Byla I-1111-480/2009

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, susipažinusi su A. Š. skundu,

Nustatė

2Kauno apygardos administraciniame teisme gautas A. Š. pareiškimas dėl neteisingo apmokestinimo už šiukšlių išvežimą.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Iš skundo turinio ir prie jo pridėtos medžiagos matyti, jog A. Š. ginčija Druskininkų rajono savivaldybės tarybos 2008-12-20 sprendimą Nr. T1-247, kuriuo nustatyta Druskininkų rajono savivaldybės vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.

5Teismo nuomone, pareiškėjos ginčijamas teisės aktas yra norminis teisės aktas.

6Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 2 straipsnio 13 dalyje nustatyta, kad norminis teisės aktas yra įstatymas, administracinis ar kitas teisės aktas, nustatantis elgesio taisykles, skirtas individualiais požymiais neapibūdintų subjektų grupei. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 17 dalyje nurodyta, kad norminis administracinis aktas – teisės aktas, nustatantis elgesio taisykles, skirtas individualiai neapibrėžtų asmenų grupei.

7Teisės doktrinoje pripažįstama, kad norminiai teisės aktai – tai rašytine forma išreikšti teisėkūros subjektų sprendimai (oficialūs rašytiniai dokumentai), kuriuose yra teisės normų. Juose įtvirtinami bendro pobūdžio nurodymai tam tikrų visuomeninių santykių dalyviams, kurie orientuojami į ateitį ir numatyti taikyti daug kartų. Šie aktai adresuoti neapibrėžtam asmenų ratui arba adresuoti ratui asmenų, apibūdintų rūšiniais požymiais. Jie visada abstraktūs ir apjungia tipinėmis, rūšinėmis savybėmis panašius visuomeninius santykius, toliau veikia po realizavimo individualiuose santykiuose ir konkrečių asmenų elgesyje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. kovo 24 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A5-63-2003, Administracinių teismų praktika 4).

8Norminių administracinių aktų teisėtumui tirti ABTĮ 16 skirsnyje nustatyta speciali tvarka, tačiau pareiškėjos teisinis statusas neatitinka reikalavimų, numatytų ABTĮ 110 straipsnio 1 ir 2 dalyse, todėl laikytina, kad ji neturi teisės ginčyti norminio akto ABTĮ 16 skirsnyje nustatyta tvarka. ABTĮ 111 straipsnyje numatyta teisė subjektams, nurodytiems šio įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje (tame tarpe ir pareiškėjai), prašyti ištirti ar norminis administracinis aktas (ar jo dalis) atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą, kai tame teisme yra nagrinėjama konkreti byla dėl jų teisių pažeidimo. Šiuo atveju, A. Š. nekelia jokio kito savarankiško reikalavimo dėl jos teisės pažeidimo. Jos reikalavimai susieti tiesiogiai su Druskininkų rajono savivaldybės tarybos 2008-12-20 sprendimu Nr. T1-247(norminio akto), kuriuo nustatyta Druskininkų rajono savivaldybės vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, teisėtumu ir kildinami iš jo, todėl tokie reikalavimai nepatenka į ABTĮ 111 straipsnio reguliavimo sritį.

9A. Š. prašo skundą pridėti prie Lazdijų gyventojų bylos dėl neteisingo apmokestinimo už šiukšlių išvežimą.

10Atkreiptinas dėmesys, kad A. Š. minėta administracinė byla (pagal pareiškėjų Lietuvos Respublikos Seimo narių Aurelijos Stancikienės, Evaldo Jurkevičiaus, Antano Nedzinsko, Birutės Vėsaitės ir Prano Žeimio pareiškimą atsakovui Lazdijų rajono savivaldybei, tretiesiems suinteresuotiems asmenims UAB „(Duomenys neskelbtini)“, advokatui K. Č. dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo) 2009 m. lapkričio 13 d. Kauno apygardos administraciniame teisme yra išnagrinėta ir priimtas sprendimas.

11Remiantis tuo, kas išdėstyta, nors skundas turi akivaizdžių trūkumų, tačiau iš jo turinio bei pridėtos medžiagos matyti, jog A. Š. reiklavimas yra aiškus, darytina išvada, kad pareiškėja yra netinkamas subjektas paduoti teismui skundą dėl norminio administracinio akto teisėtumo, todėl A. Š. skundą atsisakytina priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 7 p.).

12Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 7 punktu teisėja

Nutarė

13Atsisakyti priimti pareiškėjos A. Š. skundą.

14Įsiteisėjus nutarčiai, skundą su priedais grąžinti pareiškėjai A. Š. .

15Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai