijos neveikimo. Tokios kategorijos bylos yra neteismingos bendrosios kompetencijos teismui, o ginčui yra taikomos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatos. Taip pat atsakovas nesutinka su ieškovo teiginiu, kad administracinis aktas, kuris šioje byloje nors ir nėra skundžiamas, traktuotinas tik kaip nuosavybės teisinių santykių atsiradimo ir patvirtinimo pagrindas, nes kaip minėta, Kauno apskrities viršininko administracijos sudaryta komisija 2006-03-30 pripažindama tinkamais naudoti J. G. pastatytus statinius atliko viešojo administravimo funkcijas ir priėmė administracinį aktą. Ieškovas galėjo pasinaudoti išankstine ginčo nagrinėjimo ne teisme nagrinėjimo tvarka ar kreiptis į apygardos administracinį teismą dėl teisės akto teisėtumo, komisijos veiksmų teisėtumo, taip pat pareigūnų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus. Ieškovo ieškinyje suformuluoti reikalavimai negali būti laikomi nuosavybės teisės į statinį gynimo būdo realizavimu. Šiuo atveju ginčo esmė yra valstybinio administravimo subjekto priimto dokumento - komisijos akto, pilnumas, o ne ginama tariama nuosavybės teisė į statinį.

8Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

9Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, teisėjų kolegija 2010 m. balandžio 12 d. nutartimi kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydama išspręsti keliamo ginčo rūšinio teismingumo klausimą (CPK 36 straipsnio 2 dalis) (b.l. 183-185).

10Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, išnagrinėjusi Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos prašymą išspręsti ginčo rūšinio teismingumo klausimą, 2010 m. balandžio 20 d. nutartyje konstatavo, kad byla teisminga administraciniam teismui. Specialioji teisėjų kolegija laikėsi nuostatos, kad pareiškėjo šioje byloje reiškiamas reikalavimas dėl statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto papildymo yra administracinio teisinio pobūdžio reikalavimas. Kolegija pabrėžė, kad nors statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas yra susijęs su nuosavybės teisės įgijimu sukuriant naują nekilnojamąjį turtą, tačiau galiojantys teisės aktai nustato privalomą statinių statybos valstybinę priežiūrą, tame tarpe pripažįstant statinį tinkamu naudoti (Statybos įstatymo 24 straipsnis) ir ginčai, kylantys dėl atitinkamo administracinio akto – statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto – turi būti nagrinėjami administraciniame teisme. Taip pat Specialioji teisėjų kolegija sprendė, kad šios konkrečios bylos kontekste absorbcijos principas negali būti taikomas, nes civilinio teisinio pobūdžio reikalavimų nagrinėjamoje byloje nėra keliama (CPK 26 straipsnio 2 dalis, Teismų įstatymo 12 straipsnio 3 dalis), todėl ginčas nagrinėtinas ne bendrosios kompetencijos, bet administraciniame teisme.

11 Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, pagrįstai nusprendė, jog byla yra neteisminga bendrosios kompetencijos teismui. Tačiau paaiškėjus, kad iškelta byla nepriskirtina bendrosios kompetencijos teismo kompetencijai, pirmosios instancijos negalėjo pagal analogiją taikyti CPK 34 straipsnio ir šią bylą skundžiama nutartimi perduoti administraciniam teismui, nes pagal minėtą normą yra pašalinimai teismingumo taisyklių pažeidimai, o ne priskirtinumo. CPK normose nenumatyta bendrosios kompetencijos teismui teisės iškeltos, bet nagrinėti civilinio proceso tvarka nepriskirtos, bylos perduoti nagrinėti administraciniam teismui. Kaip minėta, CPK 34 straipsnyje reglamentuojamas teismo priimtos savo žinion bylos perdavimas kitam bendrosios kompetencijos teismui, todėl šio straipsnio 2 dalies 4 punkto norma dėl civilinės bylos perdavimo pagal teismingumą kitam teismui nagrinėti tokiais atvejais netaikytina. Tuo atveju, kai bendrosios kompetencijos teismas negali pats išspręsti bylos iš esmės ir neturi teisės bylą perduoti nagrinėti administraciniam teismui, pagal CPK nustatytą reglamentavimą jis turi teisę tik bylą užbaigti be teismo sprendimo. Toks bylos užbaigimas neturi užkirsti kelio suinteresuotam asmeniui, nepažeidžiant ABTĮ nustatytos tvarkos ir sąlygų, pareikšti tapatų reikalavimą administraciniame teisme. Remiantis CPK 293 straipsnio 1 punktu, tokia civilinė byla turi būti nutraukta kaip nenagrinėtina bendrosios kompetencijos teisme.

12Kadangi pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė CPK 34 straipsnio 2 dalies 4 punkto nuostatas, todėl skundžiama nutartis panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – civilinė byla bylą pagal ieškovo J. G. ieškinį atsakovui Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai dėl pažeistų teisių gynimo nutrauktina CPK 293 straipsnio 1 punkto pagrindu (CPK 337 straipsnio 2 punktas, 338 straipsnis).

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio antruoju punktu,

Nutarė

15Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2010 m. sausio 28 d. nutartį panaikinti ir bylą pagal ieškovo J. G. ieškinį atsakovui Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai dėl pažeistų teisių gynimo nutraukti.

Proceso dalyviai