Byla 2-17027-877/2014
Dėl notaro veiksmų, notaras, kurio veiksmai skundžiami, Kauno miesto 21-ojo notarų biuro notaras Vytenis Lideikis

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos V. K. skundą dėl notaro veiksmų, notaras, kurio veiksmai skundžiami, Kauno miesto 21-ojo notarų biuro notaras Vytenis Lideikis,

Nustatė

2Pareiškėja V. K. skundu prašo pripažinti nepagrįstu Kauno miesto 21-ojo notarų biuro notaro Vytenio Lideikio atsisakymą išduoti pareiškėjai paveldėjimo teisės liudijimą į turtines reikalavimo teises pagal 4 palaikos (paskolos) sutartis: 1999-07-01 palaikos sutartį Nr. 1, kuria E. B. pasiskolino iš I. K. 20000 Lt; 1999-12-01 palaikos sutartį Nr. 2, kuria E. B. pasiskolino iš I. K. 40000 Lt; 2000-02-01 palaikos sutartį Nr. 3, kuria E. B. pasiskolino iš I. K. 40000 Lt; 2001-06-01 palaikos sutartį Nr. 4, kuria E. B. pasiskolino iš I. K. 8000 Lt. Skunde nurodyta, kad ji yra ( - ) mirusios dukters I. K. turto paveldėtoja pagal įstatymą. Dėl turto paveldėjimo ji kreipėsi į Kauno miesto 21-ojo notarų biuro notarą Vytenį Lideikį, 2004-12-09 buvo pradėta paveldėjimo byla. Paveldimą turtą sudaro keturios palaikos (paskolos) sutartys bendrai 108000 Lt sumai, kuriomis mirusioji I. K. paskolino pinigus E. B.. Mirus skolininkui E. B., jo turto paveldėtoja B. B. atsisakė grąžinti palikėjo skolą motyvuodama senaties termino suėjimu, todėl V. K. su ieškiniu kreipėsi į Klaipėdos rajono apylinkės teismą dėl 108000 Lt skolos priteisimo, buvo pradėta civilinė byla Nr. 2-2411-838/2013, teismas įpareigojo pareiškėją pateikti paveldėjimo teisės liudijimą, kuris patvirtintų jos teisę reikšti ieškinį dėl skolos priteisimo pagal mirusios dukters I. K. ir mirusio skolininko E. B. sudarytas palaikos sutartis. Dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo ji kreipėsi į notarą Vytenį Lideikį, tačiau notaras atsisakė išduoti paveldėjimo teisės liudijimą, motyvuodamas, kad ji turi prisiteisti 108000 Lt sumą pagal šias sutartis ir tik tada jis išduos paveldėjimo teisės liudijimą. Mano, kad notaras nepagrįstai atsisako išduoti paveldėjimo teisės liudijimą, nes įpėdinio nuosavybės teisės į palikimą atsiradimo pagrindas yra ne paveldėjimo teisės liudijimo išdavimas ar jo įregistravimas viešame registre, bet vienašalis įpėdinio sandoris – palikimo priėmimas.

3Notaras Vytenis Lideikis atsiliepime į skundą nurodė, kad su pareiškėjos skundu nesutinka, nes notarui suteikiama teisė juridiškai įtvirtinti neginčijamas fizinių ir juridinių asmenų subjektines teises ir juridinius faktus, o jo turimais duomenimis dėl palaikos (paskolos) sutarčių vyksta teisminiai ginčai, todėl paveldėjimo teisės liudijimas išduotas nebuvo.

4Pareiškėjos skundas tenkintinas.

5Iš pareiškėjos skundo matyti, kad ji skundžia Kauno miesto 21-ojo notarų biuro notaro Vytenio Lideikio atsisakymą išduoti pareiškėjai paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą į turtines reikalavimo teises pagal 4 palaikos (paskolos) sutartis, sudarytas laikotarpiu nuo 1999-07-01 iki 2001-06-01, kuriomis pareiškėjos duktė I. K. paskolino E. B. 108000 Lt. Notaras atsisako išduoti pareiškėjai paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą į mirusios dukters turtines reikalavimo teises, nes jo duomenimis dėl palaikos (paskolos) sutarčių vyksta teisminiai ginčai.

6Mirusio fizinio asmens turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams pagal įstatymą arba (ir) įpėdiniams pagal testamentą apibrėžiamas kaip paveldėjimas (CK 5.1 str. 1 d.). Paveldimi yra materialūs ir nematerialūs daiktai, palikėjo turtinės reikalavimo teisės ir palikėjo turtinės prievolės, įstatymų nustatytais atvejais intelektinė nuosavybė ir kitos įstatymų nustatytos turtinės teisės bei pareigos (CK 5.1 str. 2 d.). Taigi paveldėjimo objektas (palikimas) – tai mirusiojo turtas, paveldėjimo būdu pereinantis jo įpėdiniams. Tai reiškia, kad įpėdiniai paveldi tiek turto, kiek jo turėjo palikėjas. Palikimas atsiranda palikėjo mirties momentu, o įpėdiniai (pagal įstatymą ir pagal testamentą), kad įgytų palikimą, turi jį priimti (CK 5.50 str. 2 d.). Nuosavybės teisė į paveldėtą turtą įgyjama palikimo priėmimu ir priklauso įpėdiniui nuo palikimo atsiradimo momento nepriklausomai nuo to, ar įpėdinis yra gavęs paveldėjimo teisės liudijimą. Paveldėjimo teisės liudijimas savo teisine reikšme yra įpėdinio turimas teises įforminantis dokumentas, kurio išdavimas nekeičia nei teisių į paveldėtą turtą atsiradimo momento, nei šių teisių apimties. Vis tik dažnai teisių į paveldėtą turtą įgyvendinimui (įregistruoti teises į privalomai registruotiną turtą, sudaryti jo perleidimo sandorius ir pan.) reikalingas dokumentas, patvirtinantis įpėdinio teisių į palikimą įgijimą, todėl palikimą priėmęs įpėdinis gali prašyti notaro išduoti paveldėjimo teisės liudijimą (CK 5.66 str.). Pagal Notariato įstatymo 26 str. 1 d. 2 p. paveldėjimo teisės liudijimo išdavimas yra vienas iš notarų atliekamų notarinių veiksmų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-12-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-643/2013). Pagal Notariato įstatymo 1 str. notarams suteikta teisė juridiškai įtvirtinti neginčijamas fizinių ir juridinių asmenų subjektines teises ir juridinius faktus, užtikrinti šių asmenų ir valstybės teisėtų interesų apsaugą. Notaras yra valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis Notariato įstatymo nustatytas funkcijas, užtikrinančias, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų (Notariato įstatymo 2 str. 1 d.). Tokie notaro veiklos ypatumai lemia, kad jam taikomi didesnio atidumo, atsargumo ir rūpestingumo reikalavimai, savo funkcijas jis turi atlikti, tiksliai laikydamasis notaro veiklą ir teisinius santykius, su kuriais susijęs atliekamas notarinis veiksmas, reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, o jeigu notarinio veiksmo atlikimas prieštarauja įstatymams ar neatitinka jų reikalavimų – atsisakyti atlikti tokį veiksmą (Notariato įstatymo 40 str.

71 d.). Kasacinio teismo pasisakyta, kad tokia notaro funkcijų samprata suponuoja išvadą, jog notaras nenagrinėja asmenų ginčų, nenustatinėja ginčytinų aplinkybių, o tuo atveju, jei dėl asmenų teisių ar juridinių faktų kyla abejonių ar nesutarimų, privalo atsisakyti tvirtinti tokias teises ar faktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2011).

8Nagrinėjamoje civilinėje byloje bei paveldėjimo byloje Nr. 13/2004 esantys duomenys patvirtina, kad ( - ) mirus pareiškėjos dukteriai I. K., pareiškėja 2004-12-09 pateikė pareiškimą Kauno miesto 21-ajam notarų biurui, jog priima mirusios dukters palikimą pagal įstatymą, nurodydama, kad po dukters mirties liko turtas: skolinti pinigai pagal paskolos sutartis. Pareiškimą patvirtino notaras Vytenis Lideikis (1 p.b.l.). Palikimo priėmimo faktas 2004-12-13 buvo įregistruotas Testamentų registre (8 p.b.l.). Notaras Vytenis Lideikis 2005-01-20 išdavė liudijimą, iš kurio matyti, kad mirusios I. K. palikimą pagal įstatymą priėmė motina V. K. (9 p.b.l.). Aptarti duomenys patvirtina, kad ginčo dėl to, jog pareiškėja priėmė mirusios dukters palikimą, byloje nėra, pareiškėjos nuosavybėn perėjo reikalavimo teisės pagal 4 palaikos (paskolos) sutartis, sudarytas laikotarpiu nuo 1999-07-01 iki 2001-06-01, kuriomis pareiškėjos duktė I. K. paskolino E. B. 108000 Lt sumą. Notaras atsisako išduoti pareiškėjai paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą, nurodydamas, dėl palaikos (paskolos) sutarčių vyksta teisminiai ginčai, tačiau iš Lietuvos teismų informacinėje sistemoje esančių duomenų matyti, kad Lietuvos teismuose nėra iškelta civilinių bylų dėl I. K. ir E. B. sudarytų 4 palaikos (paskolos) sutarčių nuginčijimo, pripažinimo neteisėtomis, nesudarytomis, negaliojančiomis, nėra duomenų, kad Lietuvos teismuose būtų ginčijamas palaikos (paskolos) sutarčių sudarymas ar galiojimas, ginčijama teisių pagal šias sutartis priklausomybė mirusiajai. Pažymėtina, kad Klaipėdos rajono apylinkės teisme 2013-12-10 iškelta civilinė byla Nr. 2-259-838/2014 (ankstesnis Nr. 2-2411-838/2013) pagal ieškovės V. K. ieškinį atsakovei B. B., priėmusiai mirusio E. B. palikimą, dėl 108000 Lt skolos priteisimo, šioje byloje 2013-12-10 nutartimi buvo areštuotas atsakovės turtas pareikšto reikalavimo ribose. Laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos teismui įvertinus, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Taigi, šioje nagrinėjamoje byloje nėra duomenų, sudarančių pagrindą abejoti palaikos (paskolos) sutarčių teisėtumu, sudarymo fakto buvimu, taip pat duomenų, kurie patvirtintų prievolių pagal palaikos (paskolos) sutartis įvykdymą ir taip paneigtų pareiškėjos reikalavimo teisę pagal šias sutartis. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad pareiškėjos skundas yra pagrįstas ir tenkintinas, notaras Vytenis Lideikis įpareigotinas išduoti pareiškėjai paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą į turtines reikalavimo teises pagal 4 palaikos (paskolos) sutartis (CPK 513 str.). Teismas pažymi, jog esant nenuginčytai pareiškėjos reikalavimo teisei pagal palaikos (paskolos) sutartis, neturėtų būti ribojama jos nuosavybės teisė, t.y. teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti (CK 4.37 str.

91 d.).

10Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290 str., 291 str., 513 str., teismas

Nutarė

11Pareiškėjos skundą tenkinti.

12Įpareigoti Kauno miesto 21-ojo notarų biuro notarą Vytenį Lideikį išduoti V. K., a.k. ( - ) paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą į turtines reikalavimo teises pagal 4 palaikos (paskolos) sutartis: 1999-07-01 palaikos sutartį Nr. 1, kuria E. B. pasiskolino iš I. K. 20000 Lt; 1999-12-01 palaikos sutartį Nr. 2, kuria E. B. pasiskolino iš I. K. 40000 Lt; 2000-02-01 palaikos sutartį Nr. 3, kuria E. B. pasiskolino iš I. K. 40000 Lt; 2001-06-01 palaikos sutartį Nr. 4, kuria E. B. pasiskolino iš I. K. 8000 Lt.

13Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai